Cập nhật:  GMT+7
WOG6pT1AN2Uubm7DmuG7uGtP4bqnb2Vh4bu4WUUu4bq5QG/hu4EuQG/huqnhurnhuqVA4bufw6PDs0Bsw7PDo0DhuqXhu5HDreG6ucOiQGzDsy5AZSjhurlAOeG6p+G6scOzQOG7ouG6uy7hurlYL+G6pT1ZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhuqRhLjjhu7hZ4bqkIW9A4bui4bq7LuG6uUBL4bqlw7JAT+G6peG6v0BlKEDhurnDoW9A4bube+G6uUDhuqXhurshQG9tw7Phu5/huq/hurlAb+G6peG7heG6ucOiQDldN0BufTdAOeG7keG7iTdANyE3QOG6ucOi4bql4bqxQOG6ueG6pTDhurlAxKlANyE3QGvhuqXhu5Hhu4vhurnDokDhu6Lhursu4bq5QDdoQG9tLuG6u0BvbcOz4buf4bqv4bq5QG/hu5lAb+G6pcSDQOG6peG6sUDhurko4bufQG4u4bq5w6JAb+G6pcSDQOG6peG6sUDEkeG6pSE34busQOG7ueG6t0DDouG6p8ahQMOi4bqp4bq5QDY84bq5QG59N0Bsw7PDo0DhuqXhu5HDreG6ucOiQOG7uTFvQE9o4buwQOG6pSFvQOG7ouG6uy7hurlAOT5AOeG7keG7iTdAOeG7kS5A4bubKOG6u0DDouG6pzzhurnDokA4KeG7n0BvbeG6u+G6ucOiQOG6ueG6pShAb23hu5Hhu4vhurnDouG7sEDhurnhuqUxb0BlKEA3ITdAb23hu5Hhu4vhurnDokBv4bqn4bq3w7NA4bql4bq/N+G7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZ4bua4bqn4bqxN0BvbeG6p+G6t+G6uUDEkeG6pS7huqdAw6nhu4NA4bql4bqp4bq54bqlQOKAnE9t4buR4buL4bq5w6JA4bql4bq/N0DDon3hurlA4bubw6zhuqdAOOG6p0BuPOG6uUDhu5t74bq5QOG6peG6vS5A4bqlIW9A4bui4bq7LuG6ueKAnUBvKeG6p0A3ITdAb23hu5Hhu4vhurnDokDhuqXhur83QG9tw6PhurlAOeG6qy5ANijhurlAb2LhurnhuqVA4bq54bq94bqnQDfhuqXDs+G6ucOiQOG7myhAb+G6pSjhurnhuqVAa+G6peG7hUDhu5rhuqfhurFvQE9t4bqpQOG6ueG6veG6p0Bt4bqnw6PhurnDokA5PkDhu5soQDku4bq5w6JAOSlvQDnhu5Hhu4k3QOG6ueG6pcah4bq5w6JA4bql4bqn4bqxw7NAbMOzPEBv4bqtN+G6pUA34buVN+G7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZWOG6p8Opw6JAbm03w5rhu7gvLzfhu6w2LuG6u2vhuqXDs2/huqXhurvhu6zhu5vhurkvOGFuxJFv4bq7ay/hurlh4budbi8kJCQjLz09PTgmPSMkPyMjbz07KiokJWU94busZGvDouG7uEAuZW/DmuG7uEUu4bq5QG/hu4EuQG/huqnhurnhuqVA4bufw6PDs0Bsw7PDo0DhuqXhu5HDreG6ucOiQGzDsy5AZSjhurlAOeG6p+G6scOzQOG7ouG6uy7hurnhu7hAL1nhurjDouG6uyjhuqdAw6Lhuqcu4bqnQDnhuqfhurHDs+G7sEDhuqXhur83QG7huqfhurnhuqVAN8Oq4bq5QDnhu5Hhu4k3QOG6peG6vzdAa+G6peG6u+G6ucOiQDchN+G6pUA24bqn4bq3w7NAOOG6p+G6s+G6ueG7sEA3ITdAOeG6p+G6scOzQMOpw7IuQG9t4bq74bq5w6JA4bqlIW9A4bui4bq7LuG6ueG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZT+G6pS7DqUA44buVQG/huqfEg29A4bql4bq/N0A3w7UuQDfhu4NAb23DqkBlw6xrQCbhu7dAb23hu5Hhu4vhurnDokBv4bqn4bq3w7NA4bql4bq/N0DEkOG6p8OpQOG7ueG7kzfhu7BAN+G6pcOy4bq5w6JAb+G7g+G6p0A54buR4buJN0Bv4bql4buRxKnhurnDokBv4bql4buTN0A2KOG6p0Dhu6Lhursu4bq5QDdoQOKAnOG7tTLDs0A2KTfhuqVANzLDs0A24buD4bq5w6LigJ1AOOG6u0A34bql4bqt4bq54bqlQDchN0Bhw6lA4bql4bq/N0Bu4bqn4bq54bqlQDfhu43hurnDokDhuqXDqi5AMMOp4buwQOG6uX3hurlA4bq54bq9b0BvbeG6u+G6ucOiQG/hu5nhurnDokA3MMOzQOG6pSFv4buwQG/hu5nhurnDokA5Z+G6ucOiQG8hN+G7sEA34buXQDfhuqVi4busQE/huqVh4bq7QOG7teG7g0BPbTLhurlAT+G6peG6q0BP4bqlLuG6ueG6pUBPMMOpQC1AT2jhurnDokBr4bql4buPQG9tITfhuqVA4bu5Z+G6p0A3w7UuQG9t4buR4buL4bq5w6Lhu6hA4oCc4bu54bq3QGvhuqXhurvhurnDokBvbSjhurtA4bqlIW9A4bui4bq7LuG6uUBr4bqlIW9Ab23huqfhurfhurlAw6kp4bq54bqlQMOp4bqj4buwQOG6ueG6pShAb23hu5Hhu4vhurnDokA5PkBvaEA34bql4buTN0A34bql4bq7QOG6peG6vzdAbuG6p+G6ueG6pUDhuqXhur83QOG6pSFvQOG7ouG6uy7hurlA4bubKOG6u0DhuqXhurspb0A5Z+G6ucOiQMOi4bqnxqEuQMOi4bqn4buL4buwQOG6peG6uylvQDln4bq5w6JAbzNrQG/huqXhurfhu7BAb+G6p8SDb0DhuqXhur83QDDDqUDhurnhuqUpN+G7rEDhurjDouG6uyjhuqdAbS7hu7BAb23hu5Hhu4vhurnDokBv4bqlKOG6ueG6pUBlM2tANzDDs0BlKTdANmdA4bqlIW9A4bui4bq7LuG6uUDhu5soQG/huqXhu5Hhu4vhurnDokDhu6PDs+G7n8Oj4bq5QG/huqUuw6lAw6LhuqcuQMOi4bqnLuG6u0Bl4buRw7NA4bubw6zhuqdANyE3QGvhuqXhu5Hhu4vhurnDokDhu6Lhursu4bq54buwQDchN0DEkeG6pcOzQDgw4bq5QDfhu5Hhu6xATMOzLkA54bq94buwQOG6pcOz4bq5QDnDsjdAN+G6peG6u0A3ITdAYcOpQG/huqnhurnhuqVA4bufw6PDs0Bsw7PDo0DhuqXhu5HDreG6ucOiQOG7myhA4buhQG/huqXhu5M3QMOi4bqnxqFAw6Lhuqnhurnhu7BANjzhurtAb2bhurlA4bubKEBr4bqlIW9A4bqlw7Phu59AOOG6p0BuPOG6ueKAneG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZRShAw6lnb0BvbeG6u+G6ucOiQDbhu4XhurlAa+G6peG7keG7i+G6ucOiQOG7ouG6uy7hurlAw6Lhu4U3QDfDtS5Ab+G6pSjhurnhuqVAa+G6peG7hUDhu5rhuqfhurFvQE9t4bqp4buwQEvhuqXhu5Hhu4nhurnDokBFMMOzQGXDs+G7g+G6uUA34bqlw7JAb23hur/hurnDouG7sEBsw7Mu4bq5QG8ww6lAOcSD4bq5QOG7m+G6p+G6sTdANjzhurtAb2bhurlAOOG6p0BuPOG6uUDhuqQhb0Dhu6Lhursu4bq5QEvhuqXDskBP4bql4bq/4buwQDldN0A24bqn4bqxb0BlKEDhu5vhuqfhurE3QG9tw7Phu5/huq/hurlAOCnhu59A4bqlIW9A4bui4bq7LuG6uUA34bql4bq7QDchN0Bv4bqlxINA4bql4bqxQG9t4bqhQDZb4bq5w6JANyE3QOG6peG6uylvQDln4bq5w6JAN+G7j0Bv4bql4bq3QOG7myhAb+G6peG6p8SDb0Bv4bql4buVN+G7sEBlZuG6ucOiQMOi4bqlw6FrQOG7myjhurtANyE3QMOp4buD4bq5QOG6peG6vzdA4bq54bql4buR4buoQOG6pOG6uylvQDln4bq5w6JAb2084bqnQOG6ucOi4bql4bqn4bqxw6nhu7BAMMOpQOG6ueG6pSk34oCmQOG6pS7hu59ANyE3QMOi4bqn4buLQG7huqfhurnhuqVA4bql4bq7KW9AZcOsa+G7sEDhuqXhurspb0A5Z+G6ucOiQG8za0Bv4bql4bq3QDnhurdANyE3QGHDqUDhuqXhur83QG7huqfhurnhuqVAN+G6vUDhurnhuqXhuqfhuq/Ds0A3w61A4bqlZ+G6p0Bv4bqnxINrQDcz4bq5QOG7myhAb2084bqnQOG6ucOi4bql4bqn4bqxw6nhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WVjhuqfDqcOiQG5tN8Oa4bu4Ly834busNi7hurtr4bqlw7Nv4bql4bq74bus4bub4bq5LzhhbsSRb+G6u2sv4bq5YeG7nW4vJCQkIy89PT04Jj0jJD8jI289