Cập nhật:  GMT+7
4butSuG7t+G7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmWtLxq/hu47hu4DDveG7r2Phu57Gr+G7s8Wo4buc4buz4bq64bq2S+G7s8avSuG7qOG7nOG6vOG7s8avWeG7s+G6vEMj4buzSuG7kOG6ruG7s8So4bqy4buQ4butL0rhu7fhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmeG6t+G7gOG6rsOKw73hu69rSuG6sMOUxKjhu7NB4buz4bq+w4Lhu7Phu6Thu6jhuq7FqeG7s8OV4buw4bqu4buzSuG7kOG6ruG7s8So4bqy4buQ4buz4bq8VsOUxKjhu7Phur7huq7DlMSo4buzw4rEkMOU4buz4buk4buo4bqu4buzw5RKV8OUxKjhu7PEqEvhurDhu7PGr+G7pk7hu7PhurxK4bu04bqu4buz4bq6w43DlErhu7PGr1nhu7PhurzhurDhurzhu7PhurrhurZL4buzxq9K4buo4buc4bq84buz4bq84buS4buzxq9K4bq2w5RK4buzw5lKxJDDlOG7s0rhu5Dhuq7FqeG7s+G7puG7isWp4buz4bu24buW4buzxq9KQ8OU4buz4bq84buu4bqu4buz4bq8QyPhu7NK4buQ4bqu4buzxKjhurLhu5Dhu7Phu7bhurjDlOG7s+G6vuG6rsOUxKjhu7Phur5XVOG6vOG7s8Wo4buy4buzw4rhu6zDlMSo4buz4bum4buew5TEqOG7s+G7psOCS8aw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5kz4bquw5nGr0vhu5DDlMO94buv4butS8OVxKjhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9SzPhu4DDlMav4buA4bumw73hu7PFqMavI+G7juG7gHLDveG7uEvDisavSuG7peG7s+G6oOG7teG7tcOZQOG7p+G7s0rhu4BLxKhKxq/hu6Xhu7PDgeG7teG7tcOZQOG7p8O94buzxajhu6bhurxyw70vL+G6vMaw4bq64bqu4buQw5lK4buoxq9K4buQxrDhu7bDlC/DiuG7gMWo4buMxq/hu5DDmS/DlOG7gOG7uMWoL+G7uUHhu7fDgC/hu7fhu7fhu7fDikHhu7fhu7XDgcOBw4Hhu7fGr+G6osOAw4HDg+G7jsOBLUrhu5Dhuq4txKjhuq7hu5At4bu34bqgw4Phu7XDgcODxILDgeG6ouG7ueG7ucOAxrDDksOZxKjDveG7s+G6ruG7jsavcsO9Y+G7nsav4buzxajhu5zhu7PhurrhurZL4buzxq9K4buo4buc4bq84buzxq9Z4buz4bq8QyPhu7NK4buQ4bqu4buzxKjhurLhu5DDveG7s+G7uEvDisavSnLDveG6oOG7teG7tcO94buzSuG7gEvEqErGr3LDvcOB4bu14bu1w73hu7Mv4buv4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5kz4bquw5nGr0vhu5DDlMO94buvM+G6sOG6vOG7s+G6uuG7nuG7s8OZSkXDlOG7s+G6vOG7ruG6ruG7s+G6vEMj4buzSuG7kOG6ruG7s8So4bqy4buQ4buzxq9Z4buz4buO4bqwxanhu7NK4buQ4bquxanhu7Phu6bhu4rFqeG7s+G7tuG7luG7s8avSkPDlOG7s+G6vknhu6jhu7Phur5XVOG6vOG7s8OK4buww5TEqOG7s+G7juG6tsOV4buzxq9K4buo4buc4bq8xrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7rcWoxq/hu6bhu5DDlMSo4buv4bu3xrDhu7M14bqo4bq84buz4bq+S8OMw5Xhu7Phurzhu67huq7hu7PhurxDI+G7s0rhu5Dhuq7hu7PEqOG6suG7kOG7rS/FqMav4bum4buQw5TEqOG7r+G7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvM0Mj4buzSuG7kOG6ruG7s8So4bqy4buQ4buz4bq84buS4buzxq9Hw5Thu7PEqOG7lEvhu7Phu4xK4bqw4bq84buz4buO4bq24buzw5Xhu57hurzhu7PDlUtHw5TFqeG7s+G6uuG7msOUxKjhu7PEqOG6suG7kMWp4buzxKjhu5jDlMWp4buz4bq8QyPhu7PEqOG6suG7kMWp4buzSuG7kOG6ruG7s8So4bqy4buQxrDhu7NrR8OU4buz4buMSuG7kOG6ruG7s0rhu5Thurzhu7Phu47hurbhu7PEqOG7kMWoxajhuq7DlcOZS8OU4buoxajhu7PDleG6ruG7juG6ruG6uuG6ruG7pkvhurzhuq7hu6fhu7PGr0rhu6jhu57hurzhu7NK4buU4buzxKjhurLhu5DGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvM0rhu7Thuq7hu7PDleG7rMOU4buzw5RK4buUxq/hu7PFqFfDlMSo4buzxq