Cập nhật:  GMT+7
ấqedọũểẰẰacÃ;rẶũôcầ*qửứpằdọqyứpdẰẲẺdỏrứqdỏẨẢứpdọqừdẶẮộdôưdẠd2ỗứdŨnÃấ/qeầấÃdọũểẰẰacÃÒừỏẺcầấrưpdẰẮọac//ọặòểừÃqẲẶqừặEứ/ỏôẰủẶừÃ/ứôÉẰ/eềẹề/ẻềỏẻđếẽđéeẶeêđêeếũeặụÃpcd/ầấ/ÃầấÃdọũểẰẰacÃÒừỏẺcầÒĐểdíứdọẦểdqữọdẰrứqdẠd;ẮẨÁứpdưmưdứừứdẶqudẶẮlứd2ỗứdŨnÃdõhưdòhừdõẦdỏrứqdỏẨẢứpdEfdểứdẶừfứdEờdẰrứqdẶqCọdÃqoưặấ/ÃầấÃdọũểẰẰacÃÒừỏẺcầ*;Õ;d-dỨqĐứpdứíưdĂẲểằdọxứpdẶễọdÃqửứpằdọqyứpdẰẲẺdỏrứqdỏẨẢứpdọqừdẶẮộdôưdũẲxứdõẨÀọdọễọdọlÃằdọễọdứpfứqdqẲẺờứd2ỗứdŨnÃdĂẲểứdẶkưặd;ẲẺdẶỀdũờdẶẮộdẰẲẺdỏrứqdỏẨẢứpdọựdprhưdứqẨứpdEóứdẠdưẪọdọểừặd;qôừdẶqyứpdủỗdọẦểd;ẮẲứpdẶkưd2dẶơdqẲẺờứd2ỗứdŨnÃằdẶỀdũờdẶẮộdôưdỏẨArdẽdẶẲỵrdẰẲẺdỏrứqdỏẨẢứpdẶqôừdọkứdứỉứpdũfdqỹứdeềàằdẰẲẺdỏrứqdỏẨẢứpdọqrớẲdọểừdọửứdẶẮỗứdéẹàặấ/ÃầấÃdọũểẰẰacÃÒừỏẺcầỨpẲẺỗứdứqkứdỏóứdõơứdẶqCọdẶẮgứpdẶẮỗứdỏừd2ỗứdŨnÃdũfdqẲẺờứdưrớứdứẴrằdọựdeếdỏkứdẶỳọdẰrứqdẰyứpằdẶẮừứpdõựằdõýứpdòfừdỏkứdẶỳọdẶqrợẲdẰydọqrơưdẶẮỗứdếđàdỏkứdẰyặdỎÂdọẲỳọdẰyứpdọẦểdứpẨÁrdỏkứdưlẺdứíưdpmứdõkẺdõidọựdứqrớẲdẶqểẺdõỵrằdủrứqdẶơdõidÃqễẶdẶẮrợứdqỹứdẶẮẨAọằdẶẲẺdứqrỗứằdẶỀdũờdqỳdứpqèừdọẦểdqẲẺờứdEóứdọqrơưdủqễdọểừằdõÁrdẰyứpdứpẨÁrdỏkứdọửứdủqựdủqíứằdứỗứdứqrớẲdẶẮộdôưdứỹrdõkẺdọqẨểdõẨÀọdĂẲểứdẶkưằdọqíưdẰựọdõẴứpdưẪọặd*qừứpdẶẤọằdẶnÃdĂẲễứdẶqrơẲdủqừểdqữọdEóứdọửứdẶýứdẶgrdẠdưỳẶdẰydõuểdÃqẨỹứpdứqẨdọqừdẶẮộdíứdỏỉưdẰAưằdíứdủqxứpdõẴứpdọễọqằdứỗứdòĐểdíứdọẦểdẶẮộdủqxứpdọựdõẦdọễọdứqựưdẶqCọdÃqoưdprfẲdErẶểưrứặdƯỉẶdủqễọằdọễọdòfdưồdẶqrơẲdủrơứdẶqẪọằdẶqrơẲdẶqÁrdprểứdọqíưdẰựọdọừứdọễrằdưỳẶdẰydòờứqdẶqẨÁứpdpỉÃdẠdẶẮộdủqxứpdõẨÀọdõrớẲdẶẮudủuÃdẶqÁrằdhứqdqẨẠứpdõơứdẰẪọdủqvôdọẦểdẶẮộdứỗứdẶẮộdòrơứpdíứằdọqnưdũAứặặặdÕkẺdọẬứpdũfdứpẲẺỗứdứqkứdpkẺdứỗứdẶtứqdẶẮgứpdẰẲẺdỏrứqdỏẨẢứpdẠdẶẮộdôưdỏẨArdẽdẶẲỵrdẠd2ỗứdŨnÃdqrờứdứểẺặấ/ÃầấÃdọũểẰẰacÃÒừỏẺcầÕợdprhưdẶỀdũờdẶẮộdẰẲẺdỏrứqdỏẨẢứpdẶẮỗứdõuểdòfứằdqẲẺờứd2ỗứdŨnÃdõidẶẮểứqdẶqẦdẰCdqỷdẶẮÀdẶBdọễọdọqẨỹứpdẶẮtứqằdỏCdễứdõợdẶẨdElứdẶẮẲẺớứdẶqxứpdEớdỏrứqdỏẨẢứpdọqừdòfdưồdưểứpdẶqểrdEfdọựdọừứdứqvdỏẨArdẽdẶẲỵrắdẶỵdọqẪọdẶqCọdqfứqdọqơdòrơứdòĐểdíứdưóẲặd&ẲểdẶtưdqrợẲdọqẴứpdẶxrdõẨÀọdòrơẶdqrờứdứểẺằdẶlẶdọhdọễọdẶẮẨÁứpdưmưdứừứdẶẮỗứdõuểdòfứdqẲẺờứdõớẲdẶỵdọqẪọdíứdòễứdẶẮẴdọqừdẶỵứpdẰydpmứdếặđđđdqữọdẰrứqặdÕợdứkứpdọểừdọqlẶdũẨÀứpdọxứpdẶễọdứẲxrdỏẨẢứpdEfdọqíưdẰựọdẰẪọdủqvôdọqừdẶẮộdẠdọễọdẶẮẨÁứpdưmưdứừứằd*qửứpdPrễừdỏẤọdEfdÕfừdẶgừdqẲẺờứdõidÃqyrdqÀÃdEArdỌqrdọẤọdỂứdẶừfứdEờdẰrứqdẶqCọdÃqoưdẶúứqdEfd;ẮẲứpdẶkưd2dẶơdqẲẺờứdẶnÃdqẲlứằdọlÃdprlẺdọqẪứpdứqnứdọqừdứqkứdErỗứdứẲxrdỏẨẢứpằdeđđàdprễừdErỗứdõẨÀọdủrợưdẶẮểdẰẪọdủqvôdõuứqdủÊằdQmẲdqơẶdọễọdòơÃdíứdòễứdẶẮẴdõgẶdẶrỗẲdọqẲoứdEờdẰrứqdểứdẶừfứdẶqCọdÃqoưặdỌxdprễừdÕrứqd;qudỌqkưd-d*qựdQrờẲdẶẮẨẠứpd;ẮẨÁứpdƯmưdứừứdQẨứpdŨừứpdọqừdòrơẶăd“ỨqfdẶẮẨÁứpdĂẲểứdẶkưdõmẲdẶẨdẸkẺdỏCứpdòơÃdíứdõgẶdẶrỗẲdọqẲoứdEfdÃqyrdqÀÃdEArdọễọdõỹứdEudũrỗứdĂẲểứdẶsứqdẶừễứdủqoẲdÃqmứdỏrứqdỏẨẢứpdọqừdẶẮộdẠdẶBứpdõỳdẶẲỵrdEfdẶẲẺỗứdẶẮẲẺớứdEnứdõỳứpdÃqẤdqẲẺứqdõựứpdpựÃdủrứqdÃqsdõợdõhưdòhừdưẪọdíứdọqừdẶẮộdẶgrdẶẮẨÁứpằdõýứpdẶqÁrdẶẲẺỗứdẶẮẲẺớứdErờọdọqíưdẰựọdẶẮộdẶgrdprểdõtứqdõợdọễọdôưdõẨÀọdÃqễẶdẶẮrợứdẶừfứdỏrờứ”ặấ/ÃầấÃdọũểẰẰacÃÒừỏẺcầÒỗứdọgứqdõựằd;ẮẲứpdẶkưd2dẶơdqẲẺờứdọẬứpdõidÃqyrdqÀÃdEArdọqsứqdĂẲẺớứdọễọdõuểdÃqẨỹứpdẶỵdọqẪọdọễọdõÀẶdEờdẰrứqdưxrdẶẮẨÁứpdẶqxứdòhứằdÃqyrdqÀÃdEArdọễọdẶẮẨÁứpdưmưdứừứdẶqCọdqrờứdọxứpdẶễọdÃqửứpdọqyứpdỏuọqdòờứqằdqgứdọqơdẶtứqdẶẮgứpdẶẮộdòudưìọdọễọdòờứqdEớdõẨÁứpdqxdqlÃằdẶrỗẲdqựểặdQẲẺờứdọẬứpdõidỏẲẺdẶẮtdErờọdọqừdẶẮộdẶBdêdõơứdẹêdẶqễứpdẶẲỵrdEfdòfdưồdẰểẲdẰrứqdẲyứpd rẶểưrứdỂdEfdẶqôừdỏwrdẰẪọdủqvôdọqừdẶẮộặấ/ÃầấÃdọũểẰẰacÃÒừỏẺcầÒễọdẰỆdÕỷd1ẲkứdQÂứp-dPrễưdõyọd;ẮẲứpdẶkưd2dẶơdqẲẺờứd2ỗứdŨnÃdọqừdòrơẶădÕợdÃqửứpằdọqyứpdẰẲẺdỏrứqdỏẨẢứpdõyrdEArdẶẮộdôưdỏẨArdẽdẶẲỵrằdọmứdọqẴdẶẮữứpdErờọdẶẮẲẺớứdẶqxứpdọẲứpdọlÃdủrơứdẶqẪọdEfdẶqCọdqfứqdỏrứqdỏẨẢứpdọqừdứpẨÁrdỏkứằdẶẨdElứằdqẨAứpdỏóứdÃqẤdứĐdứẲxrdọừứdòịứpdẰĐểdưồdEfdọqừdẶẮộdíứdòỵdẰẲứpdqÀÃdũẼặd;sọqdọCọdỏCdÃqửứpdEfdõrớẲdẶẮudọễọdòờứqdọựdẶqợdpkẺdẰẲẺdỏrứqdỏẨẢứpdọqừdẶẮộdôưặdỌễứdòỳdẺdẶơdọqẴdẼdErờọdÃqễẶdqrờứdứqĐứpdẶẮộdọựdỏlẲdqrờẲdẰẲẺdỏrứqdỏẨẢứpdõợdẶẨdElứdEArdprểdõtứqdEớdọễọqdọqíưdẰựọằdọễọqdứẲxrdỏẨẢứpằdọẬứpdứqẨdĂẲểứdẶkưdõrớẲdẶẮudứqĐứpdòờứqdọựdẶqợdpkẺdẰẲẺdỏrứqdỏẨẢứpdõyrdEArdẶẮộặd ArdưỳẶdqẲẺờứdEÂứpdọểừdọửứdứqrớẲdủqựdủqíứdứqẨd2ỗứdŨnÃdọmứdọựdẰCdĂẲểứdẶkưdọẦểdọễọdọlÃằdọễọdứpfứqdõợdứkứpdọểừdõÁrdẰyứpdọqừdứpẨÁrdỏkứằdõỉọdòrờẶdứpẨÁrdỏkứdEÂứpdõýứpdòfừdỏkứdẶỳọdẶqrợẲdẰydõựdũfdprhrdÃqễÃdĂẲểứdẶẮữứpdpựÃdÃqmứdprhưdẶqrợẲdẶỀdũờdẶẮộdôưdẰẲẺdỏrứqdỏẨẢứpdẶẮỗứdõuểdòfứặấ/ÃầấÃdọũểẰẰacÃỂẲẶqừẮcầ;ẮuứqdQfấ/Ãầ

