Cập nhật:  GMT+7
TCbDlOG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqh4bquP+G6rzxY4buMTeG7nz/hu57hu47hu65R4buOPjThuq/hu47EgzLhu44+w5rhuq/hu44m4bugeyrhu47huq8/4bu24bqx4buOVuG6s3sq4buOeyrhu6DDqeG7juG7kOG7kC/DleG7kC/hu5DDleG7kOG7kkwvJsOUTUzhuq/hu6Lhu6w8WOG7juG7rH3Do1ZYw6Phu4Lhu4zDlOG7jOG7juG7rlg8PMSD4bqh4bui4buuP3sq4buC4buMw5Xhu4zhu47hu65YPDzhuqHhu6JWVj97KuG7guG7jMOV4buMTUzhuq/hu6x9VsOpTUzhuq/Do01M4bqvVk1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHhu6FY4buiVuG7jE3EguG6ruG6rkwv4bqhTUwv4bqvVk1M4bqvVk1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3hu6Hhu6B7KuG7jiZb4buiTC/huqFNTC/huq9WTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG7nz/hu57hu47hu6zhu557TC/huqFNTC/huq9WTUwv4bqvw6NNTOG6r8OjTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTcOUTC/huqFNTC/huq9WTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG7n1B94buOxakqIuG7ruG7jsWp4bqnN3sq4buOxILhuq7hu5Dhu5Thu47huq/hurc/4buO4buSKSpML+G6oU1ML+G6r1ZNTOG6r1ZNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xN4bucw5Xhu4jhu5TDlcOV4buOVzN7Ki/huq/hurc/TC/huqFNTC/huq9WTUwv4bqvw6NNTOG6r8OjTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG7kEwv4bqhTUwv4bqvVk1M4bqvVk1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3hu59QfeG7juG6ruG7psOp4buO4buNMeG7juG6riY/4bu2e+G7jsO5Pz7hu47huq/hurc/4buO4buUKSpML+G6oU1ML+G6r1ZNTOG6r1ZNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNxqDDleG7iMOVw5XDleG7jlczeyov4bqv4bq3P0wv4bqhTUwv4bqvVk1ML+G6r8OjTUzhuq/Do01M4bqvVk1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3hu5JML+G6oU1ML+G6r1ZNTOG6r1ZNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNRX3hu6A/4buO4bqv4bqt4buO4bqj4bqx4bq5TC/huqFNTC/huq9WTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG7kuG7kOG7iMOVw5XDleG7jlczeyovKSpML+G6oU1ML+G6r1ZNTC/huq/Do01M4bqvw6NNTOG6r1ZNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xN4buYTC/huqFNTC/huq9WTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTcOy4bqn4bui4buOPOG6pzg/4buO4buN4bu44buOROG6pzd7Kkwv4bqhTUwv4bqvVk1M4bqvVk1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3hu5Thu5Thu4jDlcOVw5Xhu45XM3sqL+G6o+G6sVFML+G6oU1ML+G6r1ZNTC/huq/Do01M4bqvw6NNTOG6r1ZNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xN4buUTC/huqFNTC/huq9WTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTcOz4bug4buO4bqhJuG7nn3hu45Wxq8+4buO4bqvMT7hu47huq7Do+G6sXsq4buO4bquJuG7oHsmTC/huqFNTC/huq9WTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG7lOG7luG7iOG7kMOVw5Xhu45XM3sqLyY04bqhTC/huqFNTC/huq9WTUwv4bqvw6NNTOG6r8OjTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG7lkwv4bqhTUwv4bqvVk1M4bqvVk1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3hu6fhuqc44bqh4buOV1R7Kkwv4bqhTUwv4bqvVk1M4bqvVk1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3hu5Lhu5Dhu4jDlcOVw5Xhu45XM3sqLykqTC/huqFNTC/huq9WTUwv4bqvw6NNTOG6r8OjTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTcagTC/huqFNTC/huq9WTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTW864buOeypdP+G7jmXhu6