OyoqJCVlJOG7rGRrw6Lhu7hALmVvw5rhu7hFLuG6uUBv4buBLkBv4bqp4bq54bqlQOG7n8Ojw7NAbMOzw6NA4bql4buRw63hurnDokBsw7MuQGUo4bq5QDnhuqfhurHDs0Dhu6Lhursu4bq54bu4QC9Zw4lnb0Bv4bqnxINvQOG6peG6vzdA4bqlIW9A4bui4bq7LuG6uUA3w7UuQDchN0Bhw6lA4bql4bq/N0Bu4bqn4bq54bqlQG9t4buR4buL4bq5w6JAT+G6p+G6t8OzQOG6peG6vzdAS+G6peG7keG7ieG6ucOiQEUww7Phu7BAT0tA4bua4bqn4bqxb0BPbeG6qVgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZT8Oz4bufQOG6ueG6peG6p8Oj4bq54buwQG/huqnhurnhuqVA4bql4bqp4bq54bqlQDjhuqs34bqlQOG7teG6uuG7muG6puG7ty09LEA44bqn4bqz4bq5QDbhuqfEg+G6uUBr4bql4buTN0BvKWtAb23hurvhurnDokDDqWdvQG/huqXhu4vhuqdAw6Lhuqcu4bq5QDgo4bqnQDk+QDzhurnhuqVA4bql4buRxKnhurnDokDEkeG6peG7g+G6ucOiQOG6ueG6peG7gUA5xIPhurlA4bub4bqn4bqxN0A4KeG7n0DhuqXhur83QOG6pSFvQOG7ouG6uy7hurlAN8O1LkA3ITdA4bq54bqlKEBvbeG7keG7i+G6ucOi4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlY4bqnw6nDokBubTfDmuG7uC8vN+G7rDYu4bq7a+G6pcOzb+G6peG6u+G7rOG7m+G6uS84YW7EkW/hurtrL+G6uWHhu51uLyQkJCMvPT09OCY9IyQ/IyNvPTsqKiQlZSXhu6xka8Oi4bu4QC5lb8Oa4bu4RS7hurlAb+G7gS5Ab+G6qeG6ueG6pUDhu5/Do8OzQGzDs8OjQOG6peG7kcOt4bq5w6JAbMOzLkBlKOG6uUA54bqn4bqxw7NA4bui4bq7LuG6ueG7uEAvWVgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZQcOpQOG7s+G7jeG6p0DhurjhuqXhu5FATMOzcOG6ueG6peG7sEDhuqXhur83QG7huqfhurnhuqVAZcOsa0AmdEBvbeG7keG7i+G6ucOiQE/huqfhurfDs0DhuqXhur83QEvhuqXhu5Hhu4nhurnDokBFMMOzQDfhuqXhuqcuQG7huqHhu6hA4oCcRcOyN0A5MsOz4buwQGHDqUA3PMOpQG/huqUx4bufQOG6pSFvQOG7ouG6uy7hurlAbTFvQMSR4bql4bq94buwQG4uw7NAxJHhuqXhuqdAOeG7keG7iTdANyE3QDfhu4NAw6Lhuqch4bq7QDgp4bufQOG6pSFv4buwQDnhu5Hhu4k3QMOi4bqnLuG6u0Bl4buRw7NA4bubw6zhuqdANyE3QOG6ucOi4bql4bqxQOG6ueG6pTDhurlAa+G6peG7keG7i+G6ucOiQOG7ouG6uy7hurlAYcOpQG/huqUx4bufQG/huqXhuq034bqlQG/huqXDskDhu5soQOG6pSjhurtA4bql4buT4bq5w6JA4bqlw63hurlAxJHhuqXhuqdA4bql4bq/N0DhuqUhb0Dhu6Lhursu4bq54bus4oCdWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlY4bqnw6nDokBubTfDmuG7uC8vN+G7rDYu4bq7a+G6pcOzb+G6peG6u+G7rOG7m+G6uS84YW7EkW/hurtrL+G6uWHhu51uLyQkJCMvPT09OCY9IyQ/IyNvPTsqKiQlZSrhu6xka8Oi4bu4QC5lb8Oa4bu4RS7hurlAb+G7gS5Ab+G6qeG6ueG6pUDhu5/Do8OzQGzDs8OjQOG6peG7kcOt4bq5w6JAbMOzLkBlKOG6uUA54bqn4bqxw7NA4bui4bq7LuG6ueG7uEAvWeG6pOG6vzdAbuG6p+G6ueG6pUBvbeG7keG7i+G6ucOiQE/huqRA4bu54bqn4bq54bqlQE/huqfDo+G6uUDhuqThurso4bq5w6JAb+G6pS7DqUA44buVQOG6pWfhuqdAb+G6peG6p0DigJxBw6lAZShA4bql4buRw6zhurnDokA4NeG6uUDhu5vhuqfDo+G6uUA4w7NAZeG6qzfhuqXigJ1Ab23hurvhurnDokA44bqra0Bl4bqzQDfhuqUo4bq7QMOp4buZ4bq5w6JAPyNA4bq5e8OpQG/huqUo4bq54bqlQGUza0Bv4bqlKOG6ueG6pUBr4bql4buFQOG7muG6p+G6sW9AT23huqlYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WeG7msOs4bqnQDnhuqvhurnhuqVA4bql4buRw6zhurnDokDhu5soQGzDs+G7n8SDb0BvMMOpQDfDtS5A4bq5w6Io4bq54bqlQMOi4bqnIeG6u0A44buPN0Dhu5soQDfhuqXhuq3hurnhuqVAbMOz4buf4bqv4bq5QDnhuqsuQGvhuqXhu5HDreG6ucOi4buwQOG7m+G6p+G6sTdAOCnhu59A4bql4bq/N0DhuqUhb0Dhu6Lhursu4bq5QG9tw6PhurlAOeG6qy5ANijhurlAb+G6pSjhurnhuqVAa+G6peG7hUDhu5rhuqfhurFvQE9t4bqpQGXDs+G7g+G6uUA54buR4buJN0A34bqlw7JAb23hur/hurnDokDhu5soQDk04bufQMOpKeG6ueG6pUDhurnDoi7hu59Ab+G7mUDEkeG6peG6p0A44bqrN+G6pUA24bqx4bq54bqlQDnhu5Hhu4k3QMSR4bqn4bq3w6lAbuG6uyFv4buwQOG6peG6vzdAbuG6p+G6ueG6pUBsw7Mu4bufQG9txKlAZSnhuqdAb23hu5Hhu4vhurnDouG7rEDhu7Xhu43hurnDokDhu5vDrOG6p0A54bq94buwQEvhuqXDquG6ucOiQMOC4bqnIeG6u0A44buPN0Dhu5soQOG7uSjhurtAbynhurtAb+G6pSjhurnhuqVAa+G6peG7hUA34bqlYkA5KeG6u0A3ITdA4bq54bqlKEBvbeG7keG7i+G6ucOiQDk04bufQMOpKeG6ueG6pUA34buD4bq5w6JAbyE3QDgp4bufQOG6pSFvQOG7ouG6uy7hurlAb23hurvhurnDokBv4bqnxINvQOG6peG6vzdAMMOpQOG6ueG6pSk34buwQOG6peG6uylvQDln4bq5w6JA4bq5w6Lhursp4bqnQMSR4bql4bq9LuG7sEDhuqXhurspb0A5Z+G6ucOiQG8za0Bv4bql4bq34oCm4buqQDfhuqXDtUA5Z+G6ucOiQGvhuqXhu4XhuqdA4bql4buJa0Dhu5vDrOG6p0A34bql4bqt4bq54bqlQGzDs+G7n+G6r+G6uUA54bqrLkBr4bql4buRw63hurnDokBvaEA34bql4buTN0A3ITdAZcOsa0BvM2tA4bqlw7Mx4bq5QOG6pSFvQOG7ouG6uy7hurlAN+G6peG6u0DDouG6pyHhurtA4bub4bqnw6Phurnhu6pAb+G6rTfhuqVAN+G7lTdAb+G6pS7DqUDDouG6py5ANyE3QDfDs2c3QG/huqXhuqdA4bqlIW9A4bui4bq7LuG6uUA34bql4bq7QGXhu5MuQG/Ds2jhuqdAb+G6peG6p8SDw7NA4bq54bqnw6Phurnhu7BA4bq54bql4bqnQDlm4bq5w6JANyE3QDcxa+KAplgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZ4bua4bqn4bqxN0DDon3hurlAb23hu5Hhu4vhurnDokDhuqXhur83QOG7m8Os4bqnQDjhuqdAbjzhurnhu7BAOeG7kS5A4bqlIW9A4bui4bq7LuG6uUA5xIPhurlAw6Iy4bq5QOG6pcOt4bq5QOG7m8Os4bqnQG/huqXEg0DhuqXhurFAb23huqHhu7BAw6LhuqfDsmtANyE3QGHDqUA3PMOpQOG6ueG6pTPhurlAOeG7keG7iTdA4bq54bqlxqHhurnDokDDouG6pyFAb23huqtA4bube+G6uUDhuqXhur0uQOG7m+G6r0Bv4bqn4bq54bqlQG/huqUy4bq54buwQG/huqnhurnhuqVA4bufw6PDs0Bsw7PDo0DhuqXhu5HDreG6ucOiQDkxb0Dhurnhu5HDrDdAZShA4bq54bqlxqHhurnDokDhurlpQGXhu5U3QDfDtS5ANyE3QDcxa+G7sEA3ITdA4bq5w6Io4bq54bqlQG9t4bq74bq5w6JA4bub4bqn4bqxN0A2POG6u0BvZuG6uUDhu5soQGvhuqUhb0DhuqXDs+G7n0DDouG6pyFAb23huqtAOOG6p0BuPOG6uUDhu5vhu43hurnDokDhu7kxb0BPaEDhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGt0w7Nv4bql4bq7beG7uFlPw7Phu5/Eg29A4bq44bql4bqnWC9rWQ==

