Cập nhật:  GMT+7
4budw4l1c+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOU4bq54bq44buU4buE4bqycuG7o+KAnDtLR0VzxILhu7NHRXPhu5jEqEdFcz9T4buWczlIR0Vz4buE4buvc0dP4bq4c+G7lOG7luG7pELhu5RzVcOS4bq4c+G6tkNz4buCw4nhu61Gc8OUw4nhu63igJ3hu50vw4l14buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5Qw4bqy4bux4bqwcuG7oztLR0VzxILhu7NHRXPhu5jEqEdFcz9T4buWczlIR0Vz4bquSXPhurZLc3lHc0dFSEfhu5lz4bqu4but4bquc+G7gsOJ4buWc+G6rsOJ4buMc8OUw4lIR0Vzw5TDicagc1Xhu69z4buE4buvc0ZM4buUc+G7lOG7kkhHRXNHw4lUR0VzR0/hurhz4buU4buW4bukQuG7lHNVw5Lhurhz4buU4buS4bqsR3Phu5TDieG6qHNF4bq4w5Phurhz4bq2Q3Phu4LDieG7rUZzw5TDieG7reG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4buj4bud4bq4RkVz4buY4buU4buk4buE4bqyw7Nyw5rhurjhurDhu5TDieG7kXPFqeG7qXTDlMOZ4buTc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buU4buRc+G7pXThu6nDlMOZ4buTcnPhu5jhu5Lhuq7Ds3IvL+G6ruG7lcSC4buxSMOUw4nhu5bhu5TDiUjhu5VVRy/hurDhurLhu5jhu4Lhu5RIw5QvR+G6ssOa4buYL8O6w7l04bunL3V1w7rhurB1dOG7q8O5deG7peG7q+G7lOG7q8O5xanhu6nhu4Thu6ktdeG7leG7hsOURXJz4bux4buE4buUw7Ny4oCcO0tHRXPEguG7s0dFc+G7mMSoR0VzP1Phu5ZzOUhHRXPhu4Thu69zR0/hurhz4buU4buW4bukQuG7lHNVw5Lhurhz4bq2Q3Phu4LDieG7rUZzw5TDieG7reKAnXJzw5rhurjhurDhu5TDicOzcsWp4bupdHJzw4nhurLhurhFw4nhu5TDs3Lhu6V04bupcnMv4buj4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5Q/4buxw5Thu5ThurhIR3Lhu6M/w4nhu4xzR03hurhz4buOcz/DgEdz4bq5w4lP4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6M/w4nhu5bhu6ThuqxHc+G7lOG7kuG7sUdFc+G6sOG7lnPhu4TDiuG6rsOJc+G6ruG7ouG7sXPhu5TDknPDqeG7pOG6sEfhurLhu6RzYUjhu5JH4bq4R0VzMOG6suG7kuG7seG7hOG6sHPDicSoRnPDusawL3VzR8OJ4bqgR3PhurbDikfDiXPhu53hu7Fzw4nhu5LhurLEkMOzcsOJ4buU4buUw5Thu5jhu5EvL1VH4bqyw5nDlOG7kuG6suG7mOG7mOG7lUfhurLhu5Qv4bquw4lILUdI4bq4LeG7kOG7luG7sS3hu4Thu7FHRS3hu4LhurhHw4kt4bqu4buW4buxLeG6sOG7li3hu4LDieG7seG6rsOJLeG7lOG7seG7pC3hu6XDusO6w7rFqXXhu6nhu5XDieG7lEbhu4Ryc+G7kuG6suG7hMOzcuG6sEjEkEjhu4Thu4RIw5pyc+G6sOG7seG7lOG7sS3hurjhu5RGLeG7mEjhu5bhu5Lhuq7hurLDs3JvVUdf4buYSOG7luG7kuG6ruG6ssOzOuG6suG7lOG7seG6uOG7hC064buWOeG6uOG6rsOJXzrhurjhurJGOuG6skdfw63hurjhurLhu5TDoeG7sUYt4bul4bunxanhu6Xhu6fDunTDtVVHX+G6ruG7sUbDlOG7seG6uEVHw7MmSMOZLTFH4buU4bqy4buSR+G7seG7hDnhurhH4buCw7VVR19G4bqy4bqw4bq44buWRsOzOeG6uEfhu4ItOkhHRSbhu7FHRcOpSEdFP+G7luG7ljlIR0XDtVVHX+G7lOG6suG7kkbDszrhurLhu5jhu4Lhu5RIw5TDtVVHX+G7lMOJ4buWRsSCw7N0cnPhurDhu7Hhu5Thu7Et4bq44buURi3hu7HhurDhurDhurLhurDDs3J1cuG7o+G6tktHRXPEguG7s0dFc8OpxKhHRXM/U+G7lnM5SEdF4budL+G7seG7o+G7mXPDreG6uELhu5Rzw6Hhu7FGc+G7hOG7r3NGTOG7lHPhu5Thu5JIR0VzR8OJVEdFc0dP4bq4c8OJw4HDlHPhurDDg0dzR8OJw4Hhu5Rz4buUw4nhuqhzReG6uMOT4bq4c+G7lOG7kkhHRXNHeUZzw7p0w7rDuXNG4buvc+G6sOG7lnPhu4LDieG7reG6rsOJc0fhuqxHc+G6tuG7teG7lHPhuq7DiUFHc+G6tuG6qEfhu5VzO+G7teG6rnPEguG6uELhu5Rz4buU4buSSEdFc8SCSuG6uHPhuq53R8OJc8Ot4bq4QuG7lHPDoeG7sUZz4bq24buxR0Vz4bqww4BHc+G7lOG7kuG7jnPhu5TDieG7r0fDiXNGTOG7lHPhuq7hu63hurhz4buU4bqsR3Phurbhu6Dhu4zhuq5zR8OJ4bq44bqq4buWc+G6sOG7lnPhu4LDieG7reG6rsOJc8SC4bq44bqo4buUc+G6tuG6qEfhu5lz4buUw4nhurxz4buCw4nhu61Gc8OUw4nhu61zVeG7mkdFc+G6tsOB4buUc8OJSOG7sUdFc+G7mE9zR+G7r+G7pHNH4bqsR3Phu4Thu69Gc0dF4bux4bukc1Xhu69z4buE4buWxKhH4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6PigJw/SXNHw4nhurjhuqrhu5Zz4bqu4but4bquw4lz4buCw4nhu63huq5zR8OJ4bux4buWc8SCdkdz4bquSXPhu5TDiUNz4bquw4nDjEdz4bq2Q3Phu4LDieG7rUZzw5TDieG7rXPhu4LDieG7lnNVUuG6rnNH4buv4bukc0fDieG7oHPhurbhurhz4buUw4nhu5bhu6ThuqpHc+G7lOG7kuG6rEdz4buYxKhHReG7mXPhu5TDieG6skhz4buUSOG7luG7knPhu5Thu5JIR0VzR0Xhu6/hu6Rz4buCw4nhu47hurhzw4nhu69Hw4lz4buUUXPhurlkczA/YXPDieG7seG7pHPhu5RSc+G7lMag4bquc1XDk+G6uHPDlMOJ4bugT0dFc+G7lOG6uEJHc+G7hOG7r3PDmeG6snNG4but4bukc+G7lMOJ4buW4bqsc+G6ruG7ouG7sXNHReG7oMOS4bq4c+G6sEFHc+G6tsOK4buxc8OUw4nhu6BPR0XigJ3hu5lzxILhu61Ic+G7sOG7luG7mOG7lOG7kuG7seG7hOG6uOG7sXNF4buM4bq4c+G7pnNV4bqqc+G6ruG7reG6rnPhuq7hu63huq7DiXPhu5TDieG7sUZz4buQ4buW4buxR3PhurZLR0VzxILhu7NHRXPhu5jEqEdFcz9T4buWczlIR0Xhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7ozrhu5pz4buEUuG7sXPhuq7DicOMR3Phuq7hu6Lhu7Fz4bqw4buWc+G7gsOJ4but4bquw4lz4buE4buvc0Xhurzhu5lz4buUw4nhurxz4buCw4nhu5ZzVVLhuq5zR+G7r+G7pHNVw4NHc+G7hOG7r3NGTOG7lHPhu5Thu5JIR0VzR8OJVEdFc0dP4bq4c+KAnOG7lOG7luG7pELhu5RzVcOS4bq4c0fDicOB4buUc+G7lMOJ4bqoc0XhurjDk+G6uHPhurZDc+G7gsOJ4butRnPDlMOJ4but4oCd4buVcz/hu63huq5z4bquw4nhu5bhu6ThuqxHc0Xhurjhu7Fz4bqw4buWc+G7hMOK4bquw4lzR+G7oMOT4bquc0dFSOG7r+G6uHPhurbhu61Hw4lzReG6uOG7rXNHT+G6uHNH4buv4bukc+KAnOG7lOG7kuG7r0dzR0XhuqDDlHNH4bqqR3NVeUdzw4lJ4buxc+G6tkzhuq5z4bq24butSHNHReG7seG7pHPhuq53c1XDk+G6uHPDlMOJw4BHc+G6rsONR3Phu4R24bq4c+G6ruG7ouG7sXPDreG6uELhu5Rzw6Hhu7FG4oCd4buVcz/hu63huq5z4buUw4nhu69Hw4lzw5TDiUpzVeG6skdz4buYxKhHRXNHw4nhu6BzP8OAR3PhurnDiU/hu5lzw63hu4BHw4lzOUhHReG7mXMm4bqoR3Phurnhu5LhurJz4bq24bqq4buWc+G6rklz4bq2S3N5R3NHRUhH4buZc0fDiVRHRXPhu4LDieG7lnPhuq7DieG7jHPDlMOJSEdFc8OUw4nGoHNV4buvc0bhu7FHRXPhu4R24bq4c+G6rsOJSHPhurDhu5Zz4buCw4nhu63huq7DiXNFw4nhurRz4buUw4l5RnNGTOG7lHPhuq53RnNF4bq44but4bquc0ZM4bquc0Z24bqu4buZc+G6rsOJQUdz4bquw4nDgeG7lOG7lXPigJw7SXPhu4Thu69zR0/hurhzw4lI4buvR3PDiXdIc+G6rsOJSHNHw4lUR0VzR0Xhu6DDkuG6uHPhu5TDieG6uuG6rsOJc8OUw4nhurjhuqzhu5Zz4buE4bug4buW4oCd4buZc8SC4butSHPhu7Dhu5bhu5jhu5Thu5Lhu7Hhu4Thurjhu7FzR8OJ4bqgR3PDmeG6tOG7lOG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4buj4bq54buS4bugw5Phuq5z4bq2SeG7mXPhu5TDknPEguG7rUhzR+G7r+G7pHPhuq7hu55HRXPhurbhu61Hw4lzReG6uOG7rXPhuq7hu7FIc+G7lMOJ4buic+G6tsSoczDhu69zw6FM4bq44buZc1Xhu69zRcOM4bq4c+G6tklz4buE4buvc+KAnEdP4bq4c+G7lOG7luG7pELhu5RzVcOS4bq4c+G6tkNz4buYSkdFc8OJSOG7teG6rnPhurbhuqhHc+G6sOG7lnPhu4TDiuG6rsOJ4oCd4buVc8OpUnPhu5Thu5bhu6RC4buUc1XDkuG6uHNH4buv4bukc+G6tuG6qEdz4buUUXNHw4lUR0Vz4bq24bq44bqq4buWc0Xhurh3R3PhurDDinPhurDhurhER3Phu5Lhu7Fz4buU4buSSEdFc+G6ruG7lkzhuq5z4buYSkdFc8OJ4buvR0VzR0Xhu6/hu6RzR8OJ4bug4buRc0fDiVRHRXNHReG7oMOS4bq4c8SC4butR3PDieG7r0dFc+G7kkhHRXPhu5Thu5LhuqxHc8OUw4lK4buZc+G6sMONR0VzR0Xhu6DDkuG6uHPhurbEqEdFc+G6tsag4bquc+G6sOG6uHPhuq7DieG7luG7pENHc+G7lOG7kuG6rEdz4bq24bugw5JHReG7lXPDoUVL4bq4c+G7mOG7seG7lnPDmeG6snPEqEZzw4nhu7Hhu6Rz4buUUnPhu5TDieG7luG6rHPDmeG6snNG4but4bukc1Xhu69zw4nDjeG7sXNG4bq8R8OJc1Xhu69Ic+G6sMONR0VzR0Xhu6DDkuG6uHPDiUrhurhzw4l3c+G6ruG7nkdFc+G6tuG6skZz4buEduG6uHPhuq7DiUhz4buCw4nhu63huq7DiXNH4bugw5Phuq5zR0VI4buv4bq4c+G7lOG7knfhurhzR0XDieG6uEJGc+G6ruG7lkzhuq5z4buYSkdFc0XhurhKR0VzR0Xhu6DDkuG6uHPhurBBR3PhurbDiuG7sXPDlMOJ4bugT0dF4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6PigJw4w4nEqEdFc0Xhurxz4bquSXPhu5TDiUNz4buY4butR8OJc8SC4buzR0Vz4bqiRnPhu5TDiVLhuq5z4bq24