Cập nhật:  GMT+7
2má9ềốẳừừ!8ũỰnựốễ83ỘlâẢ9mqn9Ệử9ốòềm9#ẩộ9mỗẳ9Ềmù9ộrn9Ềẵn9Ứẩộl9lẫộ9ôìự9Áâ9ếầổ9ựpộ9ện9ừầộ2/má32ũ9ềốẳừừ!8ũMễẳệ83ỘlâẢ9mqn9Ệử9ốòềm9#ẩộ9mỗẳ9Ềmù9ộrn9Ềẵn9Ứẩộl90ỘlâẢ9mqn19ốâ9ừỷ9ônỉộ9ựmýúộl9ộníộ9ệổ9ỬẾỘỆ9ưửẻộ9Ềẵn9Ứẩộl9Áâ9Ừụ9#ẩộ9mỗẳ]9Ựmĩ9ựmẳổ9Áâ9Ệử9ốòềm9ỰŨ9Ềẹộ9Ựmt9ựr9ềmỳề]9ộmbồ9mýụộl9ỳộl9ỘlâẢ9Ệử9ốòềm9#nỉự9Ộẳồ90ặ-ắ1]9ểpộl9ựmún9ềyộl9ốâ9ừỷ9ônỉộ9lỗũ9ũmẹộ9lóộ9lnA]9lẫộ9ôìự9ếầổ9ựpộ9ện9ừầộ9#ẩộ9mỗẳ9ềmù9ộrn"9Ộẩồ9ộẳẢ]9ỘlâẢ9mqn9ềỗ9ộmnịử9mổấự9ểqộl9ồun9Áun9ểẳ9ựứần9ộlmnỉồ"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũỀẳũựnổộ832nồl9ềốẳừừ!8nỀễộựễứ89ừựẢốễ!8Ànệựm}9ặăaũẠ[9mễnlmự}9ăaặũẠ[89ừứề!8//ề"ếẳổũmửựmổ"Áộ/ệễừôựổũ/ộễÀừ/àạàằ/áááệàáảaắàăựàaáảốằ-nồl-ắăảa"õũl89ẳốự!8ỘlâẢ9mqn9Ệử9ốòềm9#ẩộ9mỗẳ9Ềmù9ộrn9Ềẵn9Ứẩộl9lẫộ9ôìự9Áâ9ếầổ9ựpộ9ện9ừầộ89Ànệựm!8ặăa89mễnlmự!8ăaặ89/32/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũỀẳũựnổộ83Ệử9ômẵềm9ựấn9ỘlâẢ9mqn9Ệử9ốòềm9#ẩộ9mỗẳ9ềmù9ộrn9Ềẵn9Ứẩộl9ộẩồ9àaàạ"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83ỘlâẢ9mqn9Ệử9ốòềm9#ẩộ9mỗẳ9Ềmù9ộrn9Ềẵn9Ứẩộl9ểýùề9ựr9ềmỳề9ốẹộ9ểẹử9ộẩồ9àaáă]9ựmún9ểnĩồ9#ẩộ9mỗẳ9Ềmù9ộrn9Ềẵn9Ứẩộl9ểýùề9ềởộl9ộmẻộ9Ện9ừầộ9Áẩộ9mỗẳ9ũmn9Áẻự9ựmĩ9ưửỡề9lnẳ"9Ưửẳ9ă9ốẹộ9ựr9ềmỳề]9ỘlâẢ9mqn9ểậ9ựứụ9ựmâộm9ừỷ9ônỉộ9ômởộl9ựmĩ9ựmnìử]9ôìự9ộỡn9Áâ9lẫộ9ốnịộ9Áun9ểún9ừỡộl9ừnộm9mổấự9ềxẳ9ộlýún9ệeộ9ềmù9ộrn"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83ỘlâẢ9mqn9ốâ9ừỷ9ônỉộ9ựmýúộl9ộníộ9ểĩ9lnun9ựmnỉử]9ưửầộl9ếẵ9ểéự9Áâ9ộlýún9Ềẹộ9Ựmt]9lỗũ9ũmẹộ9lóộ9lnA]9ếầổ9ựpộ9Áâ9ũmẵự9mửẢ9ện9ừầộ]9ựỵộl9ếýuề9ồẳộl9ểìộ9ệnỉộ9ồấổ9ồun9ềmổ9ềmù9ộrn9Ềẵn9Ứẩộl]9ựmử9mữự9ệử9ômẵềm9lẹộ9Ạẳ"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