Cập nhật:  GMT+7
4bq14buhZGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgP3Dhuq7hu6Xhu4/huqvDouKAnOG7jOG7lcWpYl1wxqHhuq5ixajhu4Hhu6dixanhu5nFqWJoxaliw7Phu7Xhu6figJ3hurUv4buhZMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqDhu6Dhu4/hu4HDsuG6q8Oixajhu5/GsOG7g3Bi4bqg4buhw4HEg2Jv4buHxanhu6Fi4buncsSDYsOz4buHw7Niw7Phu6HhurDDieG7mcWpYuG7n3Dhu4Fiw7LhurBi4bulc8Oz4buhYsOzw4Lhu4Fi4bukxrDFqeG7j+G7pcOJYiThu6Xhu4HFqeG7j+G6rmLDs+G7q8WpYsWp4buhacOzYuG7jeG7lcWpYkRwxqHDs2Joxaliw7Phu7Xhu6diw7nhu6FwYuG7jeG7lcWpYl1wxqHhuq5ixajhu4Hhu6fhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDouG6tXDhu6fhu59iw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q3DDk+G7j8Wp4bqu4buPw4PhuqtixILhuq7DieG7peG7jzjhuqvEkHDDsuG6ruG7oeG6o2LhurvDqmPhuqBFw6Ni4buh4buPcOG7n+G7oeG6ruG6o2LDqcOq4bq/4bqgRcOj4bqrYsSCw4PDszjhuqsvL8Oz4bqvb+G7gcaw4bqg4buh4bqw4bqu4buhxrDhuq9Exakvw7Lhu4/EgsO54bquxrDhuqAvxanhu4/EkMSCL8SRZWPhursvZGTEkcOyZWThurnhurnhur3hurnhurnhuq5kZMOqY+G7peG6uy1k4bqvw7rhuqDhu5/huqti4buB4bul4bquOOG6q+KAnOG7jOG7lcWpYl1wxqHhuq5ixajhu4Hhu6dixanhu5nFqWJoxaliw7Phu7Xhu6figJ3huqtixJBww7Lhuq7hu6E44bqr4bq7w6pj4bqrYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq444bqrw6nDquG6v+G6q2Ivw6LhurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oMOT4buB4bqg4bqucMawxanhuqvDosOT4bu14bunYuG6rmrhu6di4bukxrDFqeG7n2Ig4bqww4nhu5nFqcSDYsWp4buf4bqww4nhu5nFqWLhu6VwxqHhurBi4bquw4Phu5nFqWLhu4114buBYuG7jeG6pkHDs2Lhuq7hu6Hhu4dwYuG7p+G7rcWp4bufxINixanhu6Hhu61i4buN4bubYsO54buhdsWp4bufYsOz4bupYsOzZuG7p2Lhu59w4buHw7Nixanhu59qw4liw7nhu6FwYmjFqeG6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oi4buM4bubYuG6rsODZmLhu6Xhu7lwYsOz4buhxrBiw7PEqeG6sGLhu6Hhu61w4bqjYuKAnOG7jOG7lcWpYl1wxqHhuq5ixajhu4Hhu6diaMWpYuG7n3LhuqHigJ3Eg2Lhuq7hu4XhuqBiw7Phu6FxYsOy4bqwYuG7pXPDs+G7oWLhu6TGsMWp4buP4bulw4liJOG7peG7gcWp4buP4bquYsOzw4Lhu4Fi4buAxILhurDhuq7Dg+G7geG7pXDhu4Fiw7Phu6HGsGJvcOG7leG6rmLFqeG7n8aw4buDcGLhuqDhu6HDgcSDYm/hu4fFqeG7oWLhu6dyxINiw7LhurBiw7nhu6Hhu4fDs+G7oWLhu6Fnw4li4bqu4buhQmJoxaliw7Phu7Xhu6diXXDGoeG6ruG6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oi4oCcw5Phu7Xhu6di4bul4buDYuG7p+G7qcWpYm/hu4XFqWJoxali4buh4buDxanhu59ixanhu5/hu4PDicSDYkThu7dwYsWp4buhcOG7l+G6sGLDs+G7h8Oz4buhYsOz4buh4buVYm9w4buVxaliw7nhu6Hhu4fDs2LFqeG7oeG7geG6sOG6r2LFqOG7leG6sGLhu6d54bquYsWp4buf4bqm4bu5cGLDssSpxali4buNc+G7gWLhuqDhu6Hhuqbhu7XFqeG7n2LFqeG7qXBi4buNcGJoxaliw7Phu7Xhu6dixanhu6HDtcSDYuG6ruG7oXJi4buN4bupYuG7peG7g2Lhu6Xhu7lwYuG7p+G7uXBiw7LhurLFqeG7n2JvQ+G7gWLhuq7Dg+G6puG7gWLhu6HGsMOsw7Ni4bqud3Dhuq9iw5Phu7Xhu6di4buN4bqmQcOzYkXhu7dwYuG7jWvDiWJv4buH4bquxINiaMWpYsOz4bqyxanhu59iw7Phu4fDs2Lhu6fhu6nFqWLhuq7hu6Fz4bquxINiw7Phu4fEg2LDg+G7geG6sGJF4buDxrDigJ3Eg2Lhu6TGsMWp4buP4bulw4liJOG7peG7gcWp4buP4bquYuG7n3Dhu7dwYuG6ruG7oXDGoeG6sGJE4buXYuG7p+G7qcWpYmjFqWLDs+G7oXHFqeG7oWLDs8OC4buBYsWp4buf4bqm4bu5cGLDssSpxali4buNc+G7gWLhuqDhu6Hhuqbhu7XFqeG7n+G6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OiT+G7h8awYuG7gOG6sMSC4bquw4Phu4Hhu6Vw4buBYsOz4bqkxanhu59ixanhu6lwYuG6ruG7oeG7meG7p8SDYsWp4bu1cGJv4buHxali4bun4bupxaliaMWpYsWp4buDw4li4buN4bqmQcOzYuG7n+G7sXBi4bul4buDYuG6q+G6ouG6sOG7h8WpYsOz4bu14bunYm9yxanhu6Fiw7LEqcWp4bqr4bqvYsWo4bufxrDhu4NwYsOz4bu14bunYuG6ruG7oXbFqeG7n2Lhuq7hu6Hhuqbhu7nFqeG7n8SDYsOy4bqwYsO54buh4buHw7Phu6Fiw7PhuqTFqeG7n2LDs+G7qWLhuq7hu6Hhu5ti4bqu4buh4bqmw4HFqeG7n2Lhuq7hu6HhuqzDs2LDs+G7h8OzYm9w4buVxali4bquauG6sGLDueG7oeG7h8OzYsWp4buh4bqmYsOz4bu14bunYsOD4buBxanhu5/Eg2LhurXhu4Fi4buhw4Phu4/hu6M44bqr4buh4bqu4bqu4bqgxILhuqMvL0TFqeG7j0XhuqDDg+G7j8SCxILhuq/FqeG7j+G6ri/huq7hu4Hhu58v4bqi4bqw4buBxaktw7PGsOG7py3huq7hu4Hhu6ctxanhu5/GsMWpLcawLcSC4buBcC3hu5/GsMWpLWRkw6rhur/hur/hurnDqeG6q2LDg+G7j+G7pTjhuqvDssaw4bujxrDhu6Xhu6XGsMSQ4bqrYsOy4buB4bqu4buBLXDhuq7hu6ctxILGsOG6sMODw7Phu4844bqrN0TFqV/Egsaw4bqww4PDs+G7jzjDkuG7j+G6ruG7gXDhu6Utw5LhurDhu6Rww7Phu6Ff4buA4bunP+G7oeG6sMOzX11w4buP4bquxajhu4Hhu6ctw6nhurnhurvDqeG6v+G6vWPDoETFqV/Ds+G7geG7p+G6oOG7gXDhu5/FqThPxrBFLVDFqeG6ruG7j8ODxanhu4Hhu6Xhu6RwxanDucOgRMWpX+G7p+G7j8OycOG6sOG7pzjhu6RwxanDuS3Dk8aw4bunP+G7geG7p8OgRMWpX+G6ruG7j8OD4bunOMOS4buPxILDueG6rsaw4bqgw6BExalf4bqu4buh4bqw4bunbzhj4bqrYsOy4buB4bqu4buBLXDhuq7hu6ct4buBw7LDsuG7j8OyOOG6q2ThuqvDosOz4bu14bunYuG6rmrhu6fhurUv4buBw6Ji4buh4buBw4liw7Phu6Hhu4fGsOG6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oixajhu5/GsOG7g3Bi4buf4buFxrBi4bqu4buRYsOy4bqyxanhu59i4buN4bubYsWpauG6sGLDs+G7teG7p8SDYsOz4buHw7Niw7Phu6HhurDDieG7mcWpYuG7n3Dhu4Fiw7LhurBi4bulc8Oz4buhYsOz4burxalixanhu6Fpw7Ni4buN4buVxali4buf4buFxrBixanhu5XhuqBiw7LhurLFqeG7n2Lhu43hu5tixalq4bqwYkV2cOG6r2LigJxP4buFxalixILhu5Ni4bqucuG7p2Lhuq7hu6Fqw4li4buf4buFxrBixanhu5XhuqBi4bun4buD4bqwYuG6rsODacWp4bufxINi4buN4butYuG7ocaww6zDs2Lhu43hu4/FqWLhurdFdnBi4bquw4Npxanhu5/Eg2Lhu59qw7Ni4buhxrDDrMOzYuG7jeG7s2Lhu43hu4/FqeG6s+G6r2Im4buB4bqwYuG7jeG7qcSDYsWp4buf4bqm4bu5cGJv4buHxalixILhu5Ni4bqu4buh4buZ4bunYkThu4PGsGLhu41s4bqwxINixanhu592xINi4bul4buFw7Ni4buhxrDDrMOzYkThuqjFqeG7n2Lhu43hu5ti4bul4buD4bunYuG7p+G7qcWpYkV2cGLEguG7h8Wp4buf4oCd4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6JP4buZxaliw7Phu4XFqeG7oWLhu43hu6nEg2LDsuG6sGLDueG7oeG7h8Oz4buhYsO54buhcGLhu43hu5XFqWJdcMah4bquYsWo4buB4bunYsOz4bqkxanhu59i4buN4bqmQcOzYuG7n0FwYuG6uGJoxali4bqu4buhQmLhu6fhu6nFqWJv4buHxanhu6