Cập nhật:  GMT+7
4bq84buwSEbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94but4busIOG7tFHhu4TDiuKAnOG7leG7qk7Do0Yg4busw5kgRuG7suG7rOG7puG7tkbDoFZG4bu4w6FG4bueJuG7uOG7qkbhu7jhu7Dhu5jhu7hG4bu0TEBGUDvhu7jhu6pG4bu44buq4buww6hA4oCd4bq8L+G7sEjDiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfW5RTOG7oOG7hMOK4oCc4buV4buqTsOjRiDhu6zDmSBG4buy4bus4bum4bu2RsOgVkbhu7jDoUbhu54m4bu44buqRuG7uOG7sOG7mOG7uEbhu7RMQEZQO+G7uOG7qkbhu7jhu6rhu7DDqEDigJ3hurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R9blFM4bug4buEw4rGsOG7reG7ly1G4buT4busw5rhu7hGUEBO4bu4RuG7tExARlA74bu44buqRiBY4bu44buwRsOgOExGICxG4bue4buwN+G7nkYgLOG7uOG7qkbhu7LDmSBG4buKRuG7uOG7jOG7tkYg4buwOeG7nkbhu7Dhu6zhu6bhu7hGfeG7sEDhu7jhu6pGIF1OQEbigJzhu5Xhu6pOw6NGIOG7rMOZIEbhu7Lhu6zhu6bhu7ZGw6BWRuG7uMOhRuG7nibhu7jhu6pG4bu44buw4buY4bu4RuG7tExARlA74bu44buqRuG7uOG7quG7sMOoQOKAnUbhu6rhu6xM4busRlBAT+G7uEZJR0fDjS1JR0dKRUbhu4VP4busRuG7oOG7rOG7puG7uEbhu60s4bu44buqRuG7k+G7heG7k+G7hUbDgOG7rOG7piBG4buVTOG7tsSQRuG7gUzhu7hG4buD4buY4bu4RsOgxqDhu7hG4butWOG7uOG7sEY0w6PEkEbhu5Phu4Xhu5Phu4VG4buwMMOj4bum4bu4xJBGIOG7sE7hu7jhu7DEkEYg4buwV8SQRuG7nibhu7jhu6pGUEBO4bu4RuG7niFGIj5GIF054bueRiDhu7AwO+G7nkYgKOG7rEbhu6A5ReG6vC99w4rhurx9w4rhu61ATuG7uEYgWOG7uOG7sEbhu54jRktISUbhu54m4bu44buqRlBATuG7uEbhu54hRiI+RiAsRuG7nuG7sDfhu55GfeG7sE0gRlA74bu44buqRn3hu7BA4bu44buqRiBdTkBGw6BORuG6o+G7mMOjRuG7oDnhu7jhu6pGWzDhurNG4bueNExG4bueIUYiPsSQRlBPIEYg4bq3RuG7tOG7pkbEqEjEkMON4bqsRUbhu4dN4bueRuG7nuG7lH1G4bueJuG7uOG7qkZQQE7hu7hGIDDDo8Oa4bu4RiBdMMOj4buk4bu4RiLhu5gwRl074bu44buqRlDDmeG7uEbhu7Yk4busRlA/4busRiA2POG7uOG7qkbhu4fhu5XDgOG7h8SQ4buT4buFRuG7tjPhu55GUOG7ruG7nuG7sMSQRsSDRuG7uOG7quG7sFlMRuG7njRMRn3hu7BA4bu44buqRiBdTkBG4oCc4buV4buqTsOjRiDhu6zDmSBG4buy4bus4bum4bu2RsOgVkZ94buwM0bhu7jDoUbhu54m4bu44buqRuG7uOG7sOG7mOG7uEbhu7RMQEZQO+G7uOG7qkbhu7jhu6rhu7DDqEDigJ1G4buq4buO4bu4RsOgKOG7rEbhu54wO+G7nkbDoMag4bu4RlA74bu44buqRuKAnG4k4bueRiDGoH1Gw6BORuG7tE7hu7ZGIOG7sFFARiDhu5Thu7ZG4buqNiHhu7jhu6pGUE9ARlA34bueRm46RuG7h+G7sOG7rkbhu5nhu6zhu7jhu7DigJ1FRuG7reG7ruG7uOG7sEZQw5nhu7hG4bu4TMOjxJBGWzDhurNG4oCcw4BWRuG7uMOhRuG7nibhu7jhu6pG4bu44buw4buY4bu4RuG7tExARlA74bu44buqRuG7uOG7quG7sMOoQOKAnUbhu6BARuG7k+G7heG7k+G7hUZbMMOT4bu4RuG7tMSDRlDDkkYg4buwMEZQNjzhu55GIF3DmuG7uEZIRiDhurdGUDrhu7jhu6pFRuG7hcOSRuG7niNGSEXhu4jDjcOMRuG7sDtG4bu4w6FG4buH4buVw4Dhu4fEkOG7k+G7hUZQNjzhu55Gw6BMw6PEkEYiP0bDoD/hu7hG4bu0MOG7mOG7uEbhu57hu7Aww6PFqOG7uEbhu7RORiBdw5rhu7hGSUYg4bq3RlA64bu44buqRlDFqEbhu7RO4bu2RuG7oFfhu57hu7BGw6AzxJBG4bue4buw4buM4bu4RuG7uDAm4busRiDhu7Aw4bq3RiLDk+G7uMSQRuG7quG7rExGIjHhu57EkEbhu6rhu6xMRuG7nuG7luG7tkRGIF064bu44buqRuG7nuG7mMOjRuG7jOG7uEZbMMOTxJBG4bue4buYw6NG4buew5Phu7jhu7DEkEbhu7RO4bu2RuG7ouG7ljBG4bue4buYw6NG4buq4busP+G7uOG7qkVFRcSQRiBPQEbDoOG7rOG7puG7nkbhu7RO4bu2RiDhu7DDmuG7tkbhu57hu7BARuG7quG7luG7uEZJRUdHR0bhu7RMQEZQO+G7uOG7qkbhu7RORuG7nuG7sDrhu7jhu6rEkEbhu55A4bu4RlHhu7ZG4bueNExG4bu4w6FG4buH4buVw4Dhu4fEkOG7k+G7hUVG4buZOyBGIj9G4bugOUZN4bu4RlBPIEbhu7Dhu6zhu6YwRlsww5NG4buy4bus4bu44buwRiDDmUbhu55MQEbhu7jhu7A2RuG7oDlGTeG7uEbhu57hu7Dhu4zhu7hG4bu4MCbhu6xG4buq4busTEYiMeG7nsSQRuG7quG7rExG4bue4buW4bu2RuG7njRMRuG7uMOhRuG7h+G7leG7k+G7hUbhu4cm4bu44buqRiDDo0bhu6Dhu6YgRsaw4buwMUbhu4dNIEbDoE5G4buHJuG7uOG7qkYgw6NG4bueLEZ94buw4buW4bu4RuG7quG7rOG7lsOjRsOAWeG7uOG7sEbGsOG7sDHEkEbhu61dNinhu7jhu6pGIOG7rMWoMEbhu7Ak4bueRuG6ojDhu5jhu7hGbjDDo0bhurjhu5Phu5jhu7ZG4but4buwTEDhurpERuG7oDlGTeG7uEbhu7AuRiBdPEbhu7RO4bu2RsOgNinhu7hGNiHhu7ZG4bue4buYw6NG4buq4busP+G7uOG7qkbhu57hu7BARuG7uMOhRuG7h+G7leG7k+G7hUbhu5Phu5jhu7ZGIF02KeG7uOG7qkbhu63hu7BM4bu44buwRm5ATsSQRuG7k+G7mOG7tkYgXTYp4bu44buqRuG7sSbhu7jhu6pG4but4buwTEBERuG7oDlGTeG7uEbhu7AuRiBdPEbhu7RO4bu2RuG7oFfhu57hu7BGw6AzRuG7nuG7sEBG4bu4w6FG4buH4buV4buT4buFRuG7hybhu7jhu6pGIMOjRuG7nixGfeG7sOG7luG7uEbhu5Hhu7BN4bue4buwRiJP4bu4RuG7gcOS4busRuG7gcOV4bu44buqReG6vH3DiuG7reG7sCbhu7jhu6pGWzBMRn3hu7BA4bu44buqRiBdTkDEkEZQw5JGfeG7sE0gRuG7sDDDo0YgXTDDo+G7pOG7uEYg4buwP+G7uOG7qkbhu7jhu7Dhu5jhu7hGUE9ARuKAnOG7rTYh4bu44buqRiDhu7Dhu5jhu7jEkEYgNiHhu7jhu6pGTeG7rOKAnUbhu540TEbhu4fhu5XDgOG7h8SQ4buT4buFxJBG4buq4busMX1G4bueTeG7nkbhu7A7RuG7uOG7quG7sMOoQEbDoEzDo0bDoD/hu7hGfeG7sE0gRiBd4busxajhu7hG4buy4bus4bu44buwRiDDmcSQRuG7nsOT4busRiDhu7Dhu6zhu6bhu7hGUCnhu6xGIj/hu7jhu6rEkEbhu6ojfUZ94buw4buW4bu4RiDhu67hu57hu7BG4bueOeG7nkYg4buwOeG7nkbhu7Dhu6zhu6bhu7hG4bueJuG7uOG7qkYgTeG7nkbhuqLhu4Vt4buVRsOgTkbhuqPhu5jDo0bhu6A54bu44buqRuG7quG7rExGUFbhu7jhu7BG4buH4buVw4Dhu4fEkOG7k+G7hUbhu7hARuG7lOG7tsSQRuG7olbhu7jhu7BGUOG7kOG7uOG7qsSQRuG7sE/hu7jhu7BGfeG7sDHhu57EkEYg4busw5nhu7hG4buiO8SQRuG7uOG7quG7jOG7uEbhu57hu7DDlOG7uEbhu55N4bueRiDhu6ZG4bu4T+G7uEbhuqPDkkbhu7A74busxJBGUOG7msOjRuG7tk/hu7jhu7BGfeG7sEDhu7jhu6pGIF1OQEbhuqPhu5jDo0bhu6A54bu44buqRlAp4busRiI/4bu44buqRsOg4buM4bu4RuG7sEBNRj5G4bueIUYiPkXhurx9w4rhu5Xhu7Dhu5jhu7hG4bugV31G4bu4TsOjRuG7uOG7sOG7rOG7pDBGIMagfUYg4buwxajEkEbhu55NRuG7uOG7sOG7mOG7uEZQNjzhu55G4buy4buwUeG7uEYg4buwNj7hu7jhu6pGw6BWRuG7niNGIOG7sE7hu7jhu7BGIOG7ruG7nuG7sEbhuqMw4buUIEYi4buO4bueRiBdQOG7uOG7qkZ94buwQOG7uOG7qkYgXU5ARuKAnOG7leG7qk7Do0Yg4busw5kgRuG7suG7rOG7puG7tkbDoFZG4bu4w6FG4buH4buVw4Dhu4fEkOG7k+G7hUbhu7jhu6rhu7DDqEDigJ1G4buq4busTOG7rEZQQE/hu7hGSUdHw40tSUdHSkVG4but4buwMcOjRm7DleG7uOG7qg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Điều ước giản dị của người đàn bà 80 tuổi

