Cập nhật:  GMT+7
ẮỚẨẦLTẺ==yẤỸờỜ$TOẤẰìƠ,ÝỜẦ$#%[ỐÚẦLỀUẦỚ.ÚƠẦ$ỞÚỚẦ[Õ%Ầ>ỂÚẦỚŨLẦLỚÙẦỚŨLẦ=ỜÚỚẮ/ỚẨẰẮỸẦLTẺ==yẤỸẳÙM[ẤẰẮỜUƠẦ=#LyẤ//LẠKẺÙỸỚ%$ỚÙẠ>Ú/MO=S$ÙỸ/ÚO{=/ẪẨCĐ/ẨẨẨMDẨEDÉẬẬ$ẨÉẨẨẪETẨẠRỸƠẤẦ/ẰẮ/ỸẰẮỸẦLTẺ==yẤỸẳÙM[ẤẰẵỪẦƠỜẼÙẦìƠ%[ỔÚẦờỚỠẦờỚ%]ẦêÊẦT%ỪÚẦKỜÔ$ẦLẼLỚẦ$#%[ỐÚẦLỀUẦỚ.ÚƠẦNÔÚẦỚŨLẦ=ỜÚỚẮ/ỸẰẮỸẦLTẺ==yẤỸẳÙM[ẤẰấÔÚẦLỪÚƠẦ$ẼLẦ$ẾỜẦ$#,ÝÚƠẦờêẵớẦiÕẦỗ%]ẦấỪÚẦƠỜ<ẺẦÚỚ<ÚƠẦÚƠÊ[Ầ$ỚỠẦ$#ÌÚẦờỚẺÚỚẦớXÚÀẦỚ%[ỒÚẦờỚẺÚỚẦớXÚẦNẺÚƠẦ$ỢLỚẦL(LẦỸỚỦÚƠÀẦLỚỰÚƠẦMỠLỚẦẵịủếâẦ-ẨẸẠẦhỚỪÚƠẦSỚỢẦÚƠỪỜẦ$#,ÝÚƠẦTÊẦ$ỰỸẦNỊ%Ầ$#ÙÚƠẦÚƠÊÚỚẦẽỜẼÙẦM?LẦ>ÊẦấÊÙẦ$ẾÙẦÃẽâỷấờĂẦNÌ$ẦờVÀẦ>ỰÚẦ#Ì$ẦÚẼÙẦÚỚỜỒ$ÀẦƠỜÝẦ>ỄÚƠẦTGÚƠẠẦờỚỊ[ẦêỜỒ%Ầ$#,ỴÚƠẦìƠ%[ỔÚẦủỂÚẦẳẺÚẦN,ẺẦN,ẺẦLỚ*ÚƠẦ$ỪỜẦ$YỜẦỸỚỦÚƠẦ$#%[ỐÚẦ$ỚỰÚƠẦƠỜYỜẦ$ỚỜỒ%Ầ>ỐẦLẼLẦ$ỚÔẦỚỒẦÚỚÊẦƠỜẼÙẦL:ẺẦ$#,ÝÚƠẦNỆẦSỚỪÚƠẦ@%ỀÚẦÚƠẾỜẦSỚỤẦSỚỂÚẦLỰÚƠẦỚỜÔÚẦLỚÙẦ=(ẦÚƠỚỜỒỸẦ“$#ỬÚƠẦÚƠ,ÝỜ”ẠẦờ#ÙÚƠẦ$ỈỸẦ$ỚỘẦNỊ[Ầ$ÍUẦỚ%[Ô$ẦÌ[ÀẦ$ỪỜẦL.Ầ>,XÚƠẦ>ÌÚẦUỆỜẦỚỞÚỚẦỀÚỚẦLỪẦƠỜẼÙẦìƠ%[ỔÚẦờỚỠẦờỚ%]ẦêÊẦUÊẦ$ỚỊ[ẦẳẺÚẦ$ÍUẦNỄLAẦ“ẵỪẦƠỜẼÙẦMẾ[ẦủỂÚẦT%ỪÚẦKỜÔ$ẦLẼLỚẦ$#%[ỐÚẦLỀUẦỚ.ÚƠẦNÔÚẦỚŨLẦ=ỜÚỚ”ẠẮ/ỸẰẮỸẦLTẺ==yẤỸẳÙM[ẤẰ​Ắ/ỸẰẮỸẦLTẺ==yẤỸẳÙM[ẤẰớỜÚỚẦ#ẺẦ$#ÙÚƠẦUỮ$ẦƠỜẺẦNỞÚỚẦTÊUẦ#%ỮÚƠẦ$ẾỜẦỚ%[ỒÚẦờẺUẦìỪÚƠẦLỤẦÚỚỜỐ%ẦSỚỤẦSỚỂÚÀẦ$%[ẦNWẦÚỚỜỐ%Ầ$#,ÝÚƠẦấẾỜẦỚŨLẦÚỚ,ÚƠẦLỪẦêÊẦNỆẦLỚŨÚẦ$#,ÝÚƠẦấẾỜẦỚŨLẦớ,ẦỸỚẾUẦêÊẦìỮỜẦẪẦ>ỞẦ$ỞÚỚẦ[Õ%Ầ>ỂÚẦỚŨLẦ>ÊẦÚƠỚỐẦÚỚÊẦƠỜẼÙẦLẺÙẦ@%]ẠẦơẺẦ$#,ÝÚƠẦLỪẦƠỜẼÙẦ$#ỌẦẪBẦ$%VỜẦN,ỲLẦÚỚỈÚẦ>ỐẦMẾ[Ầ$ẾỜẦ$#,ÝÚƠẦờêổờẦờỚẺÚỚẦớXÚÀẦNÔÚẦÚỂUẦẪẬẨCẦLỚ%[ỘÚẦ>ỐẦLỪÚƠẦ$ẼLẦ$ẾỜẦ$#,ÝÚƠẦờêẵớẦiÕẦỗ%]ẦấỪÚÀẦ$ỚỠẦ$#ÌÚẦờỚẺÚỚẦớXÚẠẦủYỜẦÚỂÚƠẦT(LẦƠỜỀÚƠẦMẾ[Ầ>ÊẦ$ÍUẦỚ%[Ô$ẦÚƠỚỐẦƠỜẼÙÀẦLỪẦêÊẦN,ỲLẦTỆÚỚẦNẾÙẦ$ỢÚẦÚỚỜỒUẦƠỜẺÙẦ$#ŨÚƠẦ$#ẼLỚẦ>!ẺẦƠỜỀÚƠẦMẾ[Ầ>!ẺẦỸỚ?Ầ$#ẼLỚẦUỪÚẦÚƠ<ẦủỂÚẦL:ẺẦ$#,ÝÚƠÀẦTÊẦƠỜẼÙẦ>ỜÕÚẦLỰ$ẦLẼÚẦKỮẦUỪÚẦủỂÚẦL:ẺẦê%[ỒÚÀẦL:ẺẦờPÚỚẠẮ/ỸẰẮỸẦLTẺ==yẤỸẳÙM[ẤẰẮỜUƠẦ=#LyẤ//LẠKẺÙỸỚ%$ỚÙẠ>Ú/MO=S$ÙỸ/ÚO{=/ẪẨCĐ/ẨẨẨMDẨEDÉẬẬ$ẨÉẨẨẪETẪẠRỸƠẤẦ/ẰẮ/ỸẰẮỸẦLTẺ==yẤỸẳÙM[ẤẰẵỪẦƠỜẼÙẦìƠ%[ỔÚẦờỚỠẦờỚ%]ẦêÊẦMẾ[Ầ$#(LẦ$%[ÔÚẮ/ỸẰẮỸẦLTẺ==yẤỸẳÙM[ẤẰ…ẵỚỜỐ%ẦU%ỮÚÀẦ>!ẺẦỚÔ$ẦƠỜÝẦMẾ[Ầ$#(LẦ$%[ÔÚẦ$ẾỜẦÚỚÊẦ#ỜÕÚƠÀẦKÕÚẦUÌ[ẦSỚỤUẦỚỬÚƠẦ$#ÙÚƠẦ>,ÝÚẦÚỚÊÀẦLỪẦêÊẦ$ÍUẦ=(AẦâẾ[ẦUỪÚẦìƠ<Ầ>ỂÚẦ@%ẺÚẦ$#ŨÚƠẦÚỚÌ$ẦTÊẦ$#%[ỐÚẦLỀUẦỚ.