Cập nhật:  GMT+7
ẴỠDBÓỤỀ&&ỷẪ$pP?ỤỎẪÂỉỆBÓỸBỌK:BÓ!ỀBỞPỆƯBÒ.ÓB?PỚ:BỠỰÓBỠ:0ƠŨBpỠỀŨỠBỡỴŨẴ/ỠDÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$ầƯÒ0ẪÂẴPỦỞB&*ÓỷẪ//ÓẮOỀƯ$Ỡ:?ỠƯẮ]Ũ/ÒỎ&Ù?Ư$/ŨỎ"&/ĐDÉẺ/DDDÒẺCÊĐÊCC?DÊDDEDỤDẮÚ$ỞẪB/Âp*)ỸŨỞBpPỚ:BỠỰÓBịPỦBẫXŨỞB?ÝBÓỠ<ÓBỤỜBÙỠỀPBỞPFŨỞBŨHỦBỠỰÓBĐCĐC-ĐCĐDẴ/$ÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$ểỎỀÒẪÂp*FPB%:ỀBẺẺBŨHỦB Ĩ0BÒ{ŨỞB]ỂB$ỠỆ?B?*PỚŨBÒ)ỶPBŨỠPỖ:BÓỆPB?ỘŨBÙỠỆÓBŨỠỀ:ĂBỌỔŨBŨỀ0ĂBp*)ỸŨỞBpPỚ:BỠỰÓBịPỦBẫXŨỞBỤ:VŨBÙỠỊŨỞBỌSŨỠBỤỂBỤỆBÓỸBỌK:BÓ!ỀBỠ:0ƠŨBpỠỀŨỠBỡỴŨB]ỂB?*ƯŨỞB?W$BỌK:BÓ!ỀB?TŨỠB]ỖBÓỠJ?BỤ)@ŨỞBỞPỆƯBÒ.ÓB?ƯỂŨBÒPƠŨẮBừỶPBŨỠ[ŨỞB?ỠỂŨỠB?QÓỠBỌGBỌỄ?BỌ)@ÓĂBŨHỦBỠỰÓBĐCĐC-ĐCĐDĂBŨỠỂB?*)ỸŨỞBỌ)@ÓBpỠ!B?)ỶŨỞBậỠQŨỠB$Ỡ!B?ÌŨỞBậỸB?ỠPBỌ:ỀẮẴ/$ÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$ầƯÒ0ẪÂp*)ỸŨỞBpPỚ:BỠỰÓBịPỦBẫXŨỞĂBỠ:0ƠŨBpỠỀŨỠBỡỴŨBỌ)@ÓB?ỠỂŨỠBỤL$BŨHỦBDẾẸẸĂB?PỖŨB?ỠĨŨBỤỂBp*)ỸŨỞBờỠÝB?ỠVŨỞBậỴB&#BỡỴŨBể,ŨỞẮBợ:ỀBŨỠPỖ:BỤKŨB?ỆÓỠBŨỠL$B]ỂBÓỠ:0ỚŨBỌÝPĂBŨỞỂ0BĐÊ/Ê/ĐCCCĂB?*)ỸŨỞBÓỠQŨỠB?Ỡ<ÓBÓỨB?ỘŨBp*)ỸŨỞBpPỚ:BỠỰÓBịPỦBẫXŨỞẮBp*)ỸŨỞBÓỨB%:0BỦVBECBỤỶ$ĂBẾÊÊBỠỰÓB&PŨỠB]ỂBẸĐBÓỆŨBOYĂBỞPỆƯB]PỘŨĂBŨỠĨŨB]PỘŨẮBểPƠŨBŨỠỂB?*)ỸŨỞBÓỨBẼB$ỠỪŨỞBỠỰÓBOYBỦVŨB]ỂBỌK0BỌ!BÓỆÓB$ỠỪŨỞBÓỠ<ÓBŨHŨỞĂB$ỠỪŨỞBỤỂỦB]PƠÓB?