Cập nhật:  GMT+7
w7pG4but4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bueZ0dSSkThu6nDueG7tn0+4buh4bur4bq14bu3S+G7q+G7uOG7q0pB4burxKhGU+G7q+G7rOG7qOG6quG7q+G6qk7hu6tSw5Xhuqrhu6tD4buQ4burUuG6okzhu4Thu6tSUOG7puG7nEzhu4Thu6tMRuG7t0xG4burTEbhurRS4burUkbhurzhu6vhu4RH4buWR8O6L0bhu63DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5w7pHS+G7hOG7q1FQ4bqq4buX4bupLy/huqpy4bqo4bu3TeG7nkZTUkZNcuG7rEwvQkRRxKhSTeG7ni9MROG7rlEv4but4buz4buteC934buzQnbhu612eHl2eVLhu614w73hu692d0rhu61y4buI4bue4buE4bup4burL8O5W8OUTOG7hOG7q1BT4bueREThu6vhuqrDmeG7t+G7qy5M4burW+G7kHLhu6t04bq14buEU8OUTOG7oeG7q8OhTEJTUeG7q31H4bqqUlNLdcO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu55hROG7t0Lhu6nDueG6teG7hOG6skzhu6tGQUzhu4Thu6vhu4dG4bu5UuG7q1JQR+G7gEzhu6vhuqpG4bqyU+G7q+G7uOG7q3Thu7Z9PnXhu6tM4buEQVfhu6vhu63hu60vd+G7q0PhuqDhu6vhuqrhu45M4buE4bur4bqow5Xhu6vhuqjhu7lN4bur4bqq4bu5TeG7q2dQR+G7gEzhu6vhu6zDk0zhu4Thu6vhu55G4bu5UuG7q1JQR+G7gEzhu6vhuqpG4bqyU+G7q+G7uOG7q3Thu7Z9w6J14bur4buv4bux4but4buz4burS+G7lkdx4burUlBNTOG7hOG7q0NO4burQ+G7puG7t+G7q1Dhu7fhu6tC4buo4bur4bqo4bu5TeG7q+G7rMOK4burUsOV4bqq4burQ+G7kOG7q1LhuqJM4buE4burUlDhu6bhu5xM4buE4burxKhHTEbhu6tS4bq84burUsOBR+G7q8SoRlPhu6vhu6zhu6jhuqrhu6tMQVfhu6vhuqrhuqