Cập nhật:  GMT+7
%E1%BB%9A+TR%268%E1%BB%AAeeOQc%C3%890%C3%A98%3BQ%E1%BB%9C%E1%BB%B9%E1%BA%B3%C3%A9Re%E1%BA%B1R+2a+RVa+R%C3%A9%E1%BB%AE0R%E1%BB%B10V0Ri0%7B%C3%A9R%3FWR%E1%BB%9F%E1%BB%B0%C3%A1RC+%E1%BA%BBR%C3%89+%E1%BA%A3R8%23aR%C3%A9+%E1%BB%83R%C3%8C%C3%8C%C3%8C%E1%BB%AF%E1%BB%AF%E1%BB%AFR-R%26%E1%BA%BBcR%E1%BB%AD%E1%BA%BDa%22RI%E1%BB%87%E1%BA%A5a%22R%26%E1%BA%BDa%22RE%E1%BB%AA%26%C3%A19%2A%E1%BB%AAa7R%26+%E1%BB%AE%E1%BB%8BRi2R%26%E1%BA%B3a%22R%3A%E1%BA%B7a%22%E1%BB%9A%2F+T%E1%BB%9C%E1%BB%9AcR%268%E1%BB%AAeeOQc%E1%BB%AD%3B%E1%BB%AA%3FQ%E1%BB%9CC%C3%89q%C3%89R-R%C3%89%C4%91V0Rd%E1%BA%B9%E1%BB%AAR%C3%9AUR9%E1%BA%BD%E1%BB%AAR%220V0RI0%7B%C3%A9R%3FWR%E1%BB%9F%E1%BB%B0%C3%A1RC+%E1%BA%BBR%C3%89+%E1%BA%A3R-R%26%E1%BA%BBcR%E1%BB%AD%E1%BA%BDa%22RI%E1%BB%87%E1%BA%A5a%22R%3AWR7+%E1%BB%B4a%22R%3A3a+R%C3%A9+%E1%BB%87%E1%BA%A5a%22R+0%7B%E1%BA%B9R%26%E1%BA%BF%E1%BB%AAR%220V0R%3A%40%E1%BA%B9R%C3%A9%C4%91%29aR%C3%A9%40%C3%A9R%26VR%26%E1%BB%B0%26Rc+%E1%BB%87%E1%BA%A5a%22R%3F0%7BaRi%E1%BB%ACR%C3%A9%C4%91%E1%BA%ABR%C3%A9+%E1%BB%ACa+R%220V0R%C3%A9+%7DR%C3%A9+%E1%BB%AA%C3%A1R%C3%A9%C4%91%E1%BA%B9%E1%BB%8B%3EaR%C3%A9+%E1%BA%B1a%22R%26%C3%A0R%E1%BA%B9%E1%BB%8BR%C3%A91a%E1%BB%98R%E1%BB%9F%E1%BB%87%E1%BA%A7%26Re%E1%BB%AAa%22R9%E1%BA%BD%E1%BB%AAR%220V0R%C3%A9+%E1%BB%83R%C3%9A%C3%9A%E1%BB%92R%220V0RI0%7B%C3%A9R%3FWR%E1%BB%9F%E1%BB%B0%C3%A1RC+%E1%BA%BBR%C3%89+%E1%BA%A3R8%23aR%C3%A9+%E1%BB%83R%C3%8C%C3%8C%C3%8C%E1%BB%AF%E1%BB%AF%E1%BB%AFR-R%26%E1%BA%BBcR%E1%BB%AD%E1%BA%BDa%22RI%E1%BB%87%E1%BA%A5a%22R%26%E1%BA%BDa%22RE%E1%BB%AA%26%C3%A19%2A%E1%BB%AAa7R%26+%E1%BB%AE%E1%BB%8BRi2R%26%E1%BA%B3a%22R%3A%E1%BA%B7a%22R%3A%E1%BB%87%E1%BA%A9%26R9%E1%BA%ABR%C4%91%E1%BA%B3a%22Ri%3ER%26VRd%E1%BA%B9%E1%BB%8BR9%E1%BA%AFRi%E1%BB%ACR%C3%A9+%7DR%C3%A9+%E1%BB%83%26R%C3%A9+0R%3A%40%E1%BA%B9Ri%E1%BA%A70RefR%22%C3%A0cR9%E1%BB%B2%C3%A9R%26%E1%BA%BF%E1%BB%AARa+0%3E%E1%BA%B9R%3A%E1%BA%B10R%C3%A9%E1%BB%87%E1%BA%A9a%22R%C3%A9%E1%BB%85Rc+%C3%A1a%22R%C3%A9%C4%91%E1%BB%AC%C3%A1R%26+%C3%A1R%3A%3CaR%C3%A9+%E1%BB%ACa+R%C3%A91%26+R%26%E1%BB%AA%C3%A1R%E1%BA%ABR%E1%BB%A6Ra%E1%BA%B30R%3F%E1%BA%B9a%22R%C3%A9+0R%3A%40