Cập nhật:  GMT+7
xJDhu6bhu4bhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijFqcWoe1fhu5zDikXDssOg4bq+4bum4bu2KOG6vnvhu6Yy4bq+4bq74bumxq9Z4bq+4oCT4bq+xKnDqsO14bq94bq+e+G7sFnhu6bhur5W4bum4buy4buK4bq+4bu54bu1ampq4bqm4bq+4bq74buI4buW4bq+4buaSsWo4bq+4buUxahVfeG6vlnhu6Thu6bhu5zhur7hu5Thu4jDneG6vuG7luG7iMOd4bqo4bq+ezvhur57POG7qFnhu6bEkC/hu6bhu4ZFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXEkMWoWOG7pOG6vj484buW4bqww4ovL+G7luG6quG7lOG7isOdKOG7pn174bumw53huqo3WS/GoOG7nD5We8OdKC9Z4bucOD4v4buGw4xGw4wvRsOMxqBG4buAw4xGw43hu4bhu4Z74buGSMON4buC4buE4buAV+G7huG6quG7rijhu6TDiuG6vi9FxJAoRcO6xanDqsWp4bq+LeG6vsWpxahSKOG6vnsi4buW4bq+4buW4bumMT9Z4buk4bq+ezzhu6hZ4bum4bq+V8SoWOG6vjfFqFThu5bhur5Ww6Dhur7hu6bhu7Yo4bq+e+G7pjLhur7hurvhu6bGr1nhuqjhur7EqcOqw7Xhur3hur574buwWeG7puG6vlbhu6bhu7Lhu4rhur7hu7nhu7Vqamrhuqjhur5Z4bumxahUWOG6vlbDoOG6vuG7guG7gOG7hkjhur7igJPhur7hu4Lhu4Dhu4Lhu4bhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5pKxajhur7hu5TFqFV94bq+WeG7pOG7puG7nOG6vuG7lOG7iMOd4bq+4buW4buIw53huqjhur57O+G6vns84buoWeG7puG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikVFRUXDsuG7puG7isWo4bq+WErhu5bhur5Ww6Dhur7hu6bhu7Yo4bq+e+G7pjLhur7hurvhu6bGr1nhur7igJPhur7EqcOqw7Xhur3hur574buwWeG7puG6vlbhu6bhu7Lhu4rhur7hu7nhu7VqamrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFRUVFw7LDoOG6vuG7puG7tijhur7EqcOqw7Xhur3hur574buwWeG7puG6vuG7ln09xajhur5ZTVjhur7hu4Lhu4Dhu4bDjOG6vuG7mjEs4buW4bq+WeG7psWoU33hur7hu5Y14bq+ezzFqOG6vil94buKWeG6vnvhu45YxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKReG7huG7huG7puG6psSQLyhFw7JSe+G6vnvhu6Zb4buW4bq+KOG7psWoUVnhur5XxKhY4bq+N8WoVOG7luG6vuG7lH0qxajhur4+4buIWeG7pOG6quG6vuG6u+G7psWoU33hur5Z4buKYeG6qOG6vuG7huG7hOG7puG7hOG7gOG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7mkrFqOG6vuG7lMWoVX3hur574bumS8Od4bq+V33hu5BZ4bq+e0rFqOG6vnsq4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKReG7huG7gOG7pkZH4bqmxJAvKEXDqiRZ4buk4bq+4buW4bumxq/hur7hu7XFqOG6vuG7j0pZ4bum4bq+xKldWeG7pOG6vi3hur7DuuG7puG7suG6vuG6u+G7piDhur574buq4buW4bum4bq+xKnDqsO14bq94bq+e+G7sFnhu6bhuqjhur574bum4buKYeG6vljDk3vhur7hurvhu6Yg4bq+e+G7tuG7iuG6vlbDoOG6vuG7puG7tijhur574bumI1nhu6Thur7hu5Thu4jDneG6vuG7luG7psWo4buK4bq+eyrhur574bumS8Od4bq+V33hu5BZ4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKReG7huG7gOG7puG7hEfhuqbEkC8oRcOqJFnhu6Thur7hu5bhu6bGr+G6vsOqJuG6vsO14buk4bu24buW4bq+xal9w5VZ4bq+LeG6vuG6u+G7puG7iFnhu6bhur7hu4hZ4bq+xanhu7Thu4rhur7hu4hZ4bq+w7Xhu6bhu45Z4bq+xqDhu45Z4bq+e+G7sFnhu6bhuqjhur57POG7qFnhu6bhur7hu5TEqGHhur7hu5Thu4jDneG6vuG7luG7iMOd4bq+e+G7sljhur57Tnvhur43U+G6vuG7liNZ4buk4bq+e+G7iOG7luG6vsWp4bu04buK4bq+4buIWcSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXEkMWoWOG7pOG6vj484buW4bqww4ovL+G7luG6quG7lOG7isOdKOG7pn174bumw53huqo3WS/GoOG7nD5We8OdKC9Z4bucOD4v4buGw4xGw4wvRsOMxqBG4buAw4xGw43hu4bhu4Z74buGSMON4buC4buE4buAV+G7guG6quG7rijhu6TDiuG6vi9FxJAoReG7huG7gOG7puG7hOG7gOG6psSQLyhFw6okWeG7pOG6vuG7luG7psav4bq+w7rhu6ZKWOG6vuG7uX3hu45Z4bq+w7Lhu6bhu4rFqOG6vi3hur7hu61h4bq+N8WoUVnhur7hurnFqeG7teG6vsWp4buwWeG7puG6viBh4bqo4bq+xak8MS5Z4buk4bq+4buU4buKWeG6vsO1JcWo4bq+4buW4bumxq9Z4bum4bq+xanhu7BZ4bum4bq+IGHhuqjhur7FqTwxLlnhu6Thur7hu5Thu4pZ4bq+w7rhu6bhu4go4bq+4buW4bumUuG6vsSpw6rDteG6veG6vnvhu7BZ4bum4bq+4buU4buIw53hur7hu5bhu4jDneG6vlZSe+G6vil9S+G6vnvhu6bhu5JY4bq+ezzhu4rhur7hu5Yg4buK4bq+4bq54buKWeG6vjdT4bq+xqA04bq+e+G7pkvDneG6vsO14buk4bum4buq4bq+KX1hUnvhur4pfWHhur7hu5rhu6pZ4bum4bq+4buW4bumMuG7luG6vsag4buKWeG7puG6qOG6vj494bq+VzEsWeG7pOG6qOG6vlgy4buW4bq+KOG7piLhur7hu5bDlSjhur7hu5Yg4buK4bq+WeG7pjZZ4buk4bq+WeG7pDE7xajhur7hu6bDnUp74bq+4buaJVnhu6Thur5W4bumI1nhu6Thur7hu5bhu6Z9YVFZ4bq+ezzhu4jhu5bhu6bhur7hu5bDlSjhur45TOG6vjfEqOG6vlbhu6Z94bq+xqDhu45Z4bq+4buWMeG6rOG6vlbhu6bDneG7iFnhur5WxahZ4bum4bq+KOG7psav4bq+4bumw51Ke+G6vuG7miVZ4buk4bq+4buWIOG7iuG6vuG7luG7iOG7luG6vnsq4bq+4buW4bumMuG7luG6vuG7luG7psavWeG7puG6vns84buq4bq+LeG6vjlM4bq+4bumJcWo4bq+4buWw5Uo4bq+OUzhuqjhur5W4bumfeG6vsag4buOWeG6vuG7ljHhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxJDFqFjhu6Thur4+POG7luG6sMOKLy/hu5bhuqrhu5Thu4rDnSjhu6Z9e+G7psOd4bqqN1kvxqDhu5w+VnvDnSgvWeG7nDg+L+G7hsOMRsOML0bDjMagRuG7gMOMRsON4buG4buGe+G7hkjDjeG7guG7hOG7gFfhu4Thuqrhu64o4bukw4rhur4vRcSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXEkMWoWOG7pOG6vj484buW4bqww4ovL+G7luG6quG7lOG7isOdKOG7pn174bumw53huqo3WS/GoOG7nD5We8OdKC9Z4bucOD4v4buGw4xGw4wvRsOMxqBG4buAw4xGw43hu4bhu4Z74buGSMON4buC4buE4buAV0bhuqrhu64o4bukw4rhur4vRcSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXhu4bhu4Dhu6bhu4Lhu4DhuqbEkC8oRcOqJFnhu6Thur7hu5bhu6bGr+G6vsO14bukfWHDmlnhur7hu7VNWeG6vsOy4bum4bu44buc4bq+LeG6vuG7rWHhur43xahRWeG6vuG6ucWp4bu14bq+xanhu7BZ4bum4bq+IGHhuqjhur7FqTwxLlnhu6Thur7hu5Thu4pZ4bq+xakq4bq+4buW4bumMuG7luG6vsWp4buwWeG7puG6viBh4bqo4bq+xak8MS5Z4buk4bq+4buU4buKWeG6vuG7tU1Z4bq+4bum4buy4buK4bq+LeG6vjlM4bq+4bumJcWo4bq+xKnDqsO14bq94bq+e+G7sFnhu6bhur7hu5Thu4jDneG6vuG7luG7iMOd4bq+VlJ74bq+KX1L4bq+e+G7puG7kljhur57POG7iuG6vuG7liDhu4rhur7hurnhu4pZ4bq+N1Phur43xahU4buW4bq+4buaw5N74bq+e1FZ4bq+4buaMTtZ4buk4bqo4bq+KOG7pj3hur57PFFZ4bq+4bua4buq4buK4bq+4buUxKhZ4bq+e+G7puG7quG6vns8w5VZ4bq+4buW4buI4buW4bq+4bumfWFUWeG6puG6vuG7jeG7jljhur7FqeG7puG7isOd4bqo4bq+w6rDneG7ilnhur7EqV1Z4buk4bqo4bq+xanhu6bhu4pZ4bum4bq+4bq54buK4bqo4bq+4bq74buSWOG6vsOy4bumUeG6vjfEqOG6vuG7msOTe+G6vntRWeG6vlgle+G6vj494bq+e31hUlnhur7hu5oxO1nhu6Thuqjhur57fWFSWeG6vijhu6Y94bq+WDrFqOG6vns8UVnhur7hu5rhu6rhu4rhur7hu5TEqFnhur574bumxKhZ4bum4bq+KOG7pj3hur7hu7XFqFR74bq+xak84buo4bqo4bq+e+G7sFnhu6bhur7DuuG7plvhur7FqeG7puG7tuG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikVFRUXDqsOTe+G6vntRWeG6vuG7luG7psOd4bq+4buG4buGw43hur57fWFSWeG6vuG7mjE7WeG7pOG6qOG6vijhu6Y94bq+WDrFqOG6vntKxajhur5H4bq+4bumfWFUWeG6qOG6vnvhu6bEqFnhu6bhur4o4bumPcSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXEkMWoWOG7pOG6vj484buW4bqww4ovL+G7luG6quG7lOG7isOdKOG7pn174bumw53huqo3WS/GoOG7nD5We8OdKC9Z4bucOD4v4buGw4xGw4wvRsOMxqBG4buAw4xGw43hu4bhu4Z74buGSMON4buC4buE4buAV0fhuqrhu64o4bukw4rhur4vRcSQKEXhu4bhu4Dhu6bhu4bhu4DhuqbEkC8oRcOqJFnhu6Thur7hu5bhu6bGr+G6vsOqxahZ4bum4bq+4bq7I1nhu6Thur7FqeG7pjThu5bhur4t4bq+4butYeG6vjfFqFFZ4bq+4bq5xanhu7Xhur7FqeG7sFnhu6bhur4gYeG6qOG6vuG6u+G7piDhur5Z4bumxahUWOG6vuG7rWHhur7hu5Thu4pZ4bq+w7LFqFVY4bq+ezzhu4rhur7FqeG7sFnhu6bhur4gYeG6qOG6vsWpPDEuWeG7pOG6vuG7lOG7ilnhur7DssWoWeG7puG6vntS4bq+LeG6vsO14buk4buOWeG6vj7hu4jhu5bhu6bhur7EqcOqw7Xhur3hur574buwWeG7puG6vns84buoWeG7puG6vuG7lMSoYeG6vuG6ueG7iMOd4bq+4buW4buIw53hur57Klnhu6Thur7hu6YsKOG6vlZSe+G6vil9S+G6vnvhu6bhu5JY4bq+ezzhu4rhur7hu5Yg4buK4bq+4buW4buI4buW4bq+4bq54buKWeG6vuG7liDhu4rhur7EqcOqw7Xhur3hur574buwWeG7puG6vjdT4bq+4bq54buIw53hur7hu5bhu4jDneG6vuG7muG7iFnhu6bhur7hu6TFqOG7iOG6vnvhu6hZ4bum4bq+4bum4buoWeG7puG6vnvhu6Y04buW4bq+4bumxahUWeG6vlnhu6bFqFRY4bq+NyLhur4o4bum4buIe+G6vns8xahVWeG6vlbFqFnhu6bhur57UuG6vi3hur45TOG6vuG7piXFqOG6vllNWOG6vuG7guG7gOG7hsOM4bqs4bq+KOG7pjE/WeG7pOG6vuG7pjE6WeG7pOG6qOG6vlnhu6bFqFRY4bq+NyLhur5ZTVjhur7hu4Lhu4Dhu4Lhu4DhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxJDFqFjhu6Thur4+POG7luG6sMOKLy/hu5bhuqrhu5Thu4rDnSjhu6Z9e+G7psOd4bqqN1kvxqDhu5w+VnvDnSgvWeG7nDg+L+G7hsOMRsOML0bDjMagRuG7gMOMRsON4buG4buGe+G7hkjDjeG7guG7hOG7gFdI4bqq4buuKOG7pMOK4bq+L0XEkChF4buG4buA4bum4buA4buA4bqmxJAvKEXDqiRZ4buk4bq+4buW4bumxq/hur7DteG7pH1hw5pZ4bq+xKl9YeG6vsO14buk4bu24buW4bq+LeG6vuG7icWo4buIWOG6vuG7mj3hu5bhur7hu6cu4bq+QeG6vntS4bq+ezzhu6hZ4bum4bq+4buUxKhh4bq+e+G7sljhur57Tnvhur57O+G6vns84buoWeG7puG6vjdT4bq+KX1h4bq+4bua4buqWeG7puG6vuG7pMWo4buI4bq+xqDhu6rhu5bhu6bhur43IuG6vlbhu6bhu4hY4bq+4buUVFnhu6bhuqjhur7hu5bhu6Y24buK4bq+4buUVFnhu6bhur5W4bumI1nhu6Thur574bumfSXhu5bhur4o4bumSljhur43xajhur574bum4buKWeG7puG6vnvDneG7iFnhur7hu5Yg4buK4bq+KX3Do+G6vuG7lEvDneG6vuG7psWoVVjhur5h4bq+e1Lhur57PMOdWeG7pOG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7lj/hur4+LuG6vlbhu6bhu4hY4bq+4buW4bumNuG7iuG6vuG7lFRZ4bum4bq+4buWIOG7iuG6vlnhu6bEqOG6vlkxOuG7luG6vnvhu6Z9JeG7luG6vnvhu7BZ4bum4bq+w7rhu6Zb4bq+xanhu6bhu7bhur4pfUtZ4bq+V8Oh4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRUVFRcSpMTpZ4buk4bq+ezrFqOG6vj404bq+4bumxKjFqOG6vlfhu7RZ4buk4bq+4buWIOG7iuG6vlnhu6QxO8Wo4bq+4buUVFnhu6bEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxJDFqFjhu6Thur4+POG7luG6sMOKLy/hu5bhuqrhu5Thu4rDnSjhu6Z9e+G7psOd4bqqN1kvxqDhu5w+VnvDnSgvWeG7nDg+L+G7hsOMRsOML0bDjMagRuG7gMOMRsON4buG4buGe+G7hkjDjeG7guG7hOG7gFdJ4bqq4buuKOG7pMOK4bq+L0XEkChFw4zhu6ZH4buA4bqmxJAvKEXDqiRZ4buk4bq+4buW4bumxq/hur7DteG7pH1hw5pZ4bq+xanhu6bhu4pZ4bum4bq+xKlLxajhur4t4bq+w7rhu6bhu7Lhur7hurvhu6Yg4bq+e+G7quG7luG7puG6vsaw4bq5w7Xhur3hur574buwWeG7puG6vns84buoWeG7puG6vuG