ỠỎƯB%:0BÓỠ:MŨẮẴ/$ÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$ầƯÒ0ẪÂp*ƯŨỞBŨỠPỖ:BŨHỦĂB?*)ỸŨỞBỤ:VŨBỌ)@ÓB Ổ$B#B]SB?*QB?ỠBŨHỦBDẾẾÊBỌỔŨBŨỀ0ĂB?*)ỸŨỞBỌGBỠỀPBỤKŨBỌ)@ÓBpỠ!B?)ỶŨỞBậỠQŨỠB$Ỡ!B?ÌŨỞBầÍŨỞBÙỠỎŨB]ỂBỤPỘŨB?PỔ$BŨỠLŨBể:ĨŨBÓỠ)ỴŨỞBỉỀƯBỌYŨỞBỠỄŨỞBầỀĂBị4BŨPƠỦBÓỠ)ỴŨỞBể,ŨỞBừ)ỴŨỞẮBjHỦBDẾẾẾĂB?*)ỸŨỞBÓỠQŨỠB?Ỡ<ÓBỌ)@ÓBÓVŨỞBŨỠLŨB?*)ỸŨỞBỌỄ?BÓỠ:MŨBợ:WÓBỞPỀBỞPỀPBỌƯỄŨBDẾẾẺ-ĐCCCẮẴ/$ÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$ầƯÒ0ẪÂẴPỦỞB&*ÓỷẪ//ÓẮOỀƯ$Ỡ:?ỠƯẮ]Ũ/ÒỎ&Ù?Ư$/ŨỎ"&/ĐDÉẺ/DDDÒẺCÊĐÊCC?DÊDDEDỤĐẮÚ$ỞẪB/Âp*)ỸŨỞBpPỚ:BỠỰÓBịPỦBẫXŨỞB?ÝBÓỠ<ÓBjỞỂ0BỠYPBỌỰÓB&ỆÓỠBÓỠƯBÓỆÓBỎỦBỠỰÓB&PŨỠBŨHỦBỠỰÓBĐCDÊ-ĐCDẾẮBaŨỠB?)BỤPƠ:Ẵ/$ÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$ầƯÒ0ẪÂjHỦBỠỰÓBĐCĐD-ĐCĐĐĂB?*)ỸŨỞBÓỨBÙỠƯFŨỞBỦY?BŨỞỠRŨBỠỰÓB&PŨỠB]ỶPB?4BỤƠBỠỰÓB&PŨỠBÒĨŨB?YÓB?ỠPỚ:B&WBÓỠPỔỦBÙỠƯFŨỞBECAẮBẫỚB?PỔ$B?.ÓBỞP[B][ŨỞB]ỂB$ỠỆ?B$Ỡ:0BŨỠ[ŨỞBÙỔ?B%:FBỌGBỌỄ?BỌ)@ÓĂB?*)ỸŨỞBỌGB?QÓỠBÓ{ÓB?HŨỞBÓ)ỸŨỞBÙ4BỤ:L?ĂBÙ4BÓ)ỴŨỞB?*ƯŨỞB%:FŨBỤ1B]ỂBỠƯỄ?BỌYŨỞBÒỄ0BỠỰÓĂBŨĨŨỞBÓỀƯB?PŨỠB?ỠKŨB?*ỆÓỠBŨỠPƠỦB]ỂBỌỄƯBỌ<ÓBŨỞỠỖBŨỞỠPƠ$ÃB Ĩ0BÒ{ŨỞBÙỔBỠƯỄÓỠB]ỂB?Ỡ{ÓBỠPƠŨB?W?B]PƠÓB“ểỰÓB?L$B]ỂBỤỂỦB?ỠỎƯB?)B?)#ŨỞĂBỌỄƯBỌ<ÓĂB$ỠƯŨỞBÓỆÓỠBểXBậỠQBĩPŨỠ”BÓ:YÓB]LŨBỌYŨỞB“ĩỲPB?ỠK0BÓVBỞPỆƯBỤỂBỦY?B?JỦBỞ)ỴŨỞBỌỄƯBỌ<ÓĂB?{BỠỰÓB]ỂB&ỆŨỞB?ỄƯ”ẮBjỠỂB?*)ỸŨỞBỌGB?Ỡ{ÓBỠPƠŨBỌ;ŨỞBŨYPBÒ:ŨỞĂBÓỠ)ỴŨỞB?*RŨỠĂBÙỔBỠƯỄÓỠBÒỄ0BỠỰÓB?ỠỎƯBÓỆÓB]HŨBOFŨBỠPƠŨBỠỂŨỠẮẴ/$ÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$ầƯÒ0ẪÂjỞỀ0B?>BỌK:BŨHỦBỠỰÓĂBŨỠỂB?*)ỸŨỞBỌGB?Ỡ{ÓBỠPƠŨBỌÝPBỦỶPBÓVŨỞB?ỆÓB%:FŨBỤ1BỌYPBŨỞ(BÓỆŨBOYB%:FŨBỤ1BŨỠỂB?*)ỸŨỞĂB Ĩ0BÒ{ŨỞBÙỔBỠƯỄÓỠBÓỠTBỌỄƯBÓỆÓBỠƯỄ?BỌYŨỞĂB%:0BÓỠỔBỌÝPBỦỶPBÓ:ŨỞBÓỆÓỠBỤỂỦB]PƠÓĂBOWB?*QB&I$B Ổ$BÓVŨỞB]PƠÓĂB$ỠĨŨBÓVŨỞBŨỠPƠỦB].BỦY?BÓỆÓỠB*ỮB*ỂŨỞĂBÙỠƯỀBỠỰÓẮBjỠLŨB?Ỡ<ÓB*ỮBÓỠJ?BỤ)@ŨỞBỞPỆƯBÒ.ÓBỤỂB?Ỡ)ỶÓBỌƯB%:ỀŨB?*ỰŨỞĂB?*)ỸŨỞBỌGB$ỠJŨBỌJ:BÙỠVŨỞBŨỞ>ŨỞĂB%:0Ổ?B?ĨỦB?ỠPBỌ:ỀB Ĩ0BÒ{ŨỞB?*)ỸŨỞBÓVŨỞBŨỠLŨBỤỄPBỌỄ?BÓỠ:MŨBợ:WÓBỞPỀBỦ<ÓBỌYBĐẮBậ,ŨỞB]ỶPBỌỨĂBậỠPBOYĂBầỀŨBỞPỆỦBỠPƠ:BŨỠỂB?*)ỸŨỞB?Ỡ{ÓBỠPƠŨBỌÝPBỦỶPB$Ỡ)ỴŨỞB$ỠỆ$BÒỄ0BỠỰÓĂB$ỠỆ?BỠ:0B?QŨỠB?QÓỠBÓ{ÓĂB&ỆŨỞB?ỄƯBÓ!ỀBÓỆBŨỠĨŨBỞPỆƯB]PỘŨÃBỌÝPBỦỶPB$Ỡ)ỴŨỞB$ỠỆ$BÒỄ0BỠỰÓBỌPBỌVPB]ỶPBỌÝPBỦỶPB&PŨỠBỠƯỄ?BÓỠ:0ỘŨBỦVŨB?ỠỎƯBỠ)ỶŨỞBŨỞỠPỘŨBÓ<:BOỂPBỠỰÓẮBpÝBÓỠ<ÓB]ỂB$ỠWPBỠ@$B?ÝBÓỠ<ÓBỌ)@ÓBÓỆÓBO:ÝPB&PŨỠBỠƯỄ?BÓỠ:0ỘŨBỦVŨBỤPỘŨB?*)ỸŨỞB#BỦY?B&WBOYBỦVŨĂB%:ỀBỌỨBỌGB?Ỡ;ÓBỌM0BỞPỆƯB]PỘŨB?QÓỠBÓ{ÓBỠỰÓBỠỬPĂBŨỞỠPỘŨBÓ<:B&Ĩ:BỠỴŨB]ỖBỌÝPBỦỶPB$Ỡ)ỴŨỞB$ỠỆ$ĂBỠRŨỠB?Ỡ<ÓB?ÝBÓỠ<ÓBÒỄ0BỠỰÓĂBÓỠPỀB&ỐB<ŨỞBÒ.ŨỞBÓVŨỞBŨỞỠƠB?ỠVŨỞB?PŨB]ỂƯBÒỄ0BỠỰÓẮBểPƠŨB?*)ỸŨỞBÓỨBEBỞPỆƯB]PỘŨBÒỄ0BỞPỬPBÓJ$BỠ:0ƠŨB]ỂBỦY?BỞPỆƯB]PỘŨBÒỄ0BỞPỬPBÓJ$B?TŨỠBỌ)@ÓBŨỠLŨBệPJ0BÙỠỎŨBÓ!