Cập nhật:  GMT+7
4buYfVDhu549NOG7pmJiS+G7ouG6rUNbYzQq4bui4buU4bqqNzXhu6bhu54lV2Phu541xINj4buePX3DnTbhu57hu4XGrzfhu549fWQ2e+G7njMuY+G7nuG7m2Thuq3hu57hu6lj4bumNGjhu5gvfVDhu5Thu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GsCrhu6Yk4bui4buU4bubecah4bueY33hurnhu54l4bqh4bue4bupY+G7pjRo4bueY1su4bqt4bueJcav4buefcOjW+G7nmJbNn3hu54k4bq94bqzW+G7niPGrzbhu55j4bumaOG7nuG7okN9w6Lhu559xq824bui4bue4bubNOG7pmQkWzfhu57huqrhu6Y2Wyrhuqtb4bueNuG6o1vhu54kxq9b4bueNeG7qD194bueI+G7smPhu54j4buoW+G7njN9W+G7niXFqDZ94bueI+G7qFvhu55EJFs2KmIq4bue4bql4bueNOG6vcOiY+G7niVb4bueI8WoNuG7njMuY+G7nuG7m2Thuq3hu57hu6lj4bumNGjhu5594bqhNeG7nuG6qWThu6bDleG7mC/huq3hu5Thu5hj4bumIzQq4bueYmNoNCpL4buiNeG7puG6q3tbNsOSUeG6rWfhu57hu6ZkYzfhu6Lhu5Thu5hj4bqr4buU4buYYyThu5TGocWoNuG7njMuY+G7njThur3DomPhu54lW+G7nuG7m2Thuq3hu57hu6lj4bumNGjhu5gvYyThu5Thu5gvY+G6q+G7lOG7mGPhuqvhu5Thu5hjJOG7lEN9w6rhu5424busNeG7nlMvUeG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4bqqNzXhu6bhu55RLeG7oOG7nkQkWzYqYirhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOG7kOG7nuG7hFs9WzZbPeG7nlBR4bui4buO4buew70qZypi4bueU+G7oOG7ouG7nuG7kuG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buUQ33DquG7nmPhur3hu47hu55SL1Hhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOG7qTZjKuG6q+G7nlAt4bug4bue4bunWzfhuqsqNmNbNuG7puG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4buQ4buew71bNFtjN+G7nlJT4bui4bue4buS4buYL2Mk4buU4buYL2Phuqvhu5Thu5hj4bqr4buU4buYYyThu5RO4bue4bubxag94bueY+G6q+G7tjbhu5404bq9w6Jj4bue4buFIeG7niRbPDbhu57huqvhu6bhu57hu4XGrzfhu542e8avaOG7nlBTL1Phu5gvYyThu5Thu5gvY+G6q+G7lOG7mC9j4bumIzQq4buU4buY4bqt4buU4budZeG7nuG7hUA24buePTk24bueY+G6q+G7tjbhu5404bq9w6Jj4bue4buFIeG7nmPhuqssNuG7nmLDnTbhu57hu6fhuqtbZDRb4bue4buFxq834bueNnvGr2jhu55QUy9T4bueY+G6s1vhu47hu54zLmPhu57huqlk4buq4bueUS3hu6Dhu5594bqhNeG7nuG6qWThu6bhu5574bu0NuG7njZ94bq94bueJeG7sOG7nntbxJHhuq3hu57huqo3NeG7puG7niVXY+G7nmJZNuG7njXEg2Phu549feG6seG7nmPhuqs3Nnvhu55j4bqr4bu2NuG7nj19ZDZ74bueMy5j4bue4bubZOG6reG7nuG7qWPhu6Y0aOG7nlHhu6Dhu6Dhu6QtUeG7oFDhu6DDleG7nuG7m31bLjbhu55jfeG7rjZ74bueNsavaOG7nj3hurs2e+G7nntbxJHhuq3hu54lxINb4bueIzg2e+G7nmN94bq54bueJeG6oeG7njN9WDZ74bueJSA2feG7nmLhu4Hhu54lxJE2e+G7niXhu6424bueM31b4bueI+G6r+G7njZ9Wyg14bue4bubNOG7pmQkWzfhu57huqrhu6Y2Wyrhuqtb4bue4buFxq834buePX1bLj3hu557fS7hu542ODZ74bueNcav4buePeG7gWThu57GsHnhu4Thu55C4bqt4bumNDQqY2Nb4bueJSnhu5404buoW+G7nn3Do1vhu54l4bu0ZOG7njVl4bum4buO4bueI+G6pVvhu54lw51o4bueJeG7sOG7njTGr+G7nmPhuqvhu7Y24bueY33DquG7nlDDmeG7njRbLDbhu55jWy7huq3hu57huqXhu541YVvhu557W+G7qlvhu54l4buyZOG7nuG6qjc14bum4bueM33huqE2e+G7nmN9ZOG7puG7niThur3hurNb4bue4bqpZGghNuG7nuG6oTZ74bueY33hu7Ro4bueY+G6vzZ74bueIyDhu553ZOG7hSo2Y2Ri4bueYuG7puG7nmN94buqW+G7njVl4bum4bueY+G6q+G6veG6sz3DleG7mOG6reG7lEPhuqs3Nnvhu5414buoPX3hu54j4buyY+G7niPhu6hb4bue4buyaOG7juG7nuG6qjc14bum4bueJeG7sOG7nmN94buuNnvhu54lLjbhu55QVOG7nmPhuqvhu7Y24bue4buFxq/hu549fTDhu55S4bueNOG7tDbhu57huq194buqW+G7nj3hur3hu6bhu54lWyk14bue4buF4bqzW+G7nj3FqD3hu54l4bqjW+G7nmN94bq5w5Xhu57hu7N94bq14bueJTjhu47hu54lxINb4bueIzg2e+G7nj3hurnhu6bhu57huqrhu6Y2Wyrhuqtb4bueJeG7sOG7nmN94buBPeG7nn1bKDbhu549xJHhu54jw6pj4bue4bqtfcWo4bueNns34buoNuG7njXDqT3hu55j4bq/4buee+G7tDbhu549ZOG6o1vhu54j4buqNnvhu55nLuG6reG7nn3hu6g2e+G7nkIq4bqrWyrhu57EqeG7njQsNuG7niXDqjZ74bueNnvhu6Y2e+G7nn3GrzZ74bue4buF4bqzW+G7niXEg1vhu542fSLhu54j4buqNnvhu57DvVs04bumNuG7nuG7kD1lNnvhu55TUOG7niVbKTXhu47hu542feG6vTZ74bueZy7huq3hu54k4bq94bqzW+G7nsO9WzThu6Y24bueNcSDY+G7niPhu7Y94bue4buFIuG7njMmNeG7nn1bKGThu55i4bqj4bueI8avNuG7nmN94buuNnvhu5LDleG7nkPhu6hb4bue4bufZOG6qzfhuq3hu6bhu555KuG7pntkKuG7juG7nuG6qjc14bum4buePeG6uzZ74bueJeG7sOG7nuG7hcavN+G7nmPhurNb4bue4buFOTZ74bueUlHhu54lxINb4buO4bueJcOjNnvhu55jfeG6tVvhu549OOG7nj3hurfhu559xINb4bueNOG6szbhu54lKeG7niVb4bueY1su4bqt4bueM31b4bueJeG6o1vhu55jfeG6ueG7nuG6rX1d4bum4bueY+G6q+G6veG6sz3hu549fTDhu540xq/hu57huqzhu6Y24bumY31bNuG7plszN2Lhu57hu4XGr+G7niXFqOG7nmPhuqvhu7Y24bueNOG6vcOiY+G7nuG7hSHhu57huqXhu55iw5024bueNn3Gr8OV4buYY+G7piM0KuG7nmJjaDQqS+G7ojXhu6bhuqt7WzbDklHhuq1n4bue4bumZGM34bui4buU4buYY+G6q+G7lOG7mGMk4buU4buYWzV74bueYuG6qz1L4buifWNj4bqtw5IvLyPhu6Y34bqtfWRjfTfDleG7hTYvNzQkJOG7pmPhu6YvZiojYltjKi9jfSotY33hu6Y3LXtb4bumWy1j4bqrWy9R4bugUOG7oC9UL1BRVeG7pMahw5nGoVBS4bugUi9QUVVUUlHhu6Thu6RRw5pUw5rDmV9Rw5Uy4bqte+G7ouG7lOG7mC9jJOG7lOG7mC9j4bqr4buU4buYY+G6q+G7lOG7mGMk4buU4buY4bqt4buUecav4bueJcSDW+G7nnvhu7Q24bueNn3hu7Jj4bueM31k4buyY+G7nuG6rX3DqT3hu54l4bq9w6I94bue4bqqNzXhu6bhu47hu542feG6vTZ74buefeG6oTXhu57huqlk4bum4buO4bueRCRbNipiKuG7nuG7hUA24bue4bqtfeG7qlvhu55jfcSRPeG7nmN94bq54bueY+G6q+G6veG6sz3hu54lxINb4bueIzg2e+G7niXhu6Y2e+G7nmN94busNnvhu559N+G7puG7nj3hurnhu6bhu57huqrhu6Y2Wyrhuqtbw5Xhu55tNn3DkuG7nsSp4bqs4buew5Xhu5gv4bqt4buU4buYL2Mk4buU4buYL2Phuqvhu5Thu5gvY+G7piM0KuG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5RD4bqrLDbhu55iw5024bue4bu1NFs14bqtWz034buefeG6oTXhu57huqlk4bum4buO4buexrB54buE4bue4bqq4bumNlsq4bqrW+G7nmN9KeG7nn1bKDbhu57huqvDoOG7njN9xahj4bueM33hu6Y34bue4buFxq834buePX1kNnvhu54zLmPhu57hu4XGr+G7niU34buoY+G7nuG7m2Thuq3hu57hu6lj4bumNGjhu541ZeG7puG7njbGr2jhu54zfVvhu55jZDZ74bue4bqr4bum4bueJcSDW+G7nn0iNn3hu5414buoNn3hu542feG7smPhu47hu54j4buyY+G7nj194buy4bqt4bue4bqtfV3hu6bhu55j4bqr4bq94bqzPeG7njTGr+G7nj19aC424bueNMavNeG7njN9xag9feG7nn3DquG7puG7nn0/NuG7njZ9WyFk4bueM3044bueM33hu6w24bue4bunWzfhuqsqNmNbNuG7psOV4bueQ+G6veG6tzZ74bueY+G7geG7nj3FqD3hu55j4bqr4bu2NuG7niXhu7Jk4bue4buyNuG7nmPhur3DojZ74buee+G7tDbhu54lw51o4buO4bue4bqqNzXhu6bhu542feG7pjZ94buePX04Nnvhu55jfSnhu559Wyg24bueYuG7geG7nuG7heG6vcOiY+G7nmPhuqvEg1vhu57huqXhu54zfeG7quG7njbhu6w2e+G7nj3hu7Q14bueIzg2e+G7juG7njNbKTXhu55iN8WoY+G7nmN9LuG7nmPhuqvhu7Y2w5Xhu55D4bqr4bq94bqzPeG7niXEg1vhu549feG6ueG7njZ9xq/hu57hu4XGrzfhu549ZMSDPeG7nuG7heG6s1vhu55jfcWoW+G7niXEg+G7njZ7fVssNeG7nmPEkT3hu47hu55j4bu24bqt4bueY+G6q2Q2e+G7nj3hu6Y34bueNn3hur3hu55jfS7hu47hu55EJFs2KmIq4bueJeG7sOG7njN94bqhNnvhu55jfSnhu557w51o4bueI+G7smPhu542e+G6teG7njZ94bq94bueM31b4bueNDfhu6hb4buew71bNOG7pjbhu57huqXhu55jw6rhu54zLmPhu57DleG7mOG6reG7lOG7m30w4bueYuG7pmThu55QUeG7nuG6rX3EkWPhu47hu54lxINb4bueIzg2e+G7niUuNuG7nmPhur/hu55EJFs2KuG7niXhu7Dhu54jIOG7nmN94bq5Nnvhu5404bq94bqzW+G7nmPhuqs3Nnvhu541xINj4bueYyI2feG7nn1k4bqjNnvhu57huq194bqjW+G7nn3DouG6reG7njZ94bumNn3hu557YTbhu57hu4XGr+G7njN94bqhNnvhu55jfSnhu54l4bq3NuG7nntb4buqNuG7nn3hurc24buePeG6ueG7puG7nuG6qjc14bumw5Xhu55D4bq/4buee1vhu4Phu6bhu57huq194bu0NuG7nmLDnTbhu542fcav4buO4bue4budKuG7nuG6qjdiYlvhu57huq19ODZ74bueNcSDY+G7niXhur3hurU2e+G7nj19ZGghNuG7niTGr1vhu540LDbhu57huq19XeG7puG7nmPhuqssNuG7niUp4bue4buEZD1bNls94bue4bqtfcWo4bueI0Bo4bue4buFWyhj4bue4buFIOG7nuG6q8OjW+G7njN9Jjfhu540Jjfhu54kw6pj4bueJVspNeG7nuG6qWThu6bhu54zfSrhu557W+G7g+G7puG7nn3hu6Zb4buePX3DnTbhu55jfeG6ueG7njXhuqE24buexrDhu6Y2JOG7piQ34buFWz3hu55j4bqrNzZ74bue4bqtfeG7puG7niXhuqNb4bueNVdjw5Xhu5jhuq3hu5R5w6Jb4bueY30u4bue4buyaOG7niXhur3Doj3hu57huqo3NeG7puG7njZ9w5024bueJeG6oVvhu55U4bue4bqtfcSRY+G7nmPhuqvhur3hurM94buee1vhurXhu542e30w4buee1vhu6pb4bueNOG7pjfhu47hu5404bu0NuG7njbGr2jhu54jVjZ74bueNcSDY+G7nmMiNn3hu559ZOG6ozZ74buePeG6o+G7niUgNn3DleG7nkPhur/hu54lWyk14bueJcWo4bue4bqtfeG7qGPhu549fS49feG7niMsNuG7nj3FqDZ94bueY+G6q8WoW+G7juG7nuG6rFt64bum4bqr4bqrN+G7njZ9w6Nb4bueIzg2e+G7nuG7hcavN+G7nuG7hTk2e+G7nj3hu7I14buePX034buew70qZypi4bueI+G7tmPhu5494bumN+G7niXFqDZ94bueJeG7tGThu47hu5594buo4buexrDhu6Y2JOG7piQ34buFWz3DleG7nsawxq82e+G7nmN94bq54bueRCRbNipiKuG7niXhu7Dhu549feG6t1vhu540w6E2e+G7njQ6N+G7niUuNuG7njN9OOG7nmNbNuG7nmPhuqs3Nnvhu57huq194bum4bueIzg2e+G7njbGr2jhu54zfVvhu54lKeG7nj3hu6rhu57DvSpnKmLhu540QDbhu57hu50q4bue4bqqN2JiW+G7nuG6peG7nuG7hcavN+G7nuG7hSDhu55j4bqrXeG7nj044bueY30p4buee31b4bueI8avNuG7nmPhur/hu549xJHhu54lxajhu57huq194buoY+G7nj3hurnhu6bhu54lw6M2e+G7niXEg1vhu542e+G6veG6tVvhu57hu5t9WzQqw5Xhu5jhuq3hu5TGsOG7plvhu54jxq824bueY33hu642e+G7nmLhurM14bueY+G6v+G7nn1bKOG6reG7niXhu7Rk4buee1vEkeG6reG7nuG6qjc14bum4buePTjhu541xINj4buefVso4bqt4buefeG7plvhu542fcavNuG7nn3hu6jhu54zfVvhu559YeG7nj19MOG7nmPhu7bhuq3hu55j4bqrZDZ74bue4buFxq834bue4buFWyg94bueM1spNeG7nmI3xahj4bueIzg2e+G7nuG7hcav4buee1vhu4Phu549xahb4bueJeG7tGThu5404buoNn3hu55j4bqr4bq94bqzPeG7njZ94buDNnvhu54lw6Jj4bueY+G7sjbhu5494bqhNnvhu54kw6M24bueJOG7tuG6reG7nj3hurnhu6bhu55EJFs2KmIqw5Xhu57hu7N74bq9w6I94bueNOG7qFvhu47hu57hu4Ui4bueNuG6oTbhu542ODZ74bueNWThuqM24bueYyI14bueI8avNuG7nnvhuqfhu47hu54lxINb4bueM33FqD194bueJeG7sOG7njN94bqhNnvhu549OTbhu557W+G7g+G7niXhur3Doj3hu55i4buB4bueYzA2feG7nmPFqDfhu5494bu0NuG7nmN9Wy5j4bueY+G6qzc2e+G7njXEg2Phu55i4bqj4bueYyI2feG7nn1k4bqjNnvhu541xq/hu559YeG7nj044buePeG6t+G7nn3Eg1vhu55kaOG7nn1bLuG6reG7nj3hu7Rk4bueNeG6oTbhu5494bq54bum4bue4budNzZb4bue4buFxq/hu57hu4Ui4bueY30u4buO4bue4bqtfeG7qlvhu55j4bumaOG7nmPhuqvhu642e+G7nuG6q+G7puG7nuG7hSHDleG7mOG6reG7lOG7o8SDW+G7nn0iNn3hu55jfVvhu54l4buyZOG7mC/huq3hu5TDkuG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4bqqNzXhu6bhu5gv4bqt4buU4buQUy1RLVItUOG7ksOS4bue4budNzZb4bueLeG7nuG7m+G7pmJiKmNjW+G7juG7nsahZOG6qyRbYmI34buO4buew70qZypi4bue4buQd2Thu6Y24buew5nhu6Dhu5Lhu47hu57huqpbW2Iq4bueLeG7nuG7nSrhu57huqo3YmJb4buO4bue4bqsW3rhu6bhuqvhuqs34bueLeG7nkPhu6YkJCpb4buO4bue4bqsKuG6q+G6qzdjY+G7puG7juG7nuG7hGQ9WzZbPeG7nuG7kMah4bum4bqtY1tiY+G7puG7nlVT4buS4bueLeG7nkM3Y2Nb4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5REJFs2KmIq4buYL+G6reG7lOG7kFMtUi1S4buSw5Lhu57GsOG7pjYk4bumNjfhu4VbPeG7ni3hu57hu6liNOG7puG7juG7nlrhu6bhuq3hu6Zj4bum4buO4bue4bubNyThu6bhu47hu555ZDM34buFWz3hu54t4buexKli4bumNTfhu6Z94buO4bue4bud4buixKl7N2JjWzY34buO4bue4bupNjQq4bqr4bueLeG7nkLhu6Y2PX0qeuG7nuG7kOG6rCrhuq0q4buew5pU4buS4buO4bue4budW+G7nuG7s+G7pmPhu6Y0KuG7juG7nuG7pzQ34bqrN+G7nuG7pzQ34bqrKmLhu57hu5DFqSpbMjfhu57DmlHhu5LDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu5TGocavNuG7nmN94buuNnvDkuG7nuG7hGQ9WzZbPeG7nlBR4bui4buO4buew70qZypi4bueU+G7oOG7osOV4bueQ30qN+G7nuG7hDbhu59n4bqt4bqrKmJi