7lMSoYeG6vnvhu7JY4bq+e0574bq+ezvhur57POG7qFnhu6bhur43U+G6vil9YeG6vuG7muG7qlnhu6bhur7hu5bhu6Yy4buW4bq+xqDhu4pZ4bum4bqo4bq+Pj3hur5XMSxZ4buk4bqo4bq+WDLhu5bhur4o4bumIuG6vuG7lsOVKOG6vlnhu6Y2WeG7pOG6vlnhu6QxO8Wo4bq+4bumw51Ke+G6vuG7miVZ4buk4bq+VuG7piNZ4buk4bq+4buW4bumfWFRWeG6vns84buI4buW4bum4bq+4buWw5Uo4bq+OUzhur43xKjhur5W4bumfeG6vsag4buOWeG6vuG7ljHhuqjhur5W4bumw53hu4hZ4bq+VsWoWeG7puG6vijhu6bGr+G6vuG7psOdSnvhur7hu5olWeG7pOG6vuG7luG7iOG7luG6vnsq4bq+4buW4bumMuG7luG6vuG7luG7psavWeG7puG6vns84buq4bq+LeG6vjlM4bq+4bumJcWo4bq+4buWw5Uo4bq+OUzhuqjhur5W4bumfeG6vsag4buOWeG6vuG7ljHhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFRUVFw7Xhu45Z4buk4bq+4buW4buKw53hur7hu6bFqFR94bq+KX1L4bq+4bumw51Ke+G6vuG7miVZ4buk4bq+4buWIOG7iuG6vuG7luG7iFnhur7hu5Ql4bq+VuG7piNZ4buk4bq+4buW4bumfWFRWeG6vns84buI4buW4bum4bq+e0rFqOG6vuG7luG7iOG7luG6vlbhu6Z94bq+xqDhu45Z4bq+4buWMcSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXEkMWoWOG7pOG6vj484buW4bqww4ovL+G7luG6quG7lOG7isOdKOG7pn174bumw53huqo3WS/GoOG7nD5We8OdKC9Z4bucOD4v4buGw4xGw4wvRsOMxqBG4buAw4xGw43hu4bhu4Z74buGSMON4buC4buE4buAV8ON4bqq4buuKOG7pMOK4bq+L0XEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijEg3174bumw508w4pFw7Xhu6bhu7JY4bq+w7rhu7Xhur7DqsWoVFnhur57NcSQLyhF

Nhóm PV Điện tử

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Củng cố niềm tin, nhân lên kỳ vọng

Củng cố niềm tin, nhân lên kỳ vọng
2019-12-12 07:23:37

PTĐT - Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XVIII với nhiều nội dung quan trọng khai mạc vào sáng 12/12. Tại kỳ họp quan trọng này, đông đảo cử tri dành sự quan tâm đặc biệt với...

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri
2019-12-02 10:06:35

PTĐT- Ngày 2/12, tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Đoan Hùng gồm các ông, bà: Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy...

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri
2019-11-29 10:10:53

PTĐT - Hôm nay 29/11, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND các huyện đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Chín - HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long