Cập nhật:  GMT+7
4bq64buqR+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7seG7sCLhu7JQ4buC4bq84bupS+G7hOG7tOG7jCLhu4Thu4Eq4bu24buo4buE4bug4bu4TeG7tuG7hOG7oi7hu4RdPOG7hOG7gSrhu7bhu6jhu4Qi4bqj4buE4buBxanhu4TGsCBLWyJ64buEw4Hhu7Dhu6Qi4buE4buZS+G7tOG6ui/hu6pH4bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe21QS+G7nuG7guG6vOG7meG7qE3huqPhu4RIL+G7ikThu4Thu4Eq4bu24buo4buE4bug4bu4TeG7tuG7hOG7okzhu6Lhu4TDtOG7qiDhu4Thu6Iq4bu24buo4buE4bu24buo4buq4buw4buke+G7hCJX4bu24buq4buEIjvhu4Thu6Lhu6o24bui4buE4buyxajhu4RbS+G7hOG7tOG7jCLhu4Thu4Eq4bu24buo4buE4bug4bu4TeG7tuG7hOG7oi7hu4RdPOG7hOG7gSrhu7bhu6jhu4Qi4bqj4buE4buBxanhu4TGsCBLWyJ64buEw4Hhu7Dhu6Qi4buE4buZS+G7tOG7hMOJ4buRKuG7hOG6v0dGROG7hMO04buqIOG7hOG7oirhu7bhu6jhu4Thu7bhu6jhu6rhu7Dhu6R74buE4bux4buqMuG6o+G7hMOB4buS4bu24bq4xJDhu4Thu4Eq4bu24buo4buEIuG6o+G7hOG7gTvhu4R74buq4buU4bu24buExrAgS1sieuG7hMOB4buw4bukIuG7hOG7mUvhu7Thu4Thu7JN4buE4bue4bu4S+G7tuG7quG7hOG7tuG7qOG7quG7sOG7pHvhu4Thu6Lhu6og4bqjVeG7tuG7hF1P4bu24buE4bqhIOG7mCLhu4Thu6hO4bui4buq4buEJnvhu4Thu7JMIuG7hOG7okvhu7jhu4Thu6Lhu5h74buE4bqhIOG7mCLhu4TDneG7qsagIEThu4Thu6rhu7Dhu6Thu7bhu4Thu6JA4buEIltV4bu24buEScOMRuG7hOG7oirhu7bhu6jhu4Thu7bhu6rhu5Lhu7ZE4buE4buyS+G7uOG7hOG7oDrhu7bhu6jhu4Thu6BL4bu24buo4buE4buyTeG7tOG7hMOh4buw4buk4buixJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhu4FLeyLhu7Dhu7jhu7bhu4Lhurzhurrhu7Dhu7Thu6jhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7guG7sOG7gVDhu7YiUFvhu4Lhu4RdIuG6o+G7slDDguG7gsOg4buw4bueIuG7qkLhu4RHRkZGe+G6oUPhu4Thu6pQ4buw4buo4buqIkLhu4Thu4hHSXvhuqFD4buC4buEXVvhu6LDguG7gi8v4buixJDhu5xL4bu4e+G7qiAi4buq4bu4xJDDoeG7ti/hu55QXcOdIuG7uHsv4bu2UMOgXS9ISUhIL0dHR+G7nsOMR8ONSUnDjEYiw41Jw4zhu4jhu7JHRi3hu7Dhu7Thu6gtxKjEqElIxJBZe+G7qOG7guG7hEvhu7Iiw4Lhu4Lhu6lL4buE4bu04buMIuG7hOG7gSrhu7bhu6jhu4Thu6Dhu7hN4bu24buE4buiLuG7hF084buE4buBKuG7tuG7qOG7hCLhuqPhu4Thu4HFqeG7hMawIEtbInrhu4TDgeG7sOG7pCLhu4Thu5lL4bu04buC4buEw6Dhu7Dhu54i4buqw4Lhu4JHRkZG4buC4buE4buqUOG7sOG7qOG7qiLDguG7guG7iEdJ4buC4buEL+G6vOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7gUt7IuG7sOG7uOG7tuG7guG6vOG7kcOT4bu24buq4buE4bugTuG7uOG7hOG7gSrhu7bhu6jhu4Thu6Dhu7hN4bu24buE4buiTOG7ouG7hMO04buqIOG7hOG7oirhu7bhu6jhu4Thu7bhu6jhu6rhu7Dhu6R74buEIlfhu7bhu6rhu4QiW0vhu7jhu4TGsCDhuqPDmiLhu4Thu6BW4bu24buq4buEIuG7qk3hu7bhu6rhu4Thu7Lhu5Z74buE4buBKuG7tuG7qOG7hOG7oOG7uE3hu7bhu4Thu6Iu4buEXTzhu4Thu4Eq4bu24buo4buEIuG6o+G7hOG7gcWp4buExrAgS1sieuG7hMOB4buw4bukIuG7hOG7mUvhu7TEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG7g+G7kuG6o+G7hOG7sk3hu4Thu7Q6IuG7hCJb4bu44bu24buo4buE4bu24buqYeG7tuG7qOG7hOG7quG7uE4i4buE4bugOuG7tuG7qOG7hCLhu6rhu7DDmiLhu4Qi4buqOOG7ouG7hOG7ouG7qk3hu7jhu4Thu7Q34bu24buo4buE4buDTuG7sOG7hOG7qjrhu7Dhu4Thu4Eq4bu24buo4buE4bug4bu4TeG7tuG7hOG7okzhu6Lhu4Thu6Lhu5h74buEw6FN4buE4buDTuG7sOG7hOG7qjrhu7Dhu4Thu4Eq4bu24buo4buE4bug4bu4TeG7tuG7hCJX4bu24buq4buE4buy4buU4bu24buEIuG7qjbhu4ThuqDDgW5uROG7hOG7tuG7quG7sOG7pOG7tOG7hMOdxIPhu4RIRkhJLUhGSMSoxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhu7FO4buw4buE4bucIDvhu7Dhu4RbS+G7hOG7tOG7jCJE4buE4buyw5Phu7bhu6rhu4Thu6BO4bu44buE4buBKuG7tuG7qOG7hOG7oOG7uE3hu7bhu4Thu6JM4bui4buEw7Thu6og4buE4buiKuG7tuG7qOG7hOG7tuG7qOG7quG7sOG7pHvhu4QiV+G7tuG7quG7hOG7oMOT4buEIltL4bu44buExrAg4bqjw5oi4buE4bugVuG7tuG7quG7hCLhu6pN4bu24buq4buE4buy4buWe+G7hOG7gSrhu7bhu6jhu4Thu6Dhu7hN4bu24buE4buiLuG7hF084buE4buBKuG7tuG7qOG7hCLhuqPhu4Thu4HFqeG7hMawIEtbInrhu4TDgeG7sOG7pCLhu4Thu5lL4bu04buEw6Eh4buw4buESUlG4buE4bug4bu4TeG7tuG7hMOh4buwVeG7tkThu4Thur9L4bu24buE4buB4buq4buYe+G7hOG7qk3hu7bhu6rhu4Thu4Eq4bu24buo4buE4bug4bu4TeG7tuG7hOG7oi7hu4RdPOG7hOG7ojThu7bhu6jhu4Thu6DDmeG7hFtL4buE4bui4buqNS7hu7bhu6jhu4QiW+G7ruG7tuG7qkThu4TDncOa4buE4buq4bu4TuG7ouG7quG7hOG7quG7uE4i4buE4bugOuG7tuG7qOG7hCJb4bu44bu24buo4buEIuG7qijhu7Dhu4Thu6jhu7BL4bu24buEIiHhu7Dhu4Thu7bhu6rhu47hu7Thu4R74buqTCLhu4Thu6og4bqj4buEw6FL4buw4buEIlsj4buE4bugTuG7sOG7hOG7nuG7sOG7pOG7tuG7hOG7ouG7qsOS4bu04buE4buy4bu44buE4bugKOG7sOG7hF0m4bu24buoROG7hOG7nE/hu7jhu4TDoeG7pOG7hH0g4bqjw5nhu7ZE4buE4buyKeG7sOG7hOG7rOG7ouG7quG7hOG7qil74buEe+G7qkx7ROG7hOG7ouG7quG7rOG7tuG7quG7hOG7oEzhu7bhu6jhu4Thu6Lhu6rhu7jhu4Thu6Dhu7hN4bu24buEw6Hhu7BV4bu2ROG7hOG7tuG7qDUo4buw4buE4buyS+G7uOG7hOG7oDrhu7bhu6jigKbhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhu4FLeyLhu7Dhu7jhu7bhu4Lhurzhurrhu7Dhu7Thu6jhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7guG7sOG7gVDhu7YiUFvhu4Lhu4RdIuG6o+G7slDDguG7gsOg4buw4bueIuG7qkLhu4RHRkZGe+G6oUPhu4Thu6pQ4buw4buo4buqIkLhu4Thu4pHSnvhuqFD4buC4buEXVvhu6LDguG7gi8v4buixJDhu5xL4bu4e+G7qiAi4buq4bu4xJDDoeG7ti/hu55QXcOdIuG7uHsv4bu2UMOgXS9ISUhIL0dHR+G7nsOMR8ONSUnDjMSoIsSo4buySC3hu7Dhu7Thu6gtxKjEqMSoRsSQWXvhu6jhu4Lhu4RL4buyIsOC4buC4bupS+G7hOG7tOG7jCLhu4Thu4Eq4bu24buo4buE4bug4bu4TeG7tuG7hOG7oi7hu4RdPOG7hOG7gSrhu7bhu6jhu4Qi4bqj4buE4buBxanhu4TGsCBLWyJ64buEw4Hhu7Dhu6Qi4buE4buZS+G7tOG7guG7hMOg4buw4bueIuG7qsOC4buCR0ZGRuG7guG7hOG7qlDhu7Dhu6jhu6oiw4Lhu4Lhu4pHSuG7guG7hC/hurzhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhu4FLeyLhu7Dhu7jhu7bhu4Lhurzhu4FM4bui4buE4bugTuG7sOG7hOG7nOG7sOG7piDhu4Qiw5Xhu7bhu6jhu4R9IE3hu4Thu6Lhu6rhu7jhu4Thu6Iq4bu24buo4buE4bu24buq4buS4bu2ROG7hOG7skvhu7jhu4Thu6A64bu24buo4buE4buiQOG7hOG7quG7uE3hu7bhu4Thu6JP4bu24buq4buEw53hu6pA4buEw53hu6rDkuG7tuG7hOG7ojNL4buE4buBKuG7tuG7qOG7hCLhuqPEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG7meG7quG7kuG7tuG7hOG7nlZ74buE4bu2TeG6o0Thu4Thu4Eq4bu24buo4buE4bug4bu4TeG7tuG7hOG7okzhu6Lhu4TDtOG7qiDhu4Thu6Iq4bu24buo4buE4bu24buo4buq4buw4buke+G7hCJX4bu24buq4buE4bugw5Phu4QiW0vhu7jhu4RHw4zhu4RdIOG7mCLhu4R9IE1E4buE4bu0LOG7sOG7hF0g4buYIuG7hCJbVuG7hOG7qOG7sEzhu4TDjEZGxJBGRkbhu4Thu6A/4bu24buo4buE4bui4buq4bu44buE4buiKuG7tuG7qOG7hOG7tuG7quG7kuG7tkThu4Thu7JL4bu44buE4bugOuG7tuG7qOG7hOG7okDhu4Thu6rhu7hN4bu24buE4buiT+G7tuG7quG7hMOd4buqQOG7hMOd4buqw5Lhu7bhu4Thu6IzS+G7hOG7gSrhu7bhu6jhu4Qi4bqjxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhurMgIuG7quG7uFvhu4LhurxtP+G7tuG7qOG7hG0gw5rhurove+G6vA==

Hồng Huế

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà đại đoàn kết

Bàn giao nhà đại đoàn kết
2023-05-31 16:01:00

baophutho.vn Ngày 31/5, Ủy ban MTTQ thành phố Việt Trì phối hợp với xã Phượng Lâu đã tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Bùi Tiến Hùng thuộc...

Hương vị của mùa hè

Hương vị của mùa hè
2023-05-31 09:29:00

baophutho.vn Những ngày cuối tháng 5, thời tiết nắng nóng đan xen những cơn mưa rào bất chợt. Hè về trên những con phố, những cánh đồng lúa, trên gò má ửng...

Sẵn sàng cho mùa hè tình nguyện

Sẵn sàng cho mùa hè tình nguyện
2023-05-31 08:32:00

baophutho.vn Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 diễn ra từ tháng 5 đến hết tháng 8, đây là dịp hoạt động cao điểm để các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long