9EI+G7s+G7tlJL4buz4bq8QyPhu7NK4buQ4bqu4buzxKjhurLhu5Dhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r2tKQ8OU4buz4bu24bq24buz4bq84bq2w5RK4buz4bq84buS4buzxKhL4bqu4buzw5RK4buUw5TFqeG7s+G7juG6sOG7s+G7jOG7hsOZ4buz4buO4buaw5TEqOG7s+G6vEpLw5XFqeG7s+G7puG7iuG7s8OZSuG6sMav4buzxq/hu6ZLw4zDlOG7s8OV4bqyw5RKxanhu7PhuqTDlOG7s8WoQ+G7qOG7s+G7tuG6tuG7kOG7s+G7juG7mMOUxKjhu7Phur5Exq/GsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buv4bq34buQ4bqu4buzw5Xhu5Thurzhu7PhurzhurDDlErhu7PDlErhu5bhu7PDgOG7s+G6vOG6sMOUSuG7s8OV4bq24buo4buz4bq+4buWxanhu7Phu6Thu6jhurThu7PDleG6rsOUxKjhu7NKTcOUSuG7s8avSuG7kEvFqeG7s0rhurLGr+G7s+G6vOG7kuG7s0pNw5RK4buzxq/hu6ZYw5TEqMaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/hu63FqMav4bum4buQw5TEqOG7r+G7ucaw4buzMuG6tkvhu7PGr0rhu6jhu5zhurzhu7PGr1nhu7PhurxDI+G7s0rhu5Dhuq7hu7PEqOG6suG7kOG7rS/FqMav4bum4buQw5TEqOG7r+G7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buv4butxajGr+G7puG7kMOUxKjhu6/hu7nGsOG7t+G7s+G6t+G7kOG6ruG7s8So4bqy4buQ4butL8Woxq/hu6bhu5DDlMSo4buv4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu68t4buzNUtJ4buo4buzxq/hu6ZO4buz4buMS0jGr+G7s+G7jiXFqeG7s8avS0fhu6jhu7PhurxK4bq0I+G7peG7s+G6t+G7kOG6ruG7s8So4bqy4buQ4buz4bu54bu1LUHhu7XEqMWp4buzSuG7kOG6tsOUxKjhu7Phu45LR8OU4buzw4At4bu34bu1xKjFqeG7s+G6vOG6rsOU4buz4buMSldRw5TEqOG7s8OALeG7t+G7tcSoxanhu7Phur7hurJL4buzxq/hurDhu5Dhu7Phu7fDgMSoxrDhu7Nq4bqm4bq84buz4buo4bucw5TEqOG7s8OUxKjhurYj4buz4bu34buzxq9K4bquw5TEqMaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu68t4buza+G7pk7hu7PDleG7rMOU4buzw5RK4buUxq/FqeG7s8WoV8OUxKjhu7PGr0Qj4bul4buz4bq34buQ4bqu4buzxKjhurLhu5DFqeG7s+G7jEvDleG7s8OUxKhDw5Thu7NK4buQ4bqu4buzxKhLw4Lhu7PDlOG6sMav4buz4bq+4bqmw5nhu7Phu7bhurbhu5Dhu7Phu7bhu7DDlMSo4buzw4rhuq7hu7PhurpO4buzxahXw5TEqOG7s8avRCPGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvLeG7s2vhu6ZO4buzSuG7kOG7peG7s2vhuq7DlMSo4buz4bq64bqy4bq8SuG7s+G6uk3hu7Phu7fhu7XEqMWp4buzxq/hu6bEkMOU4buz4bq6TeG7s+G7t+G7tcSoxanhu7PhurrhurDDlOG7s0rhurLhu7Phu7fhu7XEqMWp4buz4bq84bquw5Xhu7PGr0rhurThu5Dhu7Phu7fhu7XEqMWp4buzSuG7kOG6ruG7s8So4bqy4buQ4buz4bu54bu1xKjGsOG7s2rhuqbhurzhu7Phu6jhu5zDlMSo4buzxq/hu6bhu5DDlMSo4buzw5TEqOG6tiPGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buv4butxajGr+G7puG7kMOUxKjhu6/hu7nGsOG7ueG7s+G7meG7luG7s+G6vEMj4buzxKjhurLhu5Dhu60vxajGr+G7puG7kMOUxKjhu6/hu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7ry3hu7M1S0nhu6jhu7PGr+G7pk7hu7Phurrhu5DDlMSo4buzxKhDw5Thu6Xhu7M0QyPhu7Phur7huq7hu6jhu7NAV1HDlMSoxanhu7PGr0pLR8OU4buzw5RLR8OU4buz4buMS8ONw5TFqeG7s+G7tuG7luG7s8avSkPDlOG7s8So4bqy4buQxanhu7Phu6bhu7Lhuq7hu7PFqOG6suG6vErFqeG7s+G6uuG6pMOUxKjhu7Phu7bhu7DDlMSo4buzxKhDI+G7s+G6vuG6ruG7qMaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