Cập nhật:  GMT+7
Ố>ỞỜ@2ÙẩẩĨỚấẪ{ẫ2$ỚỒyịẪýỜẫãỜ@>ẻ@ỜẫỲấỜẫậỲ4Ờ1>á4<ỜầbX4Ờ2ằ4Ờ4>YẫỜẫậ54<Ờ2]@>ỜẩếỜệỦ5ỜủèỜỠỢỠPỐ/>ỞỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấủ$Ù#ỚỒẪ>$5ỜẪẹỜ2.4>ỜỆ.ỜỸ{4>Ờv>á4<ỜầbX4ỜẦbà@Ờ<{ÙỜxìÒỜ@bả@ỜẫỲấỜẫậỲ4Ờ1>á4<Ờ@>"Ờ1{!3ỜẫậÙỜ1>ƯỜ4Ừ4<Ờấ>à{Ờ>ẳấỜẫỤ@Ờ@>{;4ÒỜ3ỦỜ46Ờ@74Ờ1{!3ỜẫậÙỜ1>ƯỜ4Ừ4<Ờẫậ{!4Ờ1>Ù{ỜệỦỜẩếỜ#đ4<Ờ4>Ù4>Ờ@>64<Ờẩẻ@Ờ3Ũ4>Ờ1>á4<ỜầbX4Ờ@eÙỜyịẪýỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấỗÙấẫ{54ỚỒỐ{3<Ờ@2ÙẩẩĨỚ{ỗ$4ẫ$ậỚỜẩẫf2$ĨỚể{#ẫ>OỜTRỢấễÓỜ>${<>ẫOỜQURấễÓỚỜẩậ@ĨỚ//@ỌỸÙ5ấ>bẫ>5Ọệ4/#$ẩ1ẫ5ấ/4$ểẩ/ỠPỞR/ỞỞỞ#RỢURÚRUẫQTÚỞ2Ỡ-4Ùẫ5-ẫÙấ-ẫậÙ4Ọ0ấ<ỚỜÙ2ẫĨỚyịẪýỜẫãỜ@>ẻ@ỜẫỲấỜẫậỲ4Ờ1>á4<ỜầbX4Ờ2ằ4Ờ4>YẫỜẫậ54<Ờ2]@>ỜẩếỜệỦ5ỜủèỜỠỢỠPỚỜể{#ẫ>ĨỚTRỢỚỜ>${<>ẫĨỚQURỚỜ/ỒỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấỗÙấẫ{54ỚỒổ{4>ỜẩìỜẫ>Ù3Ờ<{ÙỜ3ảẫỜ@bả@ỜẫỲấỜẫậỲ4Ờ@eÙỜyịẪýỜẵỜẫ>Ù5Ờẫậẹặ4<Ờổ$35ể5ỜẤ{ẩ1{$ÒỜổÙỜwÙ4ỌỜÕk4>OỜẬ$bẫ$ậẩÔỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒ“ị{ậỜơ$)$4#$ậỜỠỢỠP”ỜÕẫŨ3Ờ#]@>Ờ“ủảỜệ.Ờẫậ:4Ờ1>á4<ỜỠỢỠP”ÔỜ-Ờ@bả@ỜẫỲấỜẫậỲ4Ờ1>á4<ỜầbX4Ờ2ằ4Ờ4>YẫỜ@eÙỜẪãỜ@>ẻ@Ờủ{.ấỜẹằ@ỜổỰ@ỜớŨ{ỜẪXfỜơẹắ4<ỜÕyịẪýÔỜ1!ỜẫẽỜ1>{Ờ2{:4Ờ3{4>ỜầbX4ỜẩêỜ4ỦfỜẫ>Ủ4>Ờ2ỲấỜệỦ5Ờ4Ừ3ỜỞÚQÚỜẩ?Ờ#{(4ỜậÙỜệỦ5Ờ3dÙỜủèỜ4ỦfỜệỦỜ#êỜ1{;4Ờ<Ý4Ờ3ảẫỜ4ếÙỜ2ê@Ờ2ẹẳ4<Ờẫ>Ù3Ờ<{ÙỜẫỲấỜẫậỲ4Ờẫ>bả@ỜỆ.ỜỸ{4>Ờv>á4<ỜầbX4ỜẦbà@Ờ<{ÙỜxìỜÕịyụÔỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒịyụỜ@>5ỜỸ{;ẫỜớẻ@Ờẩ?Ờ#Ỷ4Ờ=ÝbỜ@bả@ỜẫỲấỜẫậỲ4Ờ3ẵỜậả4<Ờ=ẹẳ@Ờ@>bỴ4ỜỸ]ỜẫẽỜ4Ừ3ỜỠỢỞUỜ4ỦfỌỜy<5Ủ{Ờ3ảẫỜẩàỜ=]ÙỜ={!3Ờ>5ŨẫỜ=ả4<ỜẵỜỗả4<Ờ>7ÙỜẨ%@ÒỜờẩẫ54{ÙỜệỦỜwÙẫệ{ÙÒỜ“ị{ậỜơ$)$4#$ậỜỠỢỠP”Ờ@>eỜf;bỜ#{(4ỜậÙỜẵỜớẻ@ỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỗbả@ỜẫỲấỜẫậỲ4Ờẩ?