Cập nhật:  GMT+7
eE7DgEHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavb0/hu6zhu5JG4bu5eeG7ucSRw5Lhu5ROQeG7lE3hu7Lhu7lBIeG7lE5B4bubT8OM4buUQeG7kuG6uuG7lEHhu4Thurrhu65B4buSw4zhu5RB4buUTeG7oE9B4buwUEHDgEHhu4ZOw4nhu65BIXgvTsOAeXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucav4bqlRuG6tOG7guG7uXlv4bqmT0FNT+G6rE9BPeG7oEHhu4Thu4zhu4ZOQTZVT0Hhu5JST0Hhu4ZOw4nhu65BIUHhu6xTQeG7hk7hu7Thu4ZB4bus4bqmT0Fv4buW4buQKuG7lkF24bq5TuG6vOG7rEE24bqs4buUd+G7sUHhurlN4buuKkvhu5RBb07hu4xBIeG7lE5B4bubT8OM4buUQeG7hOG6qEEl4buu4bq44busQeG7sELhu4ZB4buE4buW4bqm4busQeG6peG7ripB4buGTuG7slXhu5RNQeG7m+G6pOG7lE1BduG6pTfhu5t3QeG7lFJPQeG7guG7ruG7lE1B4buAVU9Bw4PDgcOB4buYQU5U4buUQU7hu6TGr+G7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXl4T+G7mE1B4bq04buS4busw7rhu7nhu7lB4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7lP4buYTS3hu6pG4buwxq/hu5bhu5Thu7BPPUbhu7lB4buw4buq4buGw7rhu7lO4bus4busxq/hu6kvL+G7guG6tOG7lE3hu4bhu5bhu5RN4buw4bq04buU4butPeG7lC84Lm8uL8OBL+G6oMOBw4Dhuq4vw4DDgC/hurThu5ROPU9G4buULcOAxIJfw4Hhuq5fxILhuqBf4bqg4bqy4bqg4butw5TGr03hu7lBJE/hu4Lhu6xOw7rhu7nEgsOBw4HGryXhu7l5eMaveeG6uU3hu64qS+G7lEFvTuG7jEEh4buUTkHhu5tPw4zhu5RB4bus4buq4buW4buUTUHGr07hurrhu5RB4busTk9B4buAVU9B4bqgw4HDgeG7mEFOVOG7lEFO4bukxq9B4buUI0Hhu6zhuqZPQeG6u+G7kirhu5jGr0/hu4ZBbU/hu5ZB4buUTeG6pCpB4bq2L+G6tuG7rXjGr3nEqUE94bua4buUTUHhu6xOT0Hhu4ZO4buu4buUTUHhu5Dhu4rhu6xB4buww4Lhu5RNQeG7lOG6tCrhu7FBw4DhurYt4bq24buxQSHhu5ROQeG7m0/DjOG7lEHhu4BVT0Hhu6ZB4buS4bqk4buUQeG7gFVPQeG7sFBBw4Phu61BOVBPQeG7rE5ZQeG7hk7Dk+G7lE5B4buGWeG6tEHhu4bhu6BB4buS4bqkQW5OT+G7mE964buuQW7hurThu5BP4buQ4buWQS1BPeG6vOG7lEHhu4RS4buUTUE9T8OM4buUQXbhu5s54bubd0Hhu5Thu7LDmuG7hkHhu4ZOWUHhu5RO4bqkQeG7pkHhu5LhuqThu5RB4buAVU9B4buwUEHEgkEtQeG7lE3hu7LDmU9B4buGxqBB4busTuG6pOG7lE5B4busw5Phu4ZOQeG7rFDhu6xB4busTuG7tEHhu5ROw5JB4bumQT3hu5rhu5RNQeG7kuG7luG6pk/hu61BbuG6tOG7rkHDgMOBw4Hhu5hB4buAVU9B4buA4buyw5rhu5hB4buE4bq64buuQeG7rE/DjOG7lOG7sUHhu4bhuqxBIeG7lE5B4bubT8OM4buUQT3huqRBbuG6tOG7kE/hu5Dhu5ZB4buGV+G7lE1B4buA4buiQSXhurRB4buGw4Lhu4ZB4buEUE9B4busTllB4buQTsOC4buG4butQW/hu64qQeG7lE5Pw4zhu5Thu7FB4bus4bu2QeG7mFDhu4ZBw4DEgsOB4buY4buxQSHhu5ROQeG7m0/DjOG7lEHhu4Dhuqrhu5RNQeG7gOG6quG7lE1BPeG7iEHhu4TDk+G7hk5B4buYUuG7rEHhu5jDkuG7lE7hu7FBPcOaT0Hhu6xO4bqk4buUTkHhu6zDk+G7hk5Bw4NBxq9OVuG7rEHhuqLhurBBTU/DiSpB4bqww4Dhu61Bbk5P4buYT3rhu65B4buGw53hu5RNQcavTsOCQeG7kDtB4buSWOG7hkFNT+G6rE9B4buUTuG7suG7lE1B4buQR+G7mEEh4buUTkHhu5tPw4zhu5RB4busw5pPQeG6oEFNT8OJKkHEguG6tuG7sUHhu4ThuqThu5ROQeG7hk7hurjGr0Hhu5RO4bq84buUQeG6peG7ripB4buGTuG7slXhu5RNQTbhuqbhu4bhu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l54bubw5pPQeG7kOG7iuG7rEHhu6jhu67huqxB4busTk9B4buE4bq44buuQeG7sMOC4buUTUHhu5ThurQq4buxQeG7ueG7kMOS4buUTkHhu5RN4buy4bu5QeG7lE3hu7LDmU9BN+G6uuG7lEFvTlVB4buE4bqoQeG7kuG6vMavQeG7kDtB4buSWOG7hkHhu4ZOw4nhu65BIUHhu5jDmk/hu7FBxq9Ow4JB4buww4nhu65B4buQO0Hhu5JY4buGQeG7hsOdQeG7kuG6pEHDg0HGr05W4busQcODw4BBTU/DiSpB4bqg4bqyQS1B4buC4buWQT3hurzhu5RB4buEUuG7lE1BPU/DjOG7lEFv4buq4buu4buUTUFs4buuUOG7hkFlT+G7rkFkT+G7lE1B4buS4bq8xq9B4bumQU1P4bqsT0Hhu5Thuqrhu5hB4bqgw4HDgeG6oEHhu6zhuqZPQTjhu67hu4DhurRPQXY3w4Lhu4ZB4busT0rhu65BPeG7slXhu5RNQeG7qOG7rlDhu4ZBLuG7quG6tOG7gEHhu6xOUOG7lE1B4buUTuG6uOG7rEEtQcOzLmF34butQW/hu64qQeG7lE5Pw4zhu5Thu7FB4buEw4kqQeG7hk7hu7LhurRBxq9O4bqsT0Hhu5LhuqRB4busTuG6pOG7lE5B4busw5Phu4ZOQeG7rFDhu6xB4buUTuG6uOG7rEHhu4ZZ4bq0QSHhu5ROQeG7m0/DjOG7lEHhu6ZB4buG4bu4QeG7kipB4buU4bqkKuG7rUFv4bqmT0FNT+G6rE9B4bq14bqn4bq5LkHhu53hu5bhu6rhu5Lhu4JBN+G7rsavQW/hu5bhu5Aq4buWQeG6oMOBw4Dhuq5BPeG7tuG6tEHhu4JPS+G7lEHhu6rhurRB4busTsOC4buUTUHhu6zhu6rhu7LDmuG7huG7sUEh4buUTkHhu5tPw4zhu5RBTuG7luG6pOG7lEHhu6xO4bqk4buUTkHDg8OBw4Hhu5hBTlThu5RBTuG7pMavQeG7lCNBPcOaT0Hhu6xOw5lPQU1P4bq04buUQcODQcavTlbhu6xB4bqiw4NBTU/DiSpBxILDgeG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXnDok/huqxPQeG7gFVPQT3hu6BB4buE4buM4buGTkHhu4ZOw4nhu65BIUHhu4JPS+G7lEHhu6rhurRB4bus4bqmT0Fv4buW4buQKuG7lkHhu6zhu7ZB4buUTeG6pCpBw4DhurBB4buE4buK4buUQeG6oMOBL8OAw4Dhu61B4bubT8So4busQeG6ueG6tOG7mEHhu6xO4bq04buYQeG7guG7uEE9w5pPQeG7kuG7uOG7hkHhu5Lhu7Lhu6Thu5RNQU3hurrhu5RB4buUTuG7skHhu5jhuqbhu5ROQeG7lE7hurjhu6zhu7FB4buGTuG7jkE9QuG7lE1B4bql4buW4bqk4buUTUFs4buuJkFrTuG7ssOa4buGQT3huqRB4bq5TeG7ripL4buUQThPxKjGr0FrTuG7slXhu5RNQW/hu6rDieG7mOG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXk3Tk/hu4rhu4ZB4bqlN+G7m0Hhu4ZZ4bq0QSHhu5ROQeG7m0/DjOG7lEHhu5LhuqRB4busTuG6pOG7lE5B4busw5Phu4ZOQeG6uOG7lEHhu6zhu7Lhu6Thu5RNQeG7lE7hurjhu6xB4buGWeG6tEHhu4Thu5bhuqThu5RB4buAVU9B4buSUk9B4bubT8So4busQeG6ueG6tOG7mEHhu6ZB4buUTeG6pCpB4busTk9B4buE4bq44buuQeG7hOG6uuG7rkHhu6xPw4zhu5RB4bus4bqmT0FNT+G6rE9BPeG7oEHhu4Thu4zhu4ZOQeG7hk7DieG7rkEh4butQW/hu6rhu5bhu5RNQeG7kE5PQeG7hMag4buxQW/hu6rhurrhu5RBOOG7ripBxJFO4bugT0E94buIQU7huqbhu5RNQeG6rkHhu5RST0Hhu4Lhu67hu5RNQcODw4HDgeG7mEFOVOG7lEFO4bukxq9B4buGw4JB4buUTsOJ4buUQeG7lOG6tOG7mEE9w5pPQeG7rE7huqThu5ROQeG7rMOT4buGTkHDg0HGr05W4busQeG6oOG6rkFNT8OJKkHDg8OB4butQWXDjEHhurlN4buuKkvhu5RBa+G6tOG7ruG7kkEl4buKxq9B4busTuG7tEHDgOG6okHhu5RST0Hhu4Lhu67hu5RNQcSCw4Hhu5hB4buK4buGTkHhu5ThurThu5hBPcOaT0Hhu6xOw5lPQU1P4bq04buUQeG6oOG6tkFNT8OJKkHhurbhuqDhu61BZcOJ4buYQWzhu67hurThu5RNQeG6uU7hurzhu6xBJeG7isavQU7huqbhu5RNQcOAxIJB4buUUk9B4buC4buu4buUTUHhuqDDgcOB4buYQeG7rOG7uEHhu4Lhu5ZB4buU4bq04buYQT3Dmk9B4busTuG6pOG7lE5B4busw5Phu4ZOQcOAQcavTlbhu6xBxILEgkFNT8OJKkHDgOG6rkE94bqkQW/hu6rhurrhu5RB4bq5TeG7nOG7hkFvTk9BJeG7isavQU7huqbhu5RNQcOAw4FB4buUUk9B4buC4buu4buUTUHhuqDDgcOB4buYQeG7gOG7ssOa4buYQeG7lCNBPcOaT0Hhu6xOw5lPQU1P4bq04buUQeG6oEHGr05W4busQeG6oOG6sEFNT8OJKkHDgcOA4butQTfDgkHhu5ROw4nhu5RBIeG7lE5B4bubT8OM4buUQeG7sMONQeG7rE/hu4rGr0Hhu6xY4buGQeG7ueG7sOG6quG7lEE94bqk4buUTeG7uUHhu6ZB4buGw4Lhu4ZB4buUUk9B4buC4buu4buUTUHhuqDDgcOB4buYQU5U4buUQU7hu6TGr+G7sUHDg8OBw4Hhu5hB4bus4bu4QeG7guG7luG7sUHhuqDDgcOB4buYQeG7rOG7uEHhu4Lhu5ZBPeG6pEHhurbDgcOB4buYQeG7rOG7uEHhu4Lhu5bhu60v4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eW9ORuG7lkE5N27hu5vhurl4L8aveQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

