Cập nhật:  GMT+7
YsO6w6rhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurIpw7nhuqbhu63hu5fhurlj4buu4bqsaeG6u8OKxqHhurvhuqThu7nhurvhu63hu4124bq74buV4buN4bqs4bq74oCc4buTw7p34bq7w4rhuqzDueKAneG6peG6u3bhurzhurvhuqTDuXbDuuG6u+G7kml2aeG7mWnhurvhu5HDsuG6puG6u3Z1xILhurvhuqbDguG6sOG6u+G6psO6w6x2w7rhurvhuqbDgsO5ceG6rOG6u+G6ssO64bqoYi/DusOqY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLDmuG7l2nhu5nhurlj4buS4bu34bq74buq4bqs4butw7nhu5fhuqbhuqbhu5fhurvhu6xp4buvd+G6rMOC4bq74buV4buhduG6u+G6psOJ4bq7V3bhuqZpw4LDuXfhuqXhurvhu5Jpdmnhu5lp4bql4bq74buVxKnhurvhuqbDguG6qHZ14bq74buHZ+G6u+G6psOCw7lx4bqs4bq74buV4bu34bq74butaeG6u+G7kml2aeG7mWnhurvhuqnhu4Hhu4PhuqVn4bq74bqmw4LDuXHhuqzhurs8KOG7mOG6q+G6u+G7meG6quG6u+G7r0Lhu5Phurvhu5Xhu6Xhu5PDuuG6u+G7r+G6rGnhurvDisah4bq74bqk4bu54bq74buRaXbhurvhu5Xhu43huqzhurvhu5PDusaw4bq74buVcuG6u+KAnOG7k8O6d+G6u8OK4bqsw7nigJ3huqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWNiw7nhu6914bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq5w7nhu5Lhu5d24bqm4buXw4LhurnhurvhuqThuqbhu4bhu63hu5fDo+G6ueG6vsO54buZ4bqmw7rhurXhurtm4buD4bq94bqy4buAw6LhurvDuuG7l8O5dcO64bqm4bq14bq74buD4bq94bq94bqy4buAw6LhurnhurvhuqTDguG7k8Oj4bq5Ly/hu5Phuqfhu5Fpd+G6ssO64bqs4bqmw7p34bqnw4p2L+G7meG7l+G6pOG7seG6pnfhurIvduG7l+G6vuG6pC/hur/hu4Hhur3hu4Uvw6rDquG6v+G7meG7gcOq4buD4buD4buD4buHZuG6puG7g2Zn4buF4butw6otw6rhuqfhu6vhurJ14bq54bq7aeG7reG6psOj4bq54buu4bqsaeG6u8OKxqHhurvhuqThu7nhurvhu63hu4124bq74buV4buN4bqs4bq74oCc4buTw7p34bq7w4rhuqzDueKAneG6peG6u3bhurzhurvhuqTDuXbDuuG6u+G7kml2aeG7mWnhurvhu5HDsuG6puG6u3Z1xILhurvhuqbDguG6sOG6u+G6psO6w6x2w7rhurvhuqbDgsO5ceG6rOG6u+G6ssO64bqo4bq54bq74bq+w7nhu5nhuqbDusOj4bq5ZuG7g+G6veG6ueG6u8O64buXw7l1w7rhuqbDo+G6ueG7g+G6veG6veG6ueG6uy9jYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kmnhurLhuqbDuXd24bq5Y+G7kuG7t+G6u+G7quG6rOG7rcO54buX4bqm4bqm4buX4bq74busaeG7r3fhuqzDguG6u+G6psOCd3Z14bq74butc+G6u3bDuuG7j3bhurt1w7nhu4nDueG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5YynDgml2deG6u1Xhu6134buRaeG7reG6u1bhu5fhur7huqThurvhu5nDtHbhurvhu63EgsO54bq74buT4bu34bq74busaeG7r3fhuqzDguG6u3Z4w7nhurvDgmx2deG6peG6u+G7k8O64buldsO64bq74bu3dnXhurt2w4HDueG6u+G7rcOs4bq7dnXEkMSCw7nhurvhu5XEqeG6u3Xhuq7DueG6u+G7guG6u+G7k8O6d+G6u+G7k+G7t+G6u8OKcOG6u8OKw7lx4buT4bq74buv4bqsaeG6u2Jp4bq7w7rDguG7l3TDo+G6ucO64bqm4bqm4bqy4bqk4bq1Ly/DisO54buX4bqmdmnhu6924buX4bqm4bqnw4p2L8OK