Cập nhật:  GMT+7
4bqw4buc4bqq4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG7o+G7oiVVw5PhuqbhurbDouG7sMOZ4bua4bqsJcOKTeG6rE0hKuG6rOG7nFbhuqwl4bq+KuG6rOG6v+G7pOG6vsOZ4bua4bqs4buX4bucJk3huqzhuqrhurjhuqzhu5pIQOG6rFThu5zhu6bhuqxU4buc4buEw5nhuqxO4buk4bqsJeG7nOG7suG7ouG6rCXhu6Lhu5Al4bqsW+G7iirhurAv4buc4bqq4bq24bqw4buiw5rhu5rhuqwkPU3DveG6pi8vTeG6okzhurzhu6RA4bucKiXhu5zhu6ThuqJ7w5kvTsOTJFQl4bukQC/DmcOTfSQv4bqqxJBEQy9E4bq4TkXhuqrDieG6qMSQ4bqo4bqoJeG6qkRFw4nhuqrhurpV4bqq4bqiU0Dhu5rhuqbhuqwv4bq24bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6v8OT4bq8TuG6puG6tsOi4buww5nhu5rhuqwlw4pN4bqsTSEq4bqs4bucVuG6oOG6rCXhu6DDmuG6rFThu6Lhu5DDmuG6rE3Dik3huqwl4bucKl3hu5LDmeG6rHvhu6LDlMOZ4bqsJeG6virhuqzhur/hu6Thur7DmeG7muG6rOG7l+G7nCZN4bqs4bqq4bq44bqsTFDhuqzDmuG7iiXhuqwl4bueTeG7nOG6rE/hurzDmeG7muG6rE7hu6Lhu5bDmeG6rD3hurzhuqxU4bucSsOZ4bqsJT0uWcOZ4bua4bqi4bqsxII3w5nhu5zDgeG6rMOs4buAw5nhu5zhuqzDreG7osOZ4bucL+G7o+G7o+G7qcWp4buL4bqu4bqwQOG6tuG6p+G7kMOZ4bqs4bqqROG6rOG7muG7ouG7suG6rEPhuqjhuqzDmeG7muG6vl3huqxD4bqqL+G6quG6qOG6oOG6rE3hu7DDmeG7muG6rCXDik3huqxNISrhuqzhu5xW4bqsJeG7oMOa4bqsVOG7ouG7kMOa4bqsTcOKTeG6rMOZ4buAw5nhuqzDmeG7nMOMw5nhuqzDmuG7iiXhuqwl4bueTeG7nOG6rCU94bukw5nhu5rhuqx7OuG6rE3hu5zhu6DDmuG6rCXhur4q4bqs4bq/4buk4bq+w5nhu5rhuqzhu5fhu5wmTeG6rOG6quG6uOG6rE/hurzDmeG7muG6rE8u4bu0TeG6rFThu5xKw5nhuqwlPS5Zw5nhu5rhuqwl4bui4buQw5nhuqzhu5zhur7DmeG7nOG6oOG6rCUqXeG6rMOZ4buc4buiw5TDmeG6rOG7nOG7ouG7mMOZ4bqsTeG7sMOZ4bua4bqsJcOKTeG6rCXhu6DDmuG6rFThu6Lhu5DDmuG6rOG7mkhA4bqsw5nhu5zhu6Lhu5Iq4bqsVOG7nOG7puG6rFThu5zhu4TDmeG6rE7hu6Thuqwl4buc4buy4bui4bqsJeG7ouG7kCXhuqxb4buKKuG6oOG6rCThu6bDmeG7muG6rFXDncOZ4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24buL4buc4bui4buSKuG6rEDhu5wuWcOZ4bua4bqsw4rDmeG6rE0hKuG6rOG7nFbhuqxP4buC4bqsTy7hu7RN4bqsJT3hu6Lhu5TDmeG6rFThu5zhurzhu6LhuqzDmeG7nC7DmeG7muG6rE3hu5wu4bq84bqsTeG7puG6rOG7nOG7ouG7mCrhuqwjKuG7huG6oOG6rMOZWOG6rFUpTeG6rE8u4bq84bqsVOG7nOG7nuG6rOG7pFtd4bqse+G6vuG7pOG6rEDhu5zhu57hurzhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsJeG7nMOMw5nhuqwl4bq+KuG6rE3hu5wu4bq84bqsJeG7nClN4bqs4buc4bui4buYw5nhuqxPLuG7tE3huqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbDouG7puG6rMOaSCXhuqwlPSlN4bqsJeG7ouG7kEDhuqxN4bucUeG6rE/hu4Dhu6ThuqxN4buww5nhu5rhuqwlw4pN4bqsTSEq4bqs4bucVuG6rCXhu4Dhu6Lhuqzhu5zhu6Lhu5jDmeG6rCU9LuG7ssOZ4bua4bqg4bqs4buww5nhu5rhuqzhu4vhu5oqXeG7lsOZ4bqs4bupKsOMw5nhuqzhu53hurzDmeG7muG6oOG6rMOiOk3huqwlPS7hu7bDmeG7muG6rMOiOk3huqzhur/hur7DmeG7muG6rOG7nOG7huG7ouG6rMWp4bui4buYJeG6rOG7i+G6vMOa4bqsTeG7nOG7