Cập nhật:  GMT+7
Tjrhu5LDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PhurY74bq3e8Odw5VPcTY7w5RbPzohw5TDsuG7oFvDlOG6tjrhuqnDoVs/w5Rl4bqlw5ThurYoWzrDlOG6p+G6u04vOuG7kk9Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VPTjt9P8OU4bqx4bqvV0bDlS8vV0pW4bugXcOjOuG6s+G6tzpdSmVbL1jDneG6sT7hurddw6MvW8Odw6nhurEv4buS4bui4buW4buYL+G7luG7oljGoOG7kuG7muG7mOG7nuG7mOG7kuG6t+G7kuG7muG7kuG7kuG7muG7mnvhu5JKPMOjP8OVw5QvT04vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT8O1NVs/w5RXOizDlMOyLMOU4bq3OuG6qcOU4bq2KFs6w5ThuqfhurvDlHFdUVs/w5Thu4/Gr1vDlMawUlfDlFc64bqnw5Thurfhuq8uw5Q6NjvDlFs/OiFKTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6Nxw53hu6BYw5VPw4PhurbDteG6tsOULcOU4buNOjs94bqzw5Thu5Lhu54t4buS4buQxKjDlFjhuqlhO8OU4bqxY8OUVzrhuqfDlOG6t+G6ry7DlFfhuqfhu6DDlFk1Wz/DlFc6LMOUcV1RWz/DlOG7j8avW8OUxrBSV8OULcOUw7Isw5Thurc64bqpw5ThurYoWzrDlOG6p+G6u8Sow5Thu4064bqnw5ThurchVzrDlHHDteG7qeG7j8OU4bq3KFs6xKjDlMOy4bugW8OU4bq2OuG6qcOhWz/DlGXhuqXDlOG6tihbOsOU4bqn4bq7w5Q6MMOjxKjDlFs/OsOdw5TDtVNbP8OUWV1RW8OUccO14bup4buPw5ThurcoWzrDlFZQXcOUV1Bdw5RlPcOUZTskV8OUe+G7qOG6u8OUw6M6OyPhurPDlOG6tyxbw5RbOjskfcOU4bq3UjvDlHHDteG7qeG7j8OUV1BXw5RX4buow6PDlFs6OyR9w5Q+w6rDlOG7mOG7kOG7kuG7mi3hu5jhu5Dhu5jhu5Lhu4jDlFs/OsOdw5TDsuG7oFvDlFdQW8OU4bqxY8OUw7VTWz/DlOG6ssOy4bup4buPw5ThurcoWzrDlFZQXcOUV1Bdw5RZPcOUUFvDlOG6scOaw6PDlOG6uSPDo8Sow5Thurc3w5RXOuG6q1fDlHtSO8OU4bqw4bqhw5Thu6k/XVI7w5Rl4bqlSk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT+G6tjrDnV3DlMSD4bqz4bq7w5RZIVs6w5ThurdSO8OU4bupPzohw5TEg+G6s+G6uyPhurfDlOG6sTTDlOG7osagw5RX4bqn4bugw5TEguG6szRXw5Q6NjvDlGVRw5Rx4bqpYVs/w5RY4buuW8OU4bqxNMOU4buU4buY4buSw5RX4bqn4bugw5ThuqbhurvDlFbhu6Bbw5ThurY64bqpw6FbP8OUZeG6pcOUxILhurM0V8OUOjY7w5RlPcOU4bq3N8OUVzrhuqtXw5R74buo4bq7w5TDozo7I+G6s8OU4bq3LFvDlFs6OyR9w5RZNDvDlGVhO8OUWzrEkVs/w5RbP+G6qcOhO8OUPzvEkcOUV1BXw5RXOuG6q1fDlGXhuqXDlFhdw5Rxw7Xhu6nhu4/DlOG6tyhbOsOUVuG7quG6s8Sow5RbOjskfcOUPsOqw5Thu5jhu5Dhu5Lhu5ot4buY4buQ4buY4buSxKjDlHHDteG7qeG7j8OUV1BXw5RX4buow6PDlOG6tzfDlFc64bqrV8OUe+G7qOG6u8OUw6M6OyPhurPDlOG6tyxbw5RbOjskfcOUfTbhurfDlHvhu6pbw5RlUV3DlD7DqsOUOjDDo8OU4bq3OuG6qcOhWz/DlHskw5RX4bqzNDvDlFtVfcOU4buY4buQ4buS4buiSsOUcTskW8OUW+G7oOG6u8Sow5RXIsOU4buU4buQw5RXOuG6q1fDlFjhu6BbOsOUWF3DlHHDteG7qeG7j8OU4bq3KFs6w5RW4buq4bqzw5Thurc64bqzNlfDlFg7JFvDlHvhu6jhurvDlMOjOjsj4bqzw5ThurcsW8OUWzo7JH3EqMOU4bq