ÚƠẦNỘẦTỪỜẦL%ỰÚẦỚŨLẦ=ỜÚỚẦKFÚƠẦÚỚ<ÚƠẦKÊỜẦƠỜỀÚƠẦ$Ớ(LẦ$ÔẦL:ẺẦL%ỮLẦ=ỰÚƠẠíỞÚỚẦT%ỪÚẦÚƠỚỜÕÚẦL.%ÀẦNVỜẦUYỜẦỸỚ,XÚƠẦỸỚẼỸÀẦNGLẦKỜỒ$ẦTÊẦ>ỈÚẦM?ÚƠẦLẼLẦS1Ầ$Ớ%Ỉ$ẦMẾ[ẦỚŨLẦUYỜẦNỘẦỸỚẼ$Ầ$#ỜỘÚẦ$,ẦM%[ÀẦLỀUẦÚỚỈÚẦLẼỜẦỚẺ[ÀẦLẼỜẦNÒỸẦUWỜẦ$ẼLẦỸỚĨUẦN,ỲLẦLỚŨÚẦỚŨLẦ$#ÙÚƠẦÚỚÊẦ$#,ÝÚƠẠẦìƠÙÊỜẦLỚ,XÚƠẦ$#ỞÚỚẦLỚỢÚỚẦSỚỤẺÀẦUỞÚỚẦT%ỪÚẦLỚ*Ầ]Ầ$YỜẦLẼLẦỚÙẾ$ẦNỮÚƠẦÚƠÙẾỜẦSỚỤẺÀẦ$#ỀỜẦÚƠỚỜỒUẦ$Ớ(LẦ$ỜỔÚAẦớỜÚỚẦỚÙẾ$ẦẵÍ%ẦTẾLẦKỮẦ>ỂÚẦỚŨLÀẦ$%[ÕÚẦ$#%[ỐÚÀẦSỘẦLỚ%[ỒÚẦ=ẼLỚÀẦ=ÍÚẦSỚÌ%ẦỚỤẺẦ$ẼLẦỸỚĨUÀẦ$ỚẺUẦ@%ẺÚẦMỜẦ$ỢLỚẦ>ỂÚẦỚỤẺÀẦTỠLỚẦ=)ÀẦMẺÚỚẦTẺUẦ$ỚỄÚƠẦLỀÚỚÀẦ$ỚỜẦ$ỞUẦỚỜỘ%Ầ>ỂÚẦỚŨLẦNỠẺẦỸỚ,XÚƠ…ẦLỚÙẦỚŨLẦ=ỜÚỚẠẮ/ỸẰẮỸẦLTẺ==yẤỸẳÙM[ẤẰìỚỜỐ%ẦÚỂUẦƠỊÚẦNÍ[ÀẦLỪẦƠỜẼÙẦìƠ%[ỔÚẦờỚỠẦờỚ%]ẦêÊẦT%ỪÚẦTÊẦ$ÌUẦƠ,XÚƠẦÚƠỚỜÕÚẦL.%ẦSỚÙẺẦỚŨLẦL:ẺẦê%[ỒÚẠẦìỚỜỐ%Ầ=ẼÚƠẦSỜÔÚẦSỜÚỚẦÚƠỚỜỒUẦMÙẦLỪẦTÊUẦLỚ:ẦÚỚỜỒUẦỚÙGLẦ$ỚẺUẦƠỜẺẦNỐẦ$ÊỜẦN,ỲLẦNẼÚỚẦƠỜẼẦLẺÙẦ>ÊẦẼỸẦM?ÚƠẦ#ỮÚƠẦ#ỆỜẦ$#ÙÚƠẦÚỚÊẦ$#,ÝÚƠẦÚỚ,AẦ“ổỚÍÚẦ$ỢLỚẦLỚỜẦ$ỜÔ$Ầ$#%[ỒÚẦÚƠỄÚẦỚỜỒÚẦNẾỜẦLỚŨÚẦỚŨLẦỴẦ$#,ÝÚƠẦờêẵớ”ÀẦ“ổỚ,XÚƠẦỸỚẼỸẦỪÚẦT%[ỒÚẦìƠ<ẦủỂÚẦLỚÙẦỚŨLẦ=ỜÚỚẦTYỸẦLỚỢÚẦ$ỚỜẦ>ÊÙẦẨẬẦNẾ$ẦSÔ$Ầ@%ỀẦLẺÙ”ÁẦ“ẵẼLỚẦTÊUẦKÊỜẦ>ỂÚẦìƠỚỠẦT%ỈÚẦưỆẦỚỮỜẦỴẦTYỸẦLỚỢÚẦ$#,ÝÚƠẦờêẵớẦiÕẦỗ%]ẦấỪÚ”ÁẦ“âẾ[ẦỚŨLẦ$ỚOÙẦNỠÚỚẦỚ,YÚƠẦỸỚẼ$Ầ$#ỜỘÚẦÚỂÚƠẦT(LẦỚŨLẦ=ỜÚỚẦờêẵớ”ÁẦâẾ[Ầ>ỂÚẦỚŨLẦMÍÚẦƠỜẺÚẦƠỄÚẦ>YỜẦ$%[ÕÚẦ$%[ỐÚẦ$ỢÚẦÚƠ,ỶÚƠẦê&ÚƠẦủ,XÚƠẦỴẦ>&ÚƠẦÚ*ỜẦờỚẺÚỚẦớXÚ”…Ắ/ỸẰẮỸẦLTẺ==yẤỸẳÙM[ẤẰẮỜUƠẦ=#LyẤ//LẠKẺÙỸỚ%$ỚÙẠ>Ú/MO=S$ÙỸ/ÚO{=/ẪẨCĐ/ẨẨẨMDẨEDÉẬẬ$ẨÉẨẨẪETBẠRỸƠẤẦ/ẰẮ/ỸẰẮỸẦLTẺ==yẤỸẳÙM[ẤẰẵỪẦƠỜẼÙẦìƠ%[ỔÚẦờỚỠẦờỚ%]ẦêÊẦ$ỈÚẦ$ỞÚỚẦỚ,YÚƠẦMJÚẦỚŨLẦ=ỜÚỚẦLỀUẦ$Ớ?ẦLẼLẦ$ẼLẦỸỚĨUẦủỂÚẦỚŨLẮ/ỸẰẮỸẦLTẺ==yẤỸẳÙM[ẤẰíỜỒ$ẦUÊỜẦÚƠỚỜÕÚẦL.%Ầ$ỞUẦ$ỦỜÀẦƠỊÚẦƠ;ỜẦ$ỚÍÚẦ$ỚỜỒÚẦ$ỚỊ[Ầ$#ỦÀẦSỚXỜẦƠỲỜẦLỀUẦ}*LÀẦNỠÚỚẦỚ,YÚƠẦ$ỚẼỜẦNỮẦ=ỰÚƠẦN*ÚƠẦNỄÚÀẦLỪẦêÊẦ$ẾÙẦLỚÙẦỚŨLẦ=ỜÚỚẦÚXỜẦNÍ[ẦÚỚ<ÚƠẦLỀUẦỚ.ÚƠẦỚŨLẦ$ỈỸẦUỪÚẦìƠ<Ầ>ỂÚẦ$#ÙÚƠẦÚỚÊẦ$#,ÝÚƠÀẦƠỄÚẦSÔ$Ầ$ỈỸẦ$ỚỘẦƠỜẼÙẦ>ỜÕÚẦMẾ[ẦỚŨLẦìƠ<Ầ>ỂÚẦƠỜ<ẺẦL%ỮLẦ=ỰÚƠẦLỪÚƠẦÚƠỚỜỒỸẦỬÚẦÊÙẠẦìỂUẦẪẬẨDẦLỪẦêÊẦỚ,YÚƠẦMJÚẦỚŨLẦ=ỜÚỚẦTYỸẦ=Ẽ%Ầ$ỚỜẦTỜÕÚẦUỪÚẦƠỜỀỜẦ@%[Ô$ẦLẼLẦ>ÌÚẦNỐẦ$Ớ(LẦ$ÔẦNẾ$ẦƠỜỀỜẦìỚỞẦLÌỸẦờPÚỚÀẦẽỜỀỜẦẳẺẦLÌỸẦ@%ỰLẦƠỜẺẠẦìƠÙÊỜẦ#ẺÀẦLỪẦêÊẦ$Ớ%ẦN,ỲLẦÚỚỜỐ%ẦSÔ$Ầ@%ỀẦNẼÚƠẦSỚỢLỚẦTỒAẦẽỜỀỜẦẳẺẦLÌỸẦờPÚỚẦL%ỮLẦờỚỜẦTỜÕÚẦUỪÚẦƠỜÊÚỚẦLỚÙẦẽỜẼÙẦ>ỜÕÚẠẦẳỬỜẦM,ỶÚƠẦỚŨLẦ=ỜÚỚẦƠỜƯỜẦKỮẦUỪÚẦủỂÚẦLÌỸẦờPÚỚẦNẾ$ẦẨÉẦƠỜỀỜẦ$#ÙÚƠẦNỤẦLỤẦUỮ$ẦìỚÌ$ÀẦKỀ[ẦƠỜỀỜẦìỚỞÀẦ=Ẽ%ẦƠỜỀỜẦẳẺÀẦKỰÚẦƠỜỀỜẦhỚ%[ÔÚẦSỚỢLỚẠẦìỚỜỐ%ẦỚŨLẦ=ỜÚỚẦ@%ẺẦKÊÚẦ$Ẻ[ẦMỞ%ẦMỄ$ÀẦ$#%[ỐÚẦLỀUẦỚ.ÚƠẦL:ẺẦLỪẦNỆẦ$ỚỜẦNWẦLỚ%[ÕÚẦủỂÚẦL:ẺẦ$PÚỚẦ>ÊẦLẼLẦ$#,ÝÚƠẦấẾỜẦỚŨLẠẦìỂUẦẪẬẨD-ẪẬẪẬÀẦLỪẦLỦÚẦTÊẦÚƠ,ÝỜẦ>ỜÔ$ẦSỠLỚẦKỀÚÀẦỚ%ÌÚẦT%[ỒÚẦNỮỜẦ$%[ÕÚẦ$#%[ỐÚÀẦSỘẦLỚ%[ỒÚẦ=ẼLỚẦỚèẦ$ỚỜÔ%ẦÚỚỜẦL:ẺẦNỠẺẦỸỚ,XÚƠẦNẾ$ẦƠỜỀỜẦÚỚÌ$Ầ>ÊẦ}%Ì$Ầ=ỄLẦLÌỸẦ$PÚỚẠẦiÊẦÚƠ,ÝỜẦNẾ$ẦƠỜỀỜẦÚỚỞẦL%ỮLẦ$ỚỜẦ$ỞUẦỚỜỘ%ẦT%Ỉ$ẦSỚỜÔ%ẦÚẾỜÀẦ$ỰẦLẼÙẦL:ẺẦ$PÚỚẦÚỂUẦẪẬẨEẠẦìỂUẦÚỂUẦTỜỐÚẦLỪẦêÊẦTÊẦấỀÚƠẦ>ỜÕÚẦ}%Ì$Ầ=ỄLÀẦTÊẦẵỚỜÔÚẦ=1Ầ$ỚỜẦN%ẺẦLXẦ=ỴẠẦìỂUẦẪẬẪẬẦ-ẪẬẪẨẦ>ỜÚỚẦM(ẦN,ỲLẦẵỚ:Ầ$ỠLỚẦợẳìâẦ$PÚỚẦ$GÚƠẦẳFÚƠẦSỚOÚẠẮ/ỸẰẮỸẦLTẺ==yẤỸẳÙM[ẤẰhỘẦ>ỐẦÚỚ<ÚƠẦS0ẦÚỜỒUẦNÒỸẦL:ẺẦÚƠ,ÝỜẦ“N,ẺẦNỦ”Ầ$#ỜẦ$Ớ.LÀẦLỪẦêÊẦ#ẾÚƠẦ#ỶẦỚHÚẦTÕÚAẦìƠÊ[ẦUYỜẦÚỚỈÚẦMẾ[ẦUỪÚẦìƠ<Ầ>ỂÚẦSỚỰỜẦ=Ẽ%ÀẦLỤẦMỠỸẦNÔÚẦ$ỚỂUẦNỮÚƠẦ>ỜÕÚẦOUẦẵẺÙẦờỚỀÙẦiỜÚỚÀẦ}ỆẦấỜLỚẦỗ%ỀÀẦỚ%[ỒÚẦờỚẺÚỚẦớXÚẠẦờỪỜẦ}*LẦNỮÚƠẦKỴỜẦÚỚÊẦOUẦLẼLỚẦ$#,ÝÚƠẦƠỊÚẦLỚ?LẦLÍ[Ầ=ỰÀẦỸỚỀỜẦ@%ẺẦLỊ%ẦỸỚẺÙẦÚỚƯẦKỬÚƠẦKỐÚỚẦUG$ẦÚ,YLẠẦẽỜẺẦNỞÚỚẦTÊUẦÚỪÚƠÀẦ$Ớ%ẦÚỚỈỸẦ$#ỪÚƠẦ>ÊÙẦ>ÊỜẦ=ÊÙẦLỚèẦ>ÊẦLỚỂÚẦÚ%ỪỜẦTỲÚẦƠÊẦ#Ì$ẦKÌỸẦKÕÚỚẠẦìỚÊẦLỤẦKẺẦLỚỠẦOUÀẦ$#ÙÚƠẦNỤẦiỜÚỚẦTÊẦLỀÀẦOUẦƠẼỜẦ$ẼUẦ$%VỜẦUYỜẦKỠẦ$ẺỜẦÚẾÚẦƠỜẺÙẦ$ỚỪÚƠÀẦUÌ$ẦNỜẦUỮ$Ầ@%ỀẦ$ỚỈÚÀẦLỄ$ẦUỮ$ẦỸỚỊÚẦTẼẦƠẺÚ…ÀẦÚƠÙÊỜẦƠỜÝẦNÔÚẦ$#,ÝÚƠÀẦiỜÚỚẦỸỚỀỜẦỸỚ?ẦƠỜ*ỸẦLỚẺẦUÒẦÚỚỜỐ%Ầ>ỜỒLẠẦờ#ÙÚƠẦỚÙÊÚẦLỀÚỚẦNGLẦKỜỒ$ẦÌ[ẦờỚỀÙẦiỜÚỚẦSỚỪÚƠẦỚỐẦLỚẼÚẦÚỀÚẠẦầUẦT%ỪÚẦNÔÚẦ$#,ÝÚƠẦN*ÚƠẦƠỜÝÀẦSỚỪÚƠẦKẺÙẦƠỜÝẦNỘẦTỮẦSỚỤẦSỚỂÚÀẦ$ỢLỚẦL(LẦ$ỚẺUẦƠỜẺẦLỪÚƠẦ$ẼLẦấỮỜẠẦầUẦƠỊÚẦƠ;ỜẦỚỦẺẦNỬÚƠẦ>YỜẦKẾÚẦKèÀẦ=IÚẦ=ÊÚƠẦƠỜ*ỸẦNỶẦLẼLẦKẾÚẦỚŨLẦT(LẦLỦÚẦ[Ô%ẠẦờỚÌ%ẦỚỜỘ%ẦỚÙÊÚẦLỀÚỚẦL:ẺẦiỜÚỚẦ>ÊẦNỬÚƠẦLỀUẦ>YỜẦ$ỞÚỚẦ[Õ%Ầ>ỂÚẦỚŨLẦL:ẺẦOUẦNỆẦSỚỜÔÚẦ$ỪỜẦSỚỪÚƠẦLỚPẦTÊẦÚƠ,ÝỜẦ$ỚỊ[ẦUÊẦLỦÚẦTÊẦÚƠ,ÝỜẦKẾÚẦL:ẺẦOUẠẮ/ỸẰẮỸẦLTẺ==yẤỸẳÙM[ẤẰấ,ỲLẦ$ỚỊ[ẦLỪẦ>ÊẦLẼLẦKẾÚẦ$ỜÚẦ[Õ%ÀẦ$ỈÚẦ$ỞÚỚẦƠỜ*ỸẦNỶÀẦ=%Ự$ẦKỰÚẦÚỂUẦỚŨLẦỴẦ$#,ÝÚƠẦờêẵớẦiÕẦỗ%]ẦấỪÚÀẦẵẺÙẦờỚỀÙẦiỜÚỚẦNỐ%ẦTÊẦỚŨLẦ=ỜÚỚẦƠỜƯỜẦ$ÙÊÚẦMỜỒÚÀẦLỚẼ%ẦÚƠÙẺÚẦẳẼLẦêỬẦ}%Ì$Ầ=ỄLẠẦủYỜẦ=%[ẦÚƠỚQÀẦủỂÚẦỚŨLẦ=ỎẦƠỜ*ỸẦKỬỜẦM,ỶÚƠẦ$ÍUẦỚỬÚÀẦLỤẦÚỚ<ÚƠẦLỀUẦ}*LẦLỚÍÚẦ$ỚỈ$Ầ>YỜẦNÝỜẦ=ỰÚƠẦ}%ÚƠẦ@%ẺÚỚÀẦOUẦNỆẦM%[Ầ$#ỞẦ$ỚỤỜẦ@%OÚẦNŨLẦ=ẼLỚÀẦ$#Ẻ%ẦMỬỜẦN,ỲLẦ>ỰÚẦSỜÔÚẦ$Ớ.LẦÚƠỪÚẦÚƠ<ÀẦ#èÚẦT%[ỒÚẦLẼLỚẦ>ỜÔ$Ầ$#ỪỜẦLỚỀ[ẦKFÚƠẦ>ỜỒLẦNŨLẦ$ỚÕUẦÚỚỜỐ%Ầ=ẼLỚẦKẼÙẠẦẳÕÚẦLẾÚỚẦNỤÀẦOUẦLỦÚẦSỜÕÚẦ$#ỞÀẦMÊÚỚẦÚỚỜỐ%Ầ$ỚÝỜẦƠỜẺÚẦT%[ỒÚẦ>ỜÔ$ÀẦT%ỪÚẦMÊÚỚẦ=(Ầ$ỈỸẦ$#%ÚƠẦLẺÙẦNỰỜẦ>YỜẦUỪÚẦỚŨLẠẦìỚÝẦNỤẦUÊẦ$#ÙÚƠẦLỀẦKỰÚẦÚỂUẦỚŨLẦờêẵớÀẦờỚỀÙẦiỜÚỚẦNỐ%ẦNẾ$ẦƠỜỀỜẦÚỚÌ$Ầ$#ÙÚƠẦS"Ầ$ỚỜẦỚŨLẦ=ỜÚỚẦƠỜƯỜẦLÌỸẦỚ%[ỒÚẠẦìỂUẦỚŨLẦẪẬẪẬ-ẪẬẪẨẦOUẦNẾ$ẦƠỜỀỜẦKẺẦUỪÚẦủỂÚẦLÌỸẦ$PÚỚẠẦứÕ%Ầ$ỚỢLỚẦUỪÚẦìƠ<Ầ>ỂÚẦÚỚ,ÚƠẦOUẦSỚỪÚƠẦ=ẺÙẦÚỚỆÚƠẦÚỚ<ÚƠẦUỪÚẦỚŨLẦSỚẼLẠẦiỜÚỚẦỚŨLẦƠỜƯỜẦNỐ%Ầ$Ì$ẦLỀẦLẼLẦUỪÚẦỚŨLẠẦờ#ÙÚƠẦS"Ầ$ỚỜẦ$%[ỘÚẦ=ỜÚỚẦ>ÊÙẦ$#,ÝÚƠẦờêổờẦờỚẺÚỚẦớXÚÀẦẵẺÙẦờỚỀÙẦiỜÚỚẦNWẦ$Ớ:ẦSỚÙẺẦ>YỜẦCÉÀCẦNỜỘUẦ$#ÙÚƠẦNỤẦUỪÚẦìƠ<ẦủỂÚẦN,ỲLẦÉÀEDẦNỜỘUÀẦNÍ[ẦTÊẦU.LẦNỜỘUẦ}ÔỸẦ$Ớ.ẦỚẺỜẦL:ẺẦ$PÚỚẠẦẵỪẦêÊẦLỚỜẺẦ=ỌẦ$ỚÕUAẦ“ẳ%VỜẦL%ỰỜẦL&ÚƠẦM,YỜẦUẼỜẦ$#,ÝÚƠẦƠỄÚẦKỤẦKỰÚẦÚỂUẦỚŨLÀẦ$ỊÚẦÚƠỊÚẦN.ÚƠẦKÕÚẦ$ỪỜÀẦờỚỀÙẦiỜÚỚẦÚƠỚÒÚẦÚƠÊÙÀẦỚẺỜẦUỄ$ẦNƯẦỚÙOẦOUẦLỚỜẺẦ$Ẻ[Ầ$ỪỜAẦẵỪẦXỜÀẦOUẦ=ỎẦƠỄÚƠẦỚŨLẦ$ỈỸẦNỘẦUẺỜẦ=Ẻ%ẦN,ỲLẦTÊUẦLỪẦƠỜẼÙẦMẾ[ẦìƠ<Ầ>ỂÚẦỴẦ@%ÕẦỚ,XÚƠẦUỜỐÚẦÚ*ỜẦUỞÚỚẦẾẠẦờỪỜẦƠỈ$ẦNỊ%ẦÚỚỞÚẦ$ỚOÙẦKỤÚƠẦOUẦÚỚƯẦ$ỚỤẦNỜẦ}OẦNẾỸẦSỚ%Ì$ẦMỊÚẦ$#ÙÚƠẦÚỄÚƠẦ=YUẦỸỚỢẺẦ}Ẻ…”Ắ/ỸẰẮỸẦLTẺ==yẤỸẳÙM[ẤẰẵỚỜẺẦ$Ẻ[ẦSỚỜẦUG$Ầ$#ÝỜẦNỆẦ}%ỰÚƠẦÚ*ỜẦ$!