Cập nhật:  GMT+7
w7PhurLhu5Xhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4jhurXhurRMQ+G7teG7kcOyO+G6tHLhu5NE4buCTOG7k0vhu4Dhu5NExalM4buT4bqyc8SQ4bq24buTTOG6tMOATeG7k8O9T8SQ4bq24buTxJDhurZz4bua4buT4buV4bufL+G7l8OzL+G6suG7lcOyw7NMcXhD4bu14buTeEVKw73hu7VKaOG7keG7leG7keG7k3nhu7VDQ0vhu4hxeeG6tMSQ4bq2aOG7keG7meG7keG7k3nhu7VDQ+G7iHHDvcO94bq0xJDhurZo4buR4buZ4buRw7LDs0x4RcO94buaw7LDs0xKw7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4gs4bu1ccO94buRw7LhurPhurXhurXDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyLHPEkOG6tuG7k+G6ssOJccOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7I74bq0cuG7k3hyxJDDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7MvTErDssOzTErDssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG7lcOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Lhuq/hurLhur7hu5NEceG6tOG7k1lFxJDhu5N44bq44buTeeG7jknhurTDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyxqHhu5ds4buZ4buZ4buZ4buT4buz4buGxJDhurYv4bqy4buC4buIw7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzL0xKw7LDs0xKw7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Lhu5fDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4bqz4buYceG7k3jhu4JM4buTInHEkOG7k+G7m+G7kyDhu4hM4bq04buISkXDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4bud4buh4budbOG7meG7meG7meG7k+G7s+G7hsSQ4bq2L+G6suG7guG7iMOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDsy9MSsOyw7NMSsOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyxqHDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyIuG7jkh54buTxJDhurbhurpM4buTWUV5cXlFQ3Hhu5Phu5Vr4budQ8OzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Lhu5Xhu6Ns4buZ4buZ4buZ4buT4buz4buGxJDhurYveXLhurTDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7MvTErDssOzTErDssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG7m8OzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7JY4bq0ceG7kyxz4buTIuG7guG6tMOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Lhu5fhu5vhu5ls4buZ4buZ4buZ4buz4buGxJDhurYvTOG6sk/EkOG6tsOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDsy9MSsOyw7NMSsOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4budw7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsllz4buT4buI4bqyw4Dhu5M74buf4buT4bud4buZ4buT4bq2w4nhurTDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4buV4buV4buZbOG7meG7meG7meG7k+G7s+G7hsSQ4bq2L+G6suG7guG7iMOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDsy9MSsOyw7NMSsOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4bujw7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDssOd4butTeG7k+G7s+G7r03hu5PEkHPEkOG6suG7k13hu7XhurR6ccSQ4buT4budQ8OzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Lhu5fhu53hu5ls4buZ4buZ4buZ4buT4buz4buGxJDhurYveXHEkMOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDsy9MSsOyw7NMSsOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4bufw7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDssOd4butTeG7k+G6snNFw7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDssah4budbOG7meG7meG7meG7k+G7s+G7hsSQ4bq2L3nhurJx4bq0w7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzL0xKw7LDs0xKw7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Lhu6HDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyO3Phu5NMceG7k1nhuq/Dsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4buV4buZ4buZbOG7meG7meG7meG7k+G7s+G7hsSQ4bq2L0LhurbDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7MvTErDssOzTErDssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsnDDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyWU1x4buTIsO5ROG7k1nDucSQ4buTWXPhu5NdcU3Dsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4bub4bud4buZbOG7meG7meG7meG7k+G7s+G7hsSQ4bq2L0LhurbDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7MvTErDssOzTErDssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG7leG7mcOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7I74bq04bq44buTeOG6uMOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Lhu5fhu53hu5ls4buZ4buZ4buZ4buT4buz4buGxJDhurYvQuG6tsOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDsy9MSsOyw7NMSsOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4buV4buVw7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG6s+G7jknEkOG7k0PDjcSQw7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG7lcah4buZbOG7meG7meG7meG7k+G7s+G7hsSQ4bq2L0LhurbDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7MvTErDssOzTErDssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG7leG7l8OzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7LhurXhurLhuqZM4buTeOG6uMOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Lhu5fhu53hu5ls4buZ4buZ4buZ4buT4buz4buGxJDhurYvQuG6tsOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDsy9MSsOyw7NMSsOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4buVxqHDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyXeG7kHnhu5NEceG6tMOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Lhu53hu53hu5ls4buZ4buZ4buZ4buT4buz4buGxJDhurYvQuG6tsOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDsy9MSsOyw7NMSsOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4buV4bubw7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG6teG6snHEkOG6suG7k0NFxJDhurbDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyxqHhu5ls4buZ4buZ4buZ4buT4buz4buGxJDhurYvQuG6tsOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDsy9MSsOyw7NMSsOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4buV4budw7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDssOd4buOceG7k+G6suG7sU3hu5PhurbhurThu4DEkOG6tuG7kyLhurLhu69Mw7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG7l+G7nWzhu5nhu5nhu5nhu5Phu7Phu4bEkOG6ti9C4bq2w7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzL0xKw7LDs0xKw7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Lhu5Xhu6PDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyWOG7jsOM4bq04buT4bqy4buGxJDhurbhu5PDvXHhu5PGoHHEkOG6ssOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Lhu5vhu5ls4buZ4buZ4buZ4buT4buz4buGxJDhurYvQuG6tsOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDsy9MSsOyw7NMSsOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4buV4bufw7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDssOd4buOceG7k3nhurJN4buCTOG7k3hxeOG7msOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Lhu5Xhu51s4buZ4buZ4buZ4buT4buz4buGxJDhurYvQuG6tsOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDsy9MSsOyw7NMSsOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4buV4buhw7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDslnhu63EkOG7k0zhu6vhu5rDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyxqHhu6Fs4buZ4buZ4buZ4buT4buz4buGxJDhurYvQuG6tsOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDsy9MSsOyw7NMSsOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4buVcMOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7JZc+G7k0rhu4BMw7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG7leG7l2zhu5nhu5nhu5nhu5Phu7Phu4bEkOG6ti9C4bq2w7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzL0xKw7LDs0xKw7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Lhu5fhu5nDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyWXXhurThu5NM4bqydUXDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4buV4buXbOG7meG7meG7meG7k+G7s+G7hsSQ4bq2L0LhurZsw7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzL0xKw7LDsy9MeEXDveG7msOyw7MvTHF4Q+G7tcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hRTUzhurJFSuG7kcOyfSThurXhu5Phu7IgUyLDsy/hu4jDsg==

KẾT ĐOÀN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long