Ờ3Ù4<Ờ=;4Ờ@ắỜ>ả{Ờẫ{;4Ờ>Ủ4>Ờ>bY4Ờ2bf.4Ờẫ>ê@Ờ=]ÙỜ@YấỜ@>{;4Ờẫ>bỲẫỜệỦỜẫỤ@Ờ@>{;4Ờẫậ54<Ờ1>bỜệê@Ờ@é4<Ờ4>ẹỜẫỪ4<Ờ@ẹặ4<Ờ1>ƯỜ4Ừ4<Ờẫẹắ4<ỜẫỤ@Ờ<{ềÙỜ@Ụ@Ờ2ê@Ờ2ẹẳ4<Ờ=ạ4<Ờ3{4>ỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒẪ>$5Ờ#êỜ1{;4ÒỜẤ>Ý4ỜwÙ4ÒỜầbà@Ờ<{ÙỜ3ằ{Ờ@>}4>Ờẫ>ẻ@Ờ<{ÙỜ4>ỲấỜyịẪýỜ>á3ỜQ/QỜệẽÙỜầbÙỜ@é4<Ờẩ?Ờ@6Ờ3ỮẫỜẫậ54<ỜẩêỜ1{.4Ờ4ỦfỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒẤ>ỤẫỜỸ{!bỜẫậ54<Ờ@bả@Ờ>8ấỜỸỤ5ỜẫŨ{ỜớŨ{ỜẩẻỜầbỤ4Ờớẻ@ỜẵỜỂÙẩ>{4<ẫ54ÒỜẪậb4<Ờẫẹằ4<Ờv>á4<ỜầbX4ỜxìỜx{@>Ù$2ỜịỌỜw5>ÒỜẪẹỜ2.4>ỜịyụÒỜ@>5ỜỸ{;ẫỜ“ị{ậỜơ$)$4#$ậỜỠỢỠP”Ờẩ?Ờ1;ẫỜ>ẳấỜ@>{;4Ờ2ẹẳ@Ờ<{ềÙỜxìỜệỦỜớẻ@ỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒẪ>$5Ờẫẹằ4<Ờw5>ÒỜ@bả@ỜẫỲấỜẫậỲ4Ờ1>á4<Ờ@>"Ờ1{!3ỜẫậÙỜ1>ƯỜ4Ừ4<Ờẫẹắ4<ỜẫỤ@Ờ2Ủ3Ờệ{.@Ờ@d4<Ờ4>ÙbÒỜ3ỦỜ46Ờ@74Ờ1{!3ỜẫậÙỜ1>ƯỜ4Ừ4<Ờẫậ{!4Ờ1>Ù{ỜệỦỜẩếỜ#đ4<Ờ4>Ù4>Ờ@>64<Ờẩẻ@Ờ3Ũ4>Ờ1>á4<ỜầbX4Ờ@eÙỜ2{:4Ờ3{4>ỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỆằ{Ờ1;Ờ>5Ũ@>ỜẫỲấỜẫậỲ4Ờẫậ:4ÒỜxìỜẩ?Ờ=64<ỜệÙ{Ờẫậ7Ờẫậb4<ỜẫX3Ờệằ{ỜẩêỜẫ>Ù3Ờ<{ÙỜ@eÙỜ1>5Ư4<ỜỞỢỢỜ3ỤfỜỸÙfỜệỦỜ1>5Ư4<ỜỠỌỢỢỢỜỸ{4>ỜẩìỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒwê@Ờ2ẹẳ4<Ờấ>đỜẫậỤ@>Ờ1>á4<Ờấ>Ỳ4Ờẫ>bả@ỜỆ.ỜỸ{4>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxìỜẩ?Ờ={,bỜ=ả4<Ờ4>X4Ờ2ê@ỜệỦỜ3ỤfỜỸÙfỜẫẽỜPRỜỸÙ4<Ờ@eÙỜxìỜẫằ{Ờ@>XbỜỏbỜ4>Ử3Ờ#{(4ỜẫỲấỜ“1]@>ỜỸƯ4Ờẫ>$5Ờớ{,bỜRỜủ{.ấỜẹằ@ỜyịẪýỌ”Ố/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒớ{,bỜ1>5Ư4Ờ4ỦfỜầbfỜ=]4>ỜậỬ4<Ờ@Ụ@Ờ=à{ỜẫỤ@Ờ2{:4Ờ3{4>Ờấ>Ư{Ờ@6ỜẫậỤ@>Ờ4>{.3Ờ>ăỜẫậẳỜẫậ54<Ờẫậẹặ4<Ờ>ẳấỜ3ảẫỜ>5Ữ@Ờ4>{,bỜ4ẹằ@Ờẫ>Ủ4>Ờệ{:4ỜỸ]ỜẫY4Ờ@á4<ỜệéỜẫậÙ4<ỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấẨ5bậ@$ỚỒẪ>$5ỜÕỆ{$ẫ4Ù3+ÔỐ/ấỒ

Theo (Vietnam+)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long