Cập nhật:  GMT+7
4buXRHJw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jMSRxJDhu5Dhu4Dhuq7hu6HGocSRSnDhuqJE4bui4bqicMSCxJDhuqjhu4Zw4bqi4bu34buMcOG7kOG6uuG7gkRwJUThu5xM4buCQ3Dhu5DDlcOJ4buCRHDhur5ExrDEkHDhu4bhu7HhuqJwRMOocFLhu6twxJFE4bup4buCQ3BE4bur4buCRHDEgsSo4buCQ3BSw4lw4buQw5XhurJw4bqu4buGcOG7gnbhu4Zwc3FzdOG7ly9Ecsah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4xd4bquxrDDg+G7ocahOEPhu6tVcHIvw7nDtHDhu5Dhu7HEkHDhu5DDleG7nE7hu4JDcMSRXSVkcOG6q0Thu5xP4buCQ3Bn4bq8w7RwxJHhurrhu4JEcMSC4buE4bur4buCcOG7jEThu4rEkHBET+G7jHBSTcSQcF3hu5JV4bqs4buCcMSC4buE4bur4buCcCXDgeG7hnA1RMOCcOG7kEpw4bqiROG7ouG6onDEgsSQ4bqo4buGcOG6ouG7t+G7jHDhu5Dhurrhu4JEcCVE4bucTOG7gkNw4buQw5XDieG7gkRw4bq+RMawxJBw4buG4bux4bqicETDqHBS4burcMSRROG7qeG7gkNwROG7q+G7gkRwxILEqOG7gkNwUsOJcOG7kMOV4bqycOG6ruG7hnDhu4J24buGcHNxc3Rw4buQ4buxxJBwROG7klXhuqzhu4JwJcOB4buGcDVEw4Lhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCXGsOG7jOG7kMSQ4buE4buC4buhxqHhu5fEkOG7hkNw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7ocSQJeG6ruG7guG7kOG6rsOV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6FTxJDDg+G7kEThu49wcnFxceG7jFTDtXBE4bquxJBDROG7kOG7j3DDuuG7p+G7peG7jFTDteG7oXDDlMOV4bqibeG7oS8v4bqi4buR4bqgxrDhu4Thu4xE4buS4buQROG7hOG7kVLhu4Ivw4Phuq7DlOG6vuG7kOG7hOG7jC/hu4Lhuq5Tw5Qvc3Rzcy9ycnLDg3Vyw7lydXXhu6Xhu5Dhu6XDucO64bul4buAci3Dg+G7hMaw4buCLXPhu5HDiuG7jEPhu6FwxrDhu4Dhu5Bt4buhxJFKcOG6okThu6LhuqJwxILEkOG6qOG7hnDhuqLhu7fhu4xw4buQ4bq64buCRHAlROG7nEzhu4JDcOG7kMOVw4nhu4JEcOG6vkTGsMSQcOG7huG7seG6onBEw6hwUuG7q3DEkUThu6nhu4JDcEThu6vhu4JEcMSCxKjhu4JDcFLDiXDhu5DDleG6snDhuq7hu4Zw4buCduG7hnBzcXN04buhcFPEkMOD4buQRG3hu6FycXFx4buhcEThuq7EkENE4buQbeG7ocO64bun4bul4buhcC/GoeG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJcaw4buM4buQxJDhu4Thu4Lhu6HGoTbhu6/hu4JEcMSC4bux4buEcMSR4bq64buCRHDEguG7hOG7q+G7gnBS4burcF3hu5JV4bqs4buCcMSC4buE4bur4buCcOG7kMOVxrDhu4Rw4buO4buS4burcOG6okThu4Rw4bqi4bup4bqicOG6ruG7huG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahxJHhu7HEkHDhuqJE4bucTOG7gkNw4buQw5XDieG7gkTDtHAkxrDhu4Jw4buQSnDhuqJE4bui4bqicMSC4buvcOG6vsOC4buScENIxJBw4buQSnDhuqJE4bui4bqicCbhu4Thu6vhu4JwLXBdxKjEkHAtcCbEqMSQw7Rw4bqi4bup4bqicFThu69w4buQROG6uHDhu5DDleG7t+G7gnDhu5BB4buMcOG7kMOV4buS4buCQ3DhuqJEduG7hnDhu4Dhu4Rw4bqiROG7hHDhu5DDleG6snDhuq7hu4ZwUk3EkHDhuqLhu6nhuqJwROG7q+G7gkRwxILEqOG7gkNw4bqi4buWcOG7kEThuqhw4buCROG7nOG7j3DEkeG7klXDguG7gnDhu5DDleG7klXhuqbhu4JwUuG6pnDhu4xER+G7gkNw4bqiROG7iuG7gkNwxILhu5Lhu4rEkHDhu4Lhu5xN4bqiw7Rw4buMREpw4bqiQeG7jHDhuqBMxJBw4bqiROG7hHDhu5DDleG6snDhuq7hu4bDtXDhu5Dhu5JVw4Lhu4Jw4buQw5Xhu5JV4bqm4buCcDbhu5JB4buQcOG7kMOV4bqycOG6ruG7hsO0cOG6vuG6uOG7jHDhu5BETsSQcOG6oOG7reG7hHBS4bqscOG6ouG7qeG6onDhuq7hu4Zw4buQw5Xhu5xN4bqicOG7gkPhu5JVcOG6okxw4bqg4bq4cFThu7Xhu4ZwROG7scSQw7Rw4buAd+G7gkNw4buCQ0Thuq5w4buQxJDhuqThu4JDcOG7gkbEkHDhuqLGoMawcOG7kMOV4bqycMSC4bqocEThu6vhu4JEcMSCxKjhu4JDw7VwROG7klVwxILEqOG7gkNw4bqi4bup4bqicOG7gkPhu5Lhu4jhu4Jw4buA4bug4bqicFThu7VVcMOD4bug4buCQ3BS4burcOG7kEpw4bqiROG7ouG6onDhuqLhu6nhuqJwROG7hOG7seG7kHDEgsSo4buCQ3BS4buSxJBw4bqiREzEkHDhuqJE4buEcOG6ouG7qeG6onDhuq7hu4Zw4buCROG7t+G7kHDhu4Dhu6tw4buQw5Xhu4Thu4JDcMOD4bq44buMcETDqOG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahJeG7muG7gkNw4buQw5Xhu4Thu4JDcOG6okThu5xM4buCQ3Dhu5DDlcOJ4buCRMO0cMSR4bq64buCRHDEguG7hOG7q+G7gnBS4burcF3hu5JV4bqs4buCcMSC4buE4bur4buCcCXDgeG7hnA1RMOCcMSC4buvcOG7kMOVxrDhu4RwcsO6cMOU4buS4bu34buQcOG7juG7kuG7q3Dhu4ZLxJBww5Thu5Lhu7fhu5Bw4buQw5XhurhwQ8SQ4bupcHRxceG7kXFxcXDEguG7iOG7gkNw4bqiROG7hHByw7pw4bqu4buGcERI4bqicMOUxJDhu4JEcOG6okZwROG7hOG7q+G7gnDhuqLhu63hu4JEcOG6vkRGcOG6vkR24buCcOG6osagxrBwxJHDleG7nE7hu4JDcMSRXSVkcOG6q0Thu5xP4buCQ3Bn4bq84buRcCbhu4jhu4JDcOG7kEROxJDDtHDhu5BKcOG6okThu6LhuqJw4bqi4bup4bqicOG7kMOVR3DhuqJETMSQw7Rw4bqi4bup4bqicEThu4Thu7Hhu5BwxILEqOG7gkNwUnbhu4Jw4buCQ0Thuqxw4bqiROG7hHDhuqLhu6nhuqJw4bqu4buGcOG7kETEkOG6pOG7knDhu4JExJDDtXDhu4xE4bup4buQcMSCxKjhu4JDcMOVw6jhu4Jw4buA4buSVeG6rOG7gnDhu4bDjOG7gnDhuqBMxJDDtHDhu4xER+G7gkPDtHDhuqJE4buK4buCQ3DEguG7kuG7isSQcOG7guG7nE3huqJw4buCduG7hnBzcXN04oCm4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqHEkUTDjOG7gkNw4buO4buSxrBw4bqi4bup4bqicEThu4Thu7Hhu5BwxILEqOG7gkNw4buQROG6qHBExJDhuqzhu4Jww5Thu6Bw4buO4buSxrDhu4Jw4buQ4bu14buGcOG6osagxrBwJuG7hOG7q+G7gnDhu5BExrDhu4JEcOG7gsSQw4Lhu4Jw4bqi4bup4bqicOG6ouG7t+G7jHDhu5DDleG7hOG7gkNw4bqiw4zhu4JDcOG7kOG7qeG6onDhuqDhu63hu4RwUuG6rMO0cOG6okR24buGcMOURuG6osO0cEPEkOG7qeG7hHDDg+G7luG6onDhu4xE4bup4buQcOG7kMOVxJDhuqjhu4Jw4buQ4buE4bur4buCcMODxJDhuqzhu4Jw4bqiROG7hHDhu5BExJDhuqThu5Jw4buCxJDDguG7gsO0cOG7gkTEkHDEguG7iOG7gkNw4buQw5Xhu4Thu4JDcOG7kOG6uuG7gkRw4buQSnDhuqJE4bui4bqicOG7kEThu6DhuqJwRMSQ4bqs4buCcOG7kOG7iuG7kHDhuqLhu6nhuqJwROG7hOG7seG7kHDEgsSo4buCQ3BE4bucw5Phu4JDcOG7ouG7gkNw4bqi4bup4bqicEThu4Thu7Hhu5BwxILEqOG7gkNwRMOocFLhu6tw4buQROG7qeG7gkNwROG7q+G7gkRwxILEqOG7gkNwUsOJcOG7kMOV4bqycOG6ruG7hnDhu4J24buGcHNxc3Thu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jMav4buS4buQROG7hMOV4buhxqE34bux4buCRHDEkUThu5Lhu7nhu4Lhu5cv4buMxqE=

