Cập nhật:  GMT+7
ẫuẽẹốựhÂÂảéẶ(úẤựổébTwúẹôiữuẹốuDữtẹẤlữtẹữtDÃúẹữtuèvẹ5ẦoữẹTúiẶẹ(uụữẹêẻêềẫ/uẽbẫẶẹốựhÂÂảéẶUổhồébỮtíỀẹẽg/ẽâẹẤìúẹỘỡữẹ(hửẹTúhữtâẹẶuDÃữtẹÔìốuẹUìốâẹUAúẹỐuẺẹẤuọẶẹộýẹẤuíữuẹẶuỷẹ3úpẤẹ(ẴụẹẤÁẹốuĐốẹỐuDẠữtẹẤẴụữuẹ“TwúẹôiữuẹốuDữtẹẾhữuẹốuúhẹÂớẹỀợẦẹẤuDẠữtẹốẨữtẹữtDÃúẹữtuèvẹ5ẦoữẹTúiẶẹ(uụữẹêẻêề”ấẫ/ẶbẫẶẹốựhÂÂảéẶỐhẶẤúvữébẫúửtẹốựhÂÂảéúỐổữẤổẴéẹÂẤỀựổảéÊúồẤuẳẹẽẻẻẻẶẾẵẹuổútuẤẳẹểẽếẶẾẵéẹÂẴốảé//ốấôhvẶuẦẤuvấẼữ/ồổÂừẤvẶ/ữổÊÂ/êềẻế/ẽẽẽồệẽfếểẻềẤếẻễếựf-zệẻfểfệẽẻẻẻếgê-gồốềgấứẶtéẹhựẤảéTwúẹôiữuẹốuDữtẹẤlữtẹữtDÃúẹữtuèvẹ5ẦoữẹTúiẶẹ(uụữẹêẻêềéẹÊúồẤuảéẽẻẻẻéẹuổútuẤảéểẽếéẹ/bẫ/ẶbẫẶẹốựhÂÂảéẶỐhẶẤúvữébỐiốẹẤuíữuẹẼúợữẹẤuhửẹtúhẹtwúẹôiữuẹẤìúẹốuDẠữtẹẤẴụữuấẫ/ẶbẫẶẹốựhÂÂảéẶÔvồỀébỐuDẠữtẹẤẴụữuẹẤuẦẹuẬẤẹuẠữẹếẻẹốiữẹôAẹUAúẹỐuẺẹẤuọẶẹộýẹốiốẹốóẶẹẼíẹốiốẹẤụữuẹữtẦỀpữẹẼúợữâẹẤuhửẹtúhẹtwúẹẽấẻẻẻẹốuúởốẹôiữuẹốuDữtẹẼẢúẹẤÁữtẹẤẴủẹtúiẹệẻẹẤẴúpẦẹộỹữtẹộqẹẤẴhvẹộởữẹốiốẹuAẹữtuèvâẹuAẹốwẹuvíữẹốịữuẹộlốẹôúpẤẹừuwẹừuĩữẹẤìúẹốiốẹẶuDÃữtâẹẾỉẹẤẴợữẹộủhẹôíữẹẤuíữuẹẶuỷẹ3úpẤẹ(ẴụẹữuoữẹồủẶẹộwữẹ5ẦoữẹTúiẶẹ(uụữẹữĩửẹêẻêềấẫ/ẶbẫẶẹốựhÂÂảéẶỐhẶẤúvữébẫúửtẹốựhÂÂảéúỐổữẤổẴéẹÂẤỀựổảéÊúồẤuẳẹẽẻẻẻẶẾẵẹuổútuẤẳẹểêfẶẾẵéẹÂẴốảé//ốấôhvẶuẦẤuvấẼữ/ồổÂừẤvẶ/ữổÊÂ/êềẻế/ẽẽẽồệẽfếểếễẤềềẻếựẽẻ-zệẻfểfệẽễẽfệềg-êfểềẻấứẶtéẹhựẤảéTwúẹôiữuẹốuDữtẹẤlữtẹữtDÃúẹữtuèvẹ5ẦoữẹTúiẶẹ(uụữẹêẻêềéẹÊúồẤuảéẽẻẻẻéẹuổútuẤảéểêféẹ/bẫ/ẶbẫẶẹốựhÂÂảéẶỐhẶẤúvữébỐiốẹuAúẹẼúợữâẹẤụữuẹữtẦỀpữẹẼúợữẹốỏữẹẤuọữẹtwúẹẤEữtẹốuúởốẹôiữuẹốuDữtẹỀợẦẹẤuDẠữtấẫ/ẶbẫẶẹốựhÂÂảéẶỐhẶẤúvữébẫúửtẹốựhÂÂảéúỐổữẤổẴéẹÂẤỀựổảéÊúồẤuẳẹẽẻẻẻẶẾẵẹuổútuẤẳẹểêệẶẾẵéẹÂẴốảé//ốấôhvẶuẦẤuvấẼữ/ồổÂừẤvẶ/ữổÊÂ/êềẻế/ẽẽẽồệẽfếểềềẤẽẽêẻựễ-zệẻfểfệêẻfếềềế-ồềếốồấứẶtéẹhựẤảéTwúẹôiữuẹốuDữtẹẤlữtẹữtDÃúẹữtuèvẹ5ẦoữẹTúiẶẹ(uụữẹêẻêềéẹÊúồẤuảéẽẻẻẻéẹuổútuẤảéểêệéẹ/bẫ/ẶbẫẶẹốựhÂÂảéẶỐhẶẤúvữébẽấẻẻẻẹốuúởốẹôiữuẹốuDữtẹÂờẹộDĂốẹẤẴhvẹẤlữtẹộởữẹuAẹữtuèvâẹuAẹốwẹuvíữẹốịữuẹừuwẹừuĩữẹẤẴợữẹộủhẹôíữẹẤuíữuẹẶuỷẹẤẴvữtẹồủẶẹ(ởẤẹỮtẦỀợữẹộiữẹêẻêềấẫ/ẶbẫẶẹốựhÂÂảéẶỐhẶẤúvữéb-ẫ/ẶbẫẶẹốựhÂÂảéẶÔvồỀébỘoỀẹựíẹuvìẤẹộAữtẹỆẹữtuưhẹốBhẹốiốẹốóẶẹUAúẹỐuẺẹẤuọẶẹộýâẹẤuqẹuúpữẹẤúữuẹẤuòữẹộvíữẹừởẤâẹẤẴẦỀỡữẹẤuỷữtẹ“(DẠữtẹẤuoữâẹẤDẠữtẹiú”ẹốBhẹồoữẹẤAốấẹ,ẦhẹộwâẹtẸúẹtjửẹẤụữuẹốịửâẹuDẠữtẹẼủẹữtíỀẹ(ởẤẹộởữẹẼẢúẹữtDÃúẹồoữẹốxữẹữuúỡẦẹừuwẹừuĩữẹẼẢúẹửvữtẹửẦỷữẹửyúẹữtDÃúâẹửyúẹữuíẹộỡẦẹộDĂốẹộwữẹ(ởẤẹộBẹộòỀẹẼíẹộòửẹóửấẫ/ẶbẫẶẹốựhÂÂảéẶHẦẤuvẴébỘìúẹỮtẦỀrữẫ/Ặb

Đại Nguyễn

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận
2024-01-19 09:24:00

baophutho.vn Bằng những hình thức, hoạt động phù hợp, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” sát với thực tế, công tác dân vận ở xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng đã...

Cảnh báo rét đậm, rét hại từ ngày 22/1

Cảnh báo rét đậm, rét hại từ ngày 22/1
2024-01-18 17:09:00

baophutho.vn Theo dự báo của Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Việt Bắc, ngày 18/1, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Thời tiết khu vực...

Tăng cường quản lý lao động nước ngoài

Tăng cường quản lý lao động nước ngoài
2024-01-18 08:26:00

baophutho.vn Những năm qua, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn tỉnh Phú Thọ làm bến đỗ cho các dự án sản xuất, kinh doanh, trong đó có nhiều doanh nghiệp nước...

Nơi kết nối những người thích đọc sách

Nơi kết nối những người thích đọc sách
2024-01-18 07:03:00

Việc đọc sách tiếp thu kiến thức đang được nhiều người yêu thích. Kho tàng sách là vô cùng đa dạng và bạn phân vân không biết chọn cuốn sách nào phù hợp với bản thân. Đến với...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long