Cập nhật:  GMT+7
4buvS+G7ueG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pGxM4buow5Xhu4bhu7N2YiXhu7VL4buW4buk4bu14buoS1nhu7VkWFRMxrDhu7XhurM2xJE14bu14buoS+G6suG7kEvhu7Xhu6RL4bui4bu14buVTMOM4buo4bu1bMWoTuG7teG7jkvhu5Lhurbhu7XGocahxrDhu7Xhu5BLTMOMw5Thu7Xhu44l4bu1QeG7t+G7ueG6ouG7teKAk+G7tUHhu7dB4bu54buvL0vhu7l24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N24buvTMOUSuG7tcavxajDinPhu7MvL8OK4bup4bq84bqw4buS4bukS+G7quG7qEvhu5Lhu6nhu7jhu5Av4bq+4buGxq/hu47hu6jhu5Lhu6Qv4buQ4buGQMavL0Hhu7dBxIIvw4Dhuq7hur5B4bu54bu5w4DDg8OA4bqg4buo4bu5w4Phu7nEgsOD4bu3w5Xhu7nhu6nhu4zhu6RK4buz4bu1L3bhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzduG7iWw2bOG7tS3hu7XEkUrhurI94bu14bu5w4Avw4PGsOG7teG6szbEkTXhu7Xhu6hL4bqy4buQS+G7teG7pEvhu6Lhu7Xhu5VMw4zhu6jhu7VsxahO4bu14buA4bqk4bu14buOS+G6sEzhu7XDlOG6tMOK4bu1YiXhu7VL4buW4buk4bu14buoS1nhu7VkWFRMxrDhu7XhurM2xJE14bu14buoS+G6suG7kEvhu7Xhu6RL4bui4bu14buOS+G7kuG6tuG7tcahxqHGsOG7teG7kEtMw4zDlOG7teG7jiXhu7VB4bu34bu54bqi4bu14oCT4bu1QeG7t0Hhu7nhu6nhu7U24bue4buQSuG7tcOKS03hu7XEkUrhu6o94buI4buQ4bu14bqz4buqPeG7teG6s+G7kuG6suG7kErhu7XigJPhu7VtJuG7teG7uExI4buQ4bu1M2zhu5Xhu7Vsw5Phu5BL4bu14buqJsaw4bu1M03hu7Xhu6hLWOG7tWxL4bqy4buQS+G7teG7qibGsOG7tTRLVuG7teG7qE/Dikvhu7XhurM2xJE14bu14buoS+G6suG7kEvhu7Xhu6RL4bui4bu1w4pLVuG7teG7qOG7kuG6tOG7teG7jiXhu7VL4buW4buk4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3Zsxajhu5Lhu5BK4bu14bqi4bu14buoS+G6tuG7kErhu7Xhu4BF4buq4bu14buQ4bqmw5Thu7VB4bu3QeG7t8aw4bu14buoTuG7kEvhu7VLTuG7kEvhu7Xhu45M4buQS+G7teG7qEnhu7Ut4bu1I+G6pOG7tUvhu6BM4bu1w4pW4bqw4bu14buoS+G6suG7kEvhu7Xhu6RL4bui4bu1w4pS4bu14bq8w4Lhu5Dhu7VQ4buQ4bu14buAT+G7kEvhu6nhu7VsS+G6suG7kEvhu7Xhu6RL4bui4bu14buA4bqk4bu14buoUOG7tcOKS1nDiuG7teG7qEvhurLhu5BL4bu1w4rhu5zhu5BK4bu1NuG6tEzhu7VL4bugTOG7tTbDguG7kErhu7Xhurzhu6Dhu7XDisSQ4buk4bu1w4pS4bu1xq/DmuKApuG7tWxQ4buQSuG7teG7uOG7ouG7kOG7teG7gEXhu6rhu7Xhu6hY4bu14bukS+G6tuG7qOG7teG7qMWoTOG7iuG7kOG7teG7qOG7kuG6suG7kOG7tSPhuqThu7VL4bugTOG7teG7qMWoSOG7kOG7teG7gE/hurDhu7XhurzhurLhu5Dhu7Xhu4DhurThu6jhu7XhuqDhu6nhu7fhu7fhu7fhu7Xhu6gm4bu14buA4bue4buQSuG7teG7seG7gOG6tOG7qOG7teG6ouG6osaww4N14bu14buOSeG7tUvhu5LhurTDikvhu7Xhu5DhuqbDlOG7rcWp4bu14buoS+G7quG7teG7kEpE4buQ4bu1xq/hurbDikvhu7XEkUvhurLhu7Xhu5BYU8OK4bu14buoxahI4buQ4bu14buAT+G6sOG7teG6vOG6suG7kOG7teG7gOG6tOG7qOG7tcOAw4PEguG7qeG6osSCQeG7teG7qMWoTMOM4buq4bu14buA4bue4buQSuG7teG7seG7gOG6tOG7qOG7tcOD4bu5deG7teG6vuG7suG7teG7qOG7kuG6tuG7kOG7teG7qMOT4buQS+G7tUpM4bqw4buS4butxanhu7VKTMOCTOG7teG7puG7qj1J4buo4bu14bu4TMOMw4rhu7XDleG6ssOU4bu1w4pL4buS4bu14bu54bupQeG7t+G7t+G7tcOV4bqw4buS4bu14buA4bug4buQSsWp4bu14buoJuG7tcOVw4zhu7VL4bug4bu14bq+ROG7kOG7teG7gFhVw4rhu7XGr+G7tOG7teG6vuG7ruG7kErhu7Xhu5BYU8OK4bu1xq/hurTDikvhu7Xhu4DhurThu6jhu7Xhuq7huq7GsOG6rnXFqeG7teG7qCbhu7XDlcOM4bu14buOS+G7quG7teG6vkThu5Dhu7XDiljhu7Xhu6jDieG7pOG7teG7qMWo4buq4buQSuG7teG7gFhVw4rhu7Xhu6hL4buq4bu1SuG7ksOU4bu1xajhurbDiuG7teG7qEvDgkzhu7Xhu4DhurThu6jhu7Xhu7nhu7fhu7d14bup4bup4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3bhu69Mw5RK4bu1xq/FqMOKc+G7sy8vw4rhu6nhurzhurDhu5Lhu6RL4buq4buoS+G7kuG7qeG7uOG7kC/hur7hu4bGr+G7juG7qOG7kuG7pC/hu5Dhu4ZAxq8vQeG7t0HEgi/DgOG6ruG6vkHhu7nhu7nDgMODw4DhuqDhu6jhu7nDg+G7ucSCw4Phu7fDlUHhu6nhu4zhu6RK4buz4bu1L3bhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzdmzFqOG7kuG7kErhu7XhuqIv4bu54bqu4bu1w4pLw5Phu7Xhu6hMSOG7quG7teG7gOG6tuG7kEvhu7VKTOG6tuG7teG6ouG7teG7qEvhurbhu5BK4bu14buAReG7quG7teG7kOG6psOU4bu1QeG7t0Hhu7fhu7Xhu4BYVcOK4bu1YiXhu7VL4buW4buk4bu14buoS1nhu7U0S03hu5DGsOG7teG6szbEkTXhu7Xhu6hL4bqy4buQS+G7teG7pEvhu6Lhu7Xhu5BLTMOMw5Thu7Xhu44l4bu1QeG7t+G7ueG6ouG7teKAk+G7tUHhu7dB4bu54bu14buoS+G7nOG7kErhu7Xhu6bhu6rhurDGsOG7teG7gOG6pOG7tcOK4buY4bu1w4Av4bqi4bu1w4pLw5Phu7Xhu6hMSOG7quG7teG7gOG6tOG7qOG7teG7uOG6suG7teG7uFhV4buo4bu1w5RZw4rhu7XhuqDhu7d14bu14buOSeG7tUvhu5LhurTDikvhu7Xhu5DhuqbDlMaw4bu1w4rhu5Thu5Dhu7VBL+G6ouG7tcOKS8OT4bu14buoTEjhu6rhu7XDiktY4bqw4bu14buA4bq04buo4bu14bqg4bu3deG7teG7jknhu7VL4buS4bq0w4pL4bu14buQ4bqmw5TGsOG7teG7ucOBL+G7ueG6ruG7tcOKS8OT4bu14buoTEjhu6rhu7XDiktY4bqw4bu14buA4bq24buQS+G7tUpM4bq24bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3bhuqLhu7Xhu6hL4bq24buQSuG7tcOK4buq4buiTOG7teG7kOG6psOUxrDhu7Xhu6hL4bqy4buQS+G7teG7pEvhu6Lhu7Xhu5VMw4zhu6jhu7VsxahO4bu14buoTEnhu6Thu7Xhu6jhu67DiuG7teG7qMOJ4buk4bu14buoxajhu6rhu5BK4bu14buoS+G7ssOK4bu1S0zDjOG7kOG7tcOK4bq2w4rhu7Xhu5BLTMOMw5Thu7Xhu7jhu67GsOG7tUpMw4JM4bu14bukS+G6tuG7pOG7teG7qEvhurbhu5Lhu7VKw5nhu7Xhu45L4buY4bu14buOS+G6puG7kOG7tcOKS+G7kuG7teG7kEpYVEzhu7Xhur5E4buQxrDhu7Xhur7hu5LhurDhu5BL4bu14buQSktMw4zhu6Thu7Xhu6jFqOG7kuG7kErhu7XGr8OC4buQ4bu1I+G7qsSQ4buoxrDhu7Xhu45M4buQS+G7teG6vuG7kuG6sOG7kEvGsOG7teG7qEvhu7DDiuG7teG7gOG6uD3hu7XDlVjhu6rhu7Xhu6hL4buc4buQSuG7tUvhurLhu5BK4bu1S+G7kuG6tsaw4bu1w4rhu6rhu5BK4bu1WeG7kErhu7Xhu5BK4buqPUjhu5Dhu7Xhu7jDieG7qOG7tcOVTMOM4buqxanhu7Xhu6hL4buyw4rhu7VLTMOM4buQ4bu1NsON4bu14bq24buQ4bu14bukS+G6tuG7qOG7teG7qMWoTOG7iuG7kOG7tcOK4bq2w4rhu7Xhu5BK4bqy4buQS+G7teG6vk/Dikvhu7Xhu7jhu67hu7XDilbhurDhu7Xhu6hL4bqy4buQS+G7teG7pEvhu6Lhu7Xhu5VMw4zhu6jhu7VsxahO4bu1SkzhurBM4bu14buA4buS4bq04buQ4bu1QeG7t+G7ucOD4bu1LeG7tUHhu7dB4bu3xrDhu7Xhu4BP4buQS+G7tUtYU+G7kErhu7Xhu4BJ4buQ4bu14buQ4bqmw5Thu7VB4bu3w4Hhu7figKbhu7Xhu4lLxJDhu5Dhu7Xhu4DEkOG7quG7tUvhu5LhurLhu5Dhu7Xhu6hL4bqy4buQS+G7teG7uOG6suG7teG7uFhV4buo4bu1w5RZw4rhu7XDiuG6tsOK4bu1w4pLw5Phu7Xhu6hMSOG7quG7teG7qEvhu4bhu5Lhu7XEkUpLT+G7teG7puG7qj1J4buo4bu1xq/hu6Lhu7Xhu7nEgi/EkcSpLeG6szbEkTXhu7Xhu5BK4bqyPeG7tUHhu7cv4bu5QS9B4bu34bu54bqu4bu14buAWFXDiuG7teG6szbEkTXhu7Xhu6hL4bqy4buQS+G7teG7pEvhu6Lhu7Xhu5VMw4zhu6jhu7VsxahO4bu14buOS+G7kuG6tuG7tcahxqHGsOG7teG7jiXhu7VL4buW4buk4bu14buoS1nhu7U0S03hu5Dhu7Xhu6hL4buc4buQSuG7teG7puG7quG6sOG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N24buvTMOUSuG7tcavxajDinPhu7MvL8OK4bup4bq84bqw4buS4bukS+G7quG7qEvhu5Lhu6nhu7jhu5Av4bq+4buGxq/hu47hu6jhu5Lhu6Qv4buQ4buGQMavL0Hhu7dBxIIvw4Dhuq7hur5B4bu54bu5w4DDg8OA4bqg4buo4bu5w4Phu7nEgsOD4bu3w5XDgeG7qeG7jOG7pErhu7Phu7UvduG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2bOG6tEzhu7Xhu44l4bu1S+G7luG7pMaw4bu14bqzNsSRNeG7teG7qEvhurLhu5BL4bu14bukS+G7ouG7teG7lUzDjOG7qOG7tWzFqE7hu7XDilfhu5BK4bu14buA4bqk4bu14buoS+G7nOG7kErhu7Xhu6bhu6rhurDhu6fhu7XEkUpLT+G7teG7puG7qj1J4buo4bu14buJS0jhu7XDikvhu6rhurjhu5Dhu7Xhu6bhu6o9SeG7qOG7teG7qOG7kuG6tuG7kOG7teG7kEpE4buQ4bu1xq/hurbDikvhu7XEkUvhurLhu7Xhu5BYU8OK4bu14buoS+G6suG7kEvhu7Xhu6RL4bui4bu14buVTMOM4buo4bu1bMWoTuG7teG7kOG6psOU4bu1QeG7t+G7ueG6rsWp4bu1xJFKS0/hu7Xhu6bhu6o9SeG7qOG7teG7uMON4bu1w4pLVuG7teG7qMWoWFLhu5BK4bu14buAReG7quG7teG7qFjhu7Xhur7hu7Lhu7Xhurbhu5Dhu7U2WFThu5BK4bu1bMWoReG7kOG7tcSRSuG7qj1I4buQ4bu14bqz4bqk4buQ4bu14bux4buA4buS4bq04buQ4bu14buow53hu7Xhu5Dhu7Dhu6jhu7VKTOG6sOG7kuG7teG7gFhU4buQSuG7tcav4bqs4buo4bu14bqz4bqy4bu1xJHhu6BM4bu14oCT4bu1Y+G6suG7kuG7tTThurBM4bu14buASeG7kOG7teG7kOG7sOG7qOG7tUpM4bqw4buS4bu14buAWFThu5BK4bu14bqz4bqwTOG7tTPhurLhu7VsxahY4buQSuG7reG7teG7qEvhurLhu5BL4bu14bukS+G7ouG7teG7lUzDjOG7qOG7tWzFqE7hu7Xhu7jhurLhu7XDlOG7oOG7qOG7tcav4bui4bu1xJFKS0/hu7Xhu6bhu6o9SeG7qOG7teG7jkzDjOG7kOG7teG7qOG7kuG6suG7kOG7teG7kEtE4buQ4bu1xq/hu7Lhu7XhurM2xJE1xrDhu7VtJuG7teG7uExI4buQ4bu1bTPEkTXhu7Xhu6hL4bqy4buQS+G7teG7pEvhu6Lhu7Xhu45L4buS4bq24bu1xqHGocaw4bu14buQS0zDjMOU4bu14buOJeG7tUHhu7fhu7nhuqLhu7Ut4bu1QeG7t0Hhu7nhu6nhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDrhu6rhu6hL4buSxajhu7N24bqz4buqPeG7tWPhu4bMguG7ry/hu6R2

Huy Lê

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Kết thúc phiên chất vấn, trả lời chất vấn

Kết thúc phiên chất vấn, trả lời chất vấn
2020-07-09 15:17:27

PTĐT - Kết thúc phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khoá XVIII, đã có 21 lượt ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, tập trung vào các nhóm lĩnh...

Giải trình, làm rõ nhiều vấn đề cử tri quan tâm

Giải trình, làm rõ nhiều vấn đề cử tri quan tâm
2020-07-09 08:17:05

PTĐT - Sáng nay 9/7, kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XVIII bước sang ngày làm việc thứ hai, các đại biểu tiến hành phiên thảo luận tại hội trường và giải trình của các sở,...

55 ý kiến tham gia thảo luận tại tổ

55 ý kiến tham gia thảo luận tại tổ
2020-07-08 16:52:23

PTĐT - Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XVIII, chiều 8/7, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại tổ. Đã có 55 ý kiến thảo luận ở 5 tổ để đóng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long