/hu63FqMav4bum4buQw5TEqOG7r+G7ucawQeG7s8Sp4buK4buzxKjhurLhu5Dhu60vxajGr+G7puG7kMOUxKjhu6/hu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7ry3hu7M1S0nhu6jhu7PGr+G7pk7hu7Phur7huq7hu6jhu7NAV1HDlMSo4buz4buMSlLDmeG7peG7s+G6q0pXUcOUxKjhu7NK4buQ4bqyxq/hu7Phu7fhu7XEqMWp4buzxq/EkMOU4buzxKhL4bqu4buQ4buz4bu34bu1xKjFqeG7s8av4bquw5TEqOG7s+G7jD3hu7PFqEvDlErhu7Phu7fhu7XEqMWp4buzw5TEqFfhu6jhu7PGr0TGr+G7s+G7t+G7tcSoxanhu7Phu6bhu4rhu7PEqOG6suG7kOG7s+G7t+G7tcSoxanhu7Phur7hu4DDleG7s+G7puG7suG6ruG7s8Wo4bqy4bq8SsWp4buzxajhuqbhurzhu7PDlFdS4bq84buz4buo4bucw5TEqMaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/hu63FqMav4bum4buQw5TEqOG7r+G7ucaww4Hhu7Ni4bqw4buzxKjhurLhu5Dhu60vxajGr+G7puG7kMOUxKjhu6/hu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7ry3hu7M1S0nhu6jhu7PGr+G7pk7hu7PGr+G6sOG7kOG7s+G6uuG7ksOU4bul4buzYuG6sOG7s8So4bqy4buQ4buz4bu34bu1LeG7ueG7teG7s+G7juG6sMWp4buz4bq+TuG6ruG7s0rhu5DhurbDlMSo4buz4bu34bu1xKjFqeG7s8OV4bqy4bq8SuG7s8OV4buaw5Thu7Phu7fhu7XEqMaw4buzauG6puG6vOG7s+G7qOG7nMOUxKjhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7PDlMSo4bq2I8aw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/hu63FqMav4bum4buQw5TEqOG7r+G7ucaww4Dhu7NkSsOd4bqu4buzxKjhurLhu5Dhu60vxajGr+G7puG7kMOUxKjhu6/hu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7ry3hu7M1S0nhu6jhu7PGr+G7pk7hu7PhurxKWMOUxKjhu7PGr0vDjOG7qOG7s+G6ukzFqeG7s8avS8OM4buo4buz4buMSuG7kuG7s1Xhu7PDlMSoV1NL4buzxKhL4bq24bul4buzZErDneG6ruG7s8So4bqy4buQ4buz4bu34bu1xKjFqeG7s8OV4bue4bq84buzxq9K4buaw5TEqOG7s+G7t+G7tcSoxanhu7Phu4xLw5Xhu7PGr0tJw5Thu7PGr0rhurThu5Dhu7Phu7fhu7XEqMaw4buzauG6puG6vOG7s+G7qOG7nMOUxKjhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7PDlMSo4bq2I8aw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu69iV+G7qOG7sz3hu6Xhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G6q0pL4buzxajhu7Lhu7PDiuG7rMOUxKjhu7PhurxDI+G7s0rhu5Dhuq7hu7PEqOG6suG7kOG7s8OUSlfhu7PDleG7nsav4buz4bu2TuG7s8avSuG7qOG7nOG6vOG7s+G6vMSQw5Thu7PGr0rhuq7DleG7s+G7jErhurThu5Dhu7M94buz4buMS0jDlOG7s+G6uuG6sOG6vOG7s8Wow5Phu7Phur7DjOG7s8av4bum4bqww5RK4buzw4rhu7DDlMSo4buz4buMSuG7msOUxKjhu7Phur7hu6rDlMSo4buz4bq6w43DlErFqeG7s8OK4buww5TEqOG7s+G7pOG7qOG6sOG7s+G7jktJ4buoxrDhuqtKS+G7s8OK4buww5TEqOG7s+G6vOG6sOG6vOG7s+G6uuG7nuG7s8OZSkXDlOG7s+G6vOG7ruG6ruG7s+G6vEMj4buzSuG7kOG6ruG7s8So4bqy4buQ4buzw5Xhurbhu7PEqOG6qMOZ4buz4bq6RMav4buz4buMJOG7s8OKxJDhu6jhu7NKS8ON4buo4buz4bq6RMav4buzxq9KV1PDlMSo4buzw5Thurbhu5Dhu7PGr0pN4buz4bq8xJDDlOG7s8OUxKhZw5TEqOG7s8Wo4buy4buzw4rhu6zDlMSo4buz4bu24bq24buz4bq+V1Thurzhu7PGr0rhuqTDleG7s+G7jErhurDDleG7s+G7jE7DmeG7s8avSlNLxrBrSuG7gOG7kOG7s+G6uuG6sOG7kOG7s2rhuqs1auG7rS/DmeG7rw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thiền có giúp giảm cân không?