%E1%BA%B9R8%E1%BB%ACRa%E1%BB%AA9RahRc+%C3%A1a%22R%C3%A9%C4%91%E1%BB%AC%C3%A1%E1%BB%92Ra%E1%BB%AA9RahR%C3%A9%C4%91%21Ri%E1%BB%ACRa%E1%BB%AA9RahR%26+1a+%E1%BB%98%E1%BB%9A%2Fc%E1%BB%9C%E1%BB%9AcR%268%E1%BB%AAeeOQc%E1%BB%9F%C3%A1%3F%E1%BB%8BQ%E1%BB%9C%E1%BB%9A09%22Re%C4%91%26OQ%2F%2F%26%E1%BB%98%2A%E1%BB%AA%C3%A1c+%E1%BA%B9%C3%A9+%C3%A1%E1%BB%98ia%2F%3F%3Be7%C3%A9%C3%A1c%2Fa%3B%C3%ADe%2FT%C6%AFTU%2F%C3%99%C6%AF%3FST%E1%BB%A6T%C3%99UT%C3%A9T%E1%BB%A4%E1%BB%A6%C6%AF%C6%AF%C3%998T%E1%BB%986c%22QR%2F%E1%BB%9C%E1%BB%9Ac%E1%BB%9Cq%E1%BA%B7a%22R%26+1R%E1%BB%AD%C3%A1%E1%BB%ACa%22Rp%E1%BB%B8aR%E1%BB%B9%E1%BB%AE%26R-R%E1%BB%9F1R%C3%A9+%E1%BB%87R%C3%894a+R%E1%BA%BF%E1%BB%8B%E1%BB%92R%E1%BB%A1+%E1%BA%BFR%C3%A93%26+R%E1%BB%ADqApR%C3%A94a+R%C3%A9%E1%BB%B2a%22R%26%E1%BA%ADR8%E1%BB%87%E1%BA%B9Ra0%7B9R%26+%C3%A1R%26%E1%BB%B0%26R%3A%C3%A1%E1%BB%ACaRIqIR%C3%A9+%E1%BB%AA9R%3FfR%220V0RI0%7B%C3%A9R%3FW%E1%BB%9A%2Fc%E1%BB%9C%E1%BB%9AcR%268%E1%BB%AAeeOQc%E1%BB%9F%C3%A1%3F%E1%BB%8BQ%E1%BB%9C%E1%BB%9A09%22Re%C4%91%26OQ%2F%2F%26%E1%BB%98%2A%E1%BB%AA%C3%A1c+%E1%BA%B9%C3%A9+%C3%A1%E1%BB%98ia%2F%3F%3Be7%C3%A9%C3%A1c%2Fa%3B%C3%ADe%2FT%C6%AFTU%2F%C3%99%C6%AF%3FST%E1%BB%A6T%C3%99UT%C3%A9T%E1%BB%A4%E1%BB%A6%C6%AF%C6%AF%C3%998U%E1%BB%986c%22QR%2F%E1%BB%9C%E1%BB%9Ac%E1%BB%9C%E1%BB%A1%E1%BB%B0%26R%3A%E1%BA%B7a%22R%26+1R8Wa+R%3A%E1%BB%AE%C3%A1R%C3%89+%E1%BB%87%E1%BA%ADa%22R%C3%A9%C4%91f%26R%C3%894a+R%E1%BA%BF%E1%BB%8B%E1%BB%92R%E1%BB%ADqAp%E1%BB%92R%E1%BA%B8%E1%BB%9FAp%E1%BB%92R%E1%BA%BE%E1%BB%8BR%2A%E1%BB%AAaR%E1%BB%B9%C3%89%C3%89DR%C3%A94a+R%26+%E1%BB%AE%E1%BB%8BR%C3%A9%E1%BB%87%E1%BA%A9a%22R%C3%A9%C4%91%E1%BB%87a%22R%3A%7DR%26%E1%BA%B5Ri%E1%BB%81R%C3%A90a+R%C3%A9+%23aR%C3%A9+0R%3A%40%E1%BA%B9R%26+%C3%A1R%26%E1%BB%B0%26RIqI%E1%BB%9A%2Fc%E1%BB%9C%E1%BB%9AcR%268%E1%BB%AAeeOQc%E1%BB%9F%C3%A1%3F%E1%BB%8BQ%E1%BB%9C%E1%BB%9A09%22Re%C4%91%26OQ%2F%2F%26%E1%BB%98%2A%E1%BB%AA%C3%A1c+%E1%BA%B9%C3%A9+%C3%A1%E1%BB%98ia%2F%3F%3Be7%C3%A9%C3%A1c%2Fa%3B%C3%ADe%2FT%C6%AFTU%2F%C3%99%C6%AF%3FST%E1%BB%A6T%C3%99UT%C3%A9T%E1%BB%A4%E1%BB%A6%C6%AF%C6%AF%C3%998%C3%9A%E1%BB%986c%22QR%2F%E1%BB%9C%E1%BB%9Ac%E1%BB%9Cq%E1%BA%AFa%22R%3AV%C3%A1R%26%E1%BB%B0%26R%C3%A9%23a%22R8%E1%BA%A7cRa+%E1%BB%B8aR%3F%E1%BB%B8aR+%E1%BB%87%E1%BA%ABa%22R%E1%BB%83a%22Ra%22%E1%BB%AC%E1%BB%8BR%26+%E1%BB%AE%E1%BB%8BR%C3%818%E1%BB%8B9c0%26%E1%BB%9A%2Fc%E1%BB%9C%E1%BB%9AcR%268%E1%BB%AAeeOQc%E1%BB%9F%C3%A1%3F%E1%BB%8BQ%E1%BB%9C%E1%BB%9A09%22Re%C4%91%26OQ%2F%2F%26%E1%BB%98%2A%E1%BB%AA%C3%A1c+%E1%BA%B9%C3%A9+%C3%A1%E1%BB%98ia%2F%3F%3Be7%C3%A9%C3%A1c%2Fa%3B%C3%ADe%2FT%C6%AFTU%2F%C3%99%C6%AF%3FST%E1%BB%A6T%C3%99UT%C3%A9T%E1%BB%A4%E1%BB%A6%C6%AF%C6%AF%C3%998%C3%99%E1%BB%986c%22QR%2F%E1%BB%9C%E1%BB%9Ac%E1%BB%9CA%E1%BA%B30R%3F%E1%BA%B9a%22Rc+%C3%A1a%22R%C3%A9%C4%91%E1%BB%AC%C3%A1R8%23aR%3A%23%E1%BA%B9R%C3%A90%29aR%3A%E1%BB%87%E1%BA%A9%26R%3A%E1%BB%87%E1%BB%AARi%E1%BB%AC%C3%A1R%220V0R%3A%40%E1%BA%B9%E1%BB%9A%2Fc%E1%BB%9C%E1%BB%9AcR%268%E1%BB%AAeeOQc%E1%BB%9F%C3%A1%3F%E1%BB%8BQ%E1%BB%9C%E1%BB%9A09%22Re%C4%91%26OQ%2F%2F%26%E1%BB%98%2A%E1%BB%AA%C3%A1c+%E1%BA%B9%C3%A9+%C3%A1%E1%BB%98ia%2F%3F%3Be7%C3%A9%C3%A1c%2Fa%3B%C3%ADe%2FT%C6%AFTU%2F%C3%99%C6%AF%3FST%E1%BB%A6T%C3%99UT%C3%A9T%E1%BB%A4%E1%BB%A6%C6%AF%C6%AF%C3%998%E1%BB%A4%E1%BB%986c%22QR%2F%E1%BB%9C%E1%BB%9Ac%E1%BB%9CIqIRA%22%E1%BA%B9%E1%BB%8B%5BaR%C3%89+3RC+%C3%AA%E1%BB%92R%3A%E1%BA%B30R%E1%BB%A1%E1%BA%AFa%22R%E1%BB%AAaR%C3%A94a+R%3A%E1%BB%AE%C3%A9R%220V0RA+%40%C3%A9Ra%E1%BA%B30R%3F%E1%BA%B9a%22RahRc+%C3%A1a%22R%C3%A9%C4%91%E1%BB%AC%C3%A1%E1%BB%9A%2Fc%E1%BB%9C%E1%BB%9AcR%268%E1%BB%AAeeOQc%E1%BB%9F%C3%A1%3F%E1%BB%8BQ%E1%BB%9C%E1%BB%9A09%22Re%C4%91%26OQ%2F%2F%26%E1%BB%98%2A%E1%BB%AA%C3%A1c+%E1%BA%B9%C3%A9+%C3%A1%E1%BB%98ia%2F%3F%3Be7%C3%A9%C3%A1c%2Fa%3B%C3%ADe%2FT%C6%AFTU%2F%C3%99%C6%AF%3FST%E1%BB%A6T%C3%99UT%C3%A9T%E1%BB%A4%E1%BB%A6%C6%AF%C6%AF%C3%998%E1%BB%A6%E1%BB%986c%22QR%2F%E1%BB%9C%E1%BB%9Ac%E1%BB%9Cq%E1%BA%B7a%22R%3A%E1%BA%B30R%C3%A9%C4%91%E1%BA%A9R%220%E1%BA%BBcRe%E1%BB%AA%E1%BA%B9R7+0Ra%C3%A2R8f%26Ri%3ER%3A1%26+%E1%BB%9A%2Fc%E1%BB%9C%E1%BB%9AcR%268%E1%BB%AAeeOQc%E1%BB%9F%C3%A1%3F%E1%BB%8BQ%E1%BB%9C%E1%BB%9A09%22Re%C4%91%26OQ%2F%2F%26%E1%BB%98%2A%E1%BB%AA%C3%A1c+%E1%BA%B9%C3%A9+%C3%A1%E1%BB%98ia%2F%3F%3Be7%C3%A9%C3%A1c%2Fa%3B%C3%ADe%2FT%C