Cập nhật:  GMT+7
R+G7skvEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPhu7Xhu7Q3KuG7puG7iEhHNjc1Oj/DnUjhu6Hhu5w3xKhV4buaP8OdxKgq4buU4bu0xKg2OFA3xKjhu7I44bqlxKjhu6R7P8OdxKjhurPhu5DEqMOa4buyOsSo4bqzw5XhuqXEqMOd4bu04buYJsSoN8SDxKhL4buASi1L4buAT8OJLz/hu5YmxKg2OsSo4bqzIuG7tMSow5o4POG7tMSoP+G7libEqExKTE1HLzY3NTo/w51IRy/hu7JLSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gz4buR4bumw5XDmeG7iEjhu7Xhu7IpP8OdxKg34bu0P8SoN8SDxKhww53hu6A/xKjhu7Lhu5A/w53EqHDhu7Lhu5DEqD/huqMiw5rEqC3EqMOs4buy4bu0xKg/4buyw5Q/4buyxKg3Iz/hu7LEqHjhu7I5xKjhu7Xhu7Iu4buAxKg3NTo/w53EqFU84bu0xKjDmuG7mD/hu7LEqDc14bu0Vz/EqOG6sy4/w53EqD/hu64/xKgl4bu0P+G7ssSoN+G7rMSow5rhu7I4P8OdxKjDmuG7suG6o8OVxKgz4buyw6HDmsSo4buyPuG7tMSoNDjDlMSoJuG7kj/hu7Lhu4DEqD/hu7Lhu5omxKg34buSOsSo4bukez/DncSoKuG6r8OaxKg34buyOcOaxKjhu6RT4bqlxKg34bu2P8Sow5nDoT/DncSow5rhuqE/w53EqD/hu7LhuqPEqMOa4buY4bu0xKg34buy4bu0Vj/EqMOa4buy4bu0xKgz4buy4bu2xKjhurM8P8Sow5rhu7I6xKjDmsOUw5rEqD/DneG7oD/EqOG7suG7kD/DneG7gMSoVcOVxKg34buyw5Q/w53EqOG7pFE4xKg/4buWJsSoTEpMTuG7gMSoJuG7nDfEqFXhu5o/w53EqCrhu5Thu7TEqDY4UDfEqOG7sjjhuqXEqOG7pHs/w53EqOG6s+G7kMSow5rhu7I6xKjhurPDleG6pcSow5rDoMOVxKjDmsOUw5rEqD/DneG7oD/EqOG7suG7kD/DneG7gMSoN33EqMOa4buyw6PDmsSoN+G7tj/EqMOZw6E/w53EqDc14buwP8So4bukQMOVxKhV4buQP8Sow5o7xKjDojjEqOG7suG6oyI/w53EqMOd4bu04buYJsSoN8SDxKhL4buASi1L4buAT8OJLz/hu5YmxKg2OsSo4bqzIuG7tMSow5o4POG7tMSoP+G7libEqExKTE3hu4ZHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrMOVMzfhu7Q6P+G7iEhH4bu0JsOdxKjDmirDlTY2xJDhu4jhu7TDrOG7pj834bumNeG7iMSoNjfhuqUq4bumxJDhu4jhurXhu7TDmTfhu7LDisSow5JPSjPDouG6vsSo4buy4bum4bu0w53hu7I3w4rEqE9KSjPDouG6vuG7iMSoNjXDmsSQ4buILy/DmuG7hlXDlToz4buyODfhu7I64buG4bqzPy/DmeG7pjYlNzozLz/hu6bhurU2L0xOS04vS01Mw5lLS09M4buOTcOSN0tPw5NKKktKLUtLS8OZS0tPSuG7jkpON8OS4buMKkstS0rhu4zhu4YkM8Od4buIxKjDlSo3xJDhu4jhu6Hhu5w3xKhV4buaP8OdxKgq4buU4bu0xKg2OFA3xKjhu7I44bqlxKjhu6R7P8OdxKjhurPhu5DEqMOa4buyOsSo4bqzw5XhuqXEqMOd4bu04buYJsSoN8SDxKhL4buASi1L4buAT8OJLz/hu5YmxKg2OsSo4bqzIuG7tMSow5o4POG7tMSoP+G7libEqExKTE3hu4jEqOG6teG7tMOZN+G7ssSQ4buIw5JPSuG7iMSo4buy4bum4bu0w53hu7I3xJDhu4hPSkrhu4jEqC9IRy8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzw6zDlTM34bu0Oj/hu4hIcOG7suG7oD/EqOG6s+G7tOG7sD/EqHDDneG7oD/EqOG7suG7kD/DncSo4bu14buy4bqjXT/DncSoJuG7kuG7tMSow6x9xKgz4buyUT/EqMOt4buYP8So4bqy4bu0VjfEqHjhu7I5xKjhu7Xhu7IuxKjhu4TDreG6ssOtw5U/JUbEqOG7suG6oyI/w53EqMOZVD/hu4DEqOG7slvEqDc1MMSoJeG7ssOUw5rhu7LEqOG7pOG7rD/EqMOd4bu0w5U6xKjDmUDDmuG7ssSoJjHEqDfhu5Dhu7TEqCXhu7I64buYP+G7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISOG7teG7suG7pjrEqOG7pDvhu4DEqDd9P8OdxKg/w504Pj/EqOG6szw/xKjhu7I44bqlxKjhu6R7P8OdxKg3NeG7sD/EqOG7pEDDlcSoVeG7kD/EqOG7pOG7kjfEqOG7jkvhu4bhu47DkkvEqDfhuqvEqOG7pD4/w53hu4DEqDfhu5Y/w53EqEtM4buATMOJxKjhu4RLSuG7hkpL4buMxKg34bqrxKjhu6Q+P8OdRsSoNjrEqMOaYT/DncSoJeG6reG7gMSoN+G7lj/DncSoTeG7gOG7jMOJxKjhu4RN4buGTeG7jEvEqDfhuqvEqOG7pD4/w51GxKg2OsSow5o4POG7tMSoP+G7libEqExKTE3hu4bEqOG7tX0/w53EqMOZ4bqjxKg/MMSow5rhu7I6xKjhurPDleG6pcSoNzXhu7A/xKjhu6RAw5XEqFXhu5A/xKjhu6Thu5I3xKhLSkzhu4ZNw5JOxKg34bqrxKjhu6Q+P8Od4buAxKg34buWP8OdxKjDkuG7gOG7jMOJxKjhu4TDkuG7hk3Dk+G7jMSoN+G6q8So4bukPj/DnUbEqDY6xKjDmmE/w53EqCXhuq3hu4DEqMOd4bu04buYJsSoTOG7gEvDicSo4buETOG7hkvhu4xNxKg34bqrxKjhu6Q+P8OdRsSoNjrEqMOaODzhu7TEqD/hu5YmxKhMSkxNxKjhu4bEqOG7tTU6P8OdxKjhu6Q74buAxKjDmeG6o8SoPzDEqD/DncagP8So4buy4buSP8So4buk4buSN8Sow5NM4buGS8OSTcSoN+G6q8So4bukPj/DneG7gMSoN+G7lj/DncSo4buO4buAS8OJxKg2OsSow5phP8OdxKgl4bqtxKjhurPhu5DEqMOd4bu04buYJsSoTOG7gMOSw4nEqDY6xKjDmjg84bu0xKg/4buWJsSoTEpMTeG7hsSo4buL4bqjxKg/MMSoNzU4P8OdxKjDmeG7kOG7tMSo4buy4buSP8So4buk4buSN8SoTkrhu4ZMSkvEqDfhuqvEqOG7pD4/w53hu4DEqDfhu5Y/w53EqE/hu4DDksOJxKg2OsSow5phP8OdxKgl4bqtxKjhurPhu5DEqMOd4bu04buYJsSoS+G7gEvDicSoNjrEqMOaODzhu7TEqD/hu5YmxKhMSkxN4buGRy8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzw606w5nhuqXhu4hI4bqy4bu0VsOaxKjDmTjhuqXEqDc14bu4xKgmKeG7tMSoNzXhuqMgP8OdxKgq4buU4bu0xKg2OFA3xKg34buyUDPEqDc1Oj/DncSoN+G7siDhu7TEqMOd4bu0w5U/xKg0OMOVxKjhu6Thu5TEqMOdOzPEqDPhu7JRP8SoNDjDlT/EqDc1Lj/DncSo4buyW8SoNzUwxKgz4buyw6HDmsSo4buyPuG7tMSoJeG7tD/hu7LEqDfhu6zhu4DEqOG7pOG7nMOaxKhV4bu0VjfEqOG7pDzhu7TEqOG6syLhu7TEqOG7sjrhu5I3xKjhu6R7P8OdxKg24buYP8Sow6I4UDfEqC3EqCXhu7Q/4buyxKjDmTrDlT/hu7LEqMOaw6DDlcSow5rDlMOaxKjDmTrDlT/hu7LEqD/DneG7suG7tFYz4buGRy8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzYzg34buyOjXhu4hI4buJ4bu0P+G7ssSo4bqy4bqhRy8zSA==

Đinh Vũ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long