bugw5JHRXPDlMOJSnMw4buvc8OhTOG6uOKAnXPhu4Thu69zR8OJ4bqgR3PDmeG6tOG7lHPhuq7hu6Lhu7FzR8OJ4bq44bqq4buWc+G6ruG7reG6rnPhuq7DieG7luG7pOG6rEdzReG6uOG7sXPhurDhu5Zz4buEw4rhuq7DieG7lXPDoUVI4buv4bq4c+G6ruG7reG6rnNGSUdzeUdz4buQ4buW4bqyR3Phu5TDieG7lkzhuq5zR8OJ4bugc8OUw4nhu47hu5lzxILGoEdz4bquw4l34buZc+G7lMOJw4rhu5Rzw5nhurjhuqxHc0fhu6DDk0dF4buZc8SC4butSHPhu7Dhu5bhu5jhu5Thu5Lhu7Hhu4Thurjhu7Fz4bqu4bueR0Vz4buCw4nhu5bhu6ThuqhHc+G7gsOJ4bq64bquw4lzRsOM4bq4c0dF4bugw5LhurhzR+G6rEdz4buWSkdFc+G7lMOJU3PEguG6uOG7sXPhurnhu5LGoOG6rnMmduG6rsOJ4buZc3lHc+G7lMOJw4rhu5RzxILDjXNH4bugw5NHRXNVw5PhurhzR+G7oMOT4bquc+G7mErhu5Rz4bquw4nhu7FHw4nhu5lzRuG7lkrhurhz4buU4bq44bqs4buW4buZc8OT4buUc+G6ruG7mkdFc8SC4butR8OJc0bFqHNH4bugw5NHRXPhu45zR8OJVEdFc+G7kOG7luG7rUdzxILhuqxHc+G6tuG7oMOSR0Xhu5VzP8OJw6jhu5lzxILhu61Hw4lzxILhu7FIc1Xhu69z4buU4buS4buvc+G6rsOJ4buxR8OJc+G6ruG7nkdFc+G7hOG7r3NHw4lUR0Vz4buUw4lQc0fhu7NGc+G7lOG7kkhHRXPhurDhu7FHw4lz4buY4but4bquw4lzReG7jOG6uHPhu6bhu5VzOuG7mnNV4bqg4buk4buZc+G7gsOJ4but4bquw4lz4buQ4buWSuG6rnPhu5ThuqhzVcODR3Phu5Lhur5z4buU4bux4bq4c0fDieG7seG7lnNH4bqsR3Phu5Thu5Lhu61Hw4lz4bq24bqoR3Mw4buvc8OhTOG6uHNV4buvSHNHw4lUR0VzR0Xhu6/hu6Rz4buUw4nhu61HRXPDunPhu4LDieG6uHPhu5Thu5LDkuG6uHNHS0ZzVeG7r3NG4bug4buxc8OUw4nhu5pH4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5Thu7Dhu5bhu5TDiUjhu5Jy4buj4bq5w4nhurJIc8OtR+G6ssOZw5Thu5LhurLhu5jhu5jhu50vw5Thu6M=

Theo Vnexpress

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Rực rỡ màn bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Rực rỡ màn bắn pháo hoa đêm giao thừa.
2023-01-22 01:19:00

baophutho.vn Thời khắc chuyển giao từ năm Nhâm Dần 2022 sang Quý Mão 2023, người dân Đất Tổ đã được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực rỡ sắc màu, mang nhiều...

Sắp khai mạc đường hoa Home Hanoi Xuan 2023

Sắp khai mạc đường hoa Home Hanoi Xuan 2023
2023-01-11 09:41:00

Sự kiện Home Hanoi Xuan 2023 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 25-1-2023 (nhằm ngày 22 tháng Chạp đến mồng 4 tháng Giêng), hứa hẹn mang đến khách du xuân những trải nghiệm khó...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long