ẦTÍ%ÀẦ=,XÚƠẦNÕUẦUỜỐÚẦ=XÚẦL,YLẦL%ỰỜẦ$Ớ%ẦNỆẦ>ỮỜẦTẺÚẦ$ƯẺÀẦLỪẦêÊẦÚỚỞÚẦ$ỪỜẦUÙÚƠẦ=(Ầ$ỚỪÚƠẦLỀUẦL:ẺẦSỚẼLỚAẦờỚÝỜẦƠỜẺÚẦÚÊ[ẦỸỚỀỜẦ$ẾUẦƠẼLẦTẾỜẦ>ỜỒLẦNÔÚẦ$#,ÝÚƠẦNỘẦỸỚỦÚƠẦMỠLỚẦKỒÚỚÀẦÚỚ,ÚƠẦLỪÚƠẦ$ẼLẦƠỜẼÙẦM?LẦLÙÚẦ$#ỌẦ$ỚỞẦSỚỪÚƠẦOUẦẾẠẦờ%ỊÚẦỚẺỜẦK%VỜẦLỚỠẦN,ỲLẦỸỚÍÚẦLỪÚƠẦMẾ[Ầ$#(LẦ$%[ÔÚÀẦỚẺỜẦK%VỜẦNÔÚẦƠỜẺẦNỞÚỚẦLẼLẦOUẦ$ỚỂUÀẦNỮÚƠẦ>ỜÕÚẦ$ỞÚỚẦỚỞÚỚẦỚŨLẦ$ỈỸÀẦKẺẦK%VỜẦKỬỜẦM,ỶÚƠẦỚŨLẦ=ỜÚỚẦÚỂÚƠẦSỚỜÔ%Ầ$(ẦÚƠ%[ỒÚẦÚ<Ẻ…ờỪỜẦÚỚỞÚẦLỪẦêÊẦ>ÊẦ$#ỮUẦÚƠỚQAẦìỜỐUẦỚẾÚỚẦỸỚ*LẦL:ẺẦÚƠ,ÝỜẦ$ỚỊ[ẦM&ẦNXÚẦ=XÀẦUỮLẦUẾLÀẦ$ỚỈUẦLỚỢẦTẾLẦTỨÚƠẦƠỜ<ẺẦ$ỚÝỜẦỚỜỒÚẦNẾỜẦÚÊ[ẦÚỚ,ÚƠẦSỚỪÚƠẦỸỚỀỜẦẺỜẦL;ÚƠẦMỔẦƠỞẦLỤẦN,ỲLẠẦiÝỜẦẳẼLẦSỢÚỚẦ[Õ%ẦMẾ[ẦÚỂUẦÚÊÙẦTẾỜẦÍUẦ>ẺÚƠẦ$#ÙÚƠẦ$ỪỜAẦủỜÚỚẦ@%ẺÚƠẦL:ẺẦìỚÊẦƠỜẼÙẦỚỤẺẦ$ỚÍÚẦ$#ÙÚƠẦ$ỚÊÚỚẦNẾ$ẦL:ẺẦỚŨLẦ$#ỦẦSỚỜÔÚẦ$ỪỜẦKÍÚƠẦSỚ%ÍÚƠẦUỮ$ẦÚWỜẦÚỚYẠẮ/ỸẰẮỸẦLTẺ==yẤỸ2%$ỚÙ#ẤẰêẾÚỚẦờỚ*[Ắ/ỸẰ

Hạnh Thúy

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long