Cập nhật:  GMT+7
4bu14buMxILhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4bus4buP4buOWMagw43huqDhu7fDquG7jTzhu6Hhur3DoeG6okfhuqzhu5rhuqLhu5ZLWOG6oljhu45L4bus4bqiWOG7tEfhuqLhu4zhu6ThuqJYVuG7qOG6ojvhuqJYS+G6okfhu4zhu6LhuqLhu6Hhu45NWOG6ouG6v+G6rOG7muG7tS/hu4zEguG7t+G7tVjhuqxGxqDDjeG6oldYO8agw43FqeG6oOG7muG6rFbDkuG7juG7nOG7r+G6ruG7rDrhuqLhuqxZWOG7ouG6oOG7t+G7tVhW4bu34bu1WEjhu7fhu7Xhu47hu5rDkuG6ouG6rMagWMWp4bqg4bqrw5rhu47huqLhu5zDkuG7jOG7kOG6oljDmeG7nMOS4bqi4buWS1jhuqLhu4zhu6JCWOG6oknDmuG7nMOS4bqiWFbhu6Lhu5zDkuG6ouG7nMSQ4bua4bqi4bquw4PEgsSC4bqiR+G7tuG6rOG6osOq4buNPOG7oeG6vcOheOG6oOG6oldWR8Wp4bqg4buMWFjhu6zhu68vL+G7msONSOG7juG6rHhG4bqs4bui4bus4buMWVjhu4zhu6J4JuG7nC9I4bqsWOG6rOG7juG7muG6rMOSw41XL+G6rsODxILhuq7Dg8OCL+G7olbhu47DkuG7juG7nOG6rMagL+G7juG7muG6rMOSw41Xw4LhuqTDgsOC4bq04bq2X8SCeOG7lOG7rMONw5LhuqDhuqJXWDvGoMONxanhuqDDk8ag4bui4bqsWOG7r+G6osagw43Dk1h24bqiP+G7jkhY4buM4buv4bqi4bqww4PDg+G7rDp24bqi4buMw43hu47DkuG7jFjhu6/huqLhuq7huq7hurLhu6w6duG6oOG7t+G7tS9YSOG7t+G7tS9YVuG7t+G7tVhW4bu34bu1WEjhu7fhuqvDmuG7juG6ouG7nMOS4buM4buQ4bqiWMOZ4bucw5LhuqLhu5ZLWOG6ouG7jOG7okJY4bqiScOa4bucw5LhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqi4bucxJDhu5rhuqLhuq7Dg8SCxILhuqJH4bu24bqs4bqiw6rhu4084buh4bq9w6F44bu1L1hI4bu34bu1L1hW4bu34bu1L1jhuqxGxqDDjeG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6zhuqvDjeG6rEjhuqDhu7fhu49W4bui4bucw5LhuqJY4buMxq/hu47huqLDkuG7juG6rOG7nOG6oljFqOG7jnfhuqLhuqvhu45N4bus4bqi4buMw5rhu47huqLhu6Hhu45N4buc4bqiWFbhu6jhuqJy4bqiWEvhuqIm4bqq4bqi4bq74buM4bui4bqs4bqi4buMUEfhuqJH4buM4bui4bqi4buh4buOTVjhuqLhur/huqzhu5p34bqi4bq94bqq4bui4bqiJuG6quG6osOh4bqs4bua4busWUfhu4zhu47huqzhuqLDvcOq4buNPOG7oeG6vcOh4buz4bqiV8So4bqiWOG7jkvhu6zhuqJY4bu0R+G6olhW4buOTuG7nOG6ouG7luG7jOG6rOG7juG6okfhuqhH4bqiSCThuqLhuqjhu5zhuqLhu5zhu4zDiuG7nOG6oklC4buid+G6olhW4bui4bucw5LhuqJJ4bue4bqiR+G7nuG6okgk4bqi4bqo4buc4bqiSeG6quG7ouG6olhC4bui4bqiRuG6quG6oknhu7DhuqJH4buM4bui4bqi4bucw5JAxq/hu47huqJIw4rhu5zhuqJYw5pH4bqiWOG7jOG7jk5Z4bqiV1ThuqLhu6rhuqJH4bqoR+G6oljhu5Lhu5zhu4zhuqLhu5rhu45M4buc4bqi4bucw53hu47huqLhu6zhu4zDleG6rOG6omFFR+G6oibhuqrhuqLhu4zhu6ThuqJYVuG7qOG6okfhuqhH4bqi4bucQuG7nOG6ouG7nOG7jMOK4buc4bqiR+G7jOG6vljhuqJJw5pH4bqiSOG6rOG6okfhuqzhu5p44bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6xh4buiSDvhuqDhu7fhuqHDijvhuqLGoOG6quG6ouG7luG7jOG6uuG7nMOS4bqiSeG7kOG7nOG7jOG6oklA4buoR+G6osOq4buNPOG7oeG6vcOh4bqiSUDhuqzhuqJW4bqs4bqiWELhu47huqLhuqvDmuG7juG6ouG7nMOS4buM4buQ4bqiWMOZ4bucw5LhuqLhu5ZLWOG6ouG7jOG7okJY4bqiScOa4bucw5LhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqi4bucxJDhu5rhuqLhuq7Dg8SCxILhuqIm4bqq4bqiRuG6quG7nOG6ouG7rOG7jEDhu6bhu5zDkuG6ouG7jEDFqOG7nMOS4bqiR+G7jOG7ouG6oljhu4zGr+G7juG6osOS4buO4bqs4buc4bqiWMWo4buOd+G6oklA4buoR+G6oljDmeG6okfhu4wjR+G6ouG7nMOS4bqqO+G6osSCw4Mvw4LhuqJYQuG7juG6olhW4bu04bqiV+G7quG6ouG6oULhu47huqJXI+G6ouG7rlnhuqjhu5zhuqLhu6Hhu45NWOG6ouG6v+G6rOG7muG6olhC4buO4bqi4bq94bui4bucSOG7ouG7nHjhuqLhu4/hu4zhuqzhu5rhuqJIJOG6ouG7jMOa4buO4bqi4bucw5Lhu4zhu5DhuqJH4bue4bqi4bqhQuG7juG6olcj4bqi4buh4buOTVjhuqLhur/huqzhu5rhuqJYQuG7juG6ouG6veG7jkrhu5zhuqLhu4zhu45N4bus4bqi4buhQOG7puG7nMOS4bqi4buuWVRH4bqiPOG7nOG7jOG6oibhuqrhuqJhRUfhuqJiVsONxqDhuqzhu5xId+G6ouG7oeG7uOG6osOzWeG6rOG7nMOS4bqiw6rhu47hu5zhu4x34bqiJuG6quG6okfhuqhH4bqiWOG7jOG6quG7nOG7jOG6oibhu45K4buc4bqiYeG6rOG7nOG6ouG7rllD4buc4bqiWFbhu5DhuqLhu4zhu45N4bus4bqi4buMw5rhu4544bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6xh4buiSDvhuqDhu7fDoeG6qEfhuqJG4bqo4bui4bqiR+G6qOG7ouG6olhWw5Thu5zhu4zhuqJG4bqqO+G6olhC4buO4bqi4buMw5rhu47huqLhu5zDkuG7jOG7kOG6okfhu4zhu6LhuqJG4buOS1jhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqi4bucxJDhu5rhuqLhuq7Dg8SCxIJ34bqi4bqr4buOTeG7rOG6ouG7jMOa4buO4bqiSUThuqJY4bqq4buO4bqiWFbhu6jhuqLhu4zhu6bhu5zhuqLhuqTEgnfDg8ODw4PhuqJGQ+G7nMOS4bqiR+G7jOG7ouG6osSCw4PhuqJIJOG6ouG6qOG7nOG6olhC4buO4bqi4buh4buOTVjhuqLhur/huqzhu5rhuqIm4bqq4bqiw6Hhuqzhu5rhu6xZR+G7jOG7juG6rHfhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqiSeG7nuG6okfhu57huqLhuqThuqJIJOG6ouG6qOG7nOG6ouG7quG6ouG7oeG7jk1Y4bqi4bq/4bqs4buaeOG6osOh4bqoR+G6okgk4bqi4bqo4buc4bqi4buc4bqqO+G6okfhu4zhu7bhuqI7S1nhuqJHWeG7nMOS4bqiR+G6vuG7rOG6oljhu4zhu45LWOG6okbhu5DhuqI74bqiWEvhuqJH4buM4bui4bqiYU3hu5zhu4zhuqIm4buOTeG7nOG6ouG6qypZ4bqi4bucw5Lhu4zhu5DhuqI84buc4buMLeG7oeG7jk1Y4bqiWELhu47huqLhu4xZO03hu5zhuqLhursu4bqiPOG7nOG7jOG6oibhuqrhuqJGTeG7nOG7jOG6oibhu45N4buc4bqiSeG6rOG6ouG7luG7jOG7ouG6rOG6okfhu7bhuqzhuqJY4buS4buc4buM4bqi4bqr4bqq4bqi4buP4buY4buc4buMeOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu3w6rDmljhuqLhu6zhu4zhu4Dhu5zhuqLhu5bhu47hu5zhu4zhuqLhu6zhu4zDleG6oklE4bqiSUDhu6hH4bqiVyXhuqJI4bu04bucw5LhuqJH4buM4bui4bqiSCThuqLhuqjhu5zhuqJJ4bqq4bui4bqiWELhu6LhuqJG4bqq4bqiSeG7sOG6okfhu4zhu6LhuqLhu5zDkkDGr+G7juG6okjDiuG7nOG6oljDmkfhuqJY4buM4buOTlnhuqJXVOG6ouG7quG6ouG7jFk7TeG7nOG6ouG6q+G6quG6osOzWUPhu5zDkuG6oljhu5Lhu5zhu4zhuqLDoeG6rOG7ouG6omHDieG7nMOS4bqiJuG6quG6ouG7mlnhuqzhuqLhurLDg+G6ojrDjeG6osagxJDhu5x34bqiJsWo4buO4bqiWMOZ4bucw5LhuqJYVuG7kOG6osOS4buO4bqo4bqi4bqyeMODw4PDg+G6osO14buNw6B34bqiR+G7jOG7ouG6okfhuqhH4bqi4bucQuG7nOG6ouG7nOG7jMOK4buc4bqiR+G7jOG6vljhuqJJw5pH4bqiSOG6rOG6okfhuqzhu5rhuqLhu6Hhu45NWOG6ouG6v+G6