Cập nhật:  GMT+7
4bunSXfhu69ETcOBVFThu53hu61Rw63DjVVNw4nhu63FqeKAnOG6p0nhuqZV4buvVUnhu4Thu69Jw5LDgeKAneG7ry3hu69V4buw4buvREnFqOG7r1VT4buo4buaT0jhu69F4buAT+G7r0nDjeG7gk/hu69VSeG7rEThu6cvSXfFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61R4bqhw4nDgcSQ4butxanhurXhu7Thu6/huqNy4bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpIuG7oOG7r8SQw4FPSOG7r07hu5Dhu69J4buKT0nhu69VScOM4buvRcON4buETuG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG7p8ONTkjhu69UU0Thu53hu60vL0R1Q8OBw5NRScOaVUnDk3VXTy/EkMOJVExVw5NRL0/DiVhUL3fhu7nDvXgvw73hu7nEkHl24bu3eXl3QVV34bu1d3d2eU13dUtRSOG7reG7ry/FqeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqSDhu5hPSOG7r0RJw4zhu6/huqHhuqDhu6/DrUnDgU9J4buvw6Lhu6jhu55PSOG7ry3hu69bw4zhu69VSeG7qOG7ryDDg09I4buvxajDnXThu69dScWo4buvVeG7iERJ4buvw6xb4bqnIuG7r1nEguG7r8Ot4bqkT+G7r2nhu5pPdOG7r0nDmsOd4buCT+G7r8Ot4bqkT+G7r2nhu5pP4buvw7lPSOG7qOG7osON4buvQ+G6vk/hu69RScODw43hu6Xhu69VU+G7rEThu69Vw43hu4BR4buvREnEqOG7r0XhuqLDk+G7r1fDjeG7gkThu69U4buuw4Hhu69ESVbDgeG7r0Xhu6jhu6JPSOG7r+G7kk9I4buvxJBCT+G7r0/hu6jhu5xE4buvVeG7rOG7r0RJw4PDneG7r0RJw5Phu69PSeG6pE/hu6/EkOG6pE/hu69VU8OTT0jhu69ZxIJ14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpZsOtIMOt4buvLeG7r8OtSeG7rEThu69Jw43hu4JP4buv4bqnSEnhu4jhu69Sw5rDneG7gFXhu69U4buS4buveHjhu68t4buv4bqnZy/DreG7j+G7r09I4bqgw53hu6944bu1L3kveHZ24bu54buvRMWow4Hhu6/huqHhu5TDjeG7r09ISeG7iOG7r03huqxP4buvVUnhu6rhu69Uw4DDmnThu69bw4FP4buvXUnhuqZR4buvSeG6oE9J4buvw61Tw5pPSOG7r+G7qOG7mk9I4buvw7lMScOSw4Hhu6/DteG7peG7r1fhu4bhu6/igJzhuqfhuqRPSOG7r0TDgcOT4buvT+G6rk9I4buvTeG7rEThu69NxIJPSeG7r0XhuqLDk3Thu69U4buqROG7r0RJw43hu4BP4buvReG6psOa4buvRMWow4Hhu69V4buW4buvREnhu6pE4buvROG7muG7r1Thu6Dhu69Fw4NPSOG7r1fhuqDhu69ESeG6plXhu69N4buo4bueT0jhu69F4buUw43hu69PSMav4buvRMOAT+G7r0Phu5R04buvRcODT0jhu69Xw43hur5P4oCddOG7r0/huq5O4buveHZ2QXThu6/DrcSoT0nhu6/FqMOd4buvRcSC4buvVVPDjeG7hE/hu69MScOBw43hu69VSeG7rEThu69Jw43hu4JP4buvTuG7kOG7r0nhu4pPSeG7r1vDjOG7r1VJ4buo4buvROG6plHhu6/FqMOd4buvReG7mE9I4buvVUnhu6LDjeG7r03huqDhu69dScWo4buvVeG7iERJ4buvw6xb4bqnIuG7r0ThuqZR4buvWcSCdeG7r8Otw5rDneG7r09Jw43hur5P4buvVMOBw5rhu69I4bqsT+G7r0RJ4bumROG7r0/huq5O4buvVVPDjeG7hE/hu69MScOBw4104buvT0nhuqZV4buvVUnhu4Thu69Jw5LDgeG7r0nDgcON4buvREnhu6pE4buvxJDDgU9J4buvRMOAT+G7r0Phu5Thu69NxIJPSeG7r0XhuqLDk+G7r0RJxajhu69ESeG7klXhu6/hu6Dhu69E4bua4buvVOG7oHThu69XQk/hu69EScSo4buvxJDhu7BPSOG7r03huqLDjeG7r+G7oOG7r07hu5Dhu69J4buKT0nhu69VScOM4buvRcON4buETuG7r07huqDhu69ESeG7qMOB4buvVUnhu4Thu69PSeG6pE/hu69T4buUT0h14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpXeG6rk/hu69E4buq4buvw61J4buQT0jhu69Dw4DDk+G7r1Thu5Lhu694eHktw61bL8Ot4buP4buvT0jhuqDDneG7r3jDvS94L3h2dkHhu69ExajDgeG7r1vhu5Thu69dScOMT0nhu69VU+G7iHPhu6/huqHhu6jhu5xPSOG7r8SQQk/hu69U4buS4buveOG7sy3huqEiL1vDrV3DreG7j+G7r09I4bqgw53hu6/hu7UveS94dnZB4buvRMWow4Hhu69bw4FP4buvw63hu5bhu69ESeG7qkThu6/DrVPDmk9I4buv4buo4buaT0jhu68gw4NPSOG7r+KAnFfhu4bhu69Xw43hu4JE4buvVUnhu6xE4buvScON4buCT+G7r1VJw4zhu69Fw43hu4RO4buvQ8OM4buvVUnhu6jhu69E4bqmUeG7r8Wow53hu69F4buYT0jhu69VSeG7osON4buvTeG6oOG7r0RJxajhu69V4buIREnhu6/FqMOd4buvQ8OBT+G7r09J4bqkT+G7r8SQ4bqkT+G7r+G7oOG7r0ThuqZR4buvWcSC4buvV+G6oOG7r0Xhu4jDgeG7r1FJ4buo4buaT0jhu69MSeG7kE9I4buvVeG7luG7r0RJ4buqROG7r0nhu5TDjeG7r0Xhu5hPSOG7r09J4bqkT+G7r8SQ4bqkT+KAnXThu69bw4FP4buvw61J4buo4buiT0jhu69X4bum4buvw63EqE9J4buvxajDneG7r8O5W8Ot4buNw63DrOG7peG7r0XEguG7r0RJxKjhu69F4bqiw5Phu69Z4bqkw53hu6/EkOG7rE9IdOG7r0PDgU/hu69J4bqgT0nhu6/hurXhu4Dhu69Jw5PhuqJESeG7r1Thu5Lhu6/hu7Xhu7Ut4bq14bqhL8Otw6zhu69PSOG6oMOd4buvd+G7ty/DvS94dnZB4buvV+G6oOG7r1Xhu5bhu69ESeG7qkThu69J4buUw43hu69PSEnhu4jhu69Sw5rDgE/hu69VU8ON4buCVeG7r1fhu4bhu69VSeG7rEThu69Jw43hu4JP4buvVUnDjOG7r0XDjeG7hE7hu69Dw4zhu69VSeG7qOG7r0ThuqZR4buvxajDneG7r0Xhu5hPSOG7r1VJ4buiw43hu69N4bqg4buvREnFqOG7r1Xhu4hESeG7r8Wow53hu69Dw4FP4buvT0nhuqRP4buvxJDhuqRP4buvWcSCdOG7r1VJ4buI4buvVVPhuqZPdeG7r1vDgU/hu69dScSo4buvReG6osOT4buvVcSoT0nhu69F4buo4bueROG7r1VJ4bqgT0nhu69N4bqoUeG7r1TDgcOa4buvRcOS4buvRcSC4buvWeG6pMOd4buvxJDhu6xPSOG7r1LDmsOd4buvREnhu4Dhu69Jw5PhuqJV4buvReG7lE9I4buvV+G6oOG7r1FJ4bqkT+G7r0Thu5BPSOG7r0TDgEThu69VSeG6oE9J4buvV8ON4bq+T+G7r1VT4busROG7r1XDjeG7gFHhu69RSeG7puG7r1VTw4BESeG7r0TDgEThu68gw4NPSOG7r0Phu5Thu69Jw5rDneG7gk904buvVUnhuqBPSXThu69VSeG7iOG7r0XEguG7r0Xhu6jhu55E4buvREnhu45P4buvTeG6oE7hu69VScOM4buvRcON4buETnXhu6/huqVCw5rhu69Sw5rDneG7r0RJ4buA4buvTeG6oE7hu69Xw43hu4JE4buvRMWow4Hhu69bXeG6oeG7ryDDg09I4buvQ+G7lOG7r8OAUeG7r8SQ4bumT0jhu69EScOaT0jhu69EScOT4buvRMOAROG7r1nEguG7r1VJw4zhu69Fw43hu4RO4buvRMavT0jhu69F4buo4bueROG7r0PDjeG6vk/hu69Uw5PhuqJP4buvV+G6oOG7r0PDgU/hu69J4bqgT0nhu69PSeG6tk7hu69V4bqiw5Phu69Fw43hu4bDmuG7r0zDjeG7gk/hu69VScOa4bqoT+G7r03hu57DjeG7r1fhuqDhu69Fw4NO4buvQ8ODw5Phu69U4bus4buvVUnhu5JPSOG7r09J4bqmVeG7r1VTw5NPSOG7r0RJxKjhu69F4bqiw5Phu69EScOT4buvRMOAROG7r0Thu5rhu69U4bug4buvVUnhu6xE4buvScON4buCT+G7r1VJw4zhu69Fw43hu4ROdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqcOtU+G6vk/hu69E4bua4buvVOG7oOG7r0Xhu4bhu69Zw5rhuqZV4buvRMWow4Hhu69Ew4BE4buvReG7iMOB4buvUUnhu6jhu5pPSHThu69bw63hu43DrcOs4buvRcSC4buvREnhu45P4buv4bu5L3jhu7V54buvWcSCdOG7r1VJ4buI4buvVVPhuqZP4buvw7lD4bq2T0jhu6954buf4bul4buvReG6osON4buvxJDDjeG7gk/hu69EScOT4buvRMOAROG7r0Xhu4jDgeG7r0PhuqBPdOG7r0TDgEThu69X4bukT0jhu69Ow43hu4ZPdOG7r0xJw5rhu69X4busROG7r0TDkuG7r0XDjeG7hsOa4buvTMON4buCT+G7r0zDjU9J4buvVeG7gOG7ry3hu69ZxILhu69J4buUw43hu69MScOAROG7r09Jw4HDmuG7r1VTw5NPSOG7r1XEqE9J4buvReG7hOG7r03huqBO4buvRcON4buETnThu69I4buYTuG7r0TDgEThu69ZxIJy4buvw63huqRP4buvaeG7mk/hu6/DuUnDmsOd4buCT+G7r8Ot4bqkT+G7r2nhu5pP4bulc+G7r11J4bqkT+G7r+G6peG7lE9I4buvw7lJw5rDneG7gk/hu68gw5PDgU/hu6/huqHhu6RPSOG7pXPhu6/DtcOa4bqkT+G7r8Oi4buUROG7r8O5ScOaw53hu4JP4buvw61Jw4FPSeG7r8OtScWow53hu6Vz4buvw7XDmuG6pE/hu6/DrUnFqMOd4buvw7lJw5rDneG7gk/hu6/DtOG6vk/hu6/DouG6qFHhu6Vz4buv4buN4bquT+G7r8Oiw4FPSOG7r8O5ScOaw53hu4JP4buv4bqh4bqi4buv4bqh4buMw4Hhu6Vz4buv4bqh4buo4buaT0jhu6/huqfhu5RP4buvw7lJw5rDneG7gk/hu6/DrcOBTuG7r+G6p+G7kE9I4bulc+G7r8OtScOBT0nhu68g4buKT0nhu6/DucOtZuG7r+G7jcON4buCVeG7r8OtU+G7iuG7pXPhu6/huqHhuqDhu6/DrUnhuqJESeG7r8O5VUnhu4jhu69ZxILhu69mScOZ4buvw61J4buO4buldeG7r13DgEThu69Ew4BP4buvQ+G7lOG7r0Xhu6jhu55E4buvREnhu45P4buvRMOS4buvVcOa4buWw43hu69F4buiw43hu69V4buw4buvw7144buvLeG7r+G7s3l04buvROG7muG7r0PDg0/hu69F4buGw5rhu69Fxajhu69Vw5rhu5bDjeG7r1VJw4FO4buvSMONw4Hhu69E4bqmUeG7r8Wow53hu69PScON4buCTuG7r0zhu7Thu694dnd24buvLeG7r3h2d+G7s+G7r1fhuqDhu69F4buGw5rhu69Fw4BR4buv4buqT0jhu69Vw43hur7DmuG7r0RJw5rhuqpP4buvV+G7huG7r1VT4buKT0nhu69F4buU4buvREnDmsOd4bq+T+G7r07hu5BP4buvRMavT0jhu69PSeG7qOG7r03hu7Lhu69Nw5rhuqhP4buvREnDjE9J4buvVVPhu4hy4buvXcOS4buveS/hu7nhu69F4buYT0jhu69EScOM4buvRMOS4buvVVPhu4pPSeG7r0Xhu5Thu69EScOaw53hur5P4buvTuG7kE/hu69F4bqiw43hu69J4buORHThu6/hu7Phu69F4buYT0jhu69EScOM4buvRMOS4buvVVPhu4pPSeG7r0Xhu5Thu69VU8OaT0jhu69E4bqmUXPhu6/hu7cv4bu54buvReG7mE9I4buvREnDjOG7r0TDkuG7r1VT4buKT0nhu69F4buU4buvVVPDmk9I4buvROG6plHhu69N4buy4buvTcOa4bqoT+G7r0RJw4xPSeG7r1VT4buIdOG7r3fhu69F4buYT0jhu69EScOM4buvRMOS4buvVVPhu4pPSeG7r0Xhu5Thu69U4bua4buvROG6plF14buvXcOS4buvVUnhu4Thu69VSeG6psOd4buvV8ON4buCROG7r1VJw4zhu69Fw43hu4RO4buvREnFqOG7r1VT4buo4buaT0jhu69PSeG6plXhu69VSeG7hOG7r0nDksOB4buvScOBw43hu69ESeG7qkThu6/EkMOBT0nhu69Ew4BP4buvQ+G7lOG7r03Egk9J4buvReG6osOT4buvREnFqOG7r0RJ4buSVeG7r+G7oOG7r0Thu5rhu69U4bug4buvRcSC4buvReG7qOG7nkThu69V4buW4buvREnhu6pE4buvVUnhu6xE4buvScON4buCT+G7r0xJw4Dhu69V4buSVeG7r1Xhu7Dhu69E4buQT0jhu69Vw4BE4buvREnEqOG7r0XhuqLDk+G7r1VTw43hu4RP4buvTEnDgcON4buvReG7gE/hu69N4busw4Hhu69ESeG7jk/hu69PSeG6pE/hu69U4busdOG7r0zDjeG7gk/hu69Vw5PhuqBP4buvQ+G7lOG7r07DgMOd4buvT0nhurZO4buvRcODTuG7r0PDg8OT4buvREnDk+G7r07hu5RV4buvTOG7gFXhu69Sw5rDg+G7r1VJ4busROG7r0nDjeG7gk/hu69ESeG6plXhu69N4buo4bueT0jhu69PSeG6plXhu69F4buYT0jhu69VSeG7osON4buvRMavT0jhu69RScODT+G7r8OAT0nhu69F4buo4bueROG7r1Xhu4pPSeG7r0nhu4pPSeG7r1VJ4busROG7r1Xhu4Dhu69O4buUVeG7r0TDgERJ4buvREnhuqRP4buvVUnhu6xEdOG7r0xJw4BESeG7r1LDmsOBT+G7r09J4bqmVXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhurVJw43hu69F4buo4bueROG7r0RJ4buOT+G7r03huqDhu69O4buUVeG7r1VTw5NPSOG7r+G7ueG7r0TDgE/hu69D4buU4buvTeG6oE7hu69VScOM4buvRcON4buETuG7r1vDjOG7r1VJ4buo4buvROG6plHhu6/FqMOd4buvReG7mE9I4buvVUnhu6LDjeG7r03huqDhu69EScWo4buvVeG7iERJ4buvw6xb4bqnIuG7r1nEgnThu69F4buYT0jhu69EScOM4buv4bqh4bqg4buvw61Jw4FPSeG7r8Oi4buo4bueT0jhu69MScON4buvRcOS4buvRcOBT0jhu69N4bqg4buvW8OM4buvVUnhu6jhu68gw4NPSOG7r8Wow5104buvXUnFqOG7r1Xhu4hESeG7r+G6oSDhuqci4buvWcSC4buvw63huqRP4buvaeG7mk/hu69ExajDgeG7r0nDmsOd4buCT+G7r8Ot4bqkT+G7r2nhu5pPdeG7r2nDk09I4buv4bug4buvT0nDjeG7gk7hu69M4bu04buvVVPhu6jhu5xE4buvRcOS4buvReG7mE9I4buvREnDjOG7r0XEguG7r1Xhu7BPSOG7r0jDjVbhu69X4buI4buvVVPDjOG7r2ZJw5Lhu69bw4zhu69VSeG7qOG7ryDDg09I4buvxajDnXThu69dScWo4buvVeG7iERJ4buvw6xb4bqnIuG7r1nEgnXhu6/DrUnhu5BPSOG7r1VJ4bqiw5Phu69X4buG4buvROG7kE9I4buvVcOAROG7r1nhuqTDneG7r8SQ4busT0jhu68gw4NPSHThu6/DgU7hu69Jw43hu4TDmuG7r1fhu4bhu69Sw5rDg0/hu69N4buy4buv4bqnSeG6oOG7r0/hu6jhu5xE4buvSMONw5lR4buvReG7mE9I4buvREnDjOG7r8Oi4buo4bueT0jhu69MScON4buvT0nhuqhP4buvT0nDjeG7gk7hu69X4bum4buvTuG7nMON4buvRcSC4buvRMOS4buvReG7qOG7nkThu69U4bus4buvU+G6okRJ4buvU+G7jMON4buvROG6rE/hu69VScON4buAVXThu69MSeG7kE9I4buvT0nhuqxO4buvTUJP4buvSMONVsOB4buvScOBw43hu69X4buI4buvVVPDjHXhu6/huqfDksON4buvV+G7huG7r1fDjeG7gkThu69O4buUVeG7r1fDgcON4buvSMOAT0nhu69Jw4HDjeG7r1VTw4BESeG7r09Jw43hu4JO4buvT+G6sk9I4buvT+G7huG7r09J4bqmVeG7r0TFqMOB4buvReG7iMOB4buvUUnhu6jhu5pPSHThu69F4buYT0jhu69EScOM4buv4bqh4bqg4buvw61Jw4FPSeG7r8Oi4buo4bueT0jhu69D4bqgw53hu69Vw5Vy4buv4oCcXeG7kE9I4buvV8ON4buCROG7r07hurJE4buvxJDhu6Thu69X4bqmVeG7r1fDg+G7r09J4buoT0jhu69Exq9PSOG7r1VJw5rhuqhP4buvTeG7nsON4buvSeG7mk/hu69X4buK4buvT0jhu6jhu6LDjeG7r0TDgE/hu69D4buU4buvUsOaw4NP4buvTeG7suG7r1fhu7DDgeG7r03huqDhu69PSOG7qOG7osON4buvReG7qk9I4buvReG6rMOa4buvROG7muG7r1LDmsOBT+G7r03Egk9J4buvReG6osOT4buvV+G7sMOB4buvTeG6oOG7r09I4buo4buiw43hu69F4buqT0jhu69F4bqsw5rhu69E4bua4buvUsOaw4FP4buvVeG7luG7r0RJ4buqROG7r1VJ4busROG7r0nDjeG7gk/hu69FxILhu69V4bqiw5Phu69P4bq+T+G7r1Thu6zhu69VSeG7kk9I4buvT0nhuqZVdOG7r1XhuqhR4buvVVPDmk9I4buvVVPDk09I4buvVVPDjeG7hE/hu69MScOBw43hu69Ew4BE4buvT0nDjeG7gk7hu69X4bum4buvRMWow4Hhu69F4buIw4Hhu69RSeG7qOG7mk9I4oCddeG7r2nhu6zhu69VSeG7kk9I4buvT0nhuqZV4buvVVPDk09I4buvROG7kE9I4buvVcOAROG7r03Egk9J4buvReG6osOT4buvV+G6oOG7r0XDjeG7hsOa4buvSeG6oE9J4buvRcSC4buvSMONw5lR4buvw63huqRP4buvaeG7mk/hu69V4buw4buvTuG7lFXhu69ZxILhu69F4bqyROG7r0PDjeG7glXhu69MScOS4buvTEnhuq5P4buvReG7gE/hu69Pw4HDneG7r0XEguG7r0TDkuG7r0Hhu7Phu5/hu69Ew4BE4buvVcOaw53hu4BP4buvReG7qOG7ok9I4buvSMONw4HDk+G7r1VJ4buQT0jhu69P4buQT0jhu69VSeG7kE/hu69F4buo4bueROG7r0Thu6pPSOG7r0nDksOBc+G7r3d2duG7n+G7r0xJw5rhu6/EkOG6pE/hu69E4buo4buvRMOS4buvT0nhuqDhu69X4bquT+G7r0nDksOBc+G7r0XDjeG7gk/hu69N4buo4bucw43hu69RScWo4buvVMOST0jhu693dnbhu5/hu69Ew4BE4buvSeG7lOG7r8SQ4bqkT3Phu6954buvVVPhu6jhu6JPSOG7r0nhu45E4buvReG7hsOa4buvReG6olXhu69EScOa4bqqT+G7r07hu6pE4buvReG7lOG7r+G6o+G6o3Phu69V4bu44buvTeG7guG7r0nhu5Thu69PSEnDqMOT4buvVUnDicOT4buvREnDmuG6qk/hu69Fw4Hhu69EScON4buGw5rhu69N4bqg4buveeG7s+G7n3Xhu68g4bqyROG7r0PDjeG7glXhu69V4buw4buvTEnDjeG7r1VJ4busROG7r0nDjeG7gk/hu69PSeG6plXhu69VSeG7hOG7r0nDksOB4buvReG7gE/hu69Pw4HDnXThu68gw4NPSOG7r0Phu5Thu69ZxILhu6/DreG6pE/hu69p4buaT+G7r03DjeG6vk/hu69V4bumROG7r0XhuqJV4buvVVPDk09I4buvVOG6okRJ4buvV1ZPSOG7r07huqJPSXThu69Mw41PSeG7r1Xhu4Dhu68t4buvWcSC4buvSeG7lMON4buvReG7iMOB4buvUUnhu6jhu5pPSOG7r8SQ4bqsT+G7r1FJw4BV4buvVVPDjeG7hE904buvReG7osON4buvVOG7kk9I4buvV+G6qFXhu69ESeG6plV04buvVcONT0nhu69VSeG6rE/hu69ExajDgeG7r09I4buo4buiw43hu6/EkOG6pE/hu69PSOG6oMOd4buvROG6oE9I4buvReG7qOG7nkThu69Ew4PDjeG7r1VJw43hu4JPdOG7r1Xhu4pPSeG7r0nhu4pPSeG7r8OBT+G7r0/DjU9J4buvREnDjE9J4buvVVPhu4jhu6/hu5ZP4buvReG7iE9JdOG7r1VT4bqoVeG7r1Xhu6zhu6/DgU/hu69Vw5PhuqBP4buvWcSC4buvSeG7lMON4buvReG7qOG7nkThu69Iw41W4buvV1ZPSHXhu69dScOMT0nhu69PSVZPSOG7r1VJ4bqgT0nhu69Sw5rDg+G7r07huqDhu69ZxILhu6/DreG6pE/hu69p4buaT+G7r0XhuqJV4buvReG7qOG7nkThu69Ew4Phu69VU8OTT0jhu69E4buQT0jhu69Vw4BE4buvWeG6pMOd4buvxJDhu6xPSOG7ryDDg09I4buvRMavT0jhu69PSeG7qOG7r0Thu5BPSOG7r1XDgEThu69Z4bqkw53hu6/EkOG7rE9I4buvREnDjE9J4buvUsOaw53hu4ZP4buvT0lWT0jhu69P4bquTuG7r1LDmsOB4buvTeG6oOG7r03hu7Lhu6/EkMOT4buvReG7hOG7r0nDmsOd4buCT+G7r8Ot4bqkT+G7r2nhu5pP4buvROG7qOG7mk9I4buvUsOaw53hu4BV4buvSMONVuG7r03huqLDjeG7r07hu5Dhu69J4buKT0nhu69PSeG6plXhu69VSeG7hOG7r0nDksOB4buvT+G6oMOd4buvV+G6oOG7r8SQ4bus4buvTMON4buAT+G7r1XDjeG7gFHhu69V4bumROG7r07hu6Dhu69T4buUT0jhu6/DgFHhu6/EkOG7pk9I4buvVUnhur5O4buv4bug4buv4bq1w41O4buvw61J4buo4bueT0jhu69X4bqg4buvTuG7lFXhu69U4buS4buvWcSCdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqV3hu6RPSOG7r1fhu5zDjeG7r8Ot4bqkT+G7r2nhu5pPdOG7r0TDgEThu69ZxIJy4buvw61Jw4FPSeG7ryDhu4pPSXThu6/huqHhu6jhu5pPSOG7r+G6p+G7lE904buv4buN4bquT+G7r8Oiw4FPSHThu6/DtcOa4bqkT+G7r8Oi4buUROG7r0TGr09I4buvTEnDgOG7r1VJ4bqgT0nhu69E4buQT0jhu69MScON4buvVUnDjOG7r0XDjeG7hE7hu69O4buQ4buvSeG7ik9J4buvT0nhuqZV4buvVUnhu4Thu69Jw5LDgeG7r0nDgcON4buvV+G7iOG7r1VTw4zhu69NxIJPSeG7r0XhuqLDk+G7r0RJxajhu69ESeG7klXhu69ExajDgeG7r1nEgnXhu6/hurXhu4BV4buvUsOaw4Phu69VSeG7rEThu69Jw43hu4JP4buv4bug4buvRMOAROG7r0Xhu4jDgeG7r1FJ4buo4buaT0jhu69P4bqgw53hu69EScOT4buvVUnhuqbDnXThu69X4bucw43hu69O4buQ4buvSeG7ik9J4buvTuG7nMONdOG7r1LDmsOd4buGT+G7r03hu6xE4buvVeG6qFHhu69VU8OaT0jhu69T4bqmVeG7r1PDlOG7r+G7oOG7r09I4buo4buiw43hu69F4buqT0jhu69F4bqsw5p04buvRcON4buGw5rhu69Fw5Lhu69V4bqiw5Phu69VScOa4bqoT+G7r03hu57DjeG7r0nhu5pP4buvVVPDk09I4buvROG7kE9I4buvVcOAROG7r0XDjeG7hsOa4buvSeG6oE9JdeG7r1vDjOG7r1VJ4buo4buvIMODT0jhu6/FqMOd4buvTeG6oOG7r09I4buo4buiw43hu69VU+G7rEThu69Vw43hu4BR4buvRcON4buGw5rhu69J4bqgT0nhu69EScOMT0nhu69Sw5rDneG7hk/hu69P4bq+T+G7r0RJxKjhu69F4bqiw5Phu69Z4bqkw53hu6/EkOG7rE9I4buvT0hJ4buI4buvUsOaw53hu4BV4buvVMOAVeG7r1VJ4busROG7r1XDjUZP4buvSeG7mk914buvXeG7jE/hu69dScWo4buvVeG7iERJ4buvw6xb4bqnIuG7r1nEguG7r0XEguG7r1LDmsOAT+G7r1VTw43hu4JV4buvRMOAROG7r0/hu5TDjeG7r8SQw5pPSOG7r0Xhu6jhu55E4buvVeG6qFHhu69VSeG7