J7JuG7jsSQP3vhu4/hu659TC/huqFNTC/huq9WTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG7ksOV4buIw5XDlcOV4buOVzN7Ki8pKkwv4bqhTUwv4bqvVk1ML+G6r8OjTUzhuq/Do01M4bqvVk1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3hu5pML+G6oU1ML+G6r1ZNTOG6r1ZNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNxanFqD7hu47hu40xeyrhu47hu64xTC/huqFNTC/huq9WTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTcOUxqDDleG7iMOVw5XDleG7jlczeyovKSpML+G6oU1ML+G6r1ZNTC/huq/Do01M4bqvw6NNTOG6r1ZNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xN4bucTC/huqFNTC/huq9WTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG6riYs4bqv4buO4busXUwv4bqhTUwv4bqvVk1M4bqvVk1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3hu5DGoMOV4buIw5XDlcOV4buOVzN7Ki8pKkwv4bqhTUwv4bqvVk1ML+G6r8OjTUzhuq/Do01M4bqvVk1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3DlMOVTC/huqFNTC/huq9WTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG6riYs4bqv4buO4bus4bui4buO4buuJi5ML+G6oU1ML+G6r1ZNTOG6r1ZNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNw5Thu5Dhu5Thu4jDlcOVw5Xhu45XM3sqLykqTC/huqFNTC/huq9WTUwv4bqvw6NNTOG6r8OjTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTcOUw5RML+G6oU1ML+G6r1ZNTOG6r1ZNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNb1ThuqHhu44qP13hu47hu67hurE0e+G7juG7p1jhu6Lhuq/hu47Dslg8P+G7juG6oMOjWD4/4bqxPkwv4bqhTUwv4bqvVk1M4bqvVk1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3DlOG7kOG7lOG7iMOVw5XDleG7jlczeyovKSpML+G6oU1ML+G6r1ZNTC/huq/Do01M4bqvw6NNTOG6r1ZNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNw5Thu5BML+G6oU1ML+G6r1ZNTOG6r1ZNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNxalQ4buu4buOZOG7oj9ML+G6oU1ML+G6r1ZNTOG6r1ZNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNw5Thu5DDleG7iMOVw5XDleG7jlczeyovKSpML+G6oU1ML+G6r1ZNTC/huq/Do01M4bqvw6NNTOG6r1ZNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNw5Thu5JML+G6oU1ML+G6r1ZNTOG6r1ZNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xN4bquw6Phuq17KuG7jirhu6Dhu47GsOKAmTzhu6I84buiTC/huqFNTC/huq9WTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG7ksOV4buIw5XDlcOV4buOVzN7Ki/hu64m4bq14buuTC/huqFNTC/huq9WTUwv4bqvw6NNTOG6r8OjTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTcOU4buYTC/huqFNTC/huq9WTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTUXhurfhu67hu45lOuG7ribhu47hu43huq3hu67hu45v4bqx4buuJljDo+G7jsOz4bqh4buO4buY4buUw5UqTC/huqFNTC/huq9WTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTcagxqDhu4jDlcOVw5Xhu45XM3sqL+G6r+G6tz9ML+G6oU1ML+G6r1ZNTC/huq/Do01M4bqvw6NNTOG6r1ZNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNw5Thu5RML+G6oU1ML+G6r1ZNTOG6r1ZNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNw7Phu57hu47huq/Do+G6rXsq4buOxILhu5/hu47hu6N9fVbhu44qWz/hu47hu5DDlcOVKkwv4bqhTUwv4bqvVk1M4bqvVk1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3hu5jhu5Lhu4jDlcOVw5Xhu45XM3sqLypbP0wv4bqhTUwv4bqvVk1ML+G6r8OjTUzhuq/Do01M4bqvVk1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3DlOG7lkwv4bqhTUwv4bqvVk1M4bqvVk1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3hu6Xhu7bhu45XIOG7jsWp4buiPuG7juG6oCY/TC/huqFNTC/huq9WTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG7nOG7luG7iMOVw5XDleG7jlczeyovKSpML+G6oU1ML+G6r1ZNTC/huq/Do01M4bqvw6NNTOG6r1ZNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNw5TGoEwv4bqhTUwv4bqvVk1M4bqvVk1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3hu6fhu57DqeG7jio/w5rhuq/hu47Eg8Wow6nhu47huq8mMXsq4buOPj97JuG7jsSC4buiPsSD4bqxeyrhu47hu5zhu4rhu5QpKkwv4bqhTUwv4bqvVk1M4bqvVk1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3DlMOU4buI4buc4bucw5Xhu4jDlcOVw5Xhu45XM3sqL+G7ruG7nj9ML+G6oU1ML+G6r1ZNTC/huq/Do01M4bqvw6NNTOG6r1ZNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNw5Thu5pML+G6oU1ML+G6r1ZNTOG6r1ZNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNxakzP+G7juG7rjc+4buOVz8je+G7jsSC4bqxeyZ94bqxxINY4buOw5Thu4rhu5Q8TC/huqFNTC/huq9WTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTcOU4buI4buUw5XDleG7iMOVw5Uv4buuJj/hu7jhu65ML+G6oU1ML+G6r1ZNTC/huq/Do01M4bqvw6NNTOG6r1ZNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNw5Thu5xML+G6oU1ML+G6r1ZNTOG6r1ZNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xN4bquJjjhuq/hu47huq/Do1jhu47huq/huqvhu457Jj/hu7Z74buOxILhurF7Jn3hurHEg1hML+G6oU1ML+G6r1ZNTOG6r1ZNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xN4buSw5Thu5Thu4jDlcOVw5Xhu45XM3sqL+G7juG7riY/4bu44buuTC/huqFNTC/huq9WTUwv4bqvw6NNTOG6r8OjTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG7kMOVTC/huqFNTC/huq9WTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTcOyxq/hurHhu47Dssaw4buOw5Xhu4rDleG7lMSCLXBwTC/huqFNTC/huq9WTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG7kMOU4buI4buQ4buQw5Xhu45XM3sqLzw64bqvTC/huqFNTC/huq9WTUwv4bqvw6NNTOG6r8OjTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG7kMOUTC/huqFNTC/huq9WTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTcOyxq/hurHhu47Dssaw4buOw5Xhu4rDlcOVw5TEgi1ETC/huqFNTC/huq9WTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG7kOG7kOG7iOG7kMagw5Xhu45XM3sqLzw64bqvTC/huqFNTC/huq9WTUwv4bqvw6NNTOG6r8OjTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG7kOG7kEwv4bqhTUwv4bqvVk1M4bqvVk1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE1FU3sq4buO4buP4buU4buOw4PGsMWp4buc4buQTC/huqFNTC/huq9WTUzhuq9WTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG7kOG7kOG7iOG7nOG7nMOV4buOVzN7Ki88OuG6r0wv4bqhTUwv4bqvVk1ML+G6r8OjTUzhuq/Do01M4bqvVk1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3hu5Dhu5JML+G6oU1ML+G6r1ZNTOG6r1ZNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNRVN7KuG7jsODxrDFqeG7nOG7lC1wcHBML+G6oU1ML+G6r1ZNTOG6r1ZNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xN4buQ4buS4buI4bucw5XDleG7jlczeyovPDrhuq9ML+G6oU1ML+G6r1ZNTC/huq/Do01ML+G6r+G7rH1Ww6lNTC/huq/hu6Lhu6w8WE1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHhu4HhurHhuq8mfcOj4buMTcO54buV4bqu4buO4buNxrDhu4PFqUwv4bqhTQ==

KẾT ĐOÀN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long