rOG7mnjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t8Oh4bqoR+G6oklC4buO4bqiRuG7jk5Z4bqiWOG7jOG6rOG7muG6osOS4buO4bqs4bqi4buMw5rhu47huqLhu5zDkuG7jOG7kOG6ouG7nOG7jOG6vljhuqJYVsOV4bqiWOG7jkvhu6zhuqJY4bu0R+G6olhW4buOTuG7nOG6ouG7luG7jOG6rOG7juG6okfhuqhH4bqiSCThuqLhuqjhu5zhuqJJ4bqq4bui4bqiWELhu6LhuqJG4bqq4bqiSeG7sOG6okfhu4zhu6LhuqLhu5zDkkDGr+G7juG6okjDiuG7nOG6oljDmkfhuqJY4buM4buOTlnhuqJXVOG6ouG7quG6oljhu5Lhu5zhu4zhuqLDoeG6rOG7ouG6omHDieG7nMOS4bqiJuG6quG6omFFR+G6ouG6u0Lhu5x34bqi4buM4buk4bqiWFbhu6jhuqJYVuG7iOG6osON4bua4bqiRuG7kOG6ouG7nOG7jOG7jk/hu5rhuqJH4buM4bq+WOG6oknDmkfhuqJI4bqs4bqiR+G6rOG7muG6ouG7quG6ouG6veG6quG7nMOS4bqi4bqr4bug4bqs4bqiYcOU4buc4buM4bqiWOG7jFnDmkfhuqJhTeG7nOG7jOG6oibhu45N4buc4bqi4buPPeG6osOg4bu44bqiLeG6ouG7j+G7jOG6quG7nOG7jOG6ouG7rOG7jFThuqLhuqtV4bqiw6Hhu4zDleG6osOq4buO4buc4buM4bqiJuG6quG6ouG6veG6quG7nMOS4bqi4bqr4bug4bqs4bqiYcOU4buc4buM4bqiWOG7jFnDmkfhuqLhu65Z4buG4buc4bqi4buP4buM4bqs4buc4buM4bqicVnDiuG7nHfhuqJY4buM4bqq4buc4buM4bqi4bus4buMVOG6ouG6q+G6quG6ouG6v8Oa4buOeOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34buPWTvhuqLhu5zhu4zhu45K4bucd+G6ouG7msOaWOG6oldU4bqiSULhu47huqJG4buOTlnhuqJH4buM4bui4bqiVsOJ4bucw5LhuqJY4buMxq/hu47huqLDkuG7juG6rOG7nOG6oljFqOG7juG6okfhu4Dhu5zhuqLhu6zhu4xD4buO4bqiWMSQ4bucw5LhuqJHQMav4bucw5LhuqIm4buOTUfhuqJYVuG6rOG7ouG6oknDmeG7juG6oljhu4xT4bucw5LhuqJY4buO4buc4bqiw5Lhu44q4bqs4bqiR+G6qEfhuqJJ4bum4buc4bqiJuG7kOG6ouG7nOG7jOG7huG7nOG6oljhuqrhu47huqJYVuG7qOG6oibhuqrhuqLDquG7jTzhu6Hhur3DoXfhuqJH4bu44bucw5LhuqLhu5zhu4xA4bqiJuG7jk1H4bqiRuG6qOG7ouG6okfhuqjhu6LhuqLhu5ZLWOG6ouG7rllD4bqiWOG7jCRH4bqi4buM4buOTeG7nOG6okgk4bqi4bqo4buceOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu3b+G7jOG6qFjhuqJG4buOTlnhuqJYQuG7juG6ouG7jMOa4buO4bqi4bucw5Lhu4zhu5B34bqi4bqhQuG7juG6olcj4bqi4buh4buOTVjhuqLhur/huqzhu5rhuqJYQuG7juG6ouG6veG7jkrhu5zhuqLhu4zhu45N4bus4bqi4buhQOG7puG7nMOS4bqi4buuWVRH4bqiPOG7nOG7jOG6oibhuqrhuqJhRUfhuqJiVsONxqDhuqzhu5xId+G6ouG7oeG7uOG6osOzWeG6rOG7nMOS4bqiw6rhu47hu5zhu4x34bqiSUThuqJHQ+G7muG6ouG7puG7nOG6oibhuqrhuqJJ4bqo4buc4buM4bqiw5Lhu47huqjhuqJH4bqs4bui4bqiR+G6qEfhuqLhu4zhu6JCWOG6oknDmuG7nMOS4bqiWD3huqJY4buM4buOTeG7nOG6okfhu7bhuqzhuqLDquG7jTzhu6Hhur3DoeG6olhW4bui4bucw5LhuqLhu5zhu4wq4bucw5LhuqLhu5zEkOG7muG6ouG7rlnhuqzhuqIm4bqq4bqi4bua4bui4bucw5LhuqJWw4nhu5zDkuG6olhW4bui4bucw5LhuqJY4buMxq/hu47huqLDkuG7juG6rOG7nOG6oljFqOG7jnfhuqLhu4zhu45N4bus4bqi4buMw5rhu47huqJXxKjhuqJY4buOS+G7rOG6oljhu7RH4bqiWFbhu45O4buc4bqi4buW4buM4bqs4buO4bqi4buc4buM4buOTFnhuqJH4bqoR+G6okgk4bqi4bqo4buc4bqi4buM4bum4buc4bqiWELhu47huqLhu6Hhu45NWOG6ouG6v+G6rOG7mnjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G6oULhu47huqJXI+G6okfhu4zhu6LhuqJWw4nhu5zDkuG6okfhuqhH4bqiSCThuqLhuqjhu5zhuqJI4bui4bqi4bqr4buOTeG7rOG6ouG7jMOa4buO4bqiWOG6quG7juG6olhW4buo4bqiV8So4bqiw5Lhu47DneG7rOG6oljEkOG7nMOS4bqiR0DGr+G7nMOS4bqi4buM4bum4buc4bqi4bucKuG6rOG6ouG7rlnhuqzhu5zhuqLhu4xN4bqi4buMKlnhuqLhu5zDkuG7jOG7kOG6osOS4buOKuG6rOG6ouG7nOG7jMOK4buc4bqiSMOK4buc4bqi4buM4bqs4buO4bqi4bucQMWoR3fhuqLhu5zhu4zhur5Y4bqixqDhuqrhuqLhu5bhu4zhu47huqLhu4zhuqzhu47huqLhu5xAxahH4bqi4buh4buOTVgtPOG7nOG7jOG6olfEqOG6ouG7lijhuqLhu5zhu45N4bua4bqi4bq2w4PhuqLhu5zEkOG7muG6ouG7nMOS4bqqO+G6oljhu4zhu45LWOG6osag4buG4bus4bqi4buuWeG6rOG7nOG6ouG7jE3huqLhu5zDkuG7okLhu47huqLDkuG7juG6rOG7ouG6oibhuqrhu6LhuqJHWVThu47huqLhu5zEkOG7muG6ouG6rsODxILhurB44bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6xh4buiSDvhuqDhu7fDquG7jTzhu6Hhur3DoXfhuqJY4buOTOG7nOG6oljhu4zDiuG7nOG6osag4bqq4bqi4buZO+G6okbhuqzhu5zhuqLhu4zDmuG6olhW4buo4bqiO+G6olhL4bqiR+G7jOG7ouG6ouG7oeG7jk1Y4bqi4bq/4bqs4bua4bqiw73DqjzDoeG7oeG7s3fhuqJJQOG7qEfhuqJY4buM4bqq4buc4buM4bqixqDhu4bhu6zhuqJYPeG6oljhu4zhuqjhu5zDkuG6ouG6tC/EguG6puG6tOG6suG6oibhuqrhuqJJxJDhu5zDkuG6ouG7lizhuqLhu4zhu6JCWOG6oknDmuG7nMOS4bqiWOG7jOG7jk3hu5zhuqLhu5zDklk7TeG7nOG6okZFWOG6oknhu4BZ4bqiWD3huqLhu5zEkOG7muG6osSC4bqm4bq0w4J44bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6xh4buiSDvhuqDhu7fhu49W4bui4bucw5LhuqJY4buMxq/hu47huqLhu5Yu4bqi4buW4buM4bqo4bucw5LhuqJH4buM4buOS+G7nOG6okfhu4xU4bucw5LhuqLDqil34bqiw6rhu4084buh4bq9w6HhuqJJROG6okfhu57huqLhu5zhu4zhu45MWeG6ouG7jOG7okJY4bqiScOa4bucw5LhuqJYw5VH4buM4bqiRyRH4bqiw5Lhu47DneG7rOG6oknhu7DhuqJH4buM4bui4bqi4buh4buOTVjhuqLhur/huqzhu5p34bqiRuG6rOG7ouG6osOSVeG7muG6olhW4buo4bqiw5Lhu47DneG7rOG6oiZM4bqiR+G6qEfhuqJY4buM4buOS1jhuqJG4buQ4bqiO+G6olhLd+G6oljDmeG6okfhu4wjR+G6ouG7jOG7jkvhu5zhuqLhu5rhuqhZeOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34buN4bqsWeG6ouG7nMSQ4bua4bqixILhuqbDguG6snfhuqLDquG7jTzhu6Hhur3DoeG6oklE4bqiw5Lhu47DneG7rOG6oknhu7DhuqLhu6Hhu45NWOG6ouG6v+G6rOG7muG6oljhu4xT4bucw5LhuqLhu65Z4bqs4bqi4buaw5pY4bqiV1ThuqJIJOG6ouG6qOG7nOG6oiZM4bqiO+G6olhLd+G6ouG7luG7jOG7ouG6rOG6ouG7jFBHd+G6osOS4buO4bqo4bui4bqiSOG7tEfhuqJYQuG7juG6okfhuqhH4bqiWOG7kuG7nOG7jOG6ouG6q+G6quG6ouG7j+G7mOG7nOG7jHfhuqLDs1lD4bucw5LhuqJhw5Thu5zhu4x34bqiw7NZQ+G7nMOS4bqi4buPVuG7kHfhuqLhu49ZO0rhu5zhuqLDs1nhuqzhu5zDknfhuqLhu43hu6bhu5zhuqLhur3huqx34bqi4bq94bqs4buO4bqiw6Hhu4zDill4L3jhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G7j+G7jMON4bui4bqi4buh4buOw41Y4buc4bqs4buaK+G7tS/hu6zhu7c=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