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Arsenal cần vượt qua Chelsea

Arsenal cần vượt qua Chelsea
2010-02-04 15:39:00

LV Arsene Wenger hiểu rằng, cuộc đua tới ngôi vương tại giải ngoại hạng Anh mùa này của Arsenal có thể coi như đi tong, nếu các khẩu thần công để thua đội đầu bảng Chelsea...

Trận đấu bù V-League - giải VĐQG PetroVietnam Gas 2010:

Trận đấu bù V-League - giải VĐQG PetroVietnam Gas 2010:
2010-02-04 08:55:00

à Nẵng đã có MerloSau 2 trận ra quân đầu mùa (Siêu Cúp và Cúp C1 châu Á) đều thất bại, SHB Đà Nẵng phần nào lấy lại được tinh thần khi có trận thắng hồi hộp trước XM Hải Phòng...

Tưng bừng Hội thao “Mừng Đảng – Mừng Xuân”

Tưng bừng Hội thao “Mừng Đảng – Mừng Xuân”
2010-02-03 14:42:00

ảo hiểm xã hội tỉnh gặp Tỉnh Đoàn TN trong trận khai mạc bóng bàn đôi nam.PTO- Trong ba ngày từ 26 đến 28-1, hội thao truyền thống chào mừng 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản...

HLV Ferguson đề phòng ’sức nóng' của Beckham

HLV Ferguson đề phòng ’sức nóng' của Beckham
2010-02-03 13:22:00

hiến lược gia của MU cảnh giác với hiệu ứng truyền thông trước cuộc tái ngộ với cậu học trò cũ nổi tiếng tại Champions League mùa này. David Beckham từ lâu được đánh giá là một...

VFF sốt ruột chờ HLV Calisto

VFF sốt ruột chờ HLV Calisto
2010-02-03 09:15:00

gày 24.1, HLV Calisto đã về quê nhà và ông hứa với VFF sẽ quay lại VN sau khoảng 10 ngày nghỉ phép. HLV Calisto tự đặt vé nên VFF chưa biết cụ thể, ông sẽ có mặt tại Hà Nội vào...

“Quả bóng vàng” của Messi giá trị hơn Ronaldo

“Quả bóng vàng” của Messi giá trị hơn Ronaldo
2010-02-03 09:10:00

heo đánh giá của trang web Thị trường chuyển nhượng (Đức), danh hiệu Quả bóng vàng 2009 của Messi trị giá hơn Quả bóng vàng 2008 của Ronaldo. Messi (trái) cao giá hơn C.Ronaldo...

Mourinho hụt danh hiệu Vàng của LĐBĐ Italia

Mourinho hụt danh hiệu Vàng của LĐBĐ Italia
2010-02-02 15:20:00

ặc dù dẫn dắt Inter đoạt scudetto mùa giải vừa qua và đang dẫn đầu Serie A 2009/10 nhưng HLV Jose Mourinho lại ngậm ngùi nhìn đồng nghiệp Allegri (Cagliari) giành giải Panchina...

Barca đẩy món hàng hớ sang Serie A

Barca đẩy món hàng hớ sang Serie A
2010-02-02 13:53:00

eirrison, người được đội ĐKVĐ châu Âu mua với giá 14 triệu euro từ mùa hè năm ngoái, đã ký hợp đồng mượn có thời gian 2 năm với CLB Fiorentina.Trong 6 tháng trước khi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long