pOG6rEzhu6Lhu5Al4bqg4bqs4buc4bui4buYw5nhuqwl4buA4bui4bqsTuG7pOG6rMOZLsOdTeG6rE/hurzDmeG7muG6rD0mJeG6rMSCTuG7pOG6rOG7hsOZ4buc4bqs4bucLuG7tsOZ4bua4bqsTTvhurzhuqwlPeG7ouG7kirhuqxNLuG7ssOZ4bua4bqu4bqsw5nDlMOZ4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsJeG7nOG7lOG6rE8u4bq84bqsJeG7nOG7tOG6rFVIw5nhuqwlKOG6rE4uw53hu6LhuqxVw5TDmeG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tsWp4bug4bqse8SoXeG6rE3Dik3huqxVKU3huqxVLuG7tMOZ4bua4bqsT+G6vMOZ4bua4bqsJcSoQOG6rCU9KsOZ4bua4bqsVOG7nOG7pOG6vMOZ4bqsTUYl4bqsQOG7nOG7nuG6vOG6rCU9w5TDmeG6rCXhur4q4bqsw5nhu5xHw5rhuqxPLuG6vOG6rCXhu5zhu7ThuqxVSMOZ4bqse+G6vuG7pOG6rEDhu5zhu57hurzhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsT+G7lOG6rCXhu6DDmuG6rFThu6Lhu5DDmuG6rMOZ4buAw5nhuqzDmeG7nMOMw5nhuqzDmuG7iiXhuqwl4bueTeG7nOG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tsOiw4pN4bqsVSlN4bqsVS7hu7TDmeG7muG6rE3hu5whTeG6rMOZ4buEw5nhu5rhuqxP4bq8w5nhu5rhuqzDmVjhuqxVKU3huqwl4bus4bui4bqsT+G6vOG6rE/hu5Thuqwl4bugw5rhuqxU4bui4buQw5rhuqzDmeG7gMOZ4bqsw5nhu5zDjMOZ4bqsTcWow5nhuqwk4busw5nhu5rhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsJeG6virhuqzhu5zhu6Lhu5jDmeG6rE/hurzDmeG7muG6rE3hu6bhuqzDmeG7nD7DmeG7muG6rCXhu57DmeG6rOG7nOG7ouG7mCrhuqxNO+G6vOG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rE3FqMOZ4bqsJOG7rMOZ4bua4bqse8avw5nhu5rhuqw94bq84bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2bsOZ4bua4bqs4bud4bq8w5nhu5rhuqxNLMOZ4bua4bqsTeG7nOG7pOG6rEzhu6Lhu5Al4bqsJeG7nMOUw5rhuqDhuqzhu5zhu6Lhu5jDmeG6rE3Dik3huqxVKU3huqxVLuG7tMOZ4bua4bqsTSEq4bqsw5nhu4DDmeG6rE/hurzDmeG7muG6rE3hu5zhu6LhurzhuqxV4bq+w5rhuqzhu5zhurzhu6LhuqzDmizhu6Lhuqwl4bugw5rhuqxU4bui4buQw5rhuqzhu5rhu67DmuG6rCXEqEDhuqwlPSrDmeG7muG6rCXhu6DDmuG6rFThu6Lhu5DDmuG6rCU94bukw5nhu5rhuqwl4bq+KuG6rHvhur7huqwl4bugw5rhuqxU4bui4buQw5rhuqzhu7bhuqxU4bucKuG6rHspTeG6rFsqw5nhu5rhuqwjKuG6vMOZ4buc4bqse+G7oOG6rFThu5zhu7DDmeG7muG6rFXhu6Thu4Dhu6LhuqwlPSjhuqx74bui4buYTeG6rFThu5zhu6Lhuqwl4bq+KuG6rMOZ4bua4buc4buiw5TDmeG7muG6rFXEqCXhuqxNw4pN4bqsJeG7nCpd4buSw5nhuqx74buiw5TDmeG6rMOZ4buc4buGXeG6rD3hurzhuqzDmeG7muG7pOG6vuG7ouG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7o+G7nMOT4buk4bqsTcOKTeG6rFUpTeG6rFUu4bu0w5nhu5rhuqwl4bugw5rhuqxU4bui4buQw5rhuqDhuqxP4buU4bqsT+G7hsOa4bqsTOG7huG7pOG6rOG6vMOZ4bqsJeG7pOG6vsOZ4bqsTeG7nOG7pOG6rE9W4bui4bqsJeG7oMOa4bqsVOG7ouG7kMOa4bqg4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rE/hu6Lhu5Iq4bqsVOG7ouG7mMOZ4bqsJeG7nOG7suG7ouG6rCXhu6Lhu5Al4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsJeG7nCrEqMOZ4