hOG7r0ThuqZR4buvxajDneG7r1VJw4PDk+G7r03DmuG6qE904buvVUnhu5BPSOG7r1LDmsOB4buvT+G6vk/hu69E4buQT0jhu69Vw4BE4buvREnEqOG7r0XhuqLDk3Thu69Fw43hu4bDmuG7r0nhuqBPSeG7r1VTw43hu4RP4buvTEnDgcON4buvT0nDgU9J4buvREnDkk9I4buvV+G6oOG7r1VJw5rhuqhP4buvTeG7nsONdeG7r+G6peG7lFXhu69PSOG7qOG7osON4buvV+G7sMOB4buvReG7qk9I4buvReG6rMOa4buvROG7muG7r1LDmsOBT+G7r03Egk9J4buvReG6osOTdOG7r1fhu7DDgeG7r0Xhu6pPSOG7r0XhuqzDmuG7r0Thu5rhu69Sw5rDgU/hu69Sw5rDg0/hu69N4buy4buvT+G6vk/hu69Vw4xPSeG7r09J4bqmVeG7r1LDmsOAT+G7r0jDjVbDgeG7r1Thu6zhu69NxIJPSeG7r0XhuqLDk+G7r0TFqMOB4buvROG6plHhu6/FqMOd4buvV+G7nMON4buvVOG7rOG7r1LDmsODT+G7r03hu7Lhu69ExajDgeG7r0RJw4xPSeG7r1LDmsOd4buGT+G7r0Xhu6jhu55E4buvT+G6pE9I4buvRMOBw5Phu69T4bqmVeG7r09Jw43hu4bDmnXhu6/DreG7ik9J4buvVVPhuqJPSOG7r0nhu45R4buvSeG6oE9J4buvTcON4bq+T+G7r07DjeG6vk/hu69F4buo4bueROG7r0nhuqJP4buvREnhu4Dhu69Fw4BPSOG7r0zhu4R04buvSMONw4NO4buvQ+G7nFXhu69MSeG6pMOa4buvVVPDmk9I4buvSMONw4FP4buvReG7hOG7r0/huqRPSOG7r0TDgcOT4buvScON4buCw5rhu69Sw5rDg+G7r0nDk+G6olXhu69F4buUT0h04buvVcON4buAVeG7r0zDjeG7gk7hu69F4buo4bueROG7r0PDjeG6vk/hu69ESeG7gOG7r1fhuqDhu69PSOG6pE/hu69Uw4BESXXhu69d4bukT0jhu69X4bucw43hu69Fw5J04buvV8ON4buCROG7r0jhurBP4buvScOBw43hu69ESeG7qkThu6/EkMOBT0nhu69Dw4zhu69VSeG7qOG7r0XDg09I4buvxajDneG7r1fhuqDhu69EScWo4buvVeG7iERJ4buvw6xb4bqnIuG7r0TGr09I4buvTeG6oE7hu69D4bqoVeG7r03hur5P4buvV8OBw43hu69VU+G7jOG7r1fhuqDhu69VU8OAREnhu69PScON4buCTuG7r0TDgOG7r09J4bqkT3Xhu6/DreG6qFHhu69VSeG7hOG7r0ThuqZR4buvxajDneG7r0xJw43hu69FxILhu69VScODw5Phu69Nw5rhuqhPdOG7r0Xhu4bhu69Tw4Hhu69PScON4buCTuG7r1fhu6bhu69VSeG7iuG7r0PDjeG7gFXhu69Tw5Thu69PSMOBw53hu69Dw4zhu69VSeG7qOG7ry3hu69EScWo4buvVeG7iERJ4buvTeG6oOG7r09I4buo4buiw43hu69RScODw43hu69VU8ON4buET+G7r0xJw4HDjeG7r1VJ4busROG7r0nDjeG7gk914buv4bqnSeG7qOG7r1fhuqjDnXThu69P4bquT0jhu69N4busRHThu69Jw43hu4LDmuG7r1LDmsOD4buvROG7kE9I4buvVcOAROG7r0Xhu6jhu55E4buvTsONT0nhu69D4bqiREl04buvU8OU4buvU+G6oE9Ic+G7r0xJ4buQT0jhu69E4buMT+G7r1Thu6zhu69Vw4BESeG7r0PDjeG7glV04buvReG7pE/hu69F4bqqw53hu69E4buQT0jhu69Xw43hu4JE4buvV+G6oOG7r1VTw4BESeG7r09Jw43hu4JO4buvT1bDgXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanDrcOaw53hu69PScON4bq+T3Thu69D4bq+T+G7r0ThuqJPSeG7r09JVk9I4buvReG7iMOB4buvUUnhu6jhu5pPSOG7r03huqBO4buvVeG7klXhu69VSeG7iuG7r0TDgEThu69ZxIJy4buv4bqh4bqg4buvw61J4bqiREl04buvXUnhuqRP4buv4bql4buUT0jhu69X4bqg4buvw7XDmuG6pE/hu6/DrUnFqMOd4buvTeG6osON4buvRMOS4buvTOG7gFXhu69Sw5rDg+G7r1VJw4zhu69Fw43hu4RO4buvTEnhu5BPSOG7r09J4buo4buvTsOTT0jhu69Ow5rhu5JPdeG7r8OtSeG6qE7hu69EScOM4buvReG7mE9I4buvREnDjOG7r1vDjOG7r1VJ4buo4buvLeG7r11Jxajhu69V4buIREnhu6/DrFvhuqci4buvWcSC4buv4bqh4bqg4buvw61J4bqiREnhu69F4buE4buvWcODw53hu69Tw4Hhu69Uw4HDjeG7r1FJ4bqiTnThu69D4buI4buvRcON4buGw5rhu69EScOaw53hu4RP4buvROG7kE9I4buvVcOAROG7r09Iw4HDneG7r1VTw5NPSOG7r0/huq5O4buvReG6rMOa4buvVcON4bq+T+G7r09J4bqoT+G7r09Jw43hu4JO4buvV+G7puG7r0/hur5P4buvw61J4buI4buvxajDneG7r2ZJw5nhu6/DrUnhu47hu69RScODw43hu69Fw43hu4bDmuG7r07hu5RV4buvReG7mE9I4buvREnDjOG7r1VJ4buI4buvxajDneG7r1fDjeG6vk/hu69X4buG4buvRcODTuG7r09J4bqoT+G7r1fhu4jhu69VU8OM4buvT+G6oMOd4buvReG7gE/hu69J4buAVeG7r09Jw43hu4JO4buvTOG7tOG7r1VJ4buK4buvxJDhu7BPSOG7r8OAUeG7r8SQ4bumT0h14buvw63hu6jhu5pPSOG7r1Xhu6x04buvReG7mE9I4buvREnDjOG7r1vDjOG7r1VJ4buo4buvLeG7r11Jxajhu69V4buIREnhu6/DrFvhuqci4buvWcSC4buvXUnhuqRP4buv4bql4buUT0jhu69Exq9PSOG7r07hurBE4buvVMOBw43hu69RSeG6ok7hu69X4bqg4buvQ+G7iOG7r0XDjeG7hsOa4buvREnDmsOd4buET+G7r0Thu5BPSOG7r1XDgEThu69P4bquTuG7r3h2d3h04buvReG7iMOB4buvUUnhu6jhu5pPSOG7r0/huqDDneG7r0TGr09I4buvxJDhu7BPSOG7r03DmuG7kE/hu69Xw43hu4JE4buvVUnDjOG7r0XDjeG7hE7hu69V4buw4buvRcOSdeG7r+G7jeG7nMON4buvReG7mE9I4buvREnDjOG7r1vDjOG7r1VJ4buo4buvLeG7r11Jxajhu69V4buIREnhu6/DrFvhuqci4buvWcSC4buvw7XDmuG6pE/hu6/DrUnFqMOd4buvV+G7iuG7r0xJ4buQT0jhu69Fw4NO4buvReG7qOG7mk9I4buvVeG7klXhu69PScON4buCTuG7r1fhu6bhu69P4bq+T+G7r0TGr09I4buvQ+G7iOG7r0RJw5rDneG7hE/hu69Uw4FPSOG7r03huqBO4buvw61J4buo4buiT0jhu69VU+G7rEThu6/huqEg4bqnIuG7r1nEguG7r1fhuqDDk+G7r0/huq5O4buveHZ3eHXhu6/huqHDmsOd4buCT+G7r8Wow53hu6/DtOG6vk/hu6/DouG6qFHhu69Fw43hu4bDmuG7r0Xhu5hPSOG7r0RJw4zhu69dScWo4buvVeG7iERJ4buv4bqh4buUw43hu6/huqfhu5BPSOG7r8SQ4bqkT+G7r1fhu4bhu69N4bqgTuG7r1XDjeG7gFHhu69Xw43hu4JE4buvT0nhuqZV4buvVUnhu4Thu69Jw5LDgeG7r0Xhu4BP4buvSeG7gFXhu69P4bquTuG7r3h2d8O94buvVUnhu4rhu6/EkOG7sE9IdeG7r2jDlOG7r1PhuqBPSOG7r8SQ4buk4buvTsOBT0jhu69N4bqiw43hu69T4bqmVeG7r09Jw43hu4bDmuG7r03hu57DjeG7r8OMREnhu69PSeG7qE9I4buvTuG7kOG7r0nhu4pPSeG7r09J4bqmVeG7r1VJ4buE4buvScOSw4Hhu69Exq9PSOG7r0XEguG7r0Phu5RE4buvTeG7lOG7r09JVk9I4buvVeG7mE/hu69V4bqiw43hu69T4bqmVeG7r0Thu5rhu69Dw4NPdOG7r0RJxajhu6/DneG7gMOa4buvVeG6qFHhu69VU8OaT0jhu6/hu6Dhu69F4buUw43hu69PSMav4buvRMOAT+G7r0Phu5R14buv4buN4buG4buvV+G6pk/hu69F4buG4buvT+G6oMOd4buv4buQT0jhu68gw41PSeG7r2fDmsOBT0jhu6/huqHhu5TDjeG7ry3hu69PSOG7qOG7osON4buvReG7qOG7nkThu69ESeG7jk/hu69N4bqgTuG7r1VJw4zhu69Fw43hu4RO4buv4bug4buvWcSC4buvw7XDmuG6pE/hu6/DrUnFqMOddOG7r1VJ4bq0T0jhu69VSeG6sE/hu69VSeG7sMOB4buvT0nhuqhPcuG7r+KAnCLDk+G7r0RJ4buow4Hhu69Ew5Lhu69Mw41PSeG7r09IScON4buCTnThu69MSeG7kE9I4buvReG7qOG7nkThu69V4bqoUeG7r0nDmuG6pk/hu69Exq9PSOG7r0xJ4buQT0jhu69F4buo4bueROG7r1VJw4FO4buvTEnDg8OT4buvTuG7kOG7r0nhu4pPSeG7r0/huqDDk+G7r1Xhu6jhu5pPSOG7r0Xhu5hPSHThu69D4bq+T+G7r0ThuqJPSeG7r0XDkuG7r1VT4buKT0nhu69F4buU4buvREnDmsOd4bq+T+G7r07hu5BP4buvROG7jE/hu69J4bqiT+G7r0RJ4buA4buvT+G6vk/hu69MScON4buvVUnhu6xE4buvScON4buCT+G7r0xJ4buQT0jhu69VU8OAT0nhu69MScOVw43hu69U4bus4buvTcOZT0jhu69Vw5lPSOG7r1VTw5NPSOG7r0RJxKjhu69F4bqiw5Phu69X4bqg4buvRcON4buGw5rhu69J4bqgT0nhu69Iw41Ww4Hhu69D4bq+T+G7r0XDg09I4buvV+G6oOG7r0Phur5P