Điều ước giản dị của người đàn bà 80 tuổi
2008-12-08 15:35:00

PTO- Qua một thôi đường đất nhầy nhụa vì trời mưa và cái dốc cao vòi vọi toàn sỏi đá, chúng tôi có mặt tại nhà bà Nguyễn Thị Lý, khu Đá Bạc, xã Thạch Khoán (Thanh Sơn) khi trời...

Diện mạo mới ở phường Hùng Vương

Diện mạo mới ở phường Hùng Vương
2008-12-08 08:40:00

PTO- So với các phường khác của thị xã Phú Thọ, phường Hùng Vương có vị trí địa lý thuận lợi và sự phát triển ổn định về kinh tế, văn hoá, xã hội. Phường có diện tích tự nhiên...

Hoạt động của hội cựu giáo chức Hạ Hòa

Hoạt động của hội cựu giáo chức Hạ Hòa
2008-12-08 08:34:00

PTO- Hội Cựu giáo chức (CGC) huyện Hạ Hòa được thành lập tháng 11- 2006 đến nay đã kết nạp được 556 hội viên ở 31/33 chi hội, trong đó có 2 hội viên danh dự trú quán ở Hà Nội...

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Phù Ninh

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Phù Ninh
2008-12-08 07:51:00

PTO- Vừa qua, đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa 16 nhiệm kỳ 2004-2009 trên địa bàn huyện Phù Ninh tại hai điểm là xã Tiên Du và xã Tiên Phú.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long