Tuyết Nhi

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Vốn quý” của Xoan

“Vốn quý” của Xoan
2022-02-08 08:25:00

baophutho.vn Hơn 70 năm tuổi đời, nhưng có tới 70 năm “theo” Xoan - nghệ nhân Hát Xoan Nguyễn Xuân Hội, ông Trùm phường Xoan cổ Phù Đức (xã Kim Đức, thành...

Bình An: Khẳng định mình qua từng vai diễn

Bình An: Khẳng định mình qua từng vai diễn
2022-02-04 07:43:00

baophutho.vn Bình An tên đầy đủ là Nguyễn Bình An, sinh năm 1993 tại huyện Thanh Ba. Tuy không xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nhưng với...

Nhìn đời qua lăng kính nghệ thuật

Nhìn đời qua lăng kính nghệ thuật
2021-12-16 17:11:00

baophutho.vn Mỗi loại hình nghệ thuật đều có ngôn ngữ riêng. Nhiếp ảnh cũng vậy, ngôn ngữ của nó được thể hiện qua bố cục, màu sắc, ánh sáng đến những chi...

“Bay theo con đường ánh sáng”

“Bay theo con đường ánh sáng”
2021-12-05 06:11:00

baophutho.vn Có những bài hát khiến ta nhớ mãi, bởi âm hưởng ấy làm con tim ta rung động, ngân vang, thôi thúc ta không ngừng vươn lên để cống hiến cho đời,...

Đôi dép của thầy

Đôi dép của thầy
2021-11-20 14:33:00

baophutho.vn Thuở bé, nhà nghèo lại đông anh em nên tôi phải bỏ học từ năm lớp bốn. Tôi là con cả, lớn hơn so với các em nên hàng ngày phải làm việc nhà...

Những ngọn sóng vỗ từ tâm thức Việt

Những ngọn sóng vỗ từ tâm thức Việt
2021-11-06 14:37:00

baophutho.vn Hai phần ba trong số thời gian kể từ khi hưu trí, cô giáo Nguyễn Thị Lan Thanh dành cho thơ, viết tiếp những dang dở mà người bạn đời của bà -...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long