Cập nhật:  GMT+7
xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq9SxqHhu6l14buX4bqlcsah4bud4bqlc8Oqdcah4bqldMOqdcah4bqlbeG7r+G6pWrhu63DoeG6pXThu5vDtHXhuqVK4buDa+G6pWvGoeG7o3ThuqXDgEHDunXhu5fhuqXhu5fhu5vhurvhuqVBb8OA4bqldeG7l+G6vULhuqV0w4N14buX4bql4bqp4bqlPcO1w4DEgy/GoeG6reG6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3xqBu4bq5bMOi4bqvTMOC4bqlauG6u8O64bqlw4DGoXnhu5vhuqXDgOG7m8O1w4DhuqV14buX4bq9QuG6peG6qeG6qy/huq3huqXhuqPDgOG6smvhuqV14buX4bq9QuG6pXTDg3Xhu5fhuqXhuqnhuqU9w7XDgMOjw6HhuqV04butw4DhuqVtw73DgOG6pXLGoeG7qXXhu5fhuqVyxqHhu53huqVzw6p1xqHhuqV0w6p1xqHhuqVq4buv4bqlw4HhuqB14buX4bqlcsah4bubw7V14bqldOG7m8O0deG6pUrhu4Nr4bqla8ah4bujdOG6pcOBaeG6oOG6pcOAQcO6deG7l+G6pUFvw4DhuqVt4buLdMOh4bqlQW/DgOG6pcahw6rhu5vDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r8SD4bubdOG7l+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7m0tudcOAbkHDouG6pcOBw4BCc24zw6Lhuqjhu5tsw4DGoTnhuqXhuq3huqfhuqfhuqfhu7fhuqph4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDnhuqVkZMSR4bu34bqqYcOi4bqlw4FBazPDoi8va8OgauG6ucO64bu3xqHhuqDDgMahw7rDoOG6rHUvbG7DgXLDgMO64bu3L3Vu4bqow4Ev4bqp4bqr4bqnYi/huq3huq3huq1s4bqt4bqnZeG6q+G6reG6q+G6rcOAw6lk4bqpxJFzYy1q4bq5deG7ly3hu5fhu5vhurkt4bqtLWXhuqtiw6Bx4bu34buXw6LhuqXhurlzw4Azw6JSxqHhu6l14buX4bqlcsah4bud4bqlc8Oqdcah4bqldMOqdcah4bqlbeG7r+G6pWrhu63DoeG6pXThu5vDtHXhuqVK4buDa+G6pWvGoeG7o3ThuqXDgEHDunXhu5fhuqXhu5fhu5vhurvhuqVBb8OA4bqldeG7l+G6vULhuqV0w4N14buX4bql4bqp4bqlPcO1w4DDouG6peG6qOG7m2zDgMahM8Oi4bqt4bqn4bqn4bqnw6LhuqXGoW7hu5vhu5fGocOAM8OiZGTEkcOi4bqlL+G6r8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6rz3GoW7DuuG6pT1B4bqgdeG7l+G6pcOAaXThuqVsw4LhuqVq4bq7w7rhuqVyxqHhu53huqXDgOG6tsO9deG7l+G6pcOAxqHhuq5C4bql4bqs4buHdeG6peG7ueG6oOG7q2vhuqXhu5fhu5vhurnDoeG6peG7s+G6peG7t8ah4bud4bq54bqlSuG7g2vhuqVrw7nhuqV04butw4DhuqVq4but4bql4bu3xqHhu4t14bqlcsah4bupdeG7l+G6pXLGoeG7neG6pXPDqnXGoeG6pW3hurl14buX4bqlbOG7m+G6pWvGoeG6oELhu5N14bql4bqq4bqg4burdeG7l+G6peG7t8ah4bud4bq54bqlVeG6uXTDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r1LGocO64bq/deG7l+G6pWvGoeG7m8O04bqg4bqlw4Dhu6vhu5vhuqXhuqzhur3huqVt4buPdOG6pXXhurlC4bql4bqj4bqp4bqrL+G6rcOjw6HhuqVq4but4bql4bu3xqHhu4t14bqlcsah4bupdeG7l+G6pXLGoeG7neG6pXPDqnXGoeG6pXXhur1C4bqlw4Hhu43huqXhur91xqHhuqXGoeG6tuG7s3Xhu5fhuqVtw7V14bqlSuG7g2vhuqVK4butw6HhuqXDgeG6ueG6oOG6pW3DueG6pW3DtXXhuqVK4buDa+G6peG6rOG6veG6pT1B4bqgdeG7l+G6pT1B4bqgdeG7l+G6pUrhu63DoOG6peG7luG7m8O54bqlw4BBw7p14buX4bqlbcOtw4DhuqVz4bubw7R14bqla8ah4bqgQuG7k3XhuqXGoeG6tnh14buX4bqlTeG7qXXhu5fhuqVK4buDa+G6pXTDqnXGoeG6pWzDrHXhuqVz4buPdeG6pWvDreG7t+G6peG6q8Oh4bql4bqsw4N14buX4bql4bqsbnXhuqVq4bub4buTdeG6pWvDreG7t+G6pWItY8Oh4bql4buX4bub4buLw4DhuqVrw63hu7fhuqVkLcSRw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq894bq04bqlbeG7j3ThuqV14bq5QsOh4bql4buz4bqlSuG7g2vhuqVK4but4bqlw4BBeeG7m+G6pUFvw4Bh4bqlw4DhurThuqV14buX4bq9QuG6pXThurnhu5vhuqXhuqPhuqliL+G6rcOjw6HhuqVyxqHhuqDhuqXhuqzDgmvhuqXDgOG6tOG6pT3GoeG6uXXGoeG6pcagw7nhurnhuqVtw7V14bqlPcah4bq04bq54bqlPcah4bub4buPdeG6pcag4bqgw7XhuqXDgEF54bub4bqlQW/DgGHhuqXhuqzDg3Xhu5fhuqV14bqi4bub4bqlw4BB4bqgdeG7l+G6pWzhuqDhuqVK4buDa+G6pUrhu63huqXhuqzhur3huqVK4buDa+G6pT1B4bqgdeG7l+G6pUrhu63huqXDgEF54bub4bqlQW/DgOG6pW3hu4t0w6HhuqVrw7nhuqV1d+G7m+G6pUFvw4DhuqXGocOq4bubw6DhuqU9QcO6deG7l+G6pW3DvcOA4bqlcsah4bupdeG7l+G6pXLGoeG7neG6pXPDqnXGoeG6pXXhur1C4bqldcah4bub4buRw4DhuqVt4but4bqlw4DGocOt4bu34bqldcahw63DgOG6peG7s+G6pUrhu4Nr4bqlSuG7reG6peG6rOG6veG6pUrhu4Nr4bqlPUHhuqB14buX4bqlSuG7reG6peG7t8ah4buv4bqlauG7m8O1deG6pcOA4bq04bql4bqt4bqnLeG6reG6q+G6pW3hu63DoeG6peG6rMODdeG7l+G6pXXhuqLhu5vhuqVK4buDa+G6pUrhu63huqVkLcOp4bqlbeG7rcOh4bql4bqsw4N14buX4bqldeG6ouG7m+G6pWvhurnDuuG6pWvDueG6pXV34bub4bqlbOG6tnjhu5vhuqXhuqvhuqVt4butYeG6pcOA4bq04bql4bu44bqg4bq/deG7l+G6pUrhu6N1xqHhuqVtw7V14bqlPcah4bq04bq54bqlPcah4bub4buPdeG6pcag4bqgw7XhuqXhuq1iLeG6rcSR4bqlbeG7rcOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvTMO64bql4bq/dcah4bqlxqHhurbhu7N14buX4bqla+G6ruG6ueG6pXLGoeG7qXXhu5fhuqVyxqHhu53huqVzw6p1xqHhuqV14buPdeG6pcOAQcO6deG7l+G6pW3hu4904bqldeG6uULhuqXhuqzhur3huqXDgeG6u3Xhu5fhuqV04bq54bubw6HhuqXhuqzDg3Xhu5fhuqV14bqi4bubw6HhuqXDgEHhuqB14buX4bqlbOG6oOG6pUrhu4Nr4bqlSuG7rcOh4bqlcsah4bqg4bql4bqsw4Jr4bqlw4DhurThuqU9xqHhurl1xqHhuqXGoMO54bq54bql4bqs4bq94bqlVeG7l8ah4buR4bql4bq4deG6pWvDueG6pXThurbhurnDoeG6pXThurbhurnhuqVB4bq9w7rhuqVB4bq/4bub4bqlQeG6u2vhuqXhuqzhur3huqVrw7nhuqV1d+G7m+G6pWvDueG6peG7l+G7m+G7qXXhu5fDoOG6peG7lsOsdeG6pcOB4bq7deG7l+G6pXXhu5fhur1C4bql4bqpYi3huqljL+G6rcOh4bqlw4DhurThuqXGoOG6veG6pT1wdcah4bqlbcO1deG6pUrhu6N1xqHhuqVN4bufdcah4bqla8O54bqldOG6tuG6ucOh4bqldOG6tuG6ueG6pUHhur3DusOh4bqla8SCa+G6pWrhu63huqVrw7nhuqV04bq24bq54bql4bqs4bq04bq5w6HhuqV04bq24bq54bqlw4DDuuG6peG6rOG6veG6peG7l+G7m+G7qXXhu5fDoOG6pT1Bw7p14buX4bqldOG6tuG6ueG6peG7l+G7m+G7qXXhu5fhuqVrw7nhuqVyxqHhur/huqV14buHdeG7l+G6peG6quG6v0LhuqVB4bq54bqlc+G7q2vDoeG6pcOBb8OA4bql4bqs4bq94bql4buX4bubw7nhuqXhu5fhu5vhu4vDgOG6pXTDqnXGocOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvPeG6tOG6pXXhu5fhur1C4bql4bqpYi3huqljL+G6rcOh4bqlcsah4bqg4bql4bqsw4Jr4bql4bqsw4N14buX4bqldeG6ouG7m8Oh4bqlw4BB4bqgdeG7l+G6pWzhuqDhuqVK4buDa+G6pUrhu63huqXDgEF54bub4bqlQW/DgOG6pW3hu4t0w6HhuqVrw7nhuqV1d+G7m+G6pUFvw4DhuqXGocOq4bubYeG6peG6rMODdeG7l+G6pXXhuqLhu5vhuqVr4bq5w7rhuqVrw7nhuqVyxqHhur/huqV14buHdeG7l+G6peG6quG6v0LhuqVB4bq54bqlauG7h3Xhu5fhuqXhu5fhu5vhurvDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6rz1Bw7p14buX4bqlcsah4bub4bqlbcO5w6HhuqU9aULhuqVV4buX4bqgQuG7j3XhuqXhuqzhur3huqVV4bq5dOG6pUrhu63huqV14buX4bq9QuG6pXXhu4N14buXw6HhuqVrxqHhu5vDtOG6oOG6pcOA4bur4bub4bql4bqs4bq94bqlbeG7j3ThuqVrw7nhuqV04bq24bq54bqlQeG6vcO64bql4bqs4bq94bql4buX4bub4bupdeG7l+G6peG6rOG6veG7m+G6pXV34bubw6DhuqVVxqHhu5vhu5HDgOG6pW3hu63huqVq4bq5deG6pXXhu5fhur1C4bqlw4Dhu4d14buX4bqlcsah4bq74bqla+G6ucO64bql4bqseOG7m+G6peG6q+G6p+G6pW3hu63huqXhu7PhuqU9aULhuqVV4buX4bqgQuG7j3XhuqXhuqzhur3huqXDgEHhu4914bql4bqrYuG6pW3hu63huqXhu7PhuqVV4bq5dOG6pUrhu63DoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r0zDguG6pWrhurvDuuG6pcOAxqF54bub4bqlw4Dhu5vDtcOA4bqla+G6u2vhuqXhuqzDg3Xhu5fhuqXDgEHhu4914bqla+G6v+G6pXXhurZ4a+G6pXXhu5fhur1C4bql4bqp4bqrL+G6rTnEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/Eg8OBw4BBw7p14buX4bqv4bu2xqHhu53hurnhuqU9aULhuqVK4buDa+G6pUrhu63Egy/DgcOAQcO6deG7l+G6r8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r1XGoeG7m8O04bqg4bqldGlCw6HhuqVrw7nhuqV04bq24bq54bqldcahxanhuqXhuqzhur3hu5vhuqV1d+G7m8Oh4bqlw4Hhurt14buX4bqlw4F4dOG6pWvDueG6pcOB4bq2d3Xhu5fhuqV0w4PhuqXhuqzhur3huqXDgeG6tnd14buX4bqldMOD4bqldcahw7PhuqVB4bq/4bub4bqlQeG6u2vDoeG6pcOAQeG6tuG6ueG6pWvGoeG7m8O04bqg4bql4buX4bub4bq/dOG6pXRpQuG6pcah4bqkdeG7l+G6pXXhu4N14buXw6DhuqXhu5bhu5vDueG6pXXGocOzw6DhuqUj4bq7deG7l+G6pcOBeHThuqXhuqzhur3huqVt4buPdOG6pcOAQXnhu5vhuqVBb8OAw6HhuqXhuqzDg3Xhu5fhuqV14bqi4bub4bqla8O54bqldXfhu5vhuqVBb8OA4bqlbeG7i3TDoeG6pUFvw4DhuqXGocOq4bubw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9VxqHhu5vhu5HDgOG6pW3hu63huqXDgMahw63hu7fhuqV1xqHDrcOAOeG6peG6rWIt4bqtxJHhuqVt4butw6HhuqVrw7nhuqV1d+G7m+G6pWzhurZ44bub4bql4bqtYuG6pW3hu63DoOG6pVXGoeG7m+G7kcOA4bqlbeG7reG6pWvhurnDuuG6pXXGocOtw4A54bql4bqp4bqnLeG6qeG6q+G6pW3hu63DoeG6pWvDueG6pXV34bub4bqlw4BB4buPdeG6peG6qeG6q+G6pW3hu63DoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r8SDw4HDgEHDunXhu5fhuq/hu7bGoeG7neG6ueG6pU3hu6l14buX4bqlSuG7g2vhuqVK4butxIMvw4HDgEHDunXhu5fhuq/Egy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9VxqHhu5vDtOG6oOG6pXRpQsOh4bqlbeG7j3ThuqXhuqzhur3huqXDgeG6u3Xhu5fhuqXDgXh04bqla8O54bqldOG6tuG6ueG6pXXGocWpw6HhuqV04bq24bq54bql4bu3xqHDg3XhuqXhuqzhur3huqXDgeG6tnd14buX4bqldMODYeG6pcOB4bq54bqg4bqla8O54bqldOG6tuG6ueG6peG6rOG6veG7m+G6pXV34bubw6HhuqVrxqHhu5vDtOG6oOG6pcah4bqkdeG7l+G6pXXhu4N14buX4bqldcahw7PDoOG6peG7luG7m8O54bqldcahw7PDoOG6pSPhurt14buX4bql4bqs4bq94bqlbeG7j3ThuqXDgEF54bub4bqlQW/DgMOh4bql4bqsw4N14buX4bqldeG6ouG7m+G6pWvDueG6pXV34bub4bqlQW/DgOG6pW3hu4t0w6HhuqVBb8OA4bqlxqHDquG7m8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvVcah4bub4buRw4DhuqVt4but4bqlw4DGocOt4bu34bqldcahw63DgDnhuqXhuq1jLeG6rWXhuqVt4butw6HhuqXhuqzDg3Xhu5fhuqV14bqi4bub4bqla8O54bqldXfhu5vhuqVs4bq2eOG7m+G6peG6rWPhuqVt4butw6DhuqVVxqHhu5vhu5HDgOG6pW3hu63huqVr4bq5w7rhuqV1xqHDrcOAOeG6peG6qeG6rS3huqli4bqlbeG7rWHhuqVB4bub4buPdeG7l+G6peG6rMODdeG7l+G6pXXhuqLhu5vhuqXhuqzhur3huqXDgEHhuqB14buX4bqlbOG6oOG6peG6qeG6py3huqnhuqnhuqVt4butw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/Eg8OBw4BBw7p14buX4bqvPcah4bq5dcah4bqlxqDDueG6ueG6pS3huqU9xqHhurThurnhuqU9xqHhu5vhu4914bqlxqDhuqDDtcSDL8OBw4BBw7p14buX4bqvxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvVcah4bubw7ThuqDhuqV0aULDoeG6pWvDueG6pXThurbhurnhuqV1xqHFqeG6peG6rOG6veG7m+G6pXV34bubw6HhuqXDgeG6u3Xhu5fhuqXDgXh04bqla8O54bqlw4HhurZ3deG7l+G6pXTDg+G6peG6rOG6veG6pcOB4bq2d3Xhu5fhuqV0w4PhuqV1xqHDs8Oh4bqlw4BB4bq24bq54bqla8ah4bubw7ThuqDhuqXhu5fhu5vhur904bqldGlC4bqlw4BBeeG7m+G6pXXhu4N14buXw6DhuqXhu5bhu5vDueG6pXXGocOzw6DhuqUj4bq7deG7l+G6peG6rOG6veG6pW3hu4904bqlw4BBeeG7m+G6pUFvw4DDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r1XGoeG7m+G7kcOA4bqlbeG7reG6pcOAxqHDreG7t+G6pXXGocOtw4A54bql4bqtZS3huqnhuq3huqVt4butw6DhuqVVxqHhu5vhu5HDgOG6pW3hu63huqVr4bq5w7rhuqV1xqHDrcOAOeG6peG6qeG6qS3huqlj4bqlbeG7rcOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvxIPDgcOAQcO6deG7l+G6r03hur3huqVVaHXhu5fhuqVtw7V14bqlSuG7o3XGoeG6pT3GoeG6oOG7i3XEgy/DgcOAQcO6deG7l+G6r8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r+G7tsah4bud4bq54bqlSuG7g2vhuqV1xqHhu5vDtOG6oOG6pXRpQsOh4bqla8O54bqldOG6tuG6ueG6peG6rOG6veG7m+G6pXV34bubw6HhuqXDgEHhurbhurnhuqVrxqHhu5vDtOG6oOG6peG7l+G7m+G6v3ThuqV0aULhuqXDgEF54bub4bqldeG7g3Xhu5dh4bql4bu2xqHhu53hurnhuqVV4bq5dOG6pWvDueG6pXRpQsOh4bqlbeG7j3ThuqVyxqHhu6l14buX4bqldOG6tuG6ucOh4bqldeG7l+G6vULhuqV14buDdeG7l8Og4bql4buW4bubw7nhuqVq4buDa+G6pW3DtXXhuqVt4bupdeG7l+G6pWrhu4Nr4bqla8Ot4bu34bql4bqpLeG6q8Og4bql4bu2xqHhu53hurnhuqVK4buDa+G6pcOB4bq7deG7l+G6pcOBeHThuqXhuqzhur3huqVt4buPdOG6pcOAQXnhu5vhuqVzw6p1xqHDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r1XGoeG7m+G7kcOA4bqlbeG7reG6pcOAxqHDreG7t+G6pXXGocOtw4A54bql4bu2xqHhu53hurnhuqVK4buDa+G6peG6qeG6py3huqnhuqnhuqVt4butYeG6peG7t8ah4bud4bq54bqlVeG6uXThuqXhuqnhuqst4bqpY+G6pW3hu63DoOG6pVXGoeG7