Cập nhật:  GMT+7
Z+G7s2vEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8N+G7teG7hsOD4bun4buJaD/hu7Phu7Xhu6/hu4LEqeG6rsONxJDDusSpw7rhu7Phu6Hhu4LEqcOUxKnDuuG7meG6ruG7s8SpdcO04bqwxKnhur5I4bu1xKnhur7hurDEqeG6ouG7s+G7tcSp4bulceG7gsSp4buGw43EqUvhu5HhurDEqcO6w7TDusSpw4PhurDhu5Phu7XEqeG7huG7teG7r+G6rsSp4buZ4bqwZy/hu7NraGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq84buy4bunw7XDueG7iWhn4buGw7V1w4Phu6fEqeG7gOG7hk7Dg+G7p8SR4buJxILDteG6vsO94bu14bquw6ps4bq8TcSpw7Xhu4Lhu4bhurDhu4loZ+G7huG6vmhn4buGw7loZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaGfhu7XEgsO9xKnhu4Dhur7DusSR4buJLy/DuuG7h3XDteG6sOG6vOG7s+G7guG7huG7s+G6sOG7h0vhuq4vw7nhu6fhu4DhuqLhu4bhurDhurwv4bqu4bunTOG7gC9rw7JvbC9u4buNw7nDs2rhu41qw7Jr4buP4buGa29vam3DssODa+G7h+G6oOG6vMO94buJxKkvaOG7pOG6qOG6rsO9xKl14bu14buGw7rhurDhu7Xhuq7EqeG7huG7k+G7tcSp4bq1w7Xhu4Dhu7Phu7Xhuq7DveG7huG6sOG6ruG7gcSpw5nDmsSp4bquw73hu5FOxKlrL28vbGprbuG7h8Sp4buFP8O94buC4bqo4bquw6rEqcOVWTMvNzfDouG6sz9mZy/hurxoZy/hu4bDuWhnL+G7huG6vmhnL+G7hsO1dcOD4bunaGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq84buy4bunw7XDueG7iWg/w73hu5FOxKls4buPL2ts4buBxKlQ4bquxKnhu6ThuqrEqeG7peG7lcSp4buG4bq+4bq4xKnhu4bhu7Phu5Hhuq7hu7PEqcOK4buC4bqsw7rEqcO94bu1w7XEqcSCxJDhu7XEqeG6ruG7s3Dhu4bEqcOD4bux4bquxKnhu4bhu7Xhu63huq7DvcSpw7rhu5nhuq7hu7PEqXXhu5nhurDEqUvhu6/EqeG7s+G6sOG7k+G7hsSp4bul4bqq4bquw73EqeG7pXHhu4LEqeG7hsONxKlL4buR4bqwxKnDusO0w7rEqcOD4bqw4buT4bu1xKnhu4bhu7Xhu6/huq7EqeG6ouG7jsSp4buG4buz4buCcuG7hsSp4buA4bqs4buBxKnhuqJ3xKnDuuG7mcSp4bul4bqo4bquw73EqeG7huG7teG7r+G6rsSp4buZ4bqwxKl14bu14buGw7rhurDhu7Xhuq7hu4HEqcO54bqwxKnhu4Dhu4jEqXXhu7Xhu63huq7EqeG7peG6quG6rsO9xKnDg+G7teG7seG6rsSp4buGR8O6xKlL4buRxKnhu4bhu7Xhu6/EgsSpc+G6rsSp4bqu4buz4bu14buv4buCxKnhur5I4bu1xKnhur7hurDEqcO6SMO1xKnDuuG7s+G7hOG6rsO94buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaMOa4buz4bu34bqu4buzxKnhurzhu7NIxKlQ4bquxKnhu6ThuqrEqeG7peG7lcSp4bulw43DtcSp4bq+w7XEqcO64buZ4bqu4buzxKl1w7ThurDEqeG6ruG7kU7EqeG7gMO14buCxKnhuqLhu7Phu7XEqeG7suG7keG6rsSpNOG7guG6rMO6xKnDiuG7gk7hu63hu4bEqeG7pUHhuq7hu7PEqcO6cMSCxKnDveG7tcO14bqwxKnDuUHDuuG7s8Spw7rDtMO6xKnDg+G6sOG7k+G7tcSp4buG4bu14buv4bquxKnhu5nhurDhu4HEqeG6ouG7s+G7gk7hu63huq7EqcO6w7ThurDEqcO6w7TDusSp4bqu4buz4buRxKnhu6Vx4buCxKnhu4bDjcSpw7px4bquxKnhurzhu7Phu5nhu7XEqeG7huG7s3Lhuq7EqeG7huG6vuG6tOG6rsO94buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaDfhu7Phu6fhurDEqVXhuqrEqTfhu5Hhu7XEqcO64buz4bu34bqu4buzxKlQ4bquxKnhu6Thuqrhu4HEqcO6w7TDusSpw4PhurDhu5Phu7XEqeG7huG7teG7r+G6rsSp4bqi4buOxKnhu4bhu7Phu4Jy4buGxKnhu4DhuqzEqeG6ouG7s+G6puG6rsO9xKnDuuG6tsSpw73hu7XDtMSp4buG4bq+QcSp4buzw4nhurzEqeG6vOG7s8O04bq8xKlL4buRxKnhuqLhu7Phuqbhuq7DvcSp4bulw43DicO6xKnhu7NDxKnhu4bhur7DicSpdeG6uOG7tcSpdXDhu4bEqeG6osOTxKnDg+G6sOG7k+G7tcSp4buG4buR4bu1xKnhu4Dhu5nhuq7EqeG6ruG7keG6sOG7h8Sp4bqz4bu1dsO6xKnhu6Vx4buCxKnhu4bDjcSpS