34bqz4bq7w5RbOjtAW8Sow5ThurdSO8OUPsOqw5Q6MMOjw5RX4bqzNDvDlFtVfcSow5RXOijDlHvhu6jhurvDlMOjOjsj4bqzw5ThurcsW8OUWzo7JH3DlFk0O8OUZWE7w5Thu5jhu5TDlDNbP8Sow5RWUcSow5RXIFvDlOG7nMOUM1s/xKjDlFZRw5Q+OjNbP8OU4bq3OuG6szZXw5RZNDvDlOG6t+G6qcOgWz/DlHvhu6jhurvDlMOjOjsj4bqzw5ThurcsW8OUWzo7JH3DlOG6t1I7w5Q+w6rDlDoww6PDlHHDteG7qeG7j8OU4bq3KFs6V+G6szQ7w5RbVX3DlOG7mOG7kOG7kuG7osOUWF3DlFs/OijDlFc6I8OUWTbEqMOUVzrhurPhurslW8OUVzNbP8OU4bq3UFfDlGVRw5RXOuG6qeG7oMOUWeG6p8OU4bq3OsOhO8OUPzvhu6Bbw5Q/O8SRw5RXOuG6q1fDlGXhuqXDlOG6tzrDnV3DlMSD4bqz4bq7w5RZIVs6SsOU4bupP+G6qcOhO8OUWeG6qcOgV8OUe+G7qOG6u8OUw6M6OyPhurPDlOG6tyxbw5RbOjskfcOUVyLDlMSD4bqzUMOUW2Thu6DDlOG6tzdbP8OU4bqxNMOUWVI7w5RWOyXhurPDlHHDteG7qeG7j8OUWVBbOsOUPztQw5TigJzhurcsW8OUWzo7JH3DlOG6tzrhu6jDo+KAncOU4bq3Oi7DlFciw5Thurc6JcOU4bq5O1vDlOG6t2LDlFc64bqrV+G7iMOUWz/huqnDoTvDlFnhuqnDoFfDlHvhu6jhurvDlMOjOjsj4bqzw5ThurcsW8OUWzo7JH3DlFciw5Thurdiw5Q64bugO8OUw6M64buqW8OUVuG7oMOU4bq3N1s/w5ThurE0w5RZUjvDlFY7JeG6s8OUccO14bup4buPw5Thurfhuq/huqHDlHtAW8OUWVBbOsOUPztQw5TigJzhurcsW8OUWzo7JH3DlOG6tzrhu6jDo+KAncOU4bq3Oi7DlOG6tjrhuqnDoVs/w5Thurfhuq9jV8OUccO14bup4buPw5ThurcoWzrDlOG6seG7uMOU4bq34bqvLls6w5Rxw7Xhu6nhu4/DlFYxw5TDozo7I+G6s8OU4bq3LFvDlFs6OyR9Sk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT047fT/DlOG6seG6r1dGw5UvL1dKVuG7oF3DozrhurPhurc6XUplWy9Yw53hurE+4bq3XcOjL1vDncOp4bqxL+G7kuG7ouG7luG7mC/hu5bhu6JYxqDhu5Lhu5rhu5jhu57hu5jhu5Lhurfhu5Lhu5rhu5Lhu5Lhu5rhu5p74buYSjzDoz/DlcOUL09OL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/DtTVbP8OUVzosw5RFO8OU4bq24bqvMFs/w5TFqSrDlC3DlOG6puG6u8OUZTtAW8OUw7LhurZFw5ThurYoWzrDlOG6p+G6u8Sow5TDgzoiw5Thu4064bqnw5ThurchVzrDlOG6tjrhuqnDoVs/w5Thurfhuq9jV8OUccO14bup4buPw5ThurcoWzrDlOG6tzrhu6DhurvDlH3hu6ThurfDlMO1U1s/w5RZXVFbw5Rxw7Xhu6nhu4/DlOG6tyhbOsOUVlBdw5RXUF3DlGU9w5RlOyRXw5R74buo4bq7w5TDozo7I+G6s8OU4bq3LFvDlFs6OyR9w5ThurdSO8OUccO14bup4buPw5RXUFfDlFfhu6jDo0pOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/hu6cj4bq3w5R74bqz4buwW8OUWzY7w5RY4bqzWz/DlFtR4bq7xKjDlFk1Wz/DlFc6LMOUw7Isw5Thurc64bqpw5ThurYoWzrDlOG6p+G6u8OUcV1RWz/DlOG7j8avW8OUxrBSV8OUWzrhu6jhurfDlOG6t+G6ryzDlGVhO8OU4bq3w6HDlOG6t+G6ry5bOsOUV+G6p+G7oMOUw7VTWz/DlFldUVvDlHHDteG7qeG7j8OU4bq3KFs6w5RlPcOUZTskV8OUe+G7qOG6u8OUw6M6OyPhurPDlOG6tyxbw5RbOjskfcOU4bq3UjvDlD7DqsOUOjDDo8OU4bq3OuG6q8OUw7JT4bq7xKjDlHHDteG7qeG7j8OU4bq3KFs6w5Q+OiLhu6DDlOG6uEVycnJKw5Thu6k/4bug4bq7w5ThurHhu6DhurPDlDo2O8OUWz86IcOUW1HhurvEqMOUw7VTWz/DlFldUVvDlHHDteG7qeG7j8OU4bq3KFs6w5Q64bqpYVs/w5RY4buuW8OUV1BXw5Rxw7Xhu6nhu4/DlFdQV8OUOuG6s+G6uyRbxKjDlOG6tzohxKjDlOG6tzpRWzrDlOG6tzfDlFc64bqrV8OUe+G7qOG6u8OUw6M6OyPhurPDlOG6tyxbw5RbOjskfcOU4bqhw5RZIeG7oMOUw6M64bqpOVs/w5R9Lls64buIw5TDsuG7oFvDlOG6tjfDlFc64bqrV8OU4bq2KFs6w5ThuqfhurvDlOG6tzrhu6B9w5R94bqp4bqzw5RZJcOUw7LhurZFw5ThurYoWzrDlOG6p+G6u8OUVuG7oFvDlDpRWzrDlOG6tzozWz/DlOG6t+G6rzvDlDrhuqlhWz/DlFjhu65bw5RlOyRXw5Thurc3w5RXOuG6q1fDlHvhu6jhurvDlMOjOjsj4bqzw5ThurcsW8OUWzo7JH3DlFk0O8OUZWE7w5RXUFfDlFc64bqrV8OUWOG7oFs6w5TDsizDlOG6tzrhuqnEqMOUw4M6IsOUw7Isw5Thurc64bqpxKjDlOG6puG6u8OUZTtAW8OUw7Lhu6Bbw5ThurY64bqpw6FbP8OUZeG6pcOUV1BXw5RX4buow6PEqMOUV1BXw5RXOuG6q1fDlFjhu6BbOsOUe1RbOsOUWVJdxKjDlMSD4bqzU1vDlHvhur3DlD46UFfDlOG6tzrDnV3DlMSD4bqz4bq7w5RZIVs6w5RlUV3DlFdQV8OUPsOqw5Q6MMOjw5RX4bqzNDvDlFtVfcOU4buY4buQ4buS4buixKjDlOG6t+G6r11bP8OUWSLDlFfhu6pbw5R74bqp4bqzw5Thur3DlFciw5Q64bqpYVs/w5RY4buuW8OUV+G6pcOU4bq3OiXDlFk0O8OUZWE7w5RXUFfDlFk1Wz/DlFc6LMOU4bq3OuG6szZXw5RYOyRbw5TDozpTO8OUe+G7qOG6u8OUw6M6OyPhurPDlOG6tyxbw5RbOjskfcOUWzo7PeG6s8OUe+G7qlvEqMOUZTskV8OU4bq5ZMOUe+G6vcOUPiPhurfDlMSD4bqzU8OUe+G7qOG6u8OUw6M6OyPhurPDlOG6tyxbw5RbOjskfUrDlMO1NVs/w5RXOizDlMOyLMOU4bq3OuG6qcOU4bq2KFs6w5ThuqfhurvDlOG6u0DhurPDlFfhu6rhurPDlFdQV8OUVznDlMSD4bqz4bugW8OUeztAW8OUxIPhurPhu6Bbw5RX4buqW8OUxIPhurNQW8OU4bq34bqvOyThurfDlOG6scav4bqzw5ThurHDmlfEqMOUWeG7quG6u8OUWeG6p8OUWSXDlFdQV8OUWTQ7w5ThurfhuqnDoFs/w5RZ4bqpw6BXw5R74buo4bq7w5TDozo7I+G6s8OU4bq3LFvDlFs6OyR9w5Rbw5p9w5RXOsOaV8OUfeG6pVfDlFksVzrEqMOU4bq7QOG6s8OUV+G7quG6s8Sow5RbNjvDlFjhurNbP8Sow5Thurfhuq8uWzrDlOG6t2PDlFnhuqnDoFfDlMSD4bqz4bq7w5RZIVs6w5R74buo4bq7w5TDozo7I+G6s8OU4bq3LFvDlFs6OyR94buIw5R7UX3DlOG6tzThurfDlFczWz/DlOG6t1BXw5RWU13DlH3hu7DhurfDlFdQV8OU4bq3UTvDlHs7JOG6s8OUw6M64bqlV8OUZeG6pcOUe+G7qOG6u8OUw6M6OyPhurPDlOG6tyxbw5RbOjskfUpOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU9OO30/w5ThurHhuq9XRsOVLy9XSlbhu6Bdw6M64bqz4bq3Ol1KZVsvWMOd4bqxPuG6t13Doy9bw53DqeG6sS/hu5Lhu6Lhu5bhu5gv4buW4buiWMag4buS4bua4buY4bue4buY4buS4bq34buS4bua4buS4buS4bua4buae+G7lEo8w6M/w5XDlC9PTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VPxalUWzrDlFlSXcOU4bqw4bqhw5Thu6k2O8OUZeG6pcOU4bq3OuG7oOG6u8OUfeG7pOG6t8OUw7Lhu6Bbw5RXUFvDlOG6sWPDlMO1U1s/w5ThurLDsuG7qeG7j8OU4bq3KFs6w