Cập nhật:  GMT+7
SiXhu47DkuG7sCjhu5rhuqPhuqPhu4DDk8Ohw4Mqw6MoVsOTS8O5VuG6oeG7sFbhu6xW4bqjLW1WPHrDkuG6o8Odw5Lhu7Al4bqvw5LDo+G6oVs8JMOSYuG7oj7DkmRWw5Il4buePCTDkuG6o+G7mjwkw5Lhu65Aw5LDo1E8JMOSKDgqw5I8JcSDxag8Si8l4buOS0rDocOS4buwKOG7muG6o+G6o+G7gMOTw6FtPuG7rMSRw5NLSiopJMOS4bqj4bqh4buw4buAw5MvL+G7sMOM4buq4buaPsOhJcSDw6MlPsOMYjwv4busVuG6oyHDoz7DoS88VmPhuqMvw5XDlcOV4buML+G7jsOVw5Xhu6zhu5Lhu4zGoOG7kMOV4buM4buMw6Phu47hu5bhu5DDlOG7luG7kCjhu47DjC7DoSTDk8OSL0vDg+G6oT48JMOSw6DEg2XDkuG7ji/DleG7jMOVw5XDjcOS4busPuG7mjwlw5LhuqMww5Lhu6rhu5w8w5Il4buiPCTDkuG7sOG6s+G7msOSw7lW4bqh4buwVuG7rFbhuqMtbVY8esOS4buuUMOSJCrhu6Apw5IhJT7hu6A8JMOS4buO4buM4buCw5LhuqM+w5JiNirDkuG7sOG6sTwkw5Ihw6nDkjxRKcOSPCQ+4bucKsOMw5Lhu4jhu6UkxIMxPEjDksOq4bubw4HEqEovw6FLSsOhw5Lhu7Ao4bua4bqj4bqj4buAw5PDoeG7o1bhu5rhu6zDk0vhu6Ul4buiw5LhuqPhu6A8w5JkxIPhu6TDo8OSIMOjIMOSw7PhuqXhu7DDksO5VuG6oeG7sFbhu6xW4bqjLW1WPHrDkjwk4buixJHDkuG7jsagL+G7ksOS4buwJT7DkuG7qirhu7TDo8OS4bqjw53DksOjxajDocOSw6PhuqHEgzwkw5I8JSrhu7bEg8OSJTU8w5Ji4buiPsOS4buw4buc4buww5IoPuG7nirDkmRWw5Il4buePCTDkuG6o+G7mjwkw5Lhu7Dhu5o+w5Lhu7Dhu6TDocOSYjYqw5IlxJHDkmJbPCTDksOjUTwkw5Lhu6oq4buyPMOS4buuMsOSKDgqw5I8JcSDxag8w4xKL8OhS0rDocOS4buwKOG7muG6o+G6o+G7gMOTw6FtPuG7rMSRw5NL4budKuG7nCnDkuG7rjDhu7DDkuG7rirhu7bEg8OSJeG7ojwlw5LDuVbhuqHhu7BW4busVuG6oy1tVjx6w5Lhu6co4buaw5J14buaKChWPCrEg+G6o8OS4buwJT7DkuG7qirhu7TDo8OSZFbDkiXhu548JMOS4bqj4buaPCTDkijEgyA8w5Io4buiw5LDo+G6oVs8JMOSw6PDmSnDkuG7sOG6s+G7msOSJVA8JMOSYuG7osOS4bqjw53DksOj4bqhOcOSw6Ml4buiPCXDkjzhu7Y8w5LDo+G7oDwkw5LDo+G6oT48JMOS4buwJSrhu7Q8w5Iow6I44buww5Lhu7DhurPhu5rDkik/PCXDjEovw6FLSsOhw5Lhu7Ao4bua4bqj4bqj4buAw5PDoW0+4busxJHDk0vDuVbhuqHhu7BW4busVuG6oy1tVjx6w5Lhu7Dhu5opw5Ih4bu0w6PDkuG6o8Odw5Lhu7AlKsOSw6M2KsOS4buU4buS4buCw5IhJT7hu6A8w5Lhu67hu6bEg8OSw6PDosOS4buw4bqz4buaw5IpPzwlw5Ji4buiPsOSw5Uvw5TDkuG7rH08JMOS4bqj4bugPMOSw6Elxq8pw5Lhu7Dhu5o+w5I8JeG7pMOjw5Lhu7DhurPhu5rDkiVQPCTDjcOS4buuMTwkw5LDoyU3KsOS4buuVMOjw5Ip4bq34buww5LDoyrhu7LEg8OSw6NRPCTDkuG7mOG7jOG7gsOS4busPuG7mjwlw5LhuqMww5Lhu6rhu5w8w5Il4buiPCTDksOj4bqnw5Lhu7Dhu5zhu7DDkuG7rH08JMOSZFbDkiXhu548JMOS4buw4buaPsOS4buw4bukw6HDkiU1PMOMSi/DoUtKw6HDkuG7sCjhu5rhuqPhuqPhu4DDk8OhbT7hu6zEkcOTS0I2KsOSw6PhuqFbPCTDksOjw5kpw5Lhu67Dojjhu7DDkuG7rjMqw5IpNirDkmLhu6LDkjwlKuG7tsSDw5Ip4buoxIPDkmRWw5LDk8OhJSrhu7I8w5Lhu6rhu6A8w5IkKjYqw5Il4buePMOTw5IlNTzDjcOSw7lW4bqh4buwVuG7rFbhuqPDkuG7ruG7mjwkw5Ilw6I2PCTDksOjNirDkmIq4bu44buww5LDo1E8JMOSw6PhurvDkuG6o8SD4bukw6PDkig4KsOSPCXEg8WoPMOS4buw4bqz4buaw5IpPzwlw4xKL8OhS0rDocOS4buwKOG7muG6o+G6o+G7gMOTw6FtPuG7rMSRw5NL4bulJeG7osOS4bqj4bugPMOSZMSD4bukw6PDkiDDoyDDkuG7sHvDksOj4bqh4bq3w5LhuqM5w5LDo+G7nirDkuG6osOjxIPDo8OjJOG7muG6ocOjw5Lhu67hu5o8JMOSPCVSKcOSKeG6t+G7sMOSw6Mq4buyxIPDksOj4bq7w5LhuqPEg+G7pMOjw5IoOCrDkjwlxIPFqDzDkuG7juG7kOG7gsOSw5PDo+G6oT48JMOS4buuKuG7tsSDw5IhKuG7uDzDksOjJTrDksOj4bqhw6I3PCTDksOjJcSDxag8w5IoOCrDk8OSYuG7osOS4buOw