Cập nhật:  GMT+7
4buKI8OTTsavLOG7lMOhw6HhurxNOMOAPcOgLOG7sE3hu4h1Iz3DneG6oU7huq1VIU7hu6rDnU7Gr+G6pU7DoGE9R07hu6rhu5o9TsWoPeG7tOG6oU454bqh4buUIU7DoFQuTuG7quG6tzXGr05APeG7nD1Ow6BhJSEjTizGoC5OYX3hu4ovI8OT4buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buI4buKPS5ATsOhYcav4bq8TS8vxq9Ixajhu5QoOCPhuqHDoCMoSOG6rSEv4buo4buww6E7w6AoOC8h4buw4bqpw6Evw5Phu5jhu47hu5gv4buO4buY4buow5VP4buY4buM4buQw5Lhu5DDoMOTw5Thu5LDksOV4buQLMOTSDo4QE1OL+G7iOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buI4bu3w4Btw4BOLU7DgeG7liFATiHhu5RiTsOT4buML8OTw5JHTjtkTiM+OE7DoCPhurNOayMkIUdOxqFtdWxOw6AmISNOOyMp4buUTuG6quG6rOG7m+G7m+G7m07FqOG6tzPGr07DoeG7lCFATiFAxqBiTizGoC5O4bqtPeG7ssavTsOgI+G6s04j4buUPUdOxq/hu5bGr07hu6rhu5o9TsWoPeG7tOG6oU7DoD1ZIU4jxqAhI044Iz1YIU7DoCPhu5woTizhuqHDmSFOw6Dhu5o9TiMgPU7DoGHhurc0IUBO4bqtxqBOQD3hu5w9TsOgYSUhI07Gr+G6r+G7lE7Gr+G7lsavTsOhNkdOIUDGoCEjTiw9WCFOOeG6oeG7lCFITsOAYSghQE7hu6opR04hIz3DneG6oU7huq1VIU7hu6rDnUdOISMpLk4sPyEjTuG6rcOixq9OLD1YIU454bqh4buUIU7hu6pZIU7DoMagPU4hQOG6oWJYIU4uWz1Ow6Bh4bq3NCFAR05APeG7lChOw6AjWyFAR07huq3hu54hTiMp4buUTuG6q+G7ok4jID1HTkA94buWKE7hu6jEg8avSEhITuG7quG7ok7hu6rhurc1xq9Oxq/hu5bGr07hu6rhu5o9TsWoPeG7tOG6oU7hu6rDnU7Gr8OZOEjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iOG7iOG7iOG7iHIj4bqhYlkhTjsjJMavI0dOw6Aj4bqhTiPhuqPDoE7hu6go4buUISNOIUAjPeG7sjhO4buqw5rhuqFOw6DhurdO4bqtxqAoTiw/ISNO4bqtw6LGr04hWyFATiFAIz3hu7I44buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4jhu4jhu4jhu4jhu5c94bucPU7DoGElISNOxq/hu5bGr07huq1VIU7hu6rDnU4sPVghTjnhuqHhu5QhTuG7qlkhTiw/ISNO4bqtw6LGr07DgMagPU4hQOG6oWJYIU7huq3GoE50Wz1Ow6Bh4bq3NCFA4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4jhu4jhu4jhu4hr4buWxq9O4bqtVSFO4buqw51O4bqt4bueIU4jKeG7lE7igJNO4bqr4buiTiMgPU4hI8OZIU7hu6rhurc1xq9OISM9w53huqFOY047PVkhTuG7qikhQE5AKThOxq/huq/hu5ROxq/hu5bGr07hu6rhu5o9TsWoPeG7tOG6oeG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buI4buI4buI4buIciMpTjsj4bueIU7DoGEoIUBOxahdTsOgYSROOz0hI044IyROIVQhQE7Gr1U4R07FqOG7nChOw6BhJU7Gr+G7lsavTsOg4bqhYlkhTuG7quG6tzQhQE7huqtUYk7hu6jDoiFATsOgYeG6tzPGr04h4bueLk7Dkk/Dk0/hu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iGvhu5bGr05jTjs9WSFOw6Aj4bucKE4s4bqhw5khTsavMk7FqOG7nCFO4buqIiFATsOgJSEjTuG6rTM9TuG7quG7liEjTkA94buWTsOgJSEjTiMlISNOw6Ajw6LGr04jPeG7siFOISM94buyLk7huq3Eg044I+G7lsOgTsOgYT3hu7QhTjs9ISNOw6BZTi1O4bqr4buiTiMgPU4h4bueLk7Dkk/Dk+G7mEZOOCPhurcyIUBOI+G6tzMhQEdOISM94buyLk7huq3Eg04h4bueLk7Dkk/Dkk9HTsav4bqxIUBOISPhurdOxq/hu5bGr04hID1O4buo4bqhIUBOxq8j4bqhYlghTuG7qsOdTsOgYSUhI07DoOG7mj1OO2ROIz44SOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buI4buKPS5ATsOhYcav4bq8TS8vxq9Ixajhu5QoOCPhuqHDoCMoSOG6rSEv4buo4buww6E7w6AoOC8h4buw4bqpw6Evw5Phu5jhu47hu5gv4buO4buY4buow5VP4buY4buM4buQw5Lhu5DDoMOTw5Thu5LDksOV4buQLMOSSDo4QE1OL+G7iOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buI4bupIUBObT1Y4bqhTnI9Lk7DgCPhu6AhQE4tTsOAME7hu6rhu5o9TsWoPeG7tOG6oU7GoW11bE4j4bqhYuG7siFOa+G7pC5OciNYTjgj4buWw6BOxag94bu04bqhTsOg4buaPU47ZE4jPjhI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4jDgGEoIUBO4buqKU7hu6rhu5YhI05APeG7lk7Gr+G7lChOO1nDoE454bqh4bucTjs9ISNOw6BZTi1O4bqr4buiTiMgPU7hu6rhu6JO4buq4buaw6BO4buq4bq3NcavTsOgYSghQE4h4bueLk7Dkk/Dk+G7mEdOLMagTiEjVCFOw6BdTsOgYT4hQE5iWeG6oU7hu6rhu7ROxajhurczxq9O4bqtxqAoTsOgI8Oixq9OIz3hu7IhTiEjPeG7si5O4bqtxINOOCPhu5bDoE7DoGE94bu0IU4hIz3hu7IuTuG6rcSDTjs9ISNOw6BZTi1O4bqr4buiTiMgPU4h4bueLk7Dkk/Dkk9ITmvhu5bGr07hu6rhu5o9TsWoPeG7tOG6oU7GryMoTmFQIUDhu4ROa8OaIU44I+G7nD1Ow6A9WThOw6DEg8avTsav4bucPU7DoCM94buyIU4uWz1Ow6Bh4bq3NCFATuG7qsOa4bqhTsOg4bq3Tjs9ISNO4buoKOG7lCEjR07DoOG7niFATsav4bq3NCFATsavWyFATsOg4buWxq9OOz3hu7QuTsOgYeG7lEdOQD3hu5YuTsOh4buWw6BHTuG6q+G6pU4sY04hQCM9WC5Oxq/hu5bGr04jxqAhI07huq09TsOgPVjhuqFOxq/DosavR04hI+G6sSFATiEjPeG7tuG6oUdOOeG6oeG7lCFOLD1Y4bqhR04j4buWxq8jTuG7qCrGryNOw6BhKCFATsOgI8Oixq9Ow6AjPU7Gr1shQE7huq3Eg07huq3GoE7DoD1ZOE7huqvhuqPGr07huq0zPU7hu6go4buUISNOIUAjPeG7sjhHTuG7qlRiTizGoE4uIMOgTsOgYSghQE4hI+G6pyFATsOgPVjhuqFOxq8jJE454bqh4buUIU7DoGE+IUBO4buq4bu0TiFUIUBOxq/hu5QoTiHhu54hQE4sw6LGr07Gr+G7miEjTsOgYeG7lCEjTsavVThOw6AmISNOw43hu7dr4bubw4xITsOAYSghQE44I+G7lsOgTsOgYT3hu7QhTjs9ISNOw6BZTjsj4bqhTuG6rcOixq9OIVshQE4hQCM94buyOE7huq3GoE7huqtUYk7hu6jDoiFATiFbIUBOw6AjWyFOLjM9R07Gr8OaIU7GrylOQD3hu5w9Tjgj4buWOE7huq3DnU4uW04jJSEjTiw9WCFOO1nDoE7DoCPhu7AoTsavI+G6oTE9TkA94buWTsOgYSpHTsOg4bueIUBOw6HhurPGr07Gr+G7miEjTsOgYeG7lCEjTsav4bqv4buUTsOh4bucIU44I+G7pC5OIVshQE4hQCM94buyOEdO4buow6JO4buWIU4hVCFATsav4buUKE7GryNVw6BOLOG6tzUhQEdO4buUIU7DoCjGoCFOw6Hhu5whTjgj4bukLk4