41 hộ dân đã nhận được tiền hỗ trợ

41 hộ dân đã nhận được tiền hỗ trợ
2012-07-11 07:25:00

PTO- Sáng 10-7, trao đổi với phóng viên Báo Phú Thọ, ông Dương Mạnh Hùng- Chủ tịch UBND xã Phú Nham (Phù Ninh) cho biết: 41 hộ dân bị thiệt hại 1,9 ha lúa do ô nhiễm nguồn nước...

41 hộ dân đã nhận được tiền hỗ trợ

41 hộ dân đã nhận được tiền hỗ trợ
2012-07-11 07:25:00

PTO- Sáng 10-7, trao đổi với phóng viên Báo Phú Thọ, ông Dương Mạnh Hùng- Chủ tịch UBND xã Phú Nham (Phù Ninh) cho biết: 41 hộ dân bị thiệt hại 1,9 ha lúa do ô nhiễm nguồn nước...

Giao ban công tác dân vận cụm 2

Giao ban công tác dân vận cụm 2
2012-07-10 18:56:00

PTO- Tại huyện Thanh Thủy, Ban Dân vận Tỉnh uỷ vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 cụm 2,...

Yên Lập sẵn sàng ứng phó với mưa, bão

Yên Lập sẵn sàng ứng phó với mưa, bão
2012-07-10 13:45:00

PTO- Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và các công trình giao thông, thuỷ lợi hồ đập, công trình văn hoá, phúc lợi công cộng; giữ vững an ninh chính trị, ổn...

Ngày hội của những bến bờ yêu thương

Ngày hội của những bến bờ yêu thương
2012-07-10 07:34:00

PTO- Nhằm tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống, văn hoá của gia đình Việt Nam, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của gia đình trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long