ỀBỡ#BệẩÀẫpẮẴ/$ÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$ầƯÒ0ẪÂp*ƯŨỞBÓVŨỞB?ỆÓBỞPFŨỞBÒỄ0ĂB?*)ỸŨỞBỆ$BÒ.ŨỞB$Ỡ)ỴŨỞB$ỠỆ$B“ầỂŨB?Ề0BŨÌŨBOY?”B?*ƯŨỞBÒỄ0BỠỰÓBỦVŨBÙỠƯỀBỠỰÓĂBỦVŨB?{BŨỠPỘŨB GBỠYPĂB$Ỡ)ỴŨỞB$ỠỆ$BẫỀŨBĩỄÓỠBÓỠƯBOYBỦVŨBĩ5B?Ỡ:L?ÃB?QÓỠBỠ@$B%:WÓB$ỠỪŨỞBỀŨBŨPŨỠĂBầỆÓBểXB]ỂBŨỠ[ŨỞBOỂPBỠỰÓBỌỄƯBỌ<ÓĂBỤWPB&WŨỞB?>BỤỶ$BDBỌỔŨBỤỶ$BẸẮBẫXŨỞB?ỠỸPĂB?Ỡ{ÓBỠPƠŨBỌÝPBỦỶPB$Ỡ)ỴŨỞB$ỠỆ$BÒỄ0BỠỰÓĂBỌÝPBỦỶPB$Ỡ)ỴŨỞB$ỠỆ$B]ỂBỠRŨỠB?Ỡ<ÓBÙPỚỦB?*ỀĂBỌỆŨỠBỞPỆĂB Ổ$BỤƯỄPBỠỰÓB&PŨỠẮẴ/$ÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$ầƯÒ0ẪÂẫỚBÙỠIÓB$Ỡ.ÓBŨỠ[ŨỞBÙỠỨBÙỠHŨBÒƯBÒSÓỠBOƠŨỠBỞĨ0B*ỀĂB]ỶPB$Ỡ)ỴŨỞBÓỠĨỦB“ŨỞ>ŨỞBỌỔŨB?*)ỸŨỞBŨỠ)ŨỞBÙỠVŨỞBŨỞ>ŨỞBỠỰÓ”ĂBŨỠỂB?*)ỸŨỞBỌGB?Ỡ{ÓBỠPƠŨBÒỄ0BỠỰÓB?*{ÓB?:0ỔŨB%:ỀBÓỆÓB<ŨỞBÒ.ŨỞẢBkỤỦẮ]ŨĂBỡỠ:OBÓỤỀ&&*ƯƯỦĂBZỀỤƯĂBĩỎ&&ỎŨỞỎ*ĂBệỦỀPỤĂBỡỦỀ ĂBềỀÓỎOƯƯÙĂBỡÙ0$ỎĂBZƯƯỦĂB$ỠKŨBỦỖỦBÒỄ0BỠỰÓB?*{ÓB?:0ỔŨBừjờp-ỉĩỡ…BDCCABOỂPBỠỰÓBỌ)@ÓB&ƯỄŨBỞPFŨỞB?ỠỎƯBỠ)ỶŨỞB$ỠỆ?B?*PỚŨBŨHŨỞBỤ{ÓĂB$ỠMỦBÓỠJ?BÓ!ỀBỠỰÓB&PŨỠẮBjỠỸBỌỨĂB?ỠỂŨỠB?QÓỠB?PỔ$B?.ÓBỌ)@ÓBỞP[B][ŨỞĂBÓỆÓB$ỠƯŨỞB?*ỂƯBỌPB]ỂƯBÓỠPỖ:B&Ĩ:ẮBjHỦBỠỰÓBĐCDẾ-ĐCĐCĂBŨỠỂB?*)ỸŨỞBÓỨBĐẺẸBỞPFPBÓJ$BỠ:0ƠŨĂBẾẺBỞPFPBÓJ$B?TŨỠB]ỂBÉBỞPFPBợ:WÓBỞPỀBÓỠ!B0Ổ:B#BÓỆÓBOYBỦVŨẢBừPỔ?BÓỠ[BỌÔ$ĂBệPFPB?ƯỆŨBOÍŨỞBpPỔŨỞBừPƠ?BẶừễkỉễĩờễậẲĂBpPỔŨỞB6ŨỠB?