6%AFTU%2F%C3%99%C6%AF%3FST%E1%BB%A6T%C3%99UT%C3%A9T%E1%BB%A4%E1%BB%A6%C6%AF%C6%AF%C3%998%C5%A8%E1%BB%986c%22QR%2F%E1%BB%9C%E1%BB%9Ac%E1%BB%9C%E1%BB%9F%C3%89%E1%BB%A1R%C3%A9%C4%91%E1%BB%AA%C3%A1R%220V0R%26+%C3%A1R%26%E1%BB%B0%26RIqIR%3A%E1%BB%AE%C3%A9R%220V0R%E1%BA%ABRa%E1%BA%B30R%3F%E1%BA%B9a%22Ra%E1%BB%AA9R%C3%A9%C4%91%21%E1%BB%98%E1%BB%9A%2Fc%E1%BB%9C%E1%BB%9AcR%268%E1%BB%AAeeOQc%E1%BB%9F%C3%A1%3F%E1%BB%8BQ%E1%BB%9C%E1%BB%B10V0RI0%7B%C3%A9R%3FWR%E1%BB%9F%E1%BB%B0%C3%A1RC+%E1%BA%BBR%C3%89+%E1%BA%A3R-R%26%E1%BA%BBcR%E1%BB%AD%E1%BA%BDa%22RI%E1%BB%87%E1%BA%A5a%22R8%23aR%C3%A9+%E1%BB%83R%C3%8C%C3%8C%C3%8C%E1%BB%AF%E1%BB%AF%E1%BB%AFR%26%E1%BA%BDa%22RE%E1%BB%AA%26%C3%A19%2A%E1%BB%AAa7R%26+%E1%BB%AE%E1%BB%8BRi2Re%E1%BB%83%26R7+%C3%A3%3BR%26%E1%BA%B3a%22R%3A%E1%BA%B7a%22RUST%C6%AFR%3AWR%3F0%5BaR%C4%91%E1%BB%AAR%C3%A9%E1%BB%87a%22R%2A%E1%BB%85a%22%E1%BB%92Re%E1%BA%AF0Ra%E1%BA%B50Ri%E1%BB%ACR%C3%A9+%E1%BB%ACa+R%26%E1%BA%AFa%22R%C3%A9%E1%BA%B1%C3%A9R%3A.cRi%E1%BA%A70RefR%C3%A9+%E1%BB%AA9R%220%E1%BB%AAR%26%E1%BA%BF%E1%BB%AAR%3A%E1%BA%AFa%22R%3AV%C3%A1R%26%E1%BB%B0%26RIqIR%C3%A9%E1%BB%85Rc+%C3%A1a%22R%C3%A9%C4%91%E1%BB%AC%C3%A1R%26+%C3%A1R%C3%A9%E1%BA%A70R%C3%A9+%E1%BB%ACa+R%C3%A91%26+R%26%E1%BB%AA%C3%A1%E1%BB%98R%E1%BB%B9%E1%BA%B3%C3%A9R9%E1%BA%BD%E1%BB%AAR%220V0Rah%E1%BB%AAR%3AWR%3A0Rd%E1%BA%B9%E1%BB%AARi%E1%BB%ACR%26+Y%26R%26+YaRi%E1%BA%A70R%C3%A9+%E1%BB%87%E1%BA%A5a%22R+0%7B%E1%BA%B9R%26%E1%BA%BF%E1%BB%AAR%220V0R%3A%40%E1%BA%B9%E1%BB%92Ra+ha%22R9%E1%BA%BD%E1%BB%AAR%220V0R%C3%A90%3CcR%C3%A9+%3B%C3%A1Re%28R%C3%A9+%E1%BA%B9R+%E1%BA%BB%C3%A9R%3A%E1%BA%AFa%22R%3AV%C3%A1R+%E1%BA%A5aRah%E1%BB%AAR%26%E1%BB%B0%26RIqIR%3AXa%22R7%E1%BB%89R%C3%A9%C4%91%E1%BB%AAa+R%C3%A9%E1%BB%AC0Ri%E1%BB%ACRefR%C3%A9+%3B%C3%A1R%3F%C4%830R%26%E1%BA%B5Ri%E1%BB%81R%26%E1%BA%BF%E1%BB%AARa%22%E1%BB%87%E1%BA%AD0R+%E1%BB%B89R9%E1%BA%B3%E1%BB%98%E1%BB%9A%2Fc%E1%BB%9C%E1%BB%9AcR%268%E1%BB%AAeeOQcm%E1%BA%B9%C3%A9+%C3%A1%C4%91Q%E1%BB%9CC+%E1%BB%87%E1%BA%A5a%22R%C3%89+%E1%BB%AAa+R-R%E1%BB%B5+%E1%BB%B0a+R%C3%89%C4%91%E1%BB%AAa%22R-Rq%E1%BB%83%26R%E1%BB%AD%C3%A1%E1%BB%ACa%22%E1%BB%9A%2Fc%E1%BB%9C