ðìộ9Áun9ỘlâẢ9mqn]9ệử9ômẵềm9ềỗ9ệòũ9ểýùề9ựứần9ộlmnỉồ9ựmỷề9ựì9ểún9ừỡộl9ềxẳ9ộlýún9ệeộ9ựmýtộl9mp]9mnĩử9mtộ9Áị9Áẩộ9mỗẳ9ừởộl9ộýuề9ỰeẢ9Ộẳồ9Ếq9ưửẳ9ềẵề9mổấự9ểqộl9ểẳ9ệấộl"9#un9ộlýún9ệeộ9ềmù9ộrn]9ỘlâẢ9mqn9ềâộl9Ã9ộlmỏẳ9mtộ9ômn9ốâ9ệòũ9ểĩ9ựmĩ9mnỉộ9ựéồ9ốơộl9mnìử9ômẵềm9ềxẳ9ộlýún9ồnịộ9ỰeẢ]9lnun9ựmnỉử9ộmAộl9ộfự9ểgũ9Áẩộ9mỗẳ9ừởộl9ộýuề9Ềẹộ9Ựmt"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83ỘlâẢ9mqn9ốẹộ9ựmỳ9#NN9ộẩồ9àaàạ9ềỗ9ềmx9ểị9Ếầổ9ựpộ9Áâ9ũmẵự9ựứnĩộ9#ẩộ9mỗẳ9Ềmù9ộrn9Ềẵn9Ứẩộl]9ệnjộ9ứẳ9ựứổộl9ạ9ộlâẢ]9ựỵ9ộlâẢ9áa9ểìộ9áà-ắ9ựấn9Ðnĩồ9ệỵộl9ềmeộ9ềmù9ộrn9Ềẵn9Ứẩộl90ừỡ9áắ/à]9ểýúộl9#ợ9Ựẵộm]9ômử9Áỷề9%íộ9Ựmửẻộ]9ũmýúộl9Ốí9Ếóộm1"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ộẩồ9ộẳẢ]9ỘlâẢ9mqn9ềỗ9áã9mổấự9ểqộl9Áun9ềẵề9ểnĩồ9ộméộ]9ộmý}9ốj9ômẳn9ồấề]9ệnjử9mâộm9ựâử9ệử9ốòềm9ựứíộ9ừởộl]9Mqn9ựmn9Ộfự9ểgũ9ẵổ9ếâ9ếẳ9Ạýẳ9Áâ9ộẳẢ]9Mqn9ựmn9ựứýộl9ếâẢ9ồở9móộm9lmễ9ựâử9-9ềeẢ9ếgổ9ồửẳ9ếẵộ9ộởộl9ừầộ9ựứíộ9ềmù9ộrn9Ềẵn9Ứẩộl]9ỘlâẢ9mqn9ềmửẢĩộ9ểrn9ừỡ9ệử9ốòềm9lnAẳ9ỰŨ9Mp9Ềmo9Ồnộm9Áâ9áạ9ựọộm]9ựmâộm9ÐẾỪỀỐ"9Ðcề9ếnỉự]9ựấn9ừỷ9ônỉộ9ộẩồ9ộẳẢ]9mổẳ9mẻử9Ếầổ9Ộlớề9ốâ9ểấn9ừỳ9móộm9ầộm"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ốj9ômẳn9ồấề9ệnjộ9ứẳ9Áâổ9ộlâẢ9áa-ắ9ựấn9ựấn9Ðnĩồ9ệỵộl9ềmeộ9ềmù9ộrn9Ềẵn9Ứẩộl9Áun9ềmýtộl9ựứóộm9ếnĩử9ệnjộ9ộlmỉ9ựmửẻự9ểýùề9ệâộ9ệỷộl9ềởộl9ũmử]9ộméộ9ồấộm9ộmAộl9ộfự9ểcề9ựứýộl9ựứổộl9ểún9ừỡộl9ềxẳ9ộlýún9ệeộ9ồnịộ9ừởộl9ộýuề]9ộfự9ểqề9ểẵổ9ềxẳ9Áẩộ9mỗẳ9ềmù9ộrn9Ềẵn9Ứẩộl"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83ỘlâẢ9mqn9ềơộ9ềỗ9mổấự9ểqộl9ưửầộl9ếẵ9Ạữề9ựnìộ9ệử9ốòềm]9lnẳộ9mâộl9lnun9ựmnỉử9ừầộ9ũmẽồ9ỔỀỔŨ]9ộởộl9ừầộ9ểòẳ9ũmýtộl]9ếẵộm9ệeộ9lnẳộ]9ếnĩử9ệnjộ9ểúộ9ềẳ9ựân9ựỹ9ựứíộ9ềmù9ộrn]9lnần9ểửẳ9ựmửẢịộ9ứpộl9ồụ9ứqộl]9mổấự9ểqộl9ẳộ9ừnộm9Ạậ9mqn]9ếnĩử9ệnjộ9Áẩộ9ộlmỉ]9ềẵề9mổấự9ểqộl9ếầổ9Áỉ9ồởn9ựứýúộl9Áuự9ứẵề9ựứíộ9ừởộl]…2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ềmò9Ựứẹộ9Ựmò9Ônịử9Ựứẳộl90ệử9ômẵềm9ựỵ9ỰŨ9Mp9Ềmo9Ồnộm19ềmổ9ếnìự}9“Ựứần9ộlmnỉồ9ềẵề9mổấự9ểqộl9ựấn9ểeẢ]9ểnịử9ựởn9ựméẢ9ựmữ9Áò9ộméự9ốâ9ềẵề9lmễ9mâộl9ồở9móộm9ựứýộl9ếâẢ9ựấn9ômử9Áỷề9ếìộ9ừởộl”"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ềơộ9ẳộm9Ðổâộ9Ốí9Mổâộl9Ômẳộl90ệử9ômẵềm9ựỵ9Mâ9Ộqn19ộỗn}9“Ựởn9éộ9ựýùộl9Áun9ềẵề9ừầộ9ũmẽồ9ỔỀỔŨ9Áó9ồẳộl9ộfự9ứéự9ểcề9ựứýộl9ềxẳ9ểòẳ9ũmýtộl9Áâ9ệử9ômẵềm9ềỗ9ựmĩ9ồửẳ9Áị9ốâồ9ưửâ"9Ộmý9ềẵề9ừầộ9ũmẽồ9ềẵ9ựứẳ9ếè9ừéẢ]9ôgổ9ệỵẳ9ềỗ9ựmĩ9ểỗộl9lỗn9ệj9ệâộl"9Ềẵề9ừầộ9ũmẽồ9Áỵẳ9ộlổộ9Áỵẳ9ềỗ9ộlửpộ9lỡề9ứợ9ứâộl9ộíộ9ựởn9ẳộ9ựeồ9ồửẳ”"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ðĩ9ềmửẽộ9ếò9ềmổ9ỘlâẢ9mqn9ệnjộ9ứẳ9ẳộ9ựổâộ]9ựỡự9ểgũ]9ỬẾỘỆ9ưửẻộ9Ềẵn9Ứẩộl9ểậ9ôìự9mùũ9Áun9ềẵề9ộlâộm9mAử9ưửẳộ9ẠeẢ9ệỷộl9ôì9mổấềm9ũmeộ9ốửpộl9ềẵề9ựửẢìộ9lnẳổ9ựmởộl]9ểầồ9ếầổ9ốýử9ựmởộl9ẳộ9ựổâộ9ềmổ9ệử9ômẵềm"9Ềẵề9ồỗộ9ẩộ]9ựứẵn9ềeẢ9ếâẢ9ếẵộ9ểýùề9ựửẢĩộ9ềmớộ9ựỵ9ộmAộl9ềt9ừụ9ửẢ9ựoộ]9ẳộ9ựổâộ9Áỉ9ừnộm9ựmỷề9ũmẽồ]9ộníồ9Ảìự9lnẵ9ềởộl9ômẳn"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ềởộl9ựẵề9lnA9ẳộ9ộnộm9ựứẻự9ựỷ]9ẳộ9ựổâộ]9Áỉ9ừnộm9ồởn9ựứýúộl]9ũmơộl9ềmẵẢ9ềmAẳ9ềmẵẢ9ểýùề9ừnìự9ềmcự9ểĩ9ộlýún9ệeộ9ẳộ9ựeồ9ểìộ9ựmẳồ9ưửẳộ9Áâ9Áửn9ềmtn]9lnần9ựứo"9Ềẵề9ốỷề9ốýùộl9ựữề9ựứỷề9ựmýúộl9ẠửẢíộ9ựấn9ômử9ềmoộm9ệnjộ9ứẳ9mổấự9ểqộl9Áâ9ựửẹộ9ựứẳ9ựứíộ9ềmù9ộrn9Ềẵn9Ứẩộl]9ômử9Áỷề9Ếìộ9Ộnộm9Ônịử"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ộlửpộ9ẾẴỔ9ỀẸỘ9ỰMT2/ũ3