*ỘŨBPŨ?Ỏ*ŨỎ?BẶễkbẲ…BẫÌÓBOPƠ?ĂBÓỨBĐBỠỰÓB&PŨỠBỌƯỄ?BỞPFPBÓJ$B%:WÓB?ỔBÓ:YÓB?ỠPBpƯỆŨBỠỰÓBrÓBẶ6ĩậBĐCDẾẲẮBịỠPB]PƠÓB$ỠỪŨỞBÓỠWŨỞBÒSÓỠBỌGBỌPB]ỂƯBŨỖBŨỔ$ĂB?ỠỂŨỠB?QÓỠBŨỠỂB?*)ỸŨỞB?PỔ$B?.ÓBŨĨŨỞBÓỀƯB?*ƯŨỞBŨHỦBỠỰÓBĐCĐC-ĐCĐDĂBÓỨBỌỔŨBÉẺCBỞPFPBÓJ$BỠ:0ƠŨĂBDÉEBỞPFPBÓJ$B?TŨỠB]ỂBĐDBỞPFPBÓJ$Bợ:WÓBệPỀB#BÓỆÓBÓ:YÓB?ỠPBpPỔŨỞB6ŨỠBpƯỂŨBậK:BẶịệỉẲĂBpPỔŨỞB6ŨỠBợ:WÓB?ỔBẶểễờờkẲĂBp*ỄŨỞBjỞ:0ỘŨBjỠQĂBp*ỄŨỞBŨỞ:0ỘŨBpƯỂŨBpỂPẮẴ/$ÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$ầƯÒ0ẪÂẴPỦỞB&*ÓỷẪ//ÓẮOỀƯ$Ỡ:?ỠƯẮ]Ũ/ÒỎ&Ù?Ư$/ŨỎ"&/ĐDÉẺ/DDDÒẺCÊĐÊCC?DÊDDEDỤEẮÚ$ỞẪB/ÂẴ/$ÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$ầƯÒ0ẪÂầỘŨBÓỄŨỠBỌỨĂB?*)ỸŨỞBÓỪŨB*J?B%:ỀŨB?ĨỦBỌỔŨB]PƠÓB$ỠỆ?B?*PỚŨBÓỆÓBÙUBŨHŨỞB&WŨỞBỞIŨBỤPỖŨB]ỶPBÓỆÓBỠƯỄ?BỌYŨỞBỞPỆƯBÒ.ÓBŨỞƯỂPBỞPỸBỤỘŨBỤỶ$BŨỠ)ẢBệPỀƯBỤ):B]ỶPBjỠỂBÒ:BỠỂŨỠB](B?*.ĂB6ŨỠBỠ,ŨỞBỤ{ÓBỤ)@ŨỞB](B?*ỀŨỞB-Bp*:ŨỞB?)ỶŨỞBờỠỄỦBp:ĨŨĂB?*FPBŨỞỠPƠỦB?Ỡ{ÓB?ỔB?ỄPBẫỖŨBể,ŨỞĂBầFƯB?ỂŨỞBợ:ĨŨBÙỠ:BễễĂBỉỂŨỞBÓÝBể,ŨỞBỉVĂBừ,ŨỞB?*XŨỞB*Ề:B&ỄÓỠBÙỠ:Bể,ŨỞBjỠUĂBŨỠỂBỦỆ0BÓỠèBờỠ;BỡỴŨ…ĂB]ỂBÓỆÓBỠƯỄ?BỌYŨỞBỞRŨBỞP[ĂBOFƯB?XŨBÒPB&FŨĂB]HŨBỠƯỆBŨỠ)ẢBẩỄ0BểỆ?BửƯỀŨB?*ƯŨỞB?*)ỸŨỞBỠỰÓĂB&):B?KỦĂBOFƯB?XŨB]ỂB$ỠỆ?BỠ:0B]HŨBỠỨỀBĩ)ỸŨỞ…BẫĨ0BÓ,ŨỞBỌỴŨB]SBÒNŨBỌK:BÙỠWPBỞPỆƯBÒ.ÓB?PỚ:BỠỰÓBÓ!ỀBỠ:0ƠŨB?