4buXLeG6pHct4bqmaXXDqsOq4buDw6pm4buHaOG6veG7g+G7heG7heG7geG7hWfhur3DquG7geG7heG7gcOq4bqnw7rhuqbhu6/hu63hurljw4rGoeG6u+G6pOG7uWIvaWPhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWPigJwp4bu3w7nhurvDisOJaeG6u+G7kcSQw4Phu5PhurvhurThuqxp4bq74bqm4bqsw4DDueG6u8OqZ+G6peG6u8OKw6zhurvhu7d2deG6u3bDgcO54bq7dnjDueG6u+G6puG7t8O54bq7duG7n3bhurvhu5XDueG6u+G7r+G6rGnhurvhu6/DgeG6puG6u+G6psSC4bq7w4rGoeG6u+G6pOG7ueG6u+G7lXLhurvhu5PDunfhurvDiuG6rMO54bqn4bq74buww7rDueG6u+G6puG7t8O54bq74bqmw4PDueG6u+G7k+G6umnhurvDusOsdnXhurvDisah4bq74bqk4bu54bq7dmzhu6/hurvhurDhurvhuqbDusOsdsO64bq74bqyw7rhu7nhursoaeG6rOG7reG6puG6uyjhuqbhu5fhuqfhurvhu65pw4LDueG7l+G6peG6u+G6puG7t8O54bq74buxw7rhu7d2deG6u+G7kcO54buh4bqm4bq74bqyw7rhu4nDueG6u+G7rcOs4buv4bq74bqmw7rhu6Hhurt2w6x34bq7w4rhu6fhurvhu5Hhu4l24bq74bqmw7rDs3bhurvhu5PDusSQaeG6u+G6psOJdnXhurvhu5XDueG6u+G7r+G6rGnhurvDisah4bq74bqk4bu54bq74bqmw4LEkMOD4buT4bq74buVeOG6p+G6u+G7mHfhurvDiuG7j+G7huG6peG6u+G6puG7t8O54bq74buVxKnhurt1w73DueG6u+G7lcO5cXbhurvhu5PDunfhurvhu5Hhu7nhuqXhurvDisOs4bq74buVxJDhuq7hu5Phurvhu7d2deG6u+G7scO64bqs4buG4bufduG6u3bhu5924bq74buv4bqsaeG6u+G7r8OB4bqm4bq7w4rGoeG6u+G7hS3hu4do4oCd4bql4bq74buT4bu34bq74busaeG7r3fhuqzDguG6u+G7sXLhurvhu63hu4vDueG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y+KAnCnhu7fDueG6u+G7scO64bu3dnXhurvhuqbDunLhurvhuqbDuXbhurvhu5XEkOG6ruG7k+G6u+G7r+G7p3bDuuG6u+G7lcSp4bq7YmnhurvDusOC4buXdMOj4bq5w7rhuqbhuqbhurLhuqThurUvL8OKw7nhu5fhuqZ2aeG7r3bhu5fhuqbhuqfDinYv4bqmw4Lhuqx2dS3hu5l34buTLeG7mWnhu5Mt4bqmaXXDqmfhur9nZ+G6veG7gcOq4buD4bq9Z2ZoZ+G7geG7hWjhur/hu4Hhu4fhuqfDuuG6puG7r+G7reG6uWPhuqbDguG6qHZ14bq7dcO54buJw7nhurvhu5XDgeG7k+G6u+G7lWvhu5NiL2lj4bq74oCYLuG6rOG7ieG6u+G7kXh2deG6u8OKw6x2deKAmeG6u8OKw4PDueG6u+G6psSC4bq7w4rGoeG6u+G6pOG7ueG6u+G7leG7jeG6rOG6u+G6psO54bufduKAneG6peG6u+G7k+G7t+G6u3Z4w7nhurvhuqbDuuG7n+G7r+G6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5YynDuuG7l3fhurvhu5Phu7fhurvhu6xp4buvd+G6rMOC4bql4bq74buR4buJduG6u+G6psO6w7N24bq74buVxKnhurvhurThuqzhu5924bq7w4rDuXHhu5Phurvhu5XDueG6u+G7r+G6rGnhurvDisah4bq74bqk4bu54bq74buTw7p34bq74bqmw4PDueG6u+G7scO6w7nhurvhu6/DgeG6puG6u+G7lUF2deG6u3Z1w7rDuXHhurLhurt2w7pr4buT4bq74bqmw4PDueG6u+G6psSC4bq7w4rGoeG6u+G6psOC4bqodnXhurt1w7nhu4nDueG6u+G7lW3hu5Phurvhu5HDuXHhuqbhurvhu5XEkOG6ruG7k+G6u+G7kcOtduG6u+G6sOG6u+G6psO6w6x2w7rhurvhurLDuuG7ueG6uyhp4bqs4but4bqm4bq7KOG6puG7l+G6p+G6u+