m+G7kcOA4bqlbeG7reG6pWvhurnDuuG6pXXGocOtw4A54bql4bu2xqHhu53hurnhuqVK4buDa+G6peG6qWIt4bqpxJHhuqVt4butYeG6peG7t8ah4bud4bq54bqlVeG6uXThuqXhuqllLeG6q+G6reG6pW3hu63DoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r8SDw4HDgEHDunXhu5fhuq89aULhuqVV4buX4bqgQuG7j3XEgy/DgcOAQcO6deG7l+G6r8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r0vDueG6pXRpQsOh4bqldeG7l+G6vULhuqV14buDdeG7l8Oh4bqla8ah4bubw7ThuqDhuqXDgOG7q+G7m+G6peG6rOG6veG6pW3hu4904bqla8O54bqldOG6tuG6ueG6pUHhur3DuuG6peG6rOG6veG6peG7l+G7m+G7qXXhu5fhuqXhuqzhur3hu5vhuqV1d+G7m8Og4bql4buW4bubw7nhuqVt4bupdeG7l+G6pWrhu4Nr4bqla8Ot4bu34bql4bqpLeG6q8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvVcah4bub4buRw4DhuqVt4but4bqlw4DGocOt4bu34bqldcahw63DgDnhuqXhuq3EkS3huqnhuqfhuqVt4butw6DhuqVVxqHhu5vhu5HDgOG6pW3hu63huqVr4bq5w7rhuqV1xqHDrcOAOeG6peG6qcSRLeG6q+G6p+G6pW3hu63DoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r8SDw4HDgEHDunXhu5fhuq9V4bq5dOG6pUrhu63Egy/DgcOAQcO6deG7l+G6r8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r0vDueG6pXRpQsOh4bqldeG7l+G6vULhuqV14buDdeG7l8Oh4bqla8ah4bubw7ThuqDhuqXDgOG7q+G7m+G6peG6rOG6veG6pW3hu4904bqla8O54bqldOG6tuG6ueG6pUHhur3DuuG6peG6rOG6veG6peG7l+G7m+G7qXXhu5fhuqXhuqzhur3hu5vhuqV1d+G7m8Og4bql4buW4bubw7nhuqVt4bupdeG7l+G6pWrhu4Nr4bqla8Ot4bu34bql4bqpLeG6q8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvVcah4bub4buRw4DhuqVt4but4bqlw4DGocOt4bu34bqldcahw63DgDnhuqXhuqnhuqkt4bqpY+G6pW3hu63DoOG6pVXGoeG7m+G7kcOA4bqlbeG7reG6pWvhurnDuuG6pXXGocOtw4A54bql4bqr4bqtLeG6q2LhuqVt4butw6HhuqVrw7nhuqV1d+G7m+G6pcOAQeG7j3XhuqXhuqti4bqlbeG7rcOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvxIPDgcOAQcO6deG7l+G6r8ag4bq94bqlVeG7reG7m8SDL8OBw4BBw7p14buX4bqvxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvVcah4bubw7ThuqDhuqV0aULDoeG6pcOB4bq7deG7l+G6pcOBeHThuqXhuqzhur3huqVt4buPdOG6pWvDueG6pXThurbhurnhuqV1xqHFqcOh4bqldOG6tuG6ueG6peG7t8ahw4N14bql4bqs4bq94bqlw4HhurZ3deG7l+G6pXTDg2HhuqXDgeG6ueG6oOG6pWvDueG6pXThurbhurnhuqXhuqzhur3hu5vhuqV1d+G7m8Oh4bqla8ah4bubw7ThuqDhuqXGoeG6pHXhu5fhuqV14buDdeG7l+G6pXXGocOzw6DhuqXhu5bhu5vDueG6pXXGocOzw6DhuqUj4bq7deG7l+G6pcOBeHThuqXhuqzhur3huqVt4buPdOG6pcOAQXnhu5vhuqVBb8OAw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9VxqHhu5vhu5HDgOG6pW3hu63huqXDgMahw63hu7fhuqV1xqHDrcOAOeG6peG6rWQt4bqtZeG6pW3hu63DoOG6pVXGoeG7m+G7kcOA4bqlbeG7reG6pWvhurnDuuG6pXXGocOtw4A54bql4bqp4bqtLeG6qeG6q+G6pW3hu63DoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3I8O64bqgQWtuw6Lhuq9V4buX4bqg4buxdeG6peG6rOG7m27DgHXhurl0dW7DgMOg4bqsdcSDL+G7t+G6rw==