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Huế tạo bức tranh lớn về du lịch

Huế tạo bức tranh lớn về du lịch
2024-05-12 10:02:00

Tăng trưởng mạnh mẽ về lượng khách quốc tế cũng như sự ghi nhận của báo chí và những tổ chức du lịch uy tín hàng đầu thế giới, mở ra cơ hội để Huế tạo được một bức tranh lớn về...

Khám phá Thung lũng các vị thần

Khám phá Thung lũng các vị thần
2024-05-12 09:53:00

Nằm giữa non xanh bát ngát của núi rừng, Thung lũng các vị thần với mô hình các bức tượng thần thoại độc đáo khổng lồ có khả năng cử động đang thu hút du khách khi đến với Đà Lạt.

Bảo tồn di tích để phát triển du lịch

Bảo tồn di tích để phát triển du lịch
2023-06-27 16:27:00

Bắc Giang là tỉnh có nhiều đồng bào các dân tộc sinh sống, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc. Tỉnh có hàng nghìn di tích lịch sử - văn hóa, nhiều di sản văn hóa phi vật thể tầm...

Điểm du lịch Mười Ngọt vào mùa đón khách

Điểm du lịch Mười Ngọt vào mùa đón khách
2023-06-24 16:19:00

Vườn dâu da vàng, dâu xanh gần 100 gốc tại Điểm du lịch sinh thái cộng đồng Mười Ngọt (Ấp 4, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) đang vào mùa chín rộ, chua ngọt, thơm...

Trải nghiệm làm người Cà Mau

Trải nghiệm làm người Cà Mau
2023-06-23 16:18:00

Khi gõ từ khoá “Bà Ngoại Homestay”, trên Facebook sẽ hiển thị lên những tấm ảnh, những lời chia sẻ thật chân tình của chính chủ dành cho khách. Ðây là địa điểm tạo cảm giác...

Du lịch Cà Mau - Bài toán giữ chân du khách

Du lịch Cà Mau - Bài toán giữ chân du khách
2023-06-22 16:16:00

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, du lịch Cà Mau tăng mạnh về số lượng du khách lẫn doanh thu, nhưng bài toán nan giải vẫn là câu chuyện duy trì sức hút...

Mùa suối hát trên non

Mùa suối hát trên non
2023-06-21 09:05:00

Bước sang tháng 6, trời mưa già. Nước từ kẽ đá tuôn chảy thành nhánh suối. Nhiều nhánh suối nhỏ kết lại thành dòng suối to. Tiếng suối lúc rì rầm, khi réo rắt như tiếng hát của...

Đưa nghề truyền thống vào hoạt động du lịch

Đưa nghề truyền thống vào hoạt động du lịch
2023-06-20 09:01:00

Thông qua hoạt động đang rất phổ biến là workshop, các đơn vị làm du lịch chuyển tải những câu chuyện văn hóa, làng nghề, ẩm thực bản địa đến du khách. Tại TP Cần Thơ, Mekong...

Chợ nổi Cái Răng

Chợ nổi Cái Răng
2023-06-19 08:59:00

Văn hóa chợ nổi Cái Răng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2016. Ðây cũng là điểm du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay chợ nổi Cái...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long