Fi4bquw4Phu4fFqeG7n2Lhuq7Dg3nFqeG6r2Lhu4zEqcOJYuG7peG7g2Lhu6fhu6nFqWLhu43huqZBw7Ni4bufcOG7t3Bi4bquw4Phu5Fiw4nhu5nhurBi4bqu4buhccOz4buhxINi4buN4bqmQcOzYuG7peG7g+G7p2Lhuq7huqhib+G7h8Wp4buhYuG6rsOD4buHxanhu59iw7nhu6F2xINiRcaw4buDcGJF4buBxanhu6Fib+G7g8awYsSCQXDEg2Lhuq7Dg+G6rMWp4bufYsOz4bq24bquxINi4bquduG7p2LDueG7oXbEg2LDg+G7geG6sGLhuq7hu6Hhu7Xhu6fEg2Lhu6Xhu4XDs2LDg+G7gcWp4bufYmjFqWLDs+G6ssWp4bufYsWp4bqm4bu3w7NixIJ34bqu4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6Lhu6Z54bquYuG7p+G7qcWpYmjFqWLDueG7oeG7h8OzYsOz4bqkxanhu59i4buN4bqmQcOzYsWp4buhacOzYuG7jeG7lcWpYuG7peG7g2LFqeG7j+G7p2LDs+G6sHfFqcSDYkThu7dwYsOz4buHw7Ni4bulxrDhu4VwYsWp4buhxKnFqWJE4buDYkThu61ib+G7h8Wp4buhYsO54buh4buHw7Nixanhu6Hhu4HhurDhuq9i4oCcP8ODxrDFqeG7n2Lhuq5w4buVxanhu59i4buAxanhu6HEg2Lhu6fhu6nFqWLDs+G6sHfFqWLhu5/hu7FwYuG7peG7g2LEguG6oMODcMWp4bufYsODxrDhu6Xhu6XEguG6r2LFqOG7oeG6psWp4bufYsWp4bupYsO54buhdsWp4bufYuG7pXDhu5nFqWLhuqLhurDhu4HFqWLhu59yYuG7jeG7lcWpYuG7p+G6suG7gWJF4bqwxKnFqWLhurfEguG6oMODcMWp4buf4bqz4bqvYiNi4buncOG7l8WpYk9pw7PEg2Lhu43hu6li4bul4buDYsWp4buhQ8Wp4bufYsOz4buhcOG7lcOzYsWp4buP4bunYsOD4buHxali4bufcOG7q8WpYuG6ruG7gcWp4bqvYj/hu4VwYuG7p3Dhu5fFqWLFqOG7geG7p8SDYuG7p+G7qcWpYsOz4bqwd8WpYuG7p+G7l+G7p2JE4buDYsWp4buhw7TEg2LDs+G7qWLFqeG7ocSpxali4bul4buDYuG6rnbhu6fEg2Lhuq7hu6Fz4bquYuG7pUHFqcSDYsOD4buB4bqwYsSCd8Wp4bufYkThu4Nib+G6tsWp4oCdxINib+G7h8awYuG7gOG6sMSC4bquw4Phu4Hhu6Vw4buBYkRw4buV4bqu4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqDhu4DhurDhuq7hu6HGsMOD4bqrw6I/4buh4buPxrBiXcWp4buPReG6oMOD4buPxILEguG6tS/huqDDog==

Theo Vnexpress

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đổi mới để hấp dẫn du khách

Đổi mới để hấp dẫn du khách
2024-05-20 09:58:00

Với tiềm năng, thế mạnh sẵn có, những năm gần đây huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) đã và đang tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển du lịch, nâng cao chất lượng sản...

Rực rỡ màn bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Rực rỡ màn bắn pháo hoa đêm giao thừa.
2023-01-22 01:19:00

baophutho.vn Thời khắc chuyển giao từ năm Nhâm Dần 2022 sang Quý Mão 2023, người dân Đất Tổ đã được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực rỡ sắc màu, mang nhiều...

Sắp khai mạc đường hoa Home Hanoi Xuan 2023

Sắp khai mạc đường hoa Home Hanoi Xuan 2023
2023-01-11 09:41:00

Sự kiện Home Hanoi Xuan 2023 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 25-1-2023 (nhằm ngày 22 tháng Chạp đến mồng 4 tháng Giêng), hứa hẹn mang đến khách du xuân những trải nghiệm khó...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long