Nguồn vietnamnet.vn

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tết Khuyến học

Tết Khuyến học
2023-01-22 09:39:00

baophutho.vn Đã thành tập tục tốt đẹp, mỗi dịp Tết đến Xuân về, nhiều dòng họ, địa phương lại náo nức với các hoạt động khuyến học, khuyến tài, tổ chức gặp...

Sắc Xuân trên huyện nông thôn mới

Sắc Xuân trên huyện nông thôn mới
2023-01-21 16:54:00

baophutho.vn Về Thanh Thuỷ những ngày này đã thấy không khí Tết tràn ngập trên khắp các nẻo đường. Với phương châm “đem sức dân xây dựng tương lai hạnh phúc...

Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Đồng hành cùng phụ nữ biên cương
2023-01-21 10:52:00

baophutho.vn Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng (BĐBP)...

Chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động
2023-01-21 09:36:00

baophutho.vn Đại diện, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động là chức năng hàng đầu của tổ chức Công đoàn. Xác định rõ chức...

Vui Tết không quên phòng dịch

Vui Tết không quên phòng dịch
2023-01-21 08:57:00

baophutho.vn Sau một năm bộn về với những vui, buồn trong công việc, cuộc sống, Tết là thời điểm để người người, nhà nhà nghỉ ngơi, thả mình trong các hoạt...

Mang Tết đến mọi nhà

Mang Tết đến mọi nhà
2023-01-20 07:22:00

baophutho.vn Đã thành thông lệ hằng năm, khi Tết Nguyên đán cận kề, Chương trình Quỹ Tết đến mọi nhà do Báo Phú Thọ sáng lập với sự đồng hành cùng các tổ...

Lá phổi xanh giữa lòng thành phố

Lá phổi xanh giữa lòng thành phố
2023-01-19 09:59:00

baophutho.vn Với tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ và hiệu ứng nhà kính ngày một gia tăng, các hồ nước cùng với hệ thống cây xanh quanh hồ được ví như lá phổi xanh...

Để Tết ấm mọi nhà

Để Tết ấm mọi nhà
2023-01-19 09:24:00

baophutho.vn Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, với tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo lại được cả hệ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long