Cập nhật:  GMT+7
4buMIcag4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhuqQo4bqlIuG7uOG7mOG7jsOC4buB4bq1KFPhu5Thu7bhu6Thu5Thu7ThuqkwLuG7lDAh4bq7MC7hu5Thur1j4buUXSEp4buULjzhu5Thu7Y64buUw53FqDDhu5ThurXhuqEo4buUIGHhuqXhu5QiMcOa4bql4buU4bqlJTDhu5Qi4bq5U+G7lCFVMCHhu5ThuqXhurU8MCFK4buMLyHGoOG7juG7jOG6pVPDnSLhu7jhu5TDouG6peG7gSLhu7jDjeG7mCBT4bq1LigwS+G7muG6t+G6v+G7lFPhuqfhuqUx4buY4buO4buM4bql4bq14buO4buM4bql4bu04buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu4woIC7hu5TDouG6teG7ssON4buYLy/hu7JOw51TMeG6tyHhuqfhuqUhMU7hur0wL+G7tOG7uMOiXeG6pTHhurcvMOG7uMOqw6IvxqBRxqDhu54v4buiUeG7tOG7oMag4bue4bui4bug4buaUOG6pcag4bueUOG7nOG7luG7miLGoE5b4bq3LuG7mOG7lC/hu47hurLhuqfhu6ww4buU4bu2YSjhu5TDguG7geG6tShT4buU4bu04bqpMC7hu5QwISgm4bqn4buU4bqlJTDhu5Qi4bq5U+G7lOG7tuG7pOG7lMOiw5kw4buU4bq/4bqn4buu4bql4buU4bqlZeG7lOG6pSHDoyjhu5Thu7EoJTDhu5Thur434buU4buyY+G7jC/hurfhu47hu4wv4bql4bu04buO4buML+G6peG6teG7juG7jC/huqVTw50i4bu44buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurd14bu4U+G7tOG7mOG7juG7ry5V4buB4buUxqDhu6Iv4buiTeG7lOG6peG6tVMwLuG7lOG6pSgw4buU4bq04bu4LjDhuqcg4buU4bu0WTDhu5QwLuG6pzkw4buUw7Rh4buU4bqy4bqnOOG7suG7lOG6tyEzMC7hu5Thu68uU+G7lOG7siEx4buUw50oKuG6peG7lOG7tuG7pOG7lOG7sjLhu5TGoOG7muG7lOG6pSUw4buUIuG6uVPhu5QhVTAh4buU4bql4bq1PDAh4buU4bu2ZMSD4buy4buUw53FqDDhu5Thur0m4buU4bq3ISlT4buUw6Lhu6ww4buUw51T4buB4buU4bqz4bqn4busMOG7lMOiw6nhu5Ro4bu04buU4buT4bqnIOG7uCjhurXhu5Thu7JiU+G7lMOC4buB4bq1KFNO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buYw4Lhu6ww4buUw51T4buB4buU4bqz4bqn4busMOG7lMOiw6nhu5Ro4bu04buU4buT4bqnIOG7uCjhurVN4buUMMavIOG7lOG6r+G7lOG6tyEpU+G7lOG7mTcwLuG7lOG6pSFVMCHhu5ThurchOOG7lOG7k1MgU8Oi4buy4bqnw6JN4buUw50+4buUxqDhu5rhu5ThuqUlMOG7lCLhurlT4buUIVUwIeG7lOG6peG6tTwwIeG7lOG6peG7rjDhu5Thu7I3MC5O4buU4bqk4bqn4buB4buUMCEoJTDhu5Thu7Qx4buU4bq9ZOG6ozAu4buUImThuqMo4buU4bq3ITMwLuG7lF0hNzAu4buU4buyYlPhu5ThurPhuqfhu6ww4buU4bu2YSjhu5TDguG7geG6tShTTeG7lOG6peG7ruG6peG7lOG7ssOZ4buU4buyVOG7suG7lOG6pSUw4buUIuG6uVPhu5QwVeG7geG7lOG7tuG7pOG7lMOdPuG7lMOdxagw4buUIcOaTeG7mOG7lMO0YeG7lOG6suG6pzjhu7Lhu5ThurchMzAu4buU4buvLlPhu5Thu7IhMeG7lMOdKCrhuqVO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buOw7Rh4buU4bqy4bqnOOG7suG7lOG6tyEzMC7hu5Thu68uU+G7lOG7smMwLuG7lDAh4buuMOG7lCDDmjAh4buU4bq1xq8wLuG7lOG6peG7ruG6peG7lOG7ssOZ4buU4bq9Y+G7lF0hKeG7lOG7tOG6qTAu4buU4bu2OuG7lOG7tlQwIeG7lOG7siHhu6gw4buU4bqlJTDhu5Qi4bq5U+G7lOG7rWfhu5Thu7Ym4bqn4buUIlXhu5Thu7JiU+G7lOG6s+G6p+G7rDDhu5Thu7ZhKOG7lMOC4buB4bq1KFNO4buU4buxw6nhu7Lhu5QiZMSDMC7hu5Thur1j4buU4bql4bq1UzAu4buUMGThuqPhu7Lhu5QwVeG7geG7lOG7tuG7pOG7lOG7tOG6qTAu4buU4buyVOG7suG7lOG6pcOh4buUIcSD4bq34buU4bqlJTDhu5Qi4bq5U+G7lMOCLcag4bua4bueTeG7lMOCLeG7muG7luG7lk3hu5TDtOG6p13hu5Thur1V4buU4bur4bq9U+G7tOG6tVPhuqXhu5Thu7Y64buU4buyITgwLuG7lCLDmijhu5Thu7bEg+G6peG7lOG6peG7rjDhu5Thu7I3MC5O4buU4buvIeG6uzAu4buUIT/hu5ThuqUhODAu4buUMFXhu4Hhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5TDosOZMOG7lOG6v+G6p+G7ruG6peG7lOG6pcOaKOG7lOG7sSglMOG7lOG6vjfhu5Thu7Jj4buU4buyVOG7siHhu5Thu7bhu6zhu4Hhu5Qh4bqhMOG7lOG7nOG7luG7lDDhu6YgTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG6pCHhu7gx4buU4bqlITcwLuG7lOG6pSgw4buUIOG6oyjhu5QwIeG7ruG6peG7lOG6pWXhu5Thu7JU4buy4buUMC7huqc5MOG7lOG6pSgw4buU4buvLlNN4buU4buyITHhu5Thu7YqMOG7lDBT4buBTeG7lOG7tFMwIeG7lMOiVOG7siHhu5Thu7JU4buy4buU4buy4bqh4buUw6Lhuq/hu5Thu7JiU+G7lMOC4buB4bq1KFPhu5TDnT7hu5ThuqXhu64w4buU4buyNzAu4buU4bu24buk4buU4bu2ZMSD4buy4buULiEo4buUMCFXME7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu5FU4buy4buU4buy4bqh4buUw6Lhuq/hu5ThuqXhurUlME3hu5QwLjFVKOG7lMOi4busMOG7lMOdU+G7geG7lGjhu7Thu5Thu5Phuqcg4bu4KOG6teG7lOG7sjMw4buU4buyMuG7lOG6peG6teG6q+G7lMOi4bqv4buU4buxw6nhu7Lhu5QiZMSDMC7hu5Thurw/4buUw50oMCHhu5Thu5FhMC7hu5QhM1NN4buU4buy4bqh4buUw6Lhuq/hu5ThurchMzAu4buUXSE3MC7hu5Thu6tTw6JbMTEwTeG7lMOi4busMOG7lMOdU+G7geG7lOG7reG7uHp6U+G7lMOT4bql4buu4bql4buU4buyw5nhu5Thu7Ym4bqn4buU4bqv4buU4bql4bq1MTAu4buU4buTUyBTw6Lhu7LhuqfDosOSTeG7lOG6peG6teG6pzAu4buU4bql4busIOG7lF0hMVPhu5QhNOG7suG7lOG6vVXhu5ThurPhuqfhu6ww4buUw6LDqeG7lOG6r+G7lMO0U+G6tXpT4buUw5Phur3huqkwLuG7lOG7k1MgU8Oi4buy4bqnw6LDkk3hu5ThuqXhurXhuqvhu5TDouG6r+G7lOG7smJT4buU4bqk4bq14bqnMC7hu5ThuqXhu6wg4buU4burITFT4buUITThu7Lhu5Thuq/hu5Thu6lTIOG6tVPhu4FT4buU4bqv4buUMC4xw5oo4buUN+G7lOG6pSFVMCHhu5ThurchOOG7lOG7k1MgU8Oi4buy4bqnw6JN4buU4bqkKDrhuqfhu5Thu7YxVTDhu5Thu7bhu6jhu7Lhu5QwISg/IOG7lOG7osag4buUw5MwLjHDmijhu5Q34buU4buTUyBTw6Lhu7LhuqfDosOSTeG7lOG7slThu7Lhu5Thu7bhuqEw4buU4bq9PuG7lOG6s+G6p+G7rDDhu5Thu7ZhKOG7lOG6r+G7lDAuMcOaKOG7lDfhu5ThurchKVPhu5TDtMWo4buy4buU4buyYlPhu5Thu5NTIFPDouG7suG6p8OiTeG7lOG7suG6oeG7lMOi4bqv4buU4bqz4bqn4busMOG7lMOiw6nhu5Thuq/hu5Thu6sow6LDqlPhu5TDkyBh4bql4buU4bq94bqpMC7hu5QwLjHDmijhu5Q34buU4buyYlPhu5Thu5NTIFPDouG7suG6p8Oiw5Lhu5Thur1V4buUXSEx4buU4bqz4bqn4busMOG7lMOiw6nhu5Thuq/hu5R1MSDDok7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu4514bukMC7hu5ThuqUhNzAu4buU4bql4buuMOG7lMOCaOG7r2jhu5Thu7JiU+G7lMOC4buB4bq1KFPhu5Thu7RZMOG7lDAu4bqnOTDhu5Thu5EhKTAh4buU4bq3IWLhu5TDguG7geG6tShT4buU4buyITHhu5TDnSgq4bql4buU4buyVOG7suG7lOG6pSUw4buUIuG6uVPhu5Thu61n4buU4bq9VeG7lOG7tjkwLuG7lCAoMCHhu5TDncWoMOG7lOG7tijhu5RdITcwLuG7lOG6peG6teG6rTAu4buU4bql4buu4bql4buU4buyw5nhu5Thu7JU4buy4buUIOG6q+G7suG7lOG6pSgl4bqn4buU4bq9POG7lMOdPuG7lMOdxagw4buUIcOa4buUw53huq8o4buUIsOp4buy4buUImTEgzAu4buU4bq3ITMwLuG7lF0hNzAu4buUw4Lhu4HhurUoU07hu4wv4bq34buO4buM4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurdo4bqn4bqlITHhurXhu5jhu47huqQh4bu4MeG7lOG6pOG6pOG6vuG6vOG7r+G7jC/hurfhu44=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long