Phương Thanh - Khánh Trang - Đức Hoàng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sức bền Giải Việt dã Báo Phú Thọ

Sức bền Giải Việt dã Báo Phú Thọ
2018-03-24 08:55:57

PTĐT- Giải Việt dã truyền thống Báo Phú Thọ - cúp Hùng Vương bước vào mùa thứ 33. Điểm mới trong giải năm nay là lần đầu tiên giải Việt dã được gắn với Ngày chạy Olympic Vì sức...

Tân Sơn sẵn sàng vào đường chạy

Tân Sơn sẵn sàng vào đường chạy
2018-03-23 20:52:35

PTĐT - Gần 3 tháng nay, cứ vào 4h30 chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, tại sân vận động xã Minh Đài và Trường phổ thông DTNT, các vận động viên lại “sải bước” tập luyện...

Những “người chạy không chuyên”

Những “người chạy không chuyên”
2018-03-23 06:58:37

PTĐT - Việc Giải Việt dã Báo Phú Thọ - Cúp Hùng Vương lần thứ 33 cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2018 được phối hợp tổ chức cùng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân...

Sẵn sàng cho ngày hội thể thao học đường

Sẵn sàng cho ngày hội thể thao học đường
2018-03-20 08:07:56

PTĐT - Ngày 21-3, Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn tỉnh lần thứ XVIII, năm 2018 sẽ chính thức khai mạc. Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, đến nay Ban Tổ chức Hội khỏe...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long