Cập nhật:  GMT+7
bMSCw7Thu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4bqv4bqu4buI4bqseOG7jW3Do+G7o+G7j+G6qHThu4jhu48mw4rhuq7hu4/huqrDg+G7oeG6qsSC4buP4buu4buO4buj4buP4bqhxIJK4buP4bqvxILEkGwvxILDtG1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUkmeOG7o3bhu41te8OD4buh4buY4buP4buRw7Uv4buX4buL4buP4buIcOG6ruG7j+G7iMSC4buh4bqqxILhu49JxILhurrhu49k4bquw4Hhu4jhu4/huq/DjOG6tuG7j3dy4buPduG6ruG6oOG6quG7j8OM4buj4buP4bqs4bqg4buPw4zhu6Phu4/huqh04buI4buPJsOK4bqu4buP4bqqw4Phu6HhuqrEguG7j+G7ruG7juG7o+G7j+G6ocSCSuG7j+G6r8SCxJDhu4nhu49W4buM4buP4bqs4bqg4buPw4zhu6Phu4/huqh04buI4buP4buvQ+G7j+G6rHLhuqrEguG7j3dwQuG7jybhuq7DgUnhu4/EgsOK4bqu4buP4buu4buO4buj4buPZOG6rsOB4buI4buPe+G7o+G6qOG7i+G7j+G6rHLhuqrEguG7j3dwQuG7j+G6qMOK4buI4buP4buK4bq64buP4buKR+G7i+G7j+G7reG7o+G6quG7i+G7j+G6qsOD4buh4bqqxILhu4vhu4934buG4bqq4buPw5ThurLhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G7iOG6tOG6qsSC4buL4buPd3Dhuq7hu4924bquw4Hhuqrhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/huqrEguG7oeG7j+G7iOG7oeG6ruG7j+G7iMOMRuG7j+G7r0vhuqrDg+G7j+G6rHLhuqrEguG7j3dwQuG7j8OU4buh4buPxqHDtOG7m+G7j8SCw4rhuq7hu4/DlOG6ruG7t+G6quG7jybDiuG6ruG7j+G6qsOD4buh4bqqxILhu4/hu67hu47hu6Phu4/huqHEgkrhu4/huq/EgsSQ4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7ruG7o0nhu4jhuq5C4bqq4buNbWzhuq7huqjDg+G7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jeG6ruG7rnjhuqrhu4h4w4zhu43hu4/hu4rhu4jhu5jhuqx44buD4buN4buQ4bquduG7iMSCw63hu4/DtMO1w7XDtUnhu5LDrOG7j8SCeOG6rsODxILhu4jDreG7j+G7l8ah4bubSeG7ksOs4buN4buP4buKw4zhu6/hu4Phu40vL+G7r+G7ieG7reG7o0JJxILEqOG7iMSCQuG7icOU4bqqL3Z44buK4bqm4buIQkkv4bqqeOG7kOG7ii/hu5Hhu5Phu5Hhu5Uvw7TDtMO0duG7keG7kcO14buTxqHhu5Xhu5Phu4jhu53hu5Phu5vhuqzhu5UteuG7meG7meG7meG7m+G7neG7keG7m+G7ncO14buTxqHhu5vhu5Etw7Thu5fhu5Phu63hu5Xhu4nhuqRJw4Phu43hu4/hu6Phuqzhu4jhu4Phu43Do+G7o+G7j+G6qHThu4jhu48mw4rhuq7hu4/huqrDg+G7oeG6qsSC4buP4buu4buO4buj4buP4bqhxIJK4buP4bqvxILEkOG7jeG7j+G7kOG6rnbhu4jEguG7g+G7jcO0w7XDtcO14buN4buPxIJ44bquw4PEguG7iOG7g+G7jeG7l8ah4bub4buN4buPL21sL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4buu4bujSeG7iOG6rkLhuqrhu41tPHLhuqrEguG7j3dwQuG7jybDiuG6ruG7j+G6qsOD4buh4bqqxILhu4/hu67hu47hu6Phu49k4bquw4Hhu4jhu4974buj4bqo4buP4buIw4zhu6NC4buPw43EqOG7mOG7ueG7iOG7j3fhurLhuqrEguG7j+G7iMSC4buh4bqqxILhu4/huqzhu6lJ4buPJsOK4bqu4buP4bqqw4Phu6HhuqrEguG7j+G7ruG7juG7o+G7j+G6ocSCSuG7j+G6r8SCxJDhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tJsOK4bqu4buP4bqqw4Phu6HhuqrEguG7j+G7ruG7juG7o+G7j+G6ocSCSuG7j+G6r8SCxJDhu493T0bhu6/hu4/hu4jEguG7oeG6qsSC4buP4bqs4bupSeG7j8OU4buh4buPxIJCcOG7iOG7j3fDiuG6qsOD4buP4buIxIJ4QuG7j8ONxKjhu5jhu4/hu6/EguG7ueG7j+G7r03hu6Phu48m4bquw4FJ4buPxILDiuG6ruG7j+G7ruG7juG7o+G7j2Thuq7DgeG7iOG7j3vhu6Phuqjhu4vhu4934bufSeG7j8OT4bqqw4Phu4/huqrEgsSo4buP4buvxrDEqOG7j+G7r0Phu4/hu4jhur7hu4/hu6/EgsOT4buv4buP4buvxILhurDhuqrEguG7j+G7iMSC4bq64bqqw4Phu4/hu69N4buj4buP4buK4bq64buP4bqsT0bhuqrDg+G7j+G6rOG7guG6quG7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j+G6rOG7oeG6qOG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4bqsw4LhuqrEguG7j8OU4buM4buv4buP4buv4buO4buj4buPw5Thu6Hhu4/DlOG7qeG7iOG7j+G7iE/hu4/hu4hw4bqu4buP4buI4bq04bqqxILhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4buu4bujSeG7iOG6rkLhuqrhu41tbOG6ruG6qMOD4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buN4bqu4buueOG6quG7iHjDjOG7jeG7j+G7iuG7iOG7mOG6rHjhu4Phu43hu5Dhuq524buIxILDreG7j8O0w7XDtcO1SeG7ksOs4buPxIJ44bquw4PEguG7iMOt4buP4buXxqHhu51J4buSw6zhu43hu4/hu4rDjOG7r+G7g+G7jS8v4buv4buJ4but4bujQknEgsSo4buIxIJC4buJw5Thuqovdnjhu4rhuqbhu4hCSS/huqp44buQ4buKL+G7keG7k+G7keG7lS/DtMO0w7R24buR4buRw7Xhu5Phu5vDteG7m+G7iOG7keG7neG7neG7l+G6rOG7mS164buZ4buZ4buZ4bub4bud4buR4bub4budw7Xhu5vhu5Phu5Hhu5Et4bud4buTeOG7meG7r+G7ieG6pEnDg+G7jeG7j+G7o+G6rOG7iOG7g+G7jcOj4buj4buP4bqodOG7iOG7jybDiuG6ruG7j+G6qsOD4buh4bqqxILhu4/hu67hu47hu6Phu4/huqHEgkrhu4/huq/EgsSQ4buN4buP4buQ4bquduG7iMSC4buD4buNw7TDtcO1w7Xhu43hu4/Egnjhuq7Dg8SC4buI4buD4buN4buXxqHhu53hu43hu48vbWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu67hu6NJ4buI4bquQuG6quG7jW08cuG6qsSC4buPd3BC4buPJsOK4bqu4buP4bqqw4Phu6HhuqrEguG7j+G7ruG7juG7o+G7j2Thuq7DgeG7iOG7j3vhu6Phuqjhu4/hu4jDuuG6qsOD4buPxIJC4buj4buP4buvxIJK4buv4buP4bqow5LhuqrDg+G7j3dw4bqu4buPduG6rsOB4bqq4buP4bus4buj4bqq4buP4buuxILFqUnhu4/EguG7oeG6qsSC4buPJsOK4bqu4buP4bqqw4Phu6HhuqrEguG7j+G7ruG7juG7o+G7j+G6ocSCSuG7j+G6r8SCxJDhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tJsOK4bqu4buPxIJCcOG7iOG7j3fDiuG6qsOD4buP4buIw4zhu7fhuqrhu4/hu4jhuq7huqrEguG7j+G7iMSCxrDhuqrhu4/igJxXQuG7oeG6quG7j+G6puG7ueG7iOG7j+KAk+G7jyZGSeG7j+G7iOG7n+G7r+G7j+KAk+G7j+G6ocSC4buf4buI4buP4buIw4zhuq7DgOG6quKAneG7i+G7j+G6quG7t8So4buP4buv4bujQuG7j+G7isOT4buP4bqow4HhuqrEguG7j+G6rOG7oeG7j+G7r8awxKjhu4/huqrhurrhuq7hu4/Dg+G6rsOV4buj4buP4buv4buf4buv4buP4bqqxILhu6Hhu4/huqjhu5/hu5jhu4/huqrEguG6uOG6qOG7i+G7j0nEgkzhu4/huqbhuq7DgeG6qsOs4buP4buSSuG7r+G7j+G7iOG6ruG7ueG6quG7j8OD4bqu4bujQuG7j+G7iMSCT+G7huG6qsOD4buPw4Phuq7DleG7o+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j3fhu4bhuqrhu4/DlOG6suG7j+G6qsOD4buh4bqqxILhu4/hu6/hu47hu6Phu4/DlOG7guG6ruG7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7iOG7qUnhu493QuG7oeG6quG7j+G7kuG7p+G7mOG7j3bhu4zhuqrDg+G7j8OU4buh4buP4buv4buf4buv4buPduG7jOG7j+G7n+G6quG7j+G7iMOMxJDhuqrDg+G7j3fhuq7DgOG6qOG7j+G7iHDhuq7hu49k4bquw4Hhu4jhu4974buj4bqow6zhu493T+G7o+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7inHhuqrhu49JxILhu6vhuqjhu4/huqrDg+G7oeG6qsSC4buP4buv4buO4buj4buPxILDiuG6ruG7j+G6qsSC4bupSeG7j8ONxKjhurrhu6/hu4/hu4jhu7nhu4/hu4jEguG6uOG6qsOD4buPw43EqOG7o+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7r8SCT+G7huG6qsOD4buP4buIw4zhurbhuqrEguG7j+G7kkrhu6/hu4/hu4jhuq7hu7nhuqrhu4/hu4jEgk/hu4bhuqrDg+G7j+G6qHDhuq7hu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tPOG6oOG7j8OM4buj4buP4bqodOG7iOG7jybDiuG6ruG7j+G6qsOD4buh4bqqxILhu4/hu67hu47hu6Phu4/huqHEgkrhu4/huq/EgsSQ4buP4buvQ+G7j+G7r8SCTeG7j3dB4buP4oCcJsOK4bqu4buP4buITOG7j8OU4buh4buP4buuxanhu4jhu4/hu6/hu5/huqrEguKAneG7j8OD4bq84bqo4buPxILhu6Phuq7hu49JxILGsOG6quG7j+G7r8SC4bqw4bqqxILDreG7j+G6r8OMT+G6qsOD4buP4but4buh4buY4buP4buKceG6quG7j0nEguG7q+G6qOG7j+G7r03hu6Phu4/hu6/hu5/hu6/hu4/Dg+G6ruG7o+G6quG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/hu4jhur7hu4/hu6/EgsOT4buv4buP4buIcOG6ruG7j3vEguG7oeG7j2Rz4bqq4buPxIJD4buj4buPPOG7o0Lhu493w4rhuqrDg+G7j+G7iOG6tOG6qsSC4buPw5Thu4Lhuq7hu4/hu4rhu4zhu4/Dg0NJ4buP4bqow7rhu4jhu4/hu69N4buj4buP4buXw7Thu4/Dg+G6ruG7o+G6quG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/hu69L4bqqw4Phu4/EguG7oeG6qsOD4buP4bqqw4PEguG6tuG6quG7j+G7inHhuqrhu49JxILhu6vhuqjhu4/DlEHhu4/hu6/hu47hu6Phu4vhu4/DlOG7qeG7iOG7j+G7iE/hu4vhu49JxIJM4buP4bqm4bquw4Hhuqrhu4/hu6/hu47hu6Phu4/DlOG7oeG7j+G6qsSC4bup4bqq4buPw43EqOG7mOG7ueG7iOG7j3fhurLhuqrEguG7j+G7iMSC4buh4bqqxILhu4/huqzhu6lJ4buPJsOK4bqu4buP4bqqw4Phu6HhuqrEguG7j+G7ruG7juG7o+G7j+G6ocSCSuG7j+G6r8SCxJDhu4/hu69N4buj4buPJuG6rsOBSeG7j8SCw4rhuq7hu4/hu67hu47hu6Phu49k4bquw4Hhu4jhu4974buj4bqo4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7ruG7o0nhu4jhuq5C4bqq4buNbWzhuq7huqjDg+G7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jeG6ruG7rnjhuqrhu4h4w4zhu43hu4/hu4rhu4jhu5jhuqx44buD4buN4buQ4bquduG7iMSCw63hu4/DtMO1w7XDtUnhu5LDrOG7j8SCeOG6rsODxILhu4jDreG7j+G7l8O04buRSeG7ksOs4buN4buP4buKw4zhu6/hu4Phu40vL+G7r+G7ieG7reG7o0JJxILEqOG7iMSCQuG7icOU4bqqL3Z44buK4bqm4buIQkkv4bqqeOG7kOG7ii/hu5Hhu5Phu5Hhu5Uvw7TDtMO0duG7keG7kcO14buT4bub4buR4buT4buIw7Thu5Phu5fhu5vhuqzhu5EteuG7meG7meG7meG7m+G7neG7keG7m+G7ncO04buXw7Xhu5vhu5Mtw7R2w7TDteG6ouG7ieG6pEnDg+G7jeG7j+G7o+G6rOG7iOG7g+G7jcOj4buj4buP4bqodOG7iOG7jybDiuG6ruG7j+G6qsOD4buh4bqqxILhu4/hu67hu47hu6Phu4/huqHEgkrhu4/huq/EgsSQ4buN4buP4buQ4bquduG7iMSC4buD4buNw7TDtcO1w7Xhu43hu4/Egnjhuq7Dg8SC4buI4buD4buN4buXw7Thu5Hhu43hu48vbWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu67hu6NJ4buI4bquQuG6quG7jW3huq/DjE/huqrDg+G7j+G7reG7oeG7mOG7i+G7j8OD4bqu4buC4bqu4buP4buIxILhuq7DgcSo4buP4buv4buf4buv4buP4buKceG6quG7j0nEguG7q+G6qOG7j8OUQeG7j+G7r+G7juG7o+G7i+G7j8OU4bup4buI4buP4buIT+G7i+G7j0nEgkzhu4/huqbhuq7DgeG6quG7j+G7r+G7juG7o+G7j+G7iHDhuq7hu497xILhu6Hhu49kc+G6quG7j8SCQ+G7o+G7jzzhu6NC4buPd8OK4bqqw4Phu4/hu4jhurThuqrEguG7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3huq/EgnhC4buPd0Phu4vhu48mw4rhuq7hu497w4Phu6HhuqrEguG7j+G7r+G7juG7o+G7j+G6ocSCSuG7j+G6r8SCxJDhu4/huqzhu6Hhu4/hu4jhur7hu4/hu6/EgsOT4buv4buP4buScuG7j8SCw4rhuq7hu48t4buP4bqqw4PEgkHhu4/huqrDg8SC4bquw4FJ4buP4buI4bq+4buP4buvxILDk+G7r+G7j8OU4buh4buPxIJCcOG7iOG7j3fDiuG6qsOD4buP4buIxIJ4QuG7j1fhuq5BxKjhu4/huqzDgeG7j+G7r03hu6Phu48mw4rhuq7hu4/huqrDg+G7oeG6qsSC4buP4buu4buO4buj4buP4bqhxIJK4buP4bqvxILEkOG7i+G7j+G7iMSo4bun4bqq4buP4buIxIJN4buPV+G6rkHEqOG7j+G6rMOB4buPJuG6rsOBSeG7j8SCw4rhuq7hu4/hu67hu47hu6Phu49k4bquw4Hhu4jhu4974buj4bqo4buPw5Thu6Hhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/DjcSo4buY4buPd+G6suG6qsSC4buP4buvTeG7o+G7j0nEguG7n0nhu4/huqzEqOG7qeG7iOG7i+G7j+G7r8SC4bqyxKjhu4/hu4rhu4zhu4/DjcSoceG6quG7j+G6rOG7lOG7j+G7r03hu6Phu48m4bquw4FJ4buPxILDiuG6ruG7j+G7ruG7juG7o+G7j2Thuq7DgeG7iOG7j3vhu6Phuqjhu4/DlEHhu4/huqjDuuG7iOG7j+G7iOG6vuG7j+G7r8SCw5Phu6/hu4/DlOG7oeG7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7r+G7huG7j8ONxKjhu6Phuqrhu4/DjcSoceG6quG7j+G6rOG7lOG7j+G7r03hu6Phu497xILhu6Hhu4/huqpP4buC4buv4buP4buvQ+G7j+G6rOG6ruG7t+G6quG7j8ONxKjhu6Phuqrhu4nhu4/hu6zhu64m4buPJsOK4bqu4buP4bqqw4Phu6HhuqrEguG7j+G7ruG7juG7o+G7j+G6ocSCSuG7j+G6r8SCxJDhu4/Dg+G6vOG6qOG7j+G7keG7leG7j+G7iMSC4buh4bqqxILhu4/DlOG6ruG7t+G6quG7i+G7j8SCQnDhu4jhu493w4rhuqrDg+G7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4bqqxILhuq7DgeG6qOG7j+G6puG7luG7j+G7kcO14buRw7Xhu48t4buP4buRw7Xhu5Hhu5Xhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bqvcOG6ruG7j+G6rOG6oOG7j8OM4buj4buP4bqodOG7iOG7j+G7r07huqrDg+G7j3dy4buPduG6ruG6oOG6quG7j8OM4buj4buP4buvxIJP4buG4bqqw4Phu4/hu4jDjOG6tuG6qsSC4buP4buIw4zhu6NC4buPw43EqOG7oeG7j+G7r8SCQuG7j+G7r+G7n+G7r+G7j8SCw4rhuq7hu4/DlOG6ruG7t+G6quG7jybDiuG6ruG7j+G6qsOD4buh4bqqxILhu4/hu67hu47hu6Phu4/huqHEgkrhu4/huq/EgsSQ4buP4buIxILhurjhuqrDg+G7j8ONxKjhu6Phu4/EguG6tuG6qsSC4buP4buIxILDk+G7r+G7j+G7reG6uuG7r+G7j+G7iMSCc+G6qOG7j+G7iMOMSuG6qsOD4buP4buIxIJPR+G6qsOD4buPw5Thu4Lhuq7hu4/hu4jhur7huqrDg+G7j+G7iMOM4bqy4buPw4Phuq7hu5/hu4/hu6/hu5/hu6/hu49JxILGsOG6quG7j8ONxKjhu6Hhu4/EguG7huG6quG7j+G7k8O1w7Xhu4/hu4jDjOG6rsOBxKjhu4934bq84bqqw4Phu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4buixKjhu4jEgkLDjOG7jW1kw4LhuqrEguG7jybhu6FsL0lt

Vĩnh Hà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tiết kiệm điện từ nhà ra ngõ

Tiết kiệm điện từ nhà ra ngõ
2023-06-19 10:49:00

baophutho.vn Nhiều ngày nay, tình trạng nắng nóng kéo dài khiến nhiệt độ ngoài trời ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước lên cao. Theo Trung tâm Dự báo khí...

Cho sản xuất vụ Mùa thắng lợi

Cho sản xuất vụ Mùa thắng lợi
2023-06-19 08:10:00

baophutho.vn Vụ Mùa năm 2023, dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn do diễn biến bất thường của thời tiết, sâu bệnh, giá cả vật tư nông nghiệp. Để vụ Mùa thắng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long