Cập nhật:  GMT+7
4bqx4bud4bqr4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQSXhu6PhuqJ1w7PhuqfhurfDmeG7m8Osw7nhuq3hu53hur/DueG7m+G6rU/hu4nDg+G6reG6ouG6tOG6reG6quG6v+G6rUDhu53DquG6ouG6reG6osOA4buj4buVw7nhuq174buj4buZ4bqi4bqtw5nhur3DuuG6rU3hu53hu6Phuq3DueG7ncOqw7nhu53huq1A4budxILhuq0l4budxrDDoeG6sS/hu53huqvhurfhurFB4bq3O8O54bub4bqt4budduG6rcSR4bqp4bqp4bqt4bqgw4Phu4vhuqLhuq3DgcOD4bq/4bqtJeG7keG6ouG6rW3hu53hu6Xhuq3DueG7m+G6tOG7s+G7o+G6rcO54bub4budw6jhu6XhurFB4bq34bqx4bujw7rhu5vhuq3hur114buj4bubw7k14bqndcOzxqHhuqLhuqfhuq3huqDDgG014bqn4bud4bqi4bqiQcOhLy9s4bq94bulQeG7ncOD4bqi4bud4bul4bqj4bqqw7kv4buldW5u4bq94bqi4bq9L0LDs2zhuqDhu6PhuqLDsy/huqrhur3DuS3hu53hu6Xhur0tQ+G6vS3hu53hu6Xhu6MvYuG6qeG6q+G6qS/EkS/huqtiZeG6u0zDqcOTYk5j4bqrL+G6q2JlxJFjYuG6u+G6q+G6qeG6q2Phurvhuqlf4bqp4bqp4bqpdeG7peG7m+G7peG6o3NB4bub4bqn4bq3LeG6rcOZ4bub4bq/ROG6rWMtYuG6oeG6reG6ouG7geG7o+G6rXvhu4XDueG6rUHhu53FqcO54bub4bqtO0Thuq1s4bq9w7nhuq3DmiUlI+G6reG6onHDueG7neG6oeG6rcOZ4bubw6zDueG6reG7neG6v8O54bub4bqtb+G7icOD4bqt4bqi4bq04bqt4bqq4bq/4bqtQeG7ncOq4bqi4bqt4bqiw4Dhu6Phu5XDueG6rXvhu6Phu5nhuqLhuq3DmeG6vcO64bqtbeG7neG7o+G6rcO54budw6rDueG7neG6rUDhu53EguG6rSXhu53GsOG6rW/hu4Phuq1s4bq/w7nhuq3hu5vhu6Phur3hu6Xhuq3EkeG6qeG6qeG6reG6oMOD4buL4bqi4bqtw4HDg+G6v+G6rSXhu5HhuqLhuq1t4bud4bul4bqtw7nhu5vhurThu7Phu6Phuq3DueG7m+G7ncOo4bul4bqj4bqtT+G7r8O54bub4bqtbeG7neG7n+G6rSXDgOG7icO54bqtQOG7neG6ruG6rSXhu6PDtMODLeG6rSUqe+G6oeG6rU3hu53hurbhuq3huqJwbeG7neG6rTtE4bqtbOG6vcO54bqtw5olJSPhuq3huqJxw7nhu53DoOG6rW/hu4Hhu6Phuq1u4buj4buZw7nhuq114buDw7nhu53huq1v4buB4bul4bqtw5nhu5vDrMO54bqt4bud4bq/w7nhu5vhuq1v4buJw4Phuq3huqLhurThuq3huqrhur/huq1B4budw6rhuqLhuq3huqLDgOG7o+G7lcO54bqte+G7o+G7meG6ouG6rcOZ4bq9w7rhuq1t4bud4buj4bqtw7nhu53DqsO54bud4bqtQOG7ncSC4bqtJeG7ncaw4bqtb+G7g+G6reG6osO94buj4bqtbuG6puG6o+G6sUHhurcl4bud4bqmbeG6reG7neG7o+G7mcO54bqtbeG7neG6tHnDueG7m+G6reG6osOA4buhw7nhu53huq3igJwl4buR4bqi4bqtbeG7neG7peG6rcO54bub4bq04buz4buj4bqtw7nhu5vhu53DqOG7peKAneG6rW7hu6Xhuq07ROG6rWzhur3DueG6rSUu4bqtw5olJSPhuq174buj4buZ4bqi4bqtw5nhur3DuuG6rUHhu53DquG6ouG6rW92w7nhu5vhuqHhuq3DmeG7m8Osw7nhuq3hu53hur/DueG7m+G6rU/hu4nDg+G6reG6ouG6tOG6reG6quG6v+G6rUHhu53DquG6ouG6reG6osOA4buj4buVw7nhuq174buj4buZ4bqi4bqtw5nhur3DuuG6reG6tsO54bub4bqt4budduG6rW3hu53hu6Xhuq1tw6pt4bqt4bub4buj4bq94bqtb+G7ocO54bud4bqtw7nhu5vhu53DqOG7peG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq1t4buH4bqtw7nhurTDvW3huq3huqLDgMO0w7nhuq1jxJHhuqPhuqnhuqnhuqnhuq3huqDDg+G7i+G6ouG6rcOBw4Phur/huq0l4buR4bqi4bqt4bqiw4Bw4bqt4bub4bujw6rhuq3huqLDgMO0w7nhuq3DqeG6reG6ouG6uOG6rW/hu6/DueG7m+G6o+G6reG7nOG6tOG7t8O54bub4bqtw4LDueG7m+G6rW3hu53hurR5w7nhu5vhuq3huqLDgOG7ocO54bud4bqtb+G7p+G6oeG6rcOZ4bubw6zDueG6reG7neG6v8O54bub4bqtT+G7icOD4bqt4bqi4bq04bqt4bqq4bq/4bqtQeG7ncOq4bqi4bqt4bqiw4Dhu6Phu5XDueG6rXvhu6Phu5nhuqLhuq3DmeG6vcO64bqtbeG7neG7o+G6rcO54budw6rDueG7neG6rUDhu53EguG6rSXhu53GsOG6rW/hu4Phuq3huqLDgOG7n23hu53huq3huqLhuqThuq3DueG7m8OD4buvw7nhuq3DgcOD4bq64bqtbeG6tuG6veG6rW154bqtw4HDg+G6vcO54bqt4bqq4bq/4bqt4bqqxKnDueG6rW92w7nhu5vhuq1tw6rDueG6rWx24bqh4bqtw7nhu53DrMO54bqt4bqq4bujw7TDueG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq3DueG7m8Osw7nhuq3hu53hur/DueG7m+G6reG6omjDueG7m+G6rcSR4bqp4bqp4bqt4bqgw4Phu4vhuqLhuq3DgcOD4bq/4bqtJeG7keG6ouG6oeG6rcO6eOG7o+G6reG6oMOD4buL4bqi4bqt4bqiw4Bw4bqt4bub4bujw6rhuq1i4bqp4bqp4bqtw7nhu5vhu53hu6HDueG6rW/hu6/DueG7m+G6rW3hu53hu6Xhuq1tw6pt4bqt4bub4buj4bq94bqtb+G7ocO54bud4bqtw7nhu5vhu53DqOG7peG6reG6osOAw7TDueG6rW9w4bq94bqtbOG6v8O54bqt4bqiccO54bud4bqj4bqxQeG6tyThu63huq3DgcOD4bq/4bqtw7nhur9E4bqt4bqgw7Xhuq1v4bq04bu1beG6rW3hu53Dg0Thu5XDueG6rW/hu5HDueG6reG6osSpw7nhuq3huqLhur1E4bqtbcOqbeG6reG7nXbhuq3DueG7m+G7ncOo4bul4bqtbeG7p+G6reG7neG7peG6v8O54bqtbeG7h8O54bud4bqtb2ht4bqtbOG7o+G7meG6ouG6rXThu53hu6fhuq104bud4buFw7nhuqHhuq3DueG7gcO54bqtw7nhu53DrMO54bqtbeG7neG7i+G6ouG6rW92beG6rW7hur3huq1t4bq9w7rhuqHhuq3DueG7m+G6tOG7s+G7o+G6rW3hur3hu6Xhuq3huqLDg3fhu6Phuq104bud4buxw7nhu5vhuq1t4bun4bqtdOG7neG7h+G6rcO54buFw7nhu5vhuq3huqLhuqbhuq114bul4bqtJeG7keG6ouG6reG6ouG7geG7o+G6rWThuq3hu53Dg0Thu5nDueG6rSXDrMO54bqtJHnDueG6oeG6rSXhu53hur3DueG7neG6rSR5w7nhuqHhuq1dw7TDueG6rVXEqUHhuq3huqrhur/huq0l4bud4bq9w7nhu53huq0l4budw4PhurjhuqPhuq0l4budw4Phuq3hu5zhur8=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gửi trẻ ngày Hè

