Cập nhật:  GMT+7
4buVQ3Hhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JkRMOU4bq+xILhu5/hu5c14bur4buGQ+G7ocOK4buk4buh4bq+4buU4bqg4buhw4pDRMOC4buG4buhN0Phu7nDlOG7oT3hu7Hhu4bhu6HhuqBDxanhu4Lhu6HDg+G7seG7guG7lS9DceG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSW8SCxanhuqLhu5/hu5c3Q0ThuqbDlOG7ocOD4buI4buhw5RD4bu1w5Lhu6HDiuG7pOG7oeG6vuG7lOG6oOG7oVHhu6nhu6HDlENNROG7ocOURMOCw5Thu6HDikN24bqg4buh4buGQkNE4bqmw5Thu6Hhu4ZD4bu1w5Thu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6Hhu4Dhu4jDlOG7ocOUQ+G7ucOS4buh4buGROG6tOG7huG7ocODxanhu4ZC4buhw5REw4LDkuG7ocOU4buU4bqg4buhQuG7s1Thu6Hhu47FqeG7ocOUReG7hkPhu6HDlOG7juG7q+G7hkLhu6FDSuG7huG7oeG6vuG7guG7q+G7huG7ocOU4buO4bq04buG4buhw4pDdsOS4buhN0Phu7nDlOG7oT3hu7Hhu4bDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5fhu5VE4buAQuG7ocOVw5RU4bq+xIJs4bufUkThuqLDlEPhu43hu6HDuuG7pXDDklPhu4/hu6FDxIJEQkPDlOG7jeG7oXR0w7rDklPhu4/hu6HhuqJEw5XDkuG6vsWpVOG7jeG7ocOA4bq+4buC4bqgw4rhu4/hu6Hhu4DFqeG7jkJE4buGLeG6vsSC4bqqw5Thu43hu6HFqeG7kMOU4buC4buP4buh4buAxanhu45CROG7hi3hu45EQkPDlOG7jeG7ocWp4buQw5Thu4Lhu4/hu5/hu6HDleG7juG6oGzhu58vL+G6oMO0w4DFqeG7gsOSQ+G7kMOUQ+G7gsO0UeG7hi/huqLEgsOVw4rDlOG7gsOSL+G7hsSCUsOVL3JzcHUvcXFy4bqicXDhu6dw4bundXDDlOG7p3Nz4bul4bq+w7ktccO0UsSCw4DDkuG7n+G7ocWp4bq+w5Rs4bufNeG7q+G7hkPhu6HDiuG7pOG7oeG6vuG7lOG6oOG7ocOKQ0TDguG7huG7oTdD4bu5w5Thu6E94bux4buG4buh4bqgQ8Wp4buC4buhw4Phu7Hhu4Lhu5/hu6FSROG6osOUQ2zhu5/DuuG7pXDhu5/hu6FDxIJEQkPDlGzhu590dMO64buf4buhL+G7l+G7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSJMWpw5LDlEThu4Lhu4bhu5/hu5doxILhu6HDlOG7sUThu6HDgMOJ4buh4buAduG6oOG7ocOK4bqww5Thu6HhuqLhu4Lhu6HDlOG7kFTDgsOU4buh4buOS0Thu6HhuqLhu6lU4buhw5Thu47hurThu4bhu6HDg+G7mk3hu4ZC4buh4bqgxanhu4Lhu6HDlMOM4bqg4buhY0NE4buGLTbEgkTDlUNE4buG4buhT+G7oWnhu4LDisOKxalE4bqgQ0TDteG7ocOU4bq44buGQ+G7oTZExILDteG7oTdD4bu5w5Thu6E94bux4buG4buh4buT4buw4buGQ+G7jeG7ocWoe+G6qeG7mcO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l2Thu47hu4Lhu4ZC4buh4buGQ1Dhu4ZC4buh4buGQuG7qVThu6Hhu4zhu5DFqcO14buhw5Thu5BUw4LDlOG7oeG7jktE4buh4bqi4bupVOG7oU/hu6HhuqDGsOG6oOG7ocOKQ+G7kOG7oVHhu57huqDhu6FRxILhu4bhu6HDgEThuqzhu4bhu6E3Q+G7ucOU4buhPeG7seG7huG7ocOU4bui4buhW+G7gsOKw4rFqUThuqLhu4Lhu6HDg8OC4buG4buhw5JDxJDFqeG7oeG7hsWp4buA4buhNFThu5DDlUPhu5DDtOG7oSTGsOG6oOG7oeG7hkPhu6nhu6HhuqBD4buc4bqg4buhw5Thu47GsOG6oEPhu6HDiuG6tOG7kOG7oUJHROG7oeG7hkLhu5pNROG7oeG6ouG7s+G7huG7oeG6oOG7seG7hkPhu6FCRMaw4bqg4buhUUxE4buhw4pD4bux4buh4buG4buv4buGQuG7ocOAw4nhu6Hhu4Dhu7XDlOG7ocOU4bu34buA4buh4buGQ0Xhu4bDteG7ocOD4buaTeG7hkLhu6HDlOG7jkvhu4bhu6HDlOG7juG7mk7DlOG7oVHhu6nhu6HDleG7mkvhu4ZC4buh4buA4buY4buhw4Phu4Thu4ZC4buhw4Dhu6/hu4ZCw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXN0Lhu5pNROG7oeG6ouG7s+G7huG7oeG6oMag4buGQuG7ocOD4buaTuG6oOG7oVThurThu5Dhu6HhuqDhu7fhu5Dhu6Hhur7hu6nhu4Dhu6FRROG6puG6oOG7ocOUQ8SC4buC4buh4bqgeMOS4buhw4pDROG7oeG6okfhu4bhu6HDlOG7kFTDgsOU4buhw5Thu47hurThu4bhu6Hhu4DGsEThu6Hhu4ZD4bup4buhw4PhuqThu6HDkkNG4buGQuG7ocOU4buO4buaTeG7hkLhu6FDTsOS4buh4bqg4buE4buh4buGQuG7mk1E4buhw4DDieG7ocOU4buQVMOCw5Thu6HhuqBDw43hu4bhu6FR4buYRMO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l2RDw4nhu6HDlOG7juG7teG7huG7oTbFqeG7hkRSxanhu6FP4buhw5Thurjhu4ZD4buhOMOKxalUxanhu4DFqeG7ocOD4but4buhQkNE4buh4buGQ+G7ueG7huG7oeG6vuG7mk7hu4ZC4buhw5Thu5BUw4LDlOG7oeG6ouG7qVThu6HDiuG7pOG7oeG6vuG7lOG6oOG7oeG7p3PhuqDhu4Dhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6FydOG7oUJETcO14buhw5TEkOG7hkPhu6HDg8OC4buG4buh4bul4buhQkRN4buhw5XGsOG7hkLhu6Hhu4ZC4bupVOG7oXJ1L3HDtOG7oSRD4bq44buh4bqgxrDhuqDhu6HDg+G7seG7guG7oeG6oOG7ueG7huG7oeG7hkNE4bqmw5Thu6HDg0xE4buh4bqg4buWxanhu6HDlOG6uOG7hkPhu6E4w4pE4buGxalSxanhu6HDlEPhu4LGsMOU4buhw4pDSEThu6HDlEXhu4ZD4buhw5Thu47hu6vhu4ZC4buh4bq+4bur4buGQ+G7oUJExrDDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5d0w7ovdMO54buhw5Thurjhu4ZD4buhT+G7oTdD4bu5w5Thu6E94bux4buG4buhw4DGsOG7guG7oeG6oMaw4buC4buh4buGQ0ThuqbDlOG7ocOD4buI4buh4bqi4buaTEThu6Fw4buhw4Phu4jhu6Ek4buhUeG7qeG7guG7oeG7hkLhu6lU4buhcnUvccO04buhZEPEguG7guG7oSRL4buh4buM4buQxanhu4bhu6E0Q8SQ4buhw5Thu5pO4buGQuG7oTdD4bu5w5Thu6E94bux4buGw7Xhu6F04buhw4PDicWp4buhw4NE4bqs4buA4buh4bqg4buE4buh4buGQ0ThuqbDlOG7ocOD4buI4buhw5RD4bu1w5Lhu6Hhu4ZD4bu1w5Thu6HDlOG7ouG7ocOU4buO4buaTOG6oOG7ocODw4Lhu4bhu6Hhu4bFqVThu6FC4buK4buA4buhw5RD4bup4buGQ+G7ocOSQ8OM4buhNkRUxal6xanDikThu6HDlOG7juG6tOG7huG7ocOD4bux4buC4buhNFThu5DDlUPhu5Dhu6HDkkPEkMWp4buh4buGxanhu4DDteG7oeG7hktE4buh4buGQ0ThuqbDlOG7ocOD4buI4buhQkThu7Hhu4Dhu6FT4buQw4zhu4ZC4buhLXPDteG7p+KBsCTDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5cqROG6pOG7kOG7ocOKROG6puG7huG7ocOUQ01E4buhw5REw4LDlOG7ocOU4buOT+G7oeG7huG6tOG7huG7ocOKQ3bhuqDhu6Hhu4ZCQ0ThuqbDlOG7oUNL4buG4buh4bqi4buC4buhQkThu4Thu6Hhu4Dhu6vhu4ZDw7Thu6EkxrDhuqDhu6Hhu4ZD4bup4buhw4pDxJDhu6HDlOG7mk7hu4ZC4buhQ0fhuqDhu6FP4buhYsWp4buQw5Xhu5DDteG7oVvhu4LDisOKxalE4bqi4buC4buhQkNE4buh4buGQ+G7ueG7huG7oUJE4buE4buh4buA4bur4buGQ+G7oUNL4buG4buhcXNw4buhw4rhu4AvQ8O14buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buhw4pDROG7oUJE4buE4buhT+G7oVvFqcOSw5Lhu4LDteG7ocWow4pEw5TFqeG7ocOD4buaTuG6oOG7oUJDROG7oeG7hkPhu7nhu4bhu6Hhur7hurThu4bhu6HDlExE4buhcXBw4buhw4rhu4AvQ8O04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l+G6p+G7ocOU4buO4buQ4buGQuG7ocOU4buz4buA4buhZOG7gsOKVOG7gsO14buh4buGQ0ThuqbDlOG7ocOD4buI4buhw4Phu5pO4bqg4buhQkNE4buh4buGQ+G7ueG7huG7ocOU4buO4buC4buGQuG7oeG7gOG7mMWp4buhw4PDjeG7hkLhu6HDikPhu4Lhu7Hhu4ZC4buhLXLDteG7p+KBsCTDteG7oVHhu6nhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6HDg0ThuqThu5Dhu6HDikThuqbhu4bhu6FCROG7hOG7oeG6vuG7q+G7hkPDteG7oeG7hkNE4bqmw5Thu6HDg+G7iOG7oeG6oOG7hOG7ocOUQ+G6rOG7oVPhu5DDjOG7hkLhu6HDlExE4buhLXFw4oGwJMO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l1vhu6nhu4ZC4buh4bqgQ+G7lOG6oOG7oVPEguG7ocOKQ8aw4bqgQ+G7oVHhu6nhu6FTxILhu6HDlOG7sUThu6HDg+G7reG7ocOAw4nhu6Hhu4B24bqg4buhw4rhurDDlOG7oUNL4buG4buh4buA4buIw5Thu6Hhu4ZC4bupVOG7ocOU4buO4bq04buG4buhw4Phu5pN4buGQuG7oeG6oMWp4buC4buhw5TDjOG6oOG7oWNDROG7hi02xIJEw5VDROG7huG7oU/hu6HDgEThurThu4bhu6FCRExE4buhw5Thurjhu4ZD4buhNkTEguG7oVHhu6nhu6FjQ0RCxanDtOG7oSTGsOG6oOG7oeG7hkPhu6nhu6HhuqBD4buc4bqg4buhw5Thu47GsOG6oEPhu6HhuqDhu7Hhu4ZD4buhw4DGsOG7guG7ocOU4buQVMOCw5Thu6HhuqLhu6lU4buhw4pDRMOC4buG4buhQ+G7guG7q8OU4buhw4Phu4jhu4ZC4buhw4NE4buh4bq+4burROG7ocOU4buOT+G7oeG7huG6tOG7huG7oeG7hkLhu5BU4buhQ0Thuqzhu4DDtOG7oWNP4buh4bqg4buc4buQ4buhQ0jFqeG7ocODw4nFqeG7ocOSQ+G7mkvhu4ZC4buhw4Phu63hu6HDg+G7mk7huqDhu6FD4buQVOG7ocOD4buI4buGQuG7ocOD4bqs4buhQ0rhu6HDlOG7jk7hu6FR4bup4buhw5VL4buhw5TGsOG7huG7oeG7hkLhu5pNROG7oeG6ouG7s+G7hsO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l1vhu6nhu4ZD4buhw4pDxrDhuqBD4buhw5Thu47hurThu4bhu6Fxw7rhu6HDg+G7guG7qeG7huG7ocOU4bup4buQ4buhw5Thu5BUw4Lhu4bhu6EzYuG7oWThu4LDisWpROG6ouG7guG7oVHhu6nhu6Fjxanhu4ZU4buC4buh4bqgxqDhu4ZC4buhw4DDieG7oeG7gHbhuqDhu6HDiuG6sMOU4buhw4pDROG7ocOU4bup4buQ4buhw4pDw43hu4ZC4buhw5RD4bqs4buhw5REw4LDkuG7ocOU4buU4bqg4buh4bqgQ+G7q1Thu6HhuqLhu4Lhu6HDlOG7kFTDgsOU4buh4buM4buQxrDhu6HhuqLhu6lUw7Thu6EkxrDhuqDhu6Hhu4ZD4bup4buh4bqgQ+G7nOG6oOG7ocOU4buOxrDhuqBD4buh4bqgxqDhu4ZC4buh4bqg4bux4buGQ+G7ocOAxrDhu4LDteG7ocOUQ01E4buhw5REw4LDlOG7oeG6vuG7q+G7hkPhu6FCRMaw4buh4bqg4buE4buhw5RD4bqs4buh4bq+4bup4buA4buhw4Phu4Thu4ZC4buhw4Dhu6/hu4ZC4buh4bqgxrDhuqDhu6HDg+G7mk3hu4ZC4buhw4zhu4ZC4buh4buG4buaTOG6oMO14buhQuG7s1Thu6HDlENE4bqmw5Thu6FD4burROG7oeG6oEPhu4Lhu6Hhu4ZD4bup4buh4bqg4bugxanhu6HhuqDGoOG7hkLhu6Hhu4ZD4bua4buhw5JDxrDhu6FD4buC4burROG7oeG7gOG7mMWp4buh4buA4bup4buGQsO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7lyTGsOG6oOG7oeG7hkPhu6nhu6HhuqBD4buc4bqg4buhw5Thu47GsOG6oEPhu6HhuqLhu57hu6HDgMaw4buC4buh4buGQ0ThuqbDlOG7ocOD4buI4buhw5RD4bu1w5Lhu6HDleG6suG7ocOURMOCw5Lhu6HDlOG7lOG6oOG7oeG7seG7hkPhu6FD4buaT+G7hkLhu6HDg8OC4buG4buhw5JD4bu34buG4buh4bq+TOG7huG7ocOD4bu1w5Thu6Hhu4bhu5pM4bqg4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buhw5Thu5Dhu7fhu4bhu6HDlExE4buhQ+G7gnjhuqDhu6Hhur7hu7Phu5Dhu6FDS+G7hsO04buhZOG7kFTDgsOU4buhw4Phu5pO4bqg4buh4bqi4bue4buhw4Phu4LGsOG7huG7ocOV4bqy4buh4buOS0Thu6HhuqLhu6lU4buhQ0vhu4bhu6FP4buh4bqgxrDhuqDhu6HDikPhu5Dhu6FR4bue4bqg4buhw5JDxJDFqeG7ocOAduG6oOG7oVHhu6nhu6HDkkPEkMWp4buhw5Thu7NU4buh4bqgxqDhu4ZC4buh4buGQ+G7muG7oU/hu6HhuqDGsOG6oOG7oVHhu5jhu4ZC4buh4buG4buSROG7oeG6oOG7lsWp4buhN0Phu7nDlOG7oT3hu7Hhu4bDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSxajhu5DDlEPhu4Lhu47hu5/hu5dkQ8SC4buC4buhYyQ2ZOG7lS/DkuG7lw==

Theo SCMT

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Rực rỡ màn bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Rực rỡ màn bắn pháo hoa đêm giao thừa.
2023-01-22 01:19:00

baophutho.vn Thời khắc chuyển giao từ năm Nhâm Dần 2022 sang Quý Mão 2023, người dân Đất Tổ đã được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực rỡ sắc màu, mang nhiều...

Sắp khai mạc đường hoa Home Hanoi Xuan 2023

Sắp khai mạc đường hoa Home Hanoi Xuan 2023
2023-01-11 09:41:00

Sự kiện Home Hanoi Xuan 2023 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 25-1-2023 (nhằm ngày 22 tháng Chạp đến mồng 4 tháng Giêng), hứa hẹn mang đến khách du xuân những trải nghiệm khó...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long