Cập nhật:  GMT+7
4buYfVDhu549NOG7pmJiS+G7ouG6rUNbYzQq4bui4buUw71bITbhu57GoeG7rj3hu55i4buu4bqt4bueJTg24buee1s44bueNWXhu6bhu57hu6PhuqE2e+G7nsah4buuPeG7juG7njZ9Wyhj4bueJcSD4buee1vhu6o14bueY+G6s1vhu55Q4bug4bueJcSD4bue4bub4buYL31Q4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOG7mFs1e+G7nmLhuqs9S+G7oi8vPcOVI+G7pjfhuq19ZGN9N8OV4buFNi8kKmIzYzfhuq0vNipmYi9Qw5lSVS9Tw5kkUlDhu6BSUVNTY1BV4bugUlDhu6A0UMOVMuG6rXvhu6Lhu54v4buU4buY4bqt4buUQ30qN+G7nkPhuqtkNnvhu55jw5014bue4bud4buB4bueI8WoN+G7nnh9XeG7nmPhur3DojZ74bueQ33hurlo4bue4buF4busNuG7nuG6qGThuqM94buee1vhu6bhu47hu54k4buB4bueI8WoN+G7njZ7xq9o4bue4buFxq/hu54lLDXhu57Dmi/hu6Thu47hu55iO+G7nmdk4buyY+G7nn1bKDbhu541xINj4bueJcOiY+G7njN94bqhNnvhu54zfV3hu5404buoNn3hu549OOG7nj3hur3hurU2e+G7niXEg+G7njXhu6g2feG7juG7nuG7qjZ94buefeG6veG6pTZ74bueJS424buePcWoPeG7nmMwNn3hu57GoeG7rj3hu57GocSD4buO4bueYuG7pmThu54lOOG7njXhuqXhu57huqvEgzZ74bue4buqNn3hu5594bq94bqlNnvhu55nZOG6ozZ74buePcWoPeG7nmMwNn3hu57GoeG7rj3hu57hu4XGr+G7nkPhuqtkNnvhu55D4bqrZDZ74buexqHEg8OV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5034bueM33huqE2e+G7njN9XeG7njThu6g2feG7niRb4buePX1kaCk24bueZ2ThuqM2e+G7njN9Wy424buee1s44buePX1kaCk24bueY+G6v+G7nn3hur3hurM2e+G7nuG7s+G7pjXhu55jfcavNn3hu5594bq94bqzNnvhu57GoeG7rj3hu57hu4XGr+G7nuG7o+G6oTZ74buexqHhu6494bueNiw24bueJeG6vcOiPeG7nnthW+G7njTGr+G7nntbOOG7njVl4bum4bue4buj4bqhNnvhu57GoeG7rj3DleG7nuG7o8OdaOG7njTGr+G7niXDomPhu557Wzjhu541ZeG7puG7nuG7o+G6oTZ74buexqHhu6494bueJeG7tGThu55jWyw24bueY+G6qzc2e+G7njVl4bum4bueQ31kLeG7o+G6oTZ74bueUeG7oFDDmcOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5R4feG6oTZ74bueM31d4bueNOG7qDZ94bueJeG7tGThu541ZeG7puG7juG7niPhu65j4bueNntkw6M24bueY+G6v+G7njXEg2Phu54zfeG6o1vhu54zfeG6oTZ74bueM31d4bueNOG7qDZ94bue4bql4bueQ+G6q2Q2e+G7nuG6qGThuqM94buO4bueJFvhu549fWRoKTbhu55nZOG6ozZ74bue4bqtfV3hu6bhu57hu7Phu6Y14bue4buFxq/hu54k4buB4bueM1suNuG7nmI74bueM31bLjbhu557Wzjhu55j4bqrLDbhu54l4buyY+G7njRbITbhu57hu4XGr+G7njN9ZOG7nuG7heG7gT3hu57hu4UgNn3hu57GoeG7rj3hu57GocSD4buePX1kaCk24buefeG6veG6szZ74bue4buj4bqhNnvhu57GoeG7rj3hu55j4bqrNzZ74bueNnvGr2jhu57hu4XGr+G7niUsNeG7nsOaL+G7pMOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5RD4bqrLDbhu57hu4UgNn3hu57GoeG7rj3hu57GocSD4buO4buee1s44buePX1kaCk24buefeG6veG6szZ74bue4buj4bqhNnvhu57GoeG7rj3hu57hu4XGr+G7nj044bueY30p4bueJeG7qGPhu5494buy4bqt4bueVeG7juG7nj3hu7Lhuq3hu57DmuG7juG7nntb4bu2Y+G7nj3hu7Lhuq3hu57DmS3hu6TDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buUQ+G6q+G6veG6sz3hu54lOOG7juG7nmPhuqvhur3hurM94bueM31b4bueM33huqE2e+G7njN9XeG7njThu6g2feG7nuG7qjZ94buefeG6veG6pTZ74buO4bueJDfhu55i4buB4bueY+G6q+G7pjZ94buePX3hu7Lhuq3hu557W+G7g+G7puG7nn3hu6Zb4bueM33huqNb4bueM31d4bueNjg2e+G7nuG7uDXhu57huqXhu57huq19XeG7puG7nuG7s+G7pjXhu57hu4XGr+G7njN94bqhNnvhu54zfV3hu5404buoNn3hu57huqXhu57huq19XeG7puG7nsah4buuPeG7njYsNuG7nj3FqD3hu55jMDZ94buexqHhu6494buexqHEg+G7nmI74buePTjhu5414bq94bum4bueY+G6v+G7niUsNeG7nlUv4buk4buO4bueY2Ro4bueNn1bLDbhu47hu55jfeG6tVvhu557W+G7pjbhu549OOG7njXhur3hu6bhu542fVshZOG7njZ94buyY+G7nuG7hcav4bueY+G7tuG6reG7nmPhuqtkNnvhu549OOG7njN94buq4bueNuG7rDZ74bueZ+G7qmjhu57huqvhu6bhu55j4bqrNzZ74bueNnvGr2jhu57Dmi/hu6Thu57huqXhu5594bu0ZOG7nn0uY+G7nj3FqD3hu55jMDZ94bue4bqtfV3hu6bhu57hu6PhuqE2e+G7nsah4buuPeG7nsahxIPDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buUw73hur3hu6bhu55iO+G7njN9Wy424bueNn1bKGPhu54lxIPhu55j4bqrNzZ74bueNnvGr2jhu57Dmi/hu6Thu557W+G7qjXhu542fT/hu47hu542feG6vTZ74bueNn1bKGPhu54lxIPhu557W+G7qjXhu57huqvDoOG7nuG6qyhj4bueNn3hu7Jj4bue4buFxq/hu54kPOG7nj3hu6o14bueNn3hu7Y24bueNn3hu7Jj4bueNMav4bueY+G6v+G7niUsNeG7nsOaL+G7pMOV4bue4buzfVsoY+G7niXEg+G7nj3hu6Y34bueNn3hu7Jj4bueY+G6qzc2e+G7niXDomPhu542xq9o4buePTjhu55jfSnhu557W+G7qjXhu54zfTfhu6o2e+G7nmPhur/hu55ULVDhu6Dhu54lxIPhu57hu5vhu47hu55jZWjhu54zfWThu57hu4Xhu4E9w5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lEPhu6hb4bueQ33hurnhu54l4bqh4buexrDGr+G7nuG7s8SDW+G7juG7njZ9Wyhj4bueJcSD4buePTjhu55jfSnhu557W+G7qjXhu55j4bq/4bueNcOqPeG7nlJSLVJU4bueJcSD4bue4bub4bueY+G6qzc2e+G7njZ7xq9o4bueVC1VL+G7pOG7nmdk4bqjNnvhu541w6o94bueUeG7pC1SUOG7niXEg+G7nuG7m+G7nmPhuqs3Nnvhu542e8avaOG7nsOZLeG7pC/hu6TDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buUxqHhu65j4bueJeG7tGThu55j4bq/4bueNnvGr2jhu55Q4bugL+G7pOG7njZ9Wyhj4bueJcSD4bueNOG7qFvhu55j4busNnvhu54k4bu0NsOV4bueQ33hurnhu54l4bqh4buexrDGr+G7nuG7s8SDW+G7njZ9WyFk4bueM33hu6rhu5424busNnvhu55iO+G7nn3hu4c2e+G7njbhu642e+G7nuG7hcav4bueY+G6q+G6tVvhu54zfeG6oeG7nuG6q8WoN+G7nmPhur/hu542e8avaOG7nsOZL+G7pMOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5R4feG6oTZ74bueM31d4bueNOG7qDZ94buePTjhu55jfSnhu57hu6o2feG7nn3hur3huqU2e+G7nmPhurNb4buePcWoPeG7nmMwNn3hu55j4bq/4bue4bujxq/hu57hu7NZNnvhu55j4bqr4bql4bue4bqr4bum4bue4bqtfV3hu6bhu57GoeG7rj3hu57hu4XGr+G7nnvDnWjhu541xINj4bueJcOiY+G7njXhur3hu6bhu57hu4Xhur/hu6bhu47hu5414bq94bum4bueYzfhu57huqXhu57GoeG7rj3hu57GocSD4bue4buFxq/hu57GoeG7rj3hu55D4bqrZDZ74buexqHEg+G7juG7nmPhuqs3Nnvhu54lOOG7nmPhuqthNnvhu55jw5014bueNeG6veG7puG7njTGr+G7njN9ZOG7nuG7heG7gT3hu57GoeG7rj3hu55D4bqrZDZ74buexqHEg+G7niQ34buePTjhu55i4buB4bueMy5j4buefcOi4bqt4buee1vhu4Phu6bhu557Wzjhu57hu6PhuqE2e+G7nsah4buuPeG7nuG7heG6s1vhu54lIOG7puG7nn0iNn3hu549feG7rjbhu557Wzjhu47hu55j4bqr4buqW+G7niTGr1vhu55jfSo34buefeG6veG6szZ74bueQ8OdaOG7nsah4buuPS3hu6PhuqE2e+G7nuG7s+G7pjXDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4budN+G7njXhur3hu6bhu5404bqzNuG7njYsNuG7nj3FqD3hu55jMDZ94bueQ+G6q2Q2e+G7nsahxIPhu542fVsoY+G7niXEg+G7nmI74buee1vhu6o14bueNn1bIWThu5594bq3NuG7juG7nmPhur/hu541w6o94bueNuG7rjZ74bueNjg2e+G7nlJULVJV4bueJcSD4bue4bub4bueY+G6qzc2e+G7njZ7xq9o4bueVC1VL+G7pOG7juG7nmdk4bqjNnvhu541w6o94bueUVUtUcOZ4bueJcSD4bue4bub4bueY+G6qzc2e+G7njZ7xq9o4buew5kt4bukL+G7pMOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxKlkY3034bqr4bui4buUQ30qN+G7nkNDR+G7hOG7s+G7mC/huq3hu5Q=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bình yên xã nông thôn mới