5Xhu4LDksOTw6PhuqE+PCTDkuG7rirhu7bEg8OSISrhu7g8w5LDoyU6w5LDo+G6ocOiNzwkw5Lhu6o/PCXDksOjJcOiNzwkw5PDkmLhu6I+w5IkKuG6q+G7msOSw6MlxajDocOSPCrhu7I8w5I84buixJHDjMOSw4PhurvDkijhu7jDkjzhu6LEkcOS4bqjw53DkiQq4bugKcOSZMSDMDwkw5IhJT7hu6A8JMOS4buWLeG7juG7jOG7gsOSPOG7tMSDw5Lhu64wKsOSKVTDo8OSYjYqw5I8JeG6qzwkw5LDk+G7sDU8w5IkKnvDkjwkw6I44buww4zDk0ovw6FLSsOhw5Lhu7Ao4bua4bqj4bqj4buAw5PDoW0+4busxJHDk0vDg+G6oT48JMOSw6DEg2XDkuG7ji/DleG7jMOVw5XDjcOS4busPuG7mjwlw5LhuqMww5Lhu6rhu5w8w5Il4buiPCTDkuG7sOG6s+G7msOSw7lW4bqh4buwVuG7rFbhuqMtbVY8esOS4buuUMOSJCrhu6Apw5IhJT7hu6A8JMOS4buO4buM4buCw5LhuqM+w5JiNirDkuG7sOG6sTwkw5Ihw6nDkjxRKcOSPCQ+4bucKsONw5LDo+G6oT48JMOSISUqw5IoOCrDkjwlxIPFqDzDkuG6oX08JMOSw6NRPCTDksOU4buCw5Io4buyPMOSw5TDjeG7mMOSw6PhurvDklbEg+G6oT7DkuG7iMOUw43hu5bDksOj4bq7w5LEguG6om/EqMOSPCU3w5LhuqPhuq3DkuG7rns8JMOSJHvDocOSw6PhuqfDkuG7rH08JMOSZFbDkuG7sOG7mj7DkuG7sOG7pMOhw4zDksOD4bqhPjwkw5LDoyU3KsOSJCrhu5o8w5I84buixJHDjcOSw6PhurvDkuG6o8SD4bukw6PDkig4KsOSPCXEg8WoPMOS4buw4bqz4buaw5LDuVbhuqHhu7BW4busVuG6o8OSOcOSKeG6peG7sMOS4buO4buYw43hu5Dhu4LDjEovw6FLSsOhw5Lhu7Ao4bua4bqj4bqj4buAw5PDoW0+4busxJHDk0vDuVbhuqHhu7BW4busVuG6o8OSYuG7qDzDkuG7ruG7mjwkw5Lhu65Uw6PDkinhurfhu7DDksOjKuG7ssSDw5Lhu67hu7Q8w5I8USnDksOV4buMw5Thu4zDjcOS4buuMirDkmRWw5Lhu7DhurPhu5rDkiVQPCTDkuG6o8Odw5IlPuG7ojzDksOjPuG7ojzDkuG7sCXhu57EkcOS4buqUzwkw5Lhu64q4bu4PMOSw5M5w5Lhu6rhu6TDo8OS4buw4bqlw5I8NSrDkjzhu6I+w5Lhu64q4bu2xIPDkiEq4bu4PMOSw6MlOsOSw6PhuqHDojc8JMOS4buwJT7DksOhJVfDocOMw5NKL8OhS0rDocOS4buwKOG7muG6o+G6o+G7gMOTw6FtPuG7rMSRw5NLw4PhuqE+PCTDksOhJcOZPMOSISXhuq/hu7DDksOTbj7huqFWw5LDusSDZMSD4bqhxJHDk8OSw6Phu6Ypw5LDo+G6ocSDPCTDjcOSw7lW4bqh4buwVuG7rFbhuqPDkuG6o8Odw5LDoSXhu5zDo8OSw6PhuqEqQDzDksOjJeG7sinDkikyw6PDksOTKeG7qMSDw5JkVsOSISXhu5zhu7DDk8OS4buwJT7DksOjJTrDksOj4bqhw6I3PCTDksOD4bqhxIM8JMOSw4DEgzDhu7DDjEovw6FLSsOhw5Lhu7Ao4bua4bqj4bqj4buAw5PDoW0+4busxJHDk0vDgSXhu5zDo8OS4buqKkDEg8OSw6PhuqE+PCTDkikyw6PDkuG7sMSDMuG7sMOSJVvDocOS4buq4bucPsONw5IgPCTDknXhu5ooKFY8KsSD4bqjw5Lhu7AlPsOS4buqKuG7tMOjw5LDg+G6ocSDPCTDksOAxIMw4buww5Lhu657PCTDkmLhu5oqw5LDo+G6oX3DksOgxIPhu5o8w5LDo+G6oVs8JMOS4buuMCrDkmI2KsOS4buwJSrhu7Q8w5Iow6I44buww5LDo1E8JMOSw6PhuqHDojk8JMOSPOG7osSRw5I8JcOiPCTDkiElIDwkw5LDoSXhu6Aqw5Io4buiw5LDoyU6w5LDo+G6ocOiNzwkw5LDo1E8JMOSw6PhuqHDojk8JMOS4busxIPEkcOSPCXhu6TDo8OMSi/DoUtKw6HDkuG7sCjhu5rhuqPhuqPhu4DDk8OhbT7hu6zEkcOTS8OD4bueKsOSw6MlOsOSw6PhuqHDojc8JMOS4buwJcOZxIPDkuG7i8SDw43DksO5VuG6oeG7sFbhu6xW4bqjw5Lhu7DhurU8JMOS4buuUMOS4buwJeG6pTwkw5IhKuG7tDzDkuG6ozDDkijDojg8JMOSw5MhJeG7nOG7sCXDkiXhu6I8JMOS4bqj4bqpw5Lhu6zhurc8JMOS4buw4buc4buww5Lhu6w64buwJcOSYuG6t8OS4buw4buaPsOS4buw4bukw6HDkmLhu6LDkuG6o+G7mjwkw5LDo+G6oVs8JMOTw5I8JOG7osSRw5Lhu7Dhu6I8JMOSw6NRPCTDjC/DjEovw6FLSsOhw5Lhu7Ao4bua4bqj4bqj4buAw5PDoeG6oj7Eg+G6oeG7sFbDk0vDgyVWPsOSw4PDg0RC4bulSi/DoUs=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lexus RX 2023 lộ diện

Lexus RX 2023 lộ diện
2022-05-19 15:27:00

Thương hiệu xe sang của Toyota xác nhận, Lexus RX 2023 ra mắt thế giới vào ngày 1/6 và tung bức ảnh tiết lộ thiết kế mới của mẫu SUV bán chạy nhất của hãng.

Mỗi phút người Việt mua một chiếc ôtô

Mỗi phút người Việt mua một chiếc ôtô
2022-05-16 15:54:00

Hiệu ứng từ chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước (Nghị định 103, áp dụng đến hết tháng 5/2022) giúp doanh số thị trường ôtô Việt Nam tiếp tục...

Mercedes bán xe điện tại Việt Nam từ tháng 10

Mercedes bán xe điện tại Việt Nam từ tháng 10
2022-05-09 15:23:00

Đại diện Mercedes Việt Nam cho biết, mẫu sedan chạy điện EQS sẽ xuất hiện tại triển lãm ôtô Việt Nam 2022, sự kiện tổ chức vào tháng 10 tới ở TP HCM. Hãng giao xe đến các khách...

Ấn Độ không muốn Tesla bán xe nhập từ Trung Quốc

Ấn Độ không muốn Tesla bán xe nhập từ Trung Quốc
2022-04-29 10:06:00

Thông điệp đưa ra của vị bộ trưởng rất rõ ràng và không phải lần đầu tiên, rằng hãng xe điện Mỹ được chào đón tới mở cửa hàng, sản xuất xe rồi bán và xuất khẩu từ Ấn Độ, chứ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long