Cập nhật:  GMT+7
4buEWcSo4buKVCThu4w0NEPDjDHDvcOdNSTDmcOMRuG7nzYhw53hu4o1WcSD4buKKlhZw53hu6wl4buKVOG7juG7isO94bugJeG7ijUz4buoKuG7ijQhKljhu4rDrMOV4buEL1nEqEbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDHDtcOZ4buMVcOMRmlZJuG7isOa4buqKuG7iirhu4zhurXDiuG7ijXhuqPhu4rhurHDneG7rFThu4olw5QqWeG7ilXDlCrhu4pUWTbhurXhu64q4buKw5o+w53hu4pZ4bu0Klnhu4o1WeG6oVTDiuG7ilQmKuG7iljDnSgqWMOK4buKVH3hu4pU4bueNuG7ijUzJipY4buKKjYhw53hu4o1MykqWOG7ijVZNuG6reG7ijThu5Aqw4rhu4oqWcOd4buwNuG7ilk84buKKjYhw53hu4pU4buO4buKJCkqWOG7ijVZNjxU4buK4bqz4buS4buK4bqyNuG7oirhu4rhu508VMOK4buKWTbhurXhu6wq4buKw71Z4buMKlnhu4rDvVk24bqt4buKw5rhu5Lhu4olw5QqWeG7ilXDlCrhu4o1WcSD4buKKlhZw53hu6wl4buKKjYhw53hu4pU4buO4buKw73hu6Al4buKVcOUKljhu4okKSpY4buKU8Oo4buKNTPhu6gq4buKNCEqWOG7isOsw5XDiuG7ilPDoFtU4buKw5rhu6A24buKVFkm4buKNVnhu57hurXhu4pUfeG7ilk8w53hu4pUP+G7ijVZ4buu4buKMVnhu4414buKNTPDneG7rirhu4olIeG7ilnhu7QqWeG7iirDleG6teG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWnhu4wxNcOdJirDjEbhu4TDnSVY4buKNDXhurUkw5lDw4zhurfDnVU1WeG6uuG7ik9N4buIMeG6s+G6vOG7ilnDmcOdWFk14bq64buKTMOSTjHhurPhurzDjOG7ijQzVEPDjC8vVOG6vlPhu4wmMVk2NVkm4bq+4bqxKi9Vw5k0PTUmMS8qw5nhurc0L0pLSkwvxKhLw5JVSsSo4buIxKjEqMSoTjVLTkzhu4gkxKjhu4gtekxMSk9Ow5Lhu4jDkkrDk0pNTC3hu4zDk0/hu4jEqOG6viMxWMOM4buK4buMJDVDw4zhu582IcOd4buKNVnEg+G7iipYWcOd4busJeG7ilThu47hu4rDveG7oCXhu4o1M+G7qCrhu4o0ISpY4buKw6zDlcOM4buK4bq3w51VNVlDw4xPTeG7iMOM4buKWcOZw51YWTVDw4xMw5JOw4zhu4ovRuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWnhu4wxNcOdJirDjEZp4buO4buKNeG7oCXhu4oqNiHDneG7ijXDlMOd4buKJCkqWOG7ilPDqOG7ijTDnSpZ4buKNTPDoCAqWOG7ij4q4buKw5rhu7YqWcOK4buKNeG7mCpY4buKNTM7Kljhu4o9WeG7juG7iuG6scOV4buKNVnhu7JUWeG7ilkiMeG7iipYNikq4buKKsOgW1Thur7hu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbDvVnDmSbhu4ohKljhu4rDvVnDneG7sDbhu4rhu6PDnSpZ4buKw71Z4buq4buKLeG7iiU8NeG7ijUzJipY4buKVOG7jlThu4pZPOG7isOaw53hu4rDmuG7oDbhu4rDmsOg4buM4buKVCYq4buKVOG7juG7isO94bugJeG7iirDoFtU4buKJMOUKlnhu4oz4buM4buKNCEqWOG7isOsw5XDiuG7ilnDneG7rCrhu4rDmuG7kuG7ilQ/4buKTC1N4buKWTzhu4rDmuG7jCpY4buKKjYhw53hu4o1WcSD4buKKlhZw53hu6wl4buKIOG7ijI24bq14buKJSHhu4oqWSzhur7hu4p4w53hu6gqWOG7iipZw5Xhu4ohKljhu4rDvVnhu6rhu4rDmuG7kuG7iio2IcOd4buKSuG7iuG6sTnhur7hu4pow6BbVOG7isOa4bugNuG7ijVZw5km4buKVS7DneG7ilQmKuG7ilThu47hu4rDveG7oCXhu4o1M+G7qCrhu4o0ISpY4buKVFkm4buKNVnhu57hurXDiuG7ilThu47hu4o0w50qWeG7ijUzw6AgKljhu4o+KuG7isOa4bu2KlnDiuG7ilQmKuG7ijUmw4rhu4rDmuG7kuG7isOaw5Q14buKNTM7Kljhu4okw6AiKljhu4pMLU3hu4o9WOG7iiU8NeG7ilQmKuG7ijThu4w24buKNVldw53hu4pYw53hu4wq4buKKljhu5Qq4bq+4buKw7XDneG7rCrDiuG7ijVZ4bqhVOG7iuG7mCrhu4pUWWHhu4rhurXhu6oq4buKJMOV4buKVOG7jiXhu4pU4buO4bq+4buK4bujxqBU4buKVTjhu4rDmuG7jCpY4buKWMOd4buMw53hu4rDmibDlCrhu4oqNiHDneG7ijVZxIPhu4oqWFnDneG7rCXDiuG7iipZw6AqWOG7isOa4buS4buKVFkm4buKNVnhu57hurXhu4pUJirhu4pU4buO4buKw73hu6Al4buKWSIx4buKJSHDneG7ijUzw6BdKljhu4oqw6BbVOG7ijQhKljhu4rDrMOV4buK4bqxw5Xhu4o0w50qWeG7ijUzw6AgKljhu4o+KuG7isOa4bu2KlnDiuG7ijVZ4buyVFnhu4pZIjHhu4rhurFbw53hu4oqw6BbVOG7ilQ/4buKVToqWOG7ilRZ4buQ4bq14buKJcOUKlnDiuG7ijTDlFRZ4bq+4buKw7024bq14buKKlnDneG7qCrDiuG7ijVZw5km4buKVOG7jlThu4pZPOG7ijVZISpY4buKNcOdKsOK4buKWcOd4busKuG7iljDnSgqWOG7ilThu47hu4rDveG7oCXhu4oz4bueNeG7isOa4buUNcOK4buKVOG7jiXhu4oqNiHDneG7ilQ/4buKWMOd4buO4buKVOG7jCbhu4rhurHDleG7iuG6sVIq4buKVD/hu4ozYcOd4buKMybhu4okWyrhu4o1MyYqWOG7ilThu45U4buKNTPDoF0qWOG7ilkiMeG7ijQhKljhu4rDrMOV4buKU+G7tuG7iuG6s+G7kOG7iiTDocOK4buKJTjhu4zhu4olw6Dhu4zhu4pT4buSJuG7ij1Zw53hu6oq4buKKsOgW1Thu4rDmjlUw4rhu4pU4buO4buKVVbhu4oqWMOUNeG7ij1Z4buy4buKKlnhu4wqWeG6vuG7iuG7j8Od4buO4buKJTw14buKPVjhu4pU4buO4buKw73hu6Al4buKNcOUw53hu4o1WV3DneG7isOaw53hu64l4buKWcOd4busKuG7ijXDlMOd4buKw5rhu4wqWOG7isOaw6AiVOG7ilPhu44q4buK4bqxW8Od4buKJeG6oVThu4pKT+G7iOG7iipYWeG7tCrhu4rDmikqWC/hu4o9WMOK4buKw5rhu6A24buKM+G7jOG7isOa4buQJeG7ilPhu5Am4buKVFkm4buKVOG7jlThu4okKSpY4buKU8Oo4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaeG7jDE1w50mKsOMRuG7hMOdJVjhu4o0NeG6tSTDmUPDjOG6t8OdVTVZ4bq64buKT03hu4gx4bqz4bq84buKWcOZw51YWTXhurrhu4rEqOG7iExLMeG6s+G6vMOM4buKNDNUQ8OMLy9U4bq+U+G7jCYxWTY1WSbhur7hurEqL1XDmTQ9NSYxLyrDmeG6tzQvSktKTC/EqEvDklVKxKjhu4jEqMSoS001xKhPS0okSy16TExKT07DkuG7iMOSTU/Dk8SoTi3hu4xKSsOZVeG6viMxWMOM4buK4buMJDVDw4zhu582IcOd4buKNVnEg+G7iipYWcOd4busJeG7ilThu47hu4rDveG7oCXhu4o1M+G7qCrhu4o0ISpY4buKw6zDlcOM4buK4bq3w51VNVlDw4xPTeG7iMOM4buKWcOZw51YWTVDw4zEqOG7iExLw4zhu4ovRuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWnhu4wxNcOdJirDjEbDrOG7qirhu4oq4buM4bq1w4rhu4oqWcOd4buwNuG7ilk84buKKjYhw53hu4pU4buO4buKJCkqWOG7ijUz4buoKuG7ijQhKljhu4rDrMOV4buKw5rhu5Lhu4olw5QqWeG7ilXDlCrhu4rDmsOg4buM4buK4bqxw5Um4buKKjYhw53hu4o1WcSD4buKKlhZw53hu6wl4buK4bqxw5Xhu4pTw6BbVOG7isOa4bugNuG7ilRZJuG7ij3hu6o14buKMjbhu5Dhu4o1KDXhur7hu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDHhuqs2NVkmM8OMRnc2KFThu4rDtTzDneG7hC8xRg==

Quốc Hội

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Không ngừng sáng tạo, đổi mới để phát triển

Không ngừng sáng tạo, đổi mới để phát triển
2024-06-21 08:42:00

Với nỗ lực không ngừng, miệt mài đổi mới, sáng tạo, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao bước sang năm thứ 62 xây dựng, phát triển (24/6/1962 - 24/6/2024) bằng...

Việt Trì xây dựng sản phẩm OCOP

Việt Trì xây dựng sản phẩm OCOP
2023-06-12 10:34:00

baophutho.vn Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố Việt Trì đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long