Cập nhật:  GMT+7
4bq+4buuw41IUOG7uE4wMOG6rEdddlYx4bu4U0fhu4Dhu5nhurFIUE5ASOG7tuG7pjFIUuG7jEBI4bug4buMPUgx4buuw6FQSOG7rlbGryNIQDVQSDFW4bukMkgxVuG7pEBIUOG7rjYj4busSOG6o8OUUEjEg1YjSOG7heG7m+G6osOyZi3DjU3hur4v4buuw43hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXcOzU05RR+G7gMah4busw5Phuq9ITS9Kw4lI4buvfUjhuq5IMeG7pkgxIUhQ4buuOVBIw7MuVkgj4bus4buuWUgxIFbhu6gjSOG7tuG7rk5WSDFW4bukQEhd4buuJSPhu6xI4bqjw5NI4bu24bqxSFBOQEjhu7bhu6YxSDEgT1Dhu65II+G7rlbGr0BIUuG7jEBI4bug4buMPUgx4buuw6FQSOG7rlbGryNIQDVQSDFW4bukMkgxVuG7pEBIUOG7rjYj4busSOG6o8OUUEjEg1YjSOG7heG7m+G6osOyZi3DjU1IMSDhu6QjSFJZTkjhu6DDkyNIMcOdI+G7ruG6uOG6vi9d4buA4bq+XUhQ4bu4TjAw4bqsR13hu4VOXTFWPSNH4buA4bq+VkDhu6xIUOG7uE4wMOG6rEdW4buFUyMxUyBHSDAx4bqv4bu4U+G6rEfDo1ZRMeG7rsSQSEvEqEldxINFSOG7rlNW4bus4buuMcSQSMSoSUldxINFR0gwIFDhuqxHLy9Q4bq44bugTj1d4buuMjHhu6494bq44bqjIy9RUzDhu7YxPV0vI1PDozAvw4zDjMOM4buKL8ONw43DjVHhu4jDjU3EqOG7iEnhu4oxw4zEqMON4buI4bu4TC164buK4buIS01N4buK4buKScOMxKjhu4jDjU0tScONUVDhu4rhurjhu7Rd4busR0hO4bu4MeG6rEfhu5nhurFIUE5ASOG7tuG7pjFIUuG7jEBI4bug4buMPUgx4buuw6FQSOG7rlbGryNIQDVQSDFW4bukMkgxVuG7pEBIUOG7rjYj4busSOG6o8OUUEjEg1YjSOG7heG7m+G6osOyZi3DjU1HSMOjVlEx4buu4bqsR0vEqElHSOG7rlNW4bus4buuMeG6rEfEqElJR0gv4buA4bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG7hU5dMVY9I0fhu4Dhu5Xhu44j4buuSFLDkj1I4buvfUjhuq5IMeG7pkjhuqPDk0hSw5JWSFFWxq8jSOG7uOG7jiPhu65IUsOSPUgx4buuw5Mj4buuSF3hu647SOG6olbGrzFIdiBYSFA0I+G7rEhQT1BIUsOSVkjhu6BW4buoMkjhu7bhurFIUE5ASOG7tuG7pjFIUuG7jEBI4bug4buMPUgx4buuw6FQSOG7rlbGryNIQDVQSDFW4bukMkgxVuG7pEBIUOG7rjYj4busSOG6o8OUUEjEg1YjSOG7heG7m+G6osOyZi3DjU3hurjhur4vXeG7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEdd4buDPVHhuq9H4buAduG7rj5WSOG7rFZOI0giMk7DiUhQOiPhu6xIMU9QSDFW4bukQEhQ4buuNiPhu6xI4bqjw5RQSMSDViNI4buF4bub4bqiw7JmLcONTUgxIOG7pCNIUllOSOG7oMOTI0gxw50j4buuSFLhu45IUsOSMUhSOHtQSCPhu65WxagySOG7tuG7pjFIIjLhu4xIMVdQ4buuSFDDoVDhurhIdmFI4bu24buuVkhRWVDhu65I4bugxq8j4buuSOG7oDQj4busSF3hu65PMUhS4bumI0gjTuG6r8OJSDHDnSPhu65IUjh7UEjhu4MuSOG6rkgx4bumSF3hu67hu5YjSOG7oCFI4buKw4lJxKhIMSBWxq8ySOG7uFbFqDJI4bqjw5RQSMSDViNI4bqjw5NIUuG7jkgxVuG7pEBIUjh7UEjhu4rDicONSkgxIFbGrzJIQDdWSOG6vOG7rsavSDA7SDDDoEhRNSPhu6xIUsOSMUjDjUnhu4jhuqrDiuG6uEh24bq1SOG7uMavSDFW4bukQEhQ4buuNiPhu6xIQDdWSMONw4lIQDdWSMOMSFDhu649SCPhu6w4PlZIMWFIw41MSDEyIVZIMSB9SOG7uOG7pCNIMT3DkyNIMcOdI+G7rkhSw5IxSE1Nw4lL4bqqRUjhu649w5MjSDHhu67DkyPhu65IMVbhu6RASFDhu649SDEg4bukI0hNTOG6qkgxIMOaSFNASDFhSMONw4wtw41LSDEyIVbhurhIdjLhuq9II+G7rlbhu6Qjw4lIMSA9I+G7rEjhu65OVkgx4buuTyPhu6xI4bqjYU5IIjJOw4lIMVbhu6YjSFIuSDFW4bukQEhQ4buuNiPhu6xIMT3DkyNIMcOdI+G7rkjhu6xW4buMQEhAw5Ij4buuRUgx4bq1SOG7uMavSDFW4bukQEhQ4buuNiPhu6xIQDdWSCPhu67DlFBI4bu4w5JWSOG6vEA3Vkjhu4rDikhQ4buuPUgj4busOD5WSDFhSMONTEgxMiFWSDEgfUjhu7jhu6QjSFDhu67DnUhSw5IxSEtJ4bqqRUgx4bq1SOG7uMavSDFW4bukQEhQ4buuNiPhu6xIUOG7rj1IMSDDmkhTQEgxYUjEqEhS4bumI0hRODxWSMONw4xIMTIhVkjhu7jDk0jDjMSow4lM4bqqw4lIMeG7rsagXUjhu64pI0gxIDIj4busSOG7oFgj4buuSDE9w5MjSCIyO1DhurhIw7NWxq8jSDE9w5MjSDHDnSPhu65IUk4j4busSFAlI0gxLCNIw43DjUtII+G7rOG7rlgjSOG7uFbFqDJI4bqjw5RQSMSDViNI4bqjw5NIMSEj4busSDA7SOG7uFbFqDJI4bqjw5RQSMSDViNIUOG7miNIMVbhu6RASDEgPSPhu6xIMeG7rk8j4busSEovw4xJw4zDjEjhu7jDk0gxIOG7pCNI4buK4buISkgj4bus4buuWCNI4bu4VsWoMsOJSDEgPSPhu6xIUiTDiUgxIMOaSDFhSMSoSFLhu6YjSFE4PFZIw43DjEgxMiFWSOG7uMOTSDEg4bukI0hNw41II+G7rOG7rlgjSOG7uFbFqDLigKbhur4vXeG7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEdd4buDPVHhuq9H4buAdsOSVkjhu64uVkgj4bus4buuWcOJSFBPUEhSLCPhu6xIUOG7rldI4bu44buOI+G7rkhSw5I9SFBPUEhSWU5IXeG7rjgpI+G7rEhS4buOSOG7oE89SFBPPUgxVuG7piNIUi7DiUhQ4buuVk5IMMOaSCPhu67huqEj4busSOG7tlYj4buuSCPhu6zhu65Wxq9Aw4lIMeG7rjLhu5wjSOG7uHtWSOG6o8OTSOG7tuG7riRI4bu24buuw5UjSDEgPSPhu6xIUDoj4busSDFPUEgxVuG7pEBIUOG7rjYj4busSOG6o8OUUEjEg1YjSF3hu64lI+G7rMOJSFDhu647I+G7rEjhu4Xhu5vhuqLDsmYtw41NSDEg4bukI0hSWU5I4bugw5Mj4bq4SOG7leG7jiPhu65IUsOSPUjhu699SOG6rkgx4bumSOG6o8OTSHfhu4PGoWZIUE9QSOG7rjLhuq/GryPDiUgx4buuw5Mj4buuw4lIMeG7rllIUuG7jkgx4buuOyPhu6xII+G7rsagMUjhu7bhurFIUE5ASOG7tuG7pjFIUuG7jEBI4bug4buMPUgx4buuw6FQSOG7rlbGryNIQDVQSDFW4bukMkgxVuG7pEBIUOG7rjYj4busSOG6o8OUUEjEg1YjSOG7heG7m+G6osOyZi3DjU1IMeG7rlM9SFDhu67DnUhSw5I9SFA2Tkjhu4Xhu65XI+G7rkhd4buuNsOJSFA2Tkjhu4MuSOG6rkgx4bumSOG6o8OTSHfhu4PGoWZIMcOdI+G7rsOJSOG7rj3DkyNIMeG7rsOTI+G7rkgxVuG7pEBI4bqjw5RQSMSDViNIQDdWSOG7ikhQ4buuPUgj4busOD5WSDEg4bukI0jDjUxIMTIhVkjhuqPDk0jhu649w5MjSDHhu67DkyPhu65I4bqjVsavUEgxVuG7pEBIQDdWSMOMSFDhu649SDEgw5pIMWFIxKhIUuG7piNIUTg8VkjDjcOMSDEyIVZIMSA9I+G7rEgiMuG6sUjDssOyL8OMScOMw4xIUOG7rj1IUE9QSFI7VkgxOHsj4busSFDhu5ojSDFW4bukQEgx4buuUz1IIjLhuq9IUlkj4buu4bq44bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG6pTIx4buuPSBH4buA4buxMjtQSGfDklbhur4vXeG7gA==

Quốc Đại

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thủng dạ dày do lạm dụng thuốc giảm đau

Thủng dạ dày do lạm dụng thuốc giảm đau
2024-05-23 17:28:00

baophutho.vn Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ đã phẫu thuật cấp cứu thành công người bệnh bị thủng dạ dày do tự sử dụng thuốc giảm đau xương khớp...

Nâng cao chất lượng y tế cơ sở

Nâng cao chất lượng y tế cơ sở
2022-06-08 08:07:00

baophutho.vn Xác định y tế cơ sở- tuyến y tế gần dân nhất đóng vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe (CSSK) nhân dân, những năm qua, thành phố...

Những sự thật về thuốc lá

Những sự thật về thuốc lá
2022-05-31 10:29:00

baophutho.vn Tổ chức Y tế Thế giới WHO chọn 31/5 là ngày Thế giới không thuốc lá với mong muốn tạo ra và khuyến khích khoảng thời gian 24 tiếng không có...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long