4buvREnDjE9J4buvUsOaw53hu4ZPdeG7r+G6oeG7mk/hu69PVsOB4buv4bug4buvReG7iMOB4buvUUnhu6jhu5pPSOG7r1XhuqRO4buvTeG7suG7r8SQ4buMT0jhu69V4buUROG7r+G6rk/hu69U4bqkw5rhu69MScON4buAT+G7r0RJw5Phu69Xw43hu4JE4buvVUnhu6xE4buvVUnDjeG7r0Thu5BPSOG7r1fhu6bhu69F4buQw43hu69MScON4buvROG7jE/hu69X4buI4buvT+G7hOG7r1VJw43hu4DDmuG7r0Thu5BPSOG7r1XhuqROdOG7r0TDkuG7r09JVk9I4buvTcOZROG7r0xJw5Lhu69VU8OAT0nhu69MScOVw43hu69U4bus4buvREnDmsOd4bq+T+G7r1LDmsOd4buGT3Thu6/DgFHhu69F4bqyVeG7r1VTw5NPSOG7r1nhu67hu69N4buy4buvROG7kE9I4buvV8ON4buCROG7r0TFqMOB4buvT0jhu6jhu6LDjeG7r0Xhu6pPSOG7r0XhuqzDmuKAnXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhu43hu5zDjeG7r09JVk9I4buvQ+G6plXhu69E4bqoUeG7r1XDjeG7hk7hu6/huqpP4buvVVPDk09I4buvROG7kE9I4buvVcOAROG7r0TDgE/hu69D4buUdOG7r0Thu6RPSOG7r1fhu5zDjeG7r1fDjeG7gkThu69O4buQ4buvSeG7ik9J4buvTEnhu5BPSOG7r0nhu4bhu69F4buo4bueROG7r1Thu5rhu69M4buAVXThu69V4buWT0jhu69M4buAVeG7r1PDmVXhu69Mw41PSeG7r09IScON4buCTuG7r1fhuqDhu69Ew5Lhu69PSVZPSOG7r0RJxKjhu69F4bqiw5Phu69E4bum4buvVUnhu4R04buvT+G6vk/hu69J4bqsw5rhu69J4buAVeG7r0TDgEThu69F4buIw4Hhu69RSeG7qOG7mk9I4buvw7lVU+G7sOG7r8Ot4bqkT+G7r2nhu5pP4bul4buvReG7hsOa4buvRMOS4buvV+G6rk/hu69Dw4NP4buvWcONT+G7r8SQ4buwT0jhu6/DgFHhu6/EkOG7pk9I4buvTEnDjeG7r0zhu4BV4buvVUnDmUThu69PScON4buCTuG7r0zhu7Thu69VScOM4buvRcON4buETuG7r1fhuqDDk+G7r0/huq5O4buveHZ3w7114buv4buNw43hu4JE4buvw63huqRP4buvaeG7mk/hu69N4bqg4buvWcSC4buvxJDDmsOd4buvT0nhuqZV4buvROG7jE/hu6/DgFHhu6/EkOG7pk9IdOG7r0xJw43hu4BP4buvTuG7kOG7r0nhu4pPSeG7r1VJw4zhu69Fw43hu4RO4buvQ8OM4buvVUnhu6jhu69E4bqmUeG7r8Wow53hu69F4buYT0jhu69VSeG7osON4buvTeG6oOG7r0RJxajhu69V4buIREnhu6/DrFvhuqci4buvWcSCdOG7r1VJ4buI4buvVVPhuqZP4buvRMWow4Hhu69VxKhPSeG7r0RJ4buow4Hhu69VSeG7hOG7r1VTw43hu4RP4buvTEnDgcON4buvxJDDjeG7gk/hu69T4buUT0jhu69O4bqg4buvV0JP4buvxJDDgU9I4buvxJDhu6Dhu69X4bucw43hu69Dw4HDk+G7r0XDjeG7hsOa4buvVVPhuq5P4buvVVPhu6B14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RI8OaVUnDk1Phu63FqeG6p0nDkk7hu69m4buN4buvZknhu4xPSOG7r+G7jeG6rk/hu69Jw5LDgeG7r1nEguG7r0nhu5TDjeG7py9Rxak=

Nhóm PV Phòng Văn hóa xã hội

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Đoàn

Không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Đoàn
2018-10-15 06:26:59

PTĐT - Với lợi thế về sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, năng động, sáng tạo…, sau khi được giác ngộ lý tưởng, nhiều thanh niên đã từng bước khẳng định mình, trở thành những chiến...

Thêu áo hoa trên những mảng màu trầm

Thêu áo hoa trên những mảng màu trầm
2018-10-13 07:46:51

PTĐT - “...Có sách mới, áo hoa, đây là nhờ ơn Đảng ta; vui tung tăng em ca, có Đảng cuộc đời nở hoa”. Lời ca chẳng phải viết riêng cho huyện Tân Sơn, nhưng khi được những “mầm...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long