hWyFATiFAIz3hu7I4SE7DgCPDosavTiM94buyIU7GryPhuq9Ow6Bh4bq3MiFATsOgJMavI07DoMSDR07DoMOZOE7DoGHhuqEhQE7hu6pVw6BO4buq4buUPU44I+G7lsOgTsOgYT3hu7QhR04uNk5hICFATjnhuqFiTi5bTsOh4bucIU7huqvhuqFVw6BOOz0hI07hu6go4buUISNHTsOg4buaKE5h4buUTsav4buWxq9O4buqPcOd4bqhTjs94buyIU7DoCPhuqHDmSFOLDU9TuG7quG7tE7hu5Y4TuG7qMSDIUBOOyMo4buUTiM+xq9OO8OpTsOgI+G6ocOZw6BOw6A9WCFOw6A9WSFHTiM94buyIU7hu6rhu5o94oCmw4DDmThOw6Bh4bqhIUBO4bqr4bqlTixjTsav4buWxq9O4bqtVSFO4buqw51O4bqtw51OLls9TsOgYeG6tzQhQEdOIeG6tzPGr07DoeG7msavI0dOxq9bIUBOw6Dhu5bGr0454bqh4bucIU4sY07huq3GoE7DoeG6pU7hu6jEgyFATuG7qlXDoEZOOCPhu5bDoE7DoGE94bu0IU5APeG7lChOw6AjWyFAR04hVCFATsavVThOxq/hu5bGr07DoOG6oWJZIU5APeG7lChOw6AjWyFATuG7quG7ok7huqvhuqFdIUBOxq9VOE42Ti4gw6BOw6FdTuG7qirhu5ROOCPhurcyIUBISEjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iGvhuqVOw6BhPU7DoCPhu7AoTuG7qH09Tsav4buWxq9OISA9TuG7qOG6oSFATjtkTiM+OE7DoCPhurNOayMkIUdOxqFtdWxOw6AmISNOOyMp4buUTuG6rOG7m+G7m+G7m+G7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buI4buKPS5ATsOhYcav4bq8TS8vxq9Ixajhu5QoOCPhuqHDoCMoSOG6rSEv4buo4buww6E7w6AoOC8h4buw4bqpw6Evw5Phu5jhu47hu5gv4buO4buY4buow5VP4buY4buM4buQw5Lhu5DDoMOTw5Thu5LDksOV4buQLOG7jEg6OEBNTi/hu4jhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iOG7ij0uQE7DoWHGr+G6vE0vL8avSMWo4buUKDgj4bqhw6AjKEjhuq0hL+G7qOG7sMOhO8OgKDgvIeG7sOG6qcOhL8OT4buY4buO4buYL+G7juG7mOG7qMOVT+G7mOG7jOG7kMOS4buQw6DDk8OU4buSw5LDleG7kCzhu45IOjhATU4v4buI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOOG6ueG6ocOgIyhhTeG7iHUjKS5O4bu34bqsTm094buyIU7DoOG6peG7ii844buI

Nhóm PV Điện tử

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

HĐND tỉnh thực hiện công tác nhân sự

HĐND tỉnh thực hiện công tác nhân sự
2019-12-13 07:52:18

PTĐT - Ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khoá XVIII, mở đầu phiên làm việc sáng 13-12, HĐND tỉnh thực hiện công tác nhân sự, tiến hành biểu quyết công khai miễn...

Củng cố niềm tin, nhân lên kỳ vọng

Củng cố niềm tin, nhân lên kỳ vọng
2019-12-12 07:23:37

PTĐT - Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XVIII với nhiều nội dung quan trọng khai mạc vào sáng 12/12. Tại kỳ họp quan trọng này, đông đảo cử tri dành sự quan tâm đặc biệt với...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long