Mạnh Thuần

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gửi trẻ ngày Hè

Gửi trẻ ngày Hè
2024-07-13 08:39:00

baophutho.vn Hè là thời điểm nghỉ ngơi của học sinh và giáo viên các bậc học nói chung, bậc học mầm non (MN) nói riêng. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu gửi...

Bàn giao nhà đại đoàn kết

Bàn giao nhà đại đoàn kết
2023-05-31 16:01:00

baophutho.vn Ngày 31/5, Ủy ban MTTQ thành phố Việt Trì phối hợp với xã Phượng Lâu đã tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Bùi Tiến Hùng thuộc...

Hương vị của mùa hè

Hương vị của mùa hè
2023-05-31 09:29:00

baophutho.vn Những ngày cuối tháng 5, thời tiết nắng nóng đan xen những cơn mưa rào bất chợt. Hè về trên những con phố, những cánh đồng lúa, trên gò má ửng...

Sẵn sàng cho mùa hè tình nguyện

Sẵn sàng cho mùa hè tình nguyện
2023-05-31 08:32:00

baophutho.vn Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 diễn ra từ tháng 5 đến hết tháng 8, đây là dịp hoạt động cao điểm để các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh...

Khởi công xây dựng “Nhà nhân đạo”

Khởi công xây dựng “Nhà nhân đạo”
2023-05-30 15:50:00

baophutho.vn Hưởng ứng Tháng nhân đạo năm 2023, ngày 30/5, Hội Chữ thập đỏ huyện Thanh Sơn phối hợp với UBND xã Thạch Khoán tổ chức khởi công “Nhà nhân đạo”...

Sáng tạo, đổi mới trong công tác Mặt trận

Sáng tạo, đổi mới trong công tác Mặt trận
2023-05-30 08:25:00

baophutho.vn Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, phương thức hoạt động, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chủ động đổi mới, sáng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long