bqsVeG7tOG7ouG6rHvhur7huqwlPeG7suG7ouG6rCXhu6zhu6LhuqDhuqxN4buww5nhu5rhuqwlw4pN4bqsJeG7oMOa4bqsVOG7ouG7kMOa4bqsJMOV4bqsQOG7nOG7huG7ouG6rCXhu4DDmuG6rE4ow5nhu5rhuqDhuqxP4buQw5nhuqwkw4rDmeG7muG6rCTDncOa4bqs4buc4buww5rhuqwk4bq8KuG6rMOaw53hu6LhuqwlPeG7ouG7lMOZ4bqsVOG7nOG6vOG7ouG6rE3hu7DDmeG7muG6rCXDik3huqwl4bugw5rhuqxU4bui4buQw5rhuqwlPeG7tuG6rFXhu4Dhu6LhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbDreG7osOUw5nhuqwjKuG6vMOZ4bqsT+G7kMOZ4bqsJOG7rOG6rCXhu5wqXeG7ksOZ4bqse+G7osOUw5nhuqwlPcOUw5nhuqwl4bq+KuG6rFThu5zhu6LhuqxMUOG6rMOZ4buAw5nhuqDhuqwl4bucKl3hu5LDmeG6rCU9LuG7tsOZ4bua4bqsJeG6virhuqzhur/hu6Thur7DmeG7muG6rOG7l+G7nCZN4bqs4bqq4bq44bqse+G6vuG6rFXhu4LDmeG7nOG6rE/hu4Dhu6ThuqzDojpN4bqs4bq/4bq+w5nhu5rhuqzhu5zhu4bhu6LhuqzFqeG7ouG7mCXhuqzhu4vhurzDmuG6rFvDik3huqzDmeG7nMSow5nhuqx74bq+4buk4bqsJeG7nOG7suG7ouG6rE/hu6Lhu5TDmuG6rMOZ4bq+XeG6rE3hu6bhuqzhuqrDieG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7i+G7nC7huqx7xKhd4bqg4bqs4buc4bui4buYw5nhuqxNw4pN4bqsVSlN4bqsVS7hu7TDmeG7muG6rE0hKuG6rOG7nFbhuqxP4buC4bqsTSEq4bqsTy7hu7RN4bqs4bqqQ+G6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6oOG6rE3FqMOZ4bqsVeG7gOG7ouG6rEThuqzDmeG7mi7hu7Lhu6LhuqxP4bq8w5nhu5rhuqzDmuG7iiXhuqwl4bueTeG7nOG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7oz0uw51N4bqsT+G7puG6oOG6rHvhur7hu6ThuqxVJk3huqzhuqrhuqrhuqzhu5rhu6Lhu7LhuqxD4bqo4bqg4bqsTcOKTeG6rFUpTeG6rFUu4bu0w5nhu5rhuqxNISrhuqzhu5xW4bqsT+G7guG6rEDhu5zDiiXhuqzhu5zhu6Lhu5jDmeG6rHvhur7huqxPLuG6vOG6rE8u4bu0TeG6rCXhu5wqXeG7ksOZ4bqse+G7osOUw5nhuqzhu4vhu5oqXeG7lsOZ4bqs4bujPSrDmeG7muG6rOG7oy7hu7LDmeG7muG6rMSCIyrDlOG6rOG6v+G7huG7ouG6rOG6pS5Zw5nhu5rhuq7huqw94bq84bqsw5nhu5rhu6Thur7hu6LhuqDhuqwk4bq8KuG6rE/hu6bhuqxPLuG6vOG6rFXDlMOZ4bqsJeG6virhuqxNISrhuqzDmeG7gMOZ4bqs4buc4bq+w5nhu5rhuqzhu5zhu4bhu6LhuqxP4buU4bqsTeG7nOG7hMOa4bqsJOG7pk3huqwkIU3huqxU4buc4buow5PhuqDhuqxPLuG6vOG6rHvhu5LhuqxP4buKJeG6rFXhu6Lhu5LDmeG6ouG6rC/huqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu6Phu5zDk+G7pOG6rOG7o+G7o+G7qcWp4buL4bqwL0DhurY=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sửa đổi một số quy định về hộ chiếu

Sửa đổi một số quy định về hộ chiếu
2015-10-29 10:26:00

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về giảm nghèo

Hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về giảm nghèo
2015-10-29 09:55:00

PTO- Là tỉnh miền núi có 1 huyện 30a, 60 xã đặc biệt khó khăn, 12 xã an toàn khu và 224 thôn, bản đặc biệt khó khăn, những năm qua, tỉnh ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long