+G7keG6sMSp4buG4bu14buv4bquxKnhu5nhurDEqcO64bq2xKnhuq7DveG7gk7EqcO6RMSpdUHEqeG7pULEqUvhurrEqXVw4buGxKnhuqLDk8Spw4Phu4TDusSp4bqu4buR4bqwxKlLxJDhu7XEqeG7s3Lhu4LEqcOK4buC4buZxKnhuqLFqeG6sMSpw7nhu5Hhu7Xhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loVeG7teG7hsO64bqw4bu14bquxKnDg+G7kcSp4bul4bqo4bquw73EqeG7huG7teG7r+G6rsSp4bul4bu1duG6rsSp4buGxKjEqeG7pXHhu4LEqeG7huG7teG7seG6rsSp4buG4bq+4bux4bquxKnhu4bhu7Phu63EqcO94bu1xJDhu7Xhu4HEqeG7peG6qOG6rsO9xKnhu4bhu7NF4bu1xKnDg+G7kcSp4bul4bqo4bquw73EqeG7huG7teG7r+G6rsSp4bul4bu1duG6rsSp4buGxKjEqeG6vOG7s8O04buGxKnhu4bhur7hu7V34bquxKnhu4nhuq7hurbhuq7DveG7icSp4bqu4buzcOG7huG7gcSp4bqi4buz4bu1xKnEguG7kcSpw7rDtMO6xKnhu6Xhuqjhuq7DvcSp4buG4bu14buv4bquxKnhu5nhurDEqeG6ouG7s8O0w7rEqeG6ouG7s+G6puG6rsO9xKnhu6Xhu5Phu4bEqeG7pcONw4nDusSpxILDjMO6xKnhu4bhu5fhuq7DvcSp4bqi4buMxKnDg0fDusSpS+G7kcSp4buG4bqsw7rEqeG7peG6qsSp4buG4buX4bquw73EqcO94bu1w7TEqeG7huG6vkHEqeG6ruG7s8O14bqu4buzxKnDuuG7s+G6tuG6rsO9xKnhuq7hu7PDjcSpdeG7teG7hsO64bqw4bu14bqu4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaD/hu5fEgsSpbGprw7LEqcOD4buRxKnhuq7hu5fEgsSp4bul4buVxKnDuuG7s8OM4bquw73EqeG6ouG7teG7reG6rsSp4buG4bqsw7rEqeG7peG6qsSp4buJ4bq84buz4bu1xKnEguG7leG7icSpw7rhu7Phurbhuq7DvcSpxILhu53hu4bEqcO6SMO1xKnhu6Xhuqjhuq7DvcSp4buG4bu14buv4bquxKnhuq7hu5FO4buHxKnDneG7tcO0xKnhu4bhur5BxKnhu6Xhuqjhuq7DvcSpdeG7teG7hsO64bqw4bu14bquxKl14bu14but4bquxKnhu6Xhuqrhuq7DvcSpw4Phu7Xhu7Hhuq7EqeG7hkfDuuG7gcSp4buG4bu14buvxILEqXPhuq7EqeG6ruG7s+G7teG7r+G7gsSp4bq+SOG7tcSp4bq+4bqwxKnDuuG7s+G6sMSpw7rDtMO6xKnhuq7hu7Phu5HEqeG7pXHhu4LEqeG7hsON4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaMOd4bu1w7TEqXXhu7Xhu4bDuuG6sOG7teG6rsSp4bul4buVxKnDveG7teG7mcSCxKnDvXHhuq7EqW5qw6nEqeG7huG7isSpxILDjMO6xKnDusO14bqwxKnhuqLhu4zEqcODR8O6xKnDg+G7kcSpa+G7j+G7h29qasSpODbDmcSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqeG7huG7s8O04bquw73EqeG6ruG7kU7hu4HEqeG6ouG7s+G7tcSpw7rDtMO6xKnhuq7hu7Phu5HEqeG7pXHhu4LEqeG7hsONxKnhur7hu4Thu4bEqUvhuqzhuq7EqeG7gMO14buCxKnhuqLhu7Phu7XEqcO94bu1w7TEqeG7peG6qOG6rsO9xKl14bu14buGw7rhurDhu7Xhuq7EqeG7huG7l+G6rsO9xKnDusO14bqw4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaDfhur7DjcSQw7rEqeG7peG6tuG7gcSp4bquw73hu5FOxKlsw7Mva2zhu4HEqeG7tOG7gOG6vsO14bunw4PEqcO6SeG6rsO9xKnhu6Xhu5XEqcO6cMSCxKnDusO0w7rEqcO64bqm4bquw73EqeG7hk7EqeG7s+G6sOG7k+G7hsSp4bul4bqq4bquw73EqcO54buIw7XEqeG7huG6vuG7seG6rsSp4bul4bqo4bquw73EqXXhu7Xhu4bDuuG6sOG7teG6rsSpS+G7kcSpxILhuqrhu4bEqeG7gOG6rMSp4bul4bqo4bquw73EqeG7peG7tXbhuq7EqeG7hsSoxKnhuqLhu7PDtMO6xKnDveG7tcO14bqwxKnDuUHDuuG7s8Sp4bqu4bu14buxxILEqU7hu63hu4bEqcO6QsSp4bq84buz4bu14but4buCxKnhu4bhur7hu7Hhuq7EqTbhu5Hhuq7EqcO64buzw4zhuq7DvcSp4bqi4buz4bqww7Thuq7EqTfhu6fDg8Spw5VL4bu1S8Sp4buFN8OVNuG7pmbhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vMOV4buC4buG4buz4bqw4bq+4buJaDfhu7Phu6fhurDEqTc3w6LhurM/Zy/hurxo