Thiền có giúp giảm cân không?
2024-07-19 09:02:00

Chế độ ăn kiêng và tập thể dục giúp giảm cân, quản lý cân nặng hiệu quả, nhưng thiền cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

Bí quyết giảm cân của phụ nữ trên thế giới

Bí quyết giảm cân của phụ nữ trên thế giới
2023-04-04 10:40:00

Phụ nữ ở mỗi quốc gia trên thế giới đều sở hữu các bí quyết giảm cân riêng. Cùng điểm qua những thói quen ăn uống mà bạn hoàn toàn có thể học tập từ những phụ nữ này để kiểm...

Tăng cường phòng, chống lao trong cộng đồng

Tăng cường phòng, chống lao trong cộng đồng
2023-04-04 07:32:00

baophutho.vn Những năm qua, công tác phòng, chống lao trong cộng đồng tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở;...

Không ghi nhận ca tử vong do bệnh dại

Không ghi nhận ca tử vong do bệnh dại
2023-04-03 16:22:00

baophutho.vn Thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện chó dại cắn người ở khu 10 xã Hoàng Xá huyện Thanh Thủy và khu Nà Nờm xã Thu Ngạc, khu Chiềng 2 xã...

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Đất mẹ”

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Đất mẹ”
2023-03-30 20:02:00

baophutho.vn Ngày 30/3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Hạ Hòa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long