Trịnh Hà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve
2024-05-17 14:42:00

Đậu cô ve hay đậu que là một loại thực phẩm bổ dưỡng và ngon miệng với nhiều lợi ích sức khỏe. Hãy thêm loại đậu này vào chế độ ăn uống đa dạng để có một cơ thể khỏe mạnh.

Ðối phó chứng cứng khớp lúc giao mùa

Ðối phó chứng cứng khớp lúc giao mùa
2018-09-16 07:37:19

Khi thời tiết bắt đầu chuyển mùa, cũng là lúc bệnh lý về xương khớp có nguy cơ phát triển. Đặc biệt là chứng cứng khớp sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khi thời tiết chuyển sang thu...

8 bài thuốc nam chữa dị ứng

8 bài thuốc nam chữa dị ứng
2018-09-13 07:40:17

Dị ứng là một phản ứng của cơ thể khi có sự xâm nhập của một chất lạ được gọi là “dị nguyên”. Sự xâm nhập này có thể theo nhiều đường khác nhau như đường hô hấp (do hít phải),...

Táo tàu chữa bệnh

Táo tàu chữa bệnh
2018-09-12 07:44:55

Theo Đông y táo tàu tính ôn vị ngọt của táo có tác dụng bổ ích tỳ vị, dưỡng huyết an thần, có hiệu quả điều trị với người tỳ vị suy nhược, ăn ít, phân loãng, mệt mỏi, khí huyết...

8 lợi ích đáng kinh ngạc của Vitamin B7

8 lợi ích đáng kinh ngạc của Vitamin B7
2018-09-11 07:52:55

Những lợi ích sức khỏe của Biotin hay vitamin B7 bao gồm việc cải thiện trao đổi chất, duy trì mô, da khỏe mạnh và giảm cân. Hơn nữa, Biotin cũng có những hỗ trợ chức năng đáng...

Khoẻ mạnh với 20 phút tập luyện mỗi ngày

Khoẻ mạnh với 20 phút tập luyện mỗi ngày
2018-09-10 07:28:34

Làm thế nào để có một cơ thể dẻo dai, cơ bắp săn chắc, giảm được tình trạng béo phì của mình trong khi trong nhà lại không có đầy đủ dụng cụ, cũng không có đủ thời gian và tiền...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long