Gửi trẻ ngày Hè
2024-07-13 08:39:00

baophutho.vn Hè là thời điểm nghỉ ngơi của học sinh và giáo viên các bậc học nói chung, bậc học mầm non (MN) nói riêng. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu gửi...

Chung tay xây dựng “Mái ấm Công đoàn”

Chung tay xây dựng “Mái ấm Công đoàn”
2010-02-04 15:39:00

Thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh uỷ , trong những năm gần đây, bên cạnh việc tập trung thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của mình, các cấp công đoàn...

Làng Thị vào Xuân

Làng Thị vào Xuân
2010-02-04 15:38:00

TO- Đã từng vào khu 8 xã Tiên Du để dự lễ khai trương khu dân cư văn hóa cách đây vài năm vậy mà lần này trở lại khu 8 để dự lễ đón bằng công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa...

Báo chí Phú Thọ:

Báo chí Phú Thọ:
2010-02-04 08:29:00

Đề cao trách nhiệm xã hội, đồng hành với sự phát triển trên quê hương đất TổPTO- Năm 2009 với muôn vàn khó khăn thử thách, kinh tế tỉnh ta cùng với cả nước đã vượt qua ảnh...

Chăm lo Tết cho người nghèo ở Thanh Sơn

Chăm lo Tết cho người nghèo ở Thanh Sơn
2010-02-04 07:59:00

Trong những năm qua, huyện Thanh Sơn đã có nhiều khởi sắc về phát triển kinh tế-xã hội, tuy nhiên là một huyện miền núi, đại đa số người dân là đồng bào các dân tộc thiểu số,...

Công ty tư vấn y dược Quốc tế IMC:

Công ty tư vấn y dược Quốc tế IMC:
2010-02-04 07:47:00

ng hộ 3,7 tấn gạo cho hộ nghèo huyện Tân Sơn- Ngày 2-2, Công ty TNHH tư vấn y dược Quốc tế IMC đã tổ chức trao 3,7 tấn gạo, trị giá gần 40 triệu đồng cho 191 hộ nghèo thuộc 3...

Hội Báo xuân Canh Dần 2010:

Hội Báo xuân Canh Dần 2010:
2010-02-04 07:46:00

Bước khởi đầu hành trình về miền lễ hộiPTO- Hội báo Xuân là kiểu lễ hội đặc biệt ở Việt Nam, không thể tìm thấy ở nơi nào trên thế giới. Nó vừa là loại hình hoạt động văn hóa...

Tuổi trẻ Giáp Lai xung kích vì cộng đồng

Tuổi trẻ Giáp Lai xung kích vì cộng đồng
2010-02-03 15:21:00

TO- Vừa bước chân đến cổng trụ sở UBND xã Giáp Lai - huyện ThanhĐoàn viên thanh niên xã Giáp Lai trồng cây tại trụ sở UBND xã. Sơn đã nghe thấy tiếng Bí thư đoàn xã Hà Sỹ Bằng...

Chuyện “cần câu, con cá” quanh bữa chiều

Chuyện “cần câu, con cá” quanh bữa chiều
2010-02-03 15:14:00

TO- Nếu ví sức hút việc làm ở thành phố như một cục nam châm thì các lao động nông thôn như là các mạt sắt nhỏ ly ty vương vãi khắp thôn cùng xóm vắng. Ngày thường khi cục nam...

Chút tình Xuân

Chút tình Xuân
2010-02-03 15:06:00

Mùa xuân mang về một cái Tết Nguyên đán ẩn chứa một bản sắc riêng biệt của dân tộc ta. Tết Nguyên đán luôn là sự khát khao chờ đợi không phải đối với trẻ thơ mà ngay cả đối với...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long