Cập nhật:  GMT+7
4buHd+G7i8OtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRTN44bq8w4F1aeG7g0B34bqy4bqgdsOtQXd5w63DgeG7j+G6oHfDrcO14bqgd8Otd0ZE4bqgdsOtQXfhu5NFw61R4buTcsOtUeG6pOG6u8OtV+G7jcOtJOG6pHjDrcSow4rhurThuqB2w610xrDhuqDDreG7i23DrXThuqTDrVLhu4cvd+G7i+G7g+G7h3jDgHbDreG6uuG6uHLhuqtpLy9y4bq9ccOz4bqiRXfDiuG6vHfhuqLhur3hu4rhuqAvc3XhurpB4bq84bqiRS/huqB14buI4bq6L+G7i2tqxKkvam5zw6zDrG/hu4lvw6zDrOG6vOG7i2psbmxrw4Hhu4vhur3hu7lFdmnDrS/hu4Phu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVXdcOzc2nhu4Phur/DleG6oHfDrcOAeOG6oHfDrXfhuq7Ds8Opw60kd+G7n+G6vMOtw5PhuqB3LzMz4bqxxIMk4buB4buHReG7gzN3deG6osOtM+G6uMOK4bqgdsOt4bq84bubw4DDrXNJw61xw7LhuqLDrUB3ecOt4bq8RkPhuqB2w60zd+G7gkrDreG7iuG7keG6oMOtM+G6uMOK4bqgdsOtRuG6qOG6oHbhurvDrXd44bur4bqgw63huqDDs0rhurvDrUF34bqy4bqgdsOtQXd5w63DgeG7j+G6oHfDrXTDtMOtw7XhuqB3w613RkThuqB2w610xrDhuqDDrXfhu6PDisOtQXfhu5NFw61yw7Jyw63hurzhu7XhuqB3w61R4buTcsOtUeG6pMOt4buK4buNw63DgOG6pOG6vMOt4bq64bq0w63huqDhuqh4w61Ew61R4buTcsOtM+G6uMOK4bqgdsOtUeG6pOG6vcOtXcOt4buK4buz4bqgd8OtUeG7k3LDrVHhuqTDrXTDtMOtcsODw612eMODw61U4bqy4bqgdsOtUeG7k3LDrcOA4buP4bqgd8OtcuG7nUXDrWzhurvDrXZ44buf4bq8w61y4budRcOtbS1u4bq7w61xeOG7seG6oMOtdOG6pOG6oHbhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDUsOycsOt4bq84bu14bqgd8OtUeG7k3LDreG7iuG7jcOtM+G6uMOK4bqgdsOtM+G6uMOK4bqgdsOtUeG6pMOtdMO0w61yw4PDrcOARsOz4bq7w63DgEbDs8Ot4buKSMOz4bq7w61yw4PDreG6oOG6qHjDrcOARsOzw63hurzhuqLDrXTGsOG6oMOt4bq44bud4bq8w63hurzhuqLDreG7iuG7jcOt4bq4w7V4w63hurjDsnLDrXLDg8Otc+G6suG6oHbhur3DrTPhurjhuqLhuqB2w61y4bqo4bqgw61z4bqy4bqgdsOtcsODw61Bd8O1w63huqDhu5HhuqB2w63EqMO1SsOt4bq4w7PDreG6vOG6tMOtw4HhurRyw63hu4rhu43DrXZ4w4PDrXZ44buf4bq8w63DgOG7j+G6oHfhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDU0nDrXHDsuG6ouG6u8Ot4bqgduG7jUrDreG7iuG7jcOtdMWpw4DDrXfhurLDgMOt4bqgw7NKw63hur/hu4sv4buL4buL4buB4bq7w61Bd+G6suG6oHbDrUF3ecOtw4Hhu4/huqB3w63hurx4xrBFw63hurzhu4Zyw63DteG6oHfDrXdGROG6oHbDrXTGsOG6oMOtM+G6uMOK4bqgdsOtM+G6uMOK4bqgdsOtUeG6pMOt4buK4buNw61yw7Jyw63huqDhuqh4w61Bd8OycsOt4bq8d8OK4bqkcsOtUeG7k3LDrVHhuqThurvDrVHhu5Nyw60z4bq4w4rhuqB2w61R4bqk4bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7gyB3ecOzw60z4bubSsOtUeG7k3LDrVHhuqTDreG6oHd44bupw4rDrcOA4bubSuG6u8OtcsODw63DgEbDs8Ot4buK4buNeMOt4bqg4bqoeOG6u8OtdnjDg8Ot4bqgd8O54bq7w63hurzhurhCeMOtw4Hhu4/huqB34bq9w60kd3jhu6vhurzDrXThuqTDreG6vHfhu51Fw63huqB34bud4bq8w63hurxIw63hu4ttLeG7icOsw6104bqkw61S4bq7w61yw4PDreG6oOG6qHjDrXNG4bqqeMOt4buLbcOtdOG6pMOtUuG6u8Ot4bqgd3jhu6vhurzDrXThuqTDrXLDs+G6osOt4bqgd+G7neG6vMOt4bq8SMOt4buJ4buJLeG7iWvDrXThuqTDrVLhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDIHd5w7PDrVThurLhuqB2w61R4buTcsOtUeG6pMOt4bqgd3jhu6nDisOtw4Dhu5tK4bq7w61yw4PDrcOARsOzw63hu4rhu414w63huqDhuqh44bq7w612eMODw61U4bqy4bqgdsOtUeG7k3LDrXLhu51Fw63EqeG6u8Ot4buK4buA4bqgdsOt4buKdeG6oMOtcXjhu7HhuqDDrXLhu51Fw61qLWvhur3DrTPhurhCeMOtw4Hhu4/huqB34bq7w63hu4rhu4DhuqB2w63huqDhur54w63hurzhurhCeMOt4bq4w7rhurzhur3DrSR3eOG7q+G6vMOtdOG6pMOt4bq8d+G7nUXDreG6oHfhu53hurzDreG6vEjDreG7i20t4buJw6zDrXThuqTDrVLhurvDreG7iuG7gOG6oHbDreG6oOG6vnjDreG7i2st4buLbsOtdOG6pMOtUuG6u8Ot4bqgd3jhu6vhurzDrXThuqTDrXLDs+G6osOt4bqgd+G7neG6vMOt4bq8SMOt4buJ4buJLeG7iWvDrXThuqTDrVLhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDQHfDisOt4buKSXLDrVfhu43DrSThuqR4w63huqB3eOG7qcOKw63DgOG7m0rhurvDrXLDg8Otw4BGw7PDreG7iuG7jXjDreG6oOG6qHjhurvDrXZ4w4PDrVThurLhuqB2w61R4buTcsOtcuG7nUXDrcSp4bq7w63hurzhurhCeMOtw4Hhu4/huqB34bq9w60kd3jhu6vhurzDrXThuqTDreG6vHfhu51Fw63huqB34bud4bq8w63hurxIw63hu4ttLeG7icOsw6104bqkw61S4bq7w63huqB3eOG7q+G6vMOtdOG6pMOtcsOz4bqiw63huqB34bud4bq8w63hurxIw63hu4nhu4kt4buJa8OtdOG6pMOtUuG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4NSw7Jyw63hurzhu7XhuqB3w63hurxIw60zd8Oz4bqgd8OtV8ODw7PDrXTGsOG6oMOtM3dIw7PDrTN3eMWp4bqg4oCLLVfDisaww63huqB3eOG7qcOKw63DgOG7m0rhurvDrXLDg8Otw4BGw7PhurvDrcOARsOzw63hu4pIw7PhurvDreG6uHjFqeG6oHbDrUV3ecOzw60kw7PDgMOtcsODw63huqDhuqh4w63DgEbDs8Ot4bq84bqiw610xrDhuqDDreG6uOG7neG6vMOt4bq84bqiw63hu4rhu43DreG6uMO1eMOt4bq4w7Jyw61yw4PDrXPhurLhuqB24bq9w61WeMODw61R4buTcsOtdMaw4bqgw60z4bubSsOtUeG7k3LDrXLhu51Fw63EqeG6vcOtM+G6uOG6ouG6oHbDrXLhuqjhuqDDrXPhurLhuqB2w61yw4PDrUF3w7XDreG6oOG7keG6oHbDrcSow7VKw63hurjDs8Ot4bq84bq0w63DgeG6tHLDreG7iuG7jcOtdnjDg8Otdnjhu5/hurzDrcOA4buP4bqgd+G6vcOtIHd5w7PDrVHhu5Nyw63hurzhurhCeMOtw4Hhu4/huqB34bq9w60kd3jhu6vhurzDrXThuqTDreG6vHfhu51Fw63huqB34bud4bq8w63hurxIw63hu4ttLeG7icOsw6104bqkw61S4bq7w61Fd3nDs8OtJMOzw4DDreG7i28t4buJ4buJw6104bqkw61S4bq7w63huqB3eOG7q+G6vMOtdOG6pMOtcsOz4bqiw63huqB34bud4bq8w63hurxIw63hu4nEqS3hu4lsw6104bqkw61S4bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7g0B3w4rDreG7iklyw63hurxIw61U4buNw60kxqHhuqB2w610xrDhuqDDrVHDveG6oHfDrTN3w4rhu5/huqDDreG6oHd44bupw4rDrcOA4bubSuG6u8OtcsODw63DgEbDs+G6u8Otw4BGw7PDreG6uOG7jeG6osOt4buK4buNw63hurjDtXjDreG6uMOycsOtcsODw61z4bqy4bqgduG6ucOt4bq4eMWp4bqgdsOtRXd5w7PDrVHhu5Nyw61yw4PDrcOARsOzw63hu4pIw7PhurvDrXLDg8Ot4bqg4bqoeMOtw4BGw7PDreG6vOG6osOtdMaw4bqgw63hurjhu53hurzDreG6vOG6osOt4buK4buNw61z4bqy4bqgduG6u8OtdnjDg8OtVOG6suG6oHbDrVHhu5Nyw61y4budRcOt4buJLcSp4bq9w60z4bq44bqi4bqgdsOtcuG6qOG6oMOtc+G6suG6oHbDrXLDg8OtQXfDtcOt4bqg4buR4bqgdsOtxKjDtUrDreG6uMOzw63hurzhurTDrcOB4bq0csOt4buK4buNw612eMODw612eOG7n+G6vMOtw4Dhu4/huqB34bq9w60kd3jhu6vhurzDrXThuqTDreG6vHfhu51Fw63huqB34bud4bq8w63hurxIw63hu4nhu4kt4buJa8OtdOG6pMOtUuG6u8Ot4bqgd3jhu6vhurzDrXThuqTDrXLDs+G6osOt4bqgd+G7neG6vMOt4bq8SMOt4buJbC3hu4lvw6104bqkw61S4bq7w61Fd3nDs8OtJMOzw4DDreG7iW8txKnhu4nDrXThuqTDrVLhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDQHfDisOt4buKSXLDrTPhu5tKw60kdsOKSsWp4bqgw63DgOG7m0rDreG6vHfDs0rDrXThuqZ44bq7w61yw4PDrcOARsOzw63hurjhu43huqLDreG7iuG7jcOtc+G6suG6oHbDreG7iuG7jXjDreG6oOG6qHjhurvDrXZ4w4PDrVThurLhuqB2w61R4buTcsOtcuG7nUXDreG7iS3EqeG6vcOtJHd44bur4bq8w6104bqkw63hurx34budRcOt4bqgd+G7neG6vMOt4bq8SMOt4buLbi3hu4nhu4vDrXThuqTDrVLhurvDreG6oHd44bur4bq8w6104bqkw61yw7PhuqLDreG6oHfhu53hurzDreG6vEjDreG7iW4txKnhu4vDrXThuqTDrVLhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDQHfDisOt4buKSXLDrSTDs8OAw61R4bqkw63DgOG7m0rDreG6vHfDs0rDrXThuqZ44bq7w61yw4PDrcOARsOzw63hurjhu43huqLDreG7iuG7jcOtc+G6suG6oHbDreG7iuG7jXjDreG6oOG6qHjhurvDrXZ4w4PDrVThurLhuqB2w61R4buTcsOtdMaw4bqgw61U4bqy4bqgdsOtcuG7nUXDreG7iS3EqeG6vcOtJHd44bur4bq8w6104bqkw63hurx34budRcOt4bqgd+G7neG6vMOt4bq8SMOt4buJxKkt4buJbMOtdOG6pMOtUuG6u8Ot4bqgd3jhu6vhurzDrXThuqTDrXLDs+G6osOt4bqgd+G7neG6vMOt4bq8SMOtxKnhu4stxKlqw6104bqkw61S4bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7gzN3deG6osOtMzPhurHEgyThu4cvReG7gw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sửa đổi một số quy định về hộ chiếu

Sửa đổi một số quy định về hộ chiếu
2015-10-29 10:26:00

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về giảm nghèo

Hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về giảm nghèo
2015-10-29 09:55:00

PTO- Là tỉnh miền núi có 1 huyện 30a, 60 xã đặc biệt khó khăn, 12 xã an toàn khu và 224 thôn, bản đặc biệt khó khăn, những năm qua, tỉnh ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long