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hướng đi bền vững cho nghề nuôi cá lồng

Hướng đi bền vững cho nghề nuôi cá lồng
2024-05-30 07:50:00

baophutho.vn Với nhiều điều kiện thuận lợi từ tự nhiên, những năm gần đây, người dân trên địa bàn tỉnh đã phát triển nuôi cá lồng trên các sông, ngòi, hồ,...

5 tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo nuôi bò sinh sản

5 tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo nuôi bò sinh sản
2017-12-29 14:27:56

PTĐT- Ngày 29-12, Hội chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần Ao Vua tổ chức tổng kết dự án “ Hỗ trợ vốn giúp các hộ nghèo nuôi bò sinh sản phát triển kinh tế hộ gia đình...

Phụ nữ Tam Nông chung tay xây dựng nông thôn mới

Phụ nữ Tam Nông chung tay xây dựng nông thôn mới
2017-12-27 09:00:52

PTĐT- Để góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia “Xây dựng nông thôn mới” Hội LHPN huyện Tam Nông đã tuyên truyền vận động tới trên 17.000 hội viên phụ nữ...

Mỹ Lung tập trung nâng cao thu nhập cho người dân

Mỹ Lung tập trung nâng cao thu nhập cho người dân
2017-12-26 14:49:02

PTĐT- Xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập còn nhiều khó khăn về giao thông, cơ sở hạ tầng, trình độ nhận thức của người dân không đồng đều ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển kinh tế -...

Chuyển biến ở xã nông thôn mới Hiền Lương

Chuyển biến ở xã nông thôn mới Hiền Lương
2017-12-26 09:05:13

PTĐT- Là xã miền núi nằm ven dải sông Hồng thuộc huyện Hạ Hòa, Hiền Lương có lợi thế về điều kiện đất đai cũng như vị trí thuận lợi cho giao thương, trao đổi hàng hóa giữa các...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long