AFF Cup và 20 năm nâng tầm vị thế

AFF Cup và 20 năm nâng tầm vị thế
2016-11-17 14:09:00

20 năm kể từ lần đầu tổ chức, AFF Cup đang hoàn thành xuất sắc sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển của nền bóng đá Đông Nam Á.

Hàng công ĐT Việt Nam: Chọn Phượng hay Quyết?

Hàng công ĐT Việt Nam: Chọn Phượng hay Quyết?
2016-11-16 14:25:00

Càng gần đến ngày khai mạc AFF Suzuki Cup thì người ta càng quan tâm những cầu thủ mà HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ sử dụng. Trong đó, hàng công ĐT Việt Nam đang là mối quan tâm đặc biệt.

Italia vs Đức, 02h45 ngày 16/11: Thế đứng thiên thanh

Italia vs Đức, 02h45 ngày 16/11: Thế đứng thiên thanh
2016-11-15 15:16:00

Bất chấp việc chưa hoàn toàn bước ra khỏi cuộc khủng hoảng tài năng, ĐT Italia đang dần lấy lại vị thế trong làng bóng đá thế giới. Trước đại kình địch Đức, Azzurri sẽ chơi một...

Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Cup 2016

Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Cup 2016
2016-11-15 14:27:00

AFF Cup 2016 diễn ra từ ngày 19/11 đến ngày 17/12 năm 2016 tại Philippines (bảng A) và Myanmar (bảng B). Đây là lần thứ 11 giải bóng đá vô địch Đông Nam Á được tổ chức.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long