G7rmnDgsO54buX4bqn4bq74buww7rDueG6u+G7scO5cuG7r+G6u+G6psOCaeG6u+G7seG7oeG6puG6u+G6tOG6rOG7ieG6u+G6psOC4bqodnXhurt1w7nhu4nDueG6u+G6psOC4bufduG6u+G7lcO5cXbhurvhuqbDunfhu4vDueG6peG6u+G7rGnhu6934bqsw4Lhurt2w7rhu4924bq7w4Jp4bq7w4JsdnXhurvhu5Phu7fhurvhu5XEqeG6u+G6psOC4bqw4bq74bqmw7rDrHbDuuG6u+G7r8OB4bqm4bq74bqmw4LDuXHhuqzhurvhurLDuuG6qOG6p+G6u+KAnOG7sMO6w7nhurvhu5VBdnXhurt2dcO6w7lx4bqy4bq74buTQ2nhurvhuqbhu7fDueG6u+G7scO5cuG7r+G6u+G6psOCaeG6u+G6psSC4bq7w4rGoeG6u+G6pOG7ueG6peG6u2l2w7rhurvDsuG7huG6u+G7lcSp4bq7w7rGoeG6puG6u+G7rcODduG6u8OKw6zhurvhu7HDuuG6rEbhuqzhurvhu4Dhuqzhu7l2deG6u8OK4bun4bq74buxw7rhu7d2deG6u+G6psO6cuG6u+G6psO5duG6u3bDgMO54bq74buVw7lw4bqs4bq7aXbDuuG6u+G7k8O6RXZ14bq74buxw7nhu6F24oCd4bql4bq74buT4bu34bq74busaeG7r3fhuqzDguG6u+G7sXLhurvhu63hu4vDueG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y+G7rGnhu6934bqsw4Lhurvhu5PDunfhurvDumnhu4bhuqXhurvhuqbDgnd2deG6u+G6psO6xILDueG6u3XDuWl24bq74bqmw4PDueG6u+G7k+G7t+G6u+G6pOG7o+G6u+G6psO54buh4bqy4bq74bqmQuG7k+G6u+G6tOG6rMOt4bq74bqmw4Lhu6d2w7rhurvDusO94buT4bq74buV4buLw7nhurvDusO94buT4bql4bq74bqkaeG6rOG6u+G7lXjhurvhu63hu5924bq74bux4buh4bq7w7p34buL4buTw7rhurvhuqbDgOG6u+G7k8O6ReG7k+G6u+G7r8OB4bqm4bq74bqk4bu54bq74buT4bqsw4Hhu5PhurvhurLDusO54buf4bqs4bq74butxJDhuqzhurvhuqbDgnd2deG6u+G7r+G6qmnhurvDusOo4bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6sknhuqzhuqbDunfDguG6uWMpw7rhu5d34bq7NMO54buX4bqmdmnhu6924buX4bqmYi/hurJj

Theo Vietnamnet

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Đến Việt Nam nên ăn cơm”

“Đến Việt Nam nên ăn cơm”
2023-02-08 06:25:00

Ngoài phở, bánh mì, các chuyên gia du lịch của Lonely Planet còn nhắc đến việc ăn cơm khi đến Việt Nam.

Rực rỡ màn bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Rực rỡ màn bắn pháo hoa đêm giao thừa.
2023-01-22 01:19:00

baophutho.vn Thời khắc chuyển giao từ năm Nhâm Dần 2022 sang Quý Mão 2023, người dân Đất Tổ đã được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực rỡ sắc màu, mang nhiều...

Sắp khai mạc đường hoa Home Hanoi Xuan 2023

Sắp khai mạc đường hoa Home Hanoi Xuan 2023
2023-01-11 09:41:00

Sự kiện Home Hanoi Xuan 2023 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 25-1-2023 (nhằm ngày 22 tháng Chạp đến mồng 4 tháng Giêng), hứa hẹn mang đến khách du xuân những trải nghiệm khó...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long