5RWUF3DlFdQXcOUWT3DlFBbw5ThurHDmsOjw5Thurkjw6PDlHtSO8OU4bq3N8OUVzrhuqtXw5RWNsOUfVDhurvDlFfhuqfhu6DDlOG6sOG6ocOU4bupP11SO8OUZeG6pUpOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/hurY7I8Ojw5RZIsSow5TDsuG7oFvDlOG6tjrhuqnDoVs/w5Rl4bqlw5ThurYoWzrDlOG6p+G6u8OUWVTDlFs/OsOdw5TDsuG7oFvDlFdQW8OU4bqxY8OUw7VTWz/DlOG6ssOy4bup4buPw5ThurcoWzrDlFZQXcOUV1Bdw5TDtT3DlFBbw5ThurHDmsOjxKjDlOG6tzfDlFc64bqrV8OUe1I7w5ThurDhuqHDlOG7qT9dUjvDlEXhuqVKw5Thu6cj4bq3w5R74bqz4buwW8OUZT3DlFs2O8OUWOG6s1s/w5RbUeG6u8Sow5TDsizDlOG6tzrhuqnDlOG6tihbOsOU4bqn4bq7w5RZNVs/w5Thur3DlGVhO8OUw6M64bqpOVs/w5RQW8OU4bqxw5rDo8OU4bq5I8Ojw5R7UjvDlOG6tzfDlFc64bqrV8OUVjbDlH1Q4bq7w5RX4bqn4bugw5ThurDhuqHDlOG7qT9dUjvDlGXhuqVKw5ThurDhu6DhurPDlOG6scOaw6PDlOG6uSPDo8Sow5ThurDhuqHDlOG7qT9dUjvDlGXhuqXDlOG6sVDDo8OUPztTfcOU4bq3YsOU4buWw5TDozogWz/DlFcgW8OU4buUw5TDozogWz/DlEzhurFQw6PDlFs64buww6PDlEVVW8OUw6M6IFs/w5RlUcOU4bq2OuG7oFs6w5Thurfhuq/hu6BN4buIw5RWMcOUV1BXw5TDozogWz/DlOG6t+G6r2NXw5Thurc64bqzNlfDlOG6tuG6r+G6s1s/w5ThurfGr33DlOG6tjozWz/DlOG6tztbw5ThurfhuqnDlGXhu6hbw5RlUcOU4buPIVc6w5Rl4bqlw5RZNDvDlFs/XVI7SsOUw7U1Wz/DlFc6LMOUe+G6qeG6s8OU4bq9xKjDlOG6seG7oOG6s8OU4bqxw5rDo8OU4bq5I8OjxKjDlOG6sOG6ocOU4bupP11SO8OUZeG6pcOUV+G7qlvDlOG6tzpjV8OUOjskW8OUWTs94bqzw5RZNls/xKjDlFY3w5RbOjskfcOUV1Bbw5RWNsOU4bq3OsOdXcOUWeG6tVs/w5TEg+G6s+G6u8OUWSFbOsOUOjskW8OUOlFbOsOUZVHDlFdQV8OUZVVbw5RWU1vDlDrhuqlhWz/DlFjhu65bw5RX4bqn4bugw5RXUFfDlFc5w5TEg+G6s+G7oFvDlFfhu6jDo8OU4bq34bqvQFtKTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6Phu4PhurPhurc6XeG6r8OVT+KAi+G6tsOiWz/DlMWpO1s6Ti/Do08=

​Tùng Linh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nêu cao vai trò của chi bộ

Nêu cao vai trò của chi bộ
2018-10-18 07:09:09

PTĐT - Những năm qua, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Thanh Ba luôn thực hiện tốt chức năng quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp của cơ quan tư pháp nhằm đảm bảo...

Không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Đoàn

Không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Đoàn
2018-10-15 06:26:59

PTĐT - Với lợi thế về sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, năng động, sáng tạo…, sau khi được giác ngộ lý tưởng, nhiều thanh niên đã từng bước khẳng định mình, trở thành những chiến...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long