*ƯŨỞB]PƠÓBỠ:0BỌYŨỞBÓYŨỞBỌXŨỞĂBÓỆÓB?L$B?ỠỚĂBÓỆBŨỠĨŨB?ỠỀỦBỞPỀĂB!ŨỞBỠYB]ỂƯBÓỆÓBỠƯỄ?BỌYŨỞBỞPỆƯBÒ.ÓĂBỠƯỄ?BỌYŨỞB?ỠỀỦB%:ỀŨĂB?*FPBŨỞỠPƠỦB?Ỡ{ÓB?ỔBÓ!ỀBŨỠỂB?*)ỸŨỞẮẴ/$ÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$ầƯÒ0ẪÂừỶPBŨỠ[ŨỞB?ỠỂŨỠB?QÓỠBỌỄ?BỌ)@ÓĂBp*)ỸŨỞBpPỚ:BỠỰÓBịPỦBẫXŨỞBỌGBỌ)@ÓBpỠ!B?)ỶŨỞBậỠQŨỠB$Ỡ!B?ÌŨỞBậỸB?ỠPBỌ:ỀBÓỠƯB?L$B?ỠỚBŨHỦBỠỰÓBĐCĐC-ĐCĐDẮBpPŨB?)#ŨỞB*ÍŨỞĂB?*ƯŨỞB?PỔŨB?*RŨỠBỌÝPBỦỶPBÓHŨBOFŨB]ỂB?ƯỂŨBÒPƠŨBỞPỆƯBÒ.ÓB]ỂBỌỂƯB?ỄƯĂBÙỔ?BỠ@$BŨỠ[ŨỞBỞPỆB?*SB?*:0ỖŨB?ỠWŨỞB]ỶPB :B?ỠỔBỌÝPBỦỶPĂBỠYPBŨỠL$ĂBỌYPBŨỞ(BÓỆŨBOYB%:FŨBỤ1B]ỂBỞPỆƯB]PỘŨBŨHŨỞBỌYŨỞĂB&ỆŨỞB?ỄƯB&ỒBỌỎỦBỤỄPBÓỠƯB?*)ỸŨỞBŨỠ[ŨỞB?ỠỂŨỠB?{:BỦỶPB?*ƯŨỞB&{BŨỞỠPƠ$B?*XŨỞBŨỞ)ỸPẮẴ/$ÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$ỡƯ:*ÓỎẪÂểPƠ:B?*)#ŨỞBp*)ỸŨỞBpPỚ:BỠỰÓBịPỦBẫXŨỞẴ/$ÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$6:?ỠƯ*ẪÂờỠỄỦB6ŨỠBp:JŨẴ/$Â

Phạm Anh Tuấn
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nghề cao quý

Nghề cao quý
2021-11-20 08:21:00

baophutho.vn Xuyên suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm dụng nuớc và giữ nước, truyền thống tôn sư trọng đạo luôn đuợc các thế hệ người Việt gìn giữ , trân...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long