Bình yên xã nông thôn mới
2018-09-05 10:23:34

PTĐT - Đồng Luận là xã nằm ở phía Nam huyện Thanh Thủy với diện tích tự nhiên 664,88ha, 9 khu dân cư, tiếp giáp với các xã Minh Quang, Thuần Mỹ của huyện Ba Vì, thành phố Hà...

Luyện nét chữ rèn nết người

Luyện nét chữ rèn nết người
2018-09-04 15:20:00

PTĐT-Luyện chữ đẹp còn là rèn tính cách mỗi con người, đúng như ông cha ta đã nói: "Nét chữ nết người". Ngay từ khi bước vào lớp 1, các cô giáo đã dạy các em cách cầm bút...

Đảm bảo ATGT 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh

Đảm bảo ATGT 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh
2018-09-04 14:10:36

PTĐT - Mặc dù trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 mật độ tham gia giao thông, lưu lượng qua lại trên địa bàn tỉnh tăng cao so với ngày thường. Song theo báo cáo của Ban an toàn...

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ
2018-09-04 07:43:40

PTĐT-Trận lũ lịch sử hồi tháng 7 vừa qua đã làm xã Tề Lễ, huyện Tam Nông thiệt hại không nhỏ. Trước tình hình đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, các...

Thiêng liêng lá cờ Tổ quốc

Thiêng liêng lá cờ Tổ quốc
2018-09-03 06:26:53

Lá cờ Tổ quốc là biểu tượng của dân tộc đồng thời cũng là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam gắn liền với những năm tháng đấu tranh kiên cường...

Thầy trò vùng lũ vào năm học mới

Thầy trò vùng lũ vào năm học mới
2018-09-01 07:22:47

PTĐT-Với thầy và trò nơi cơn lũ đi qua, mùa tựu trường năm nay lại trở nên vất vả, gian nan hơn nhưng với quyết tâm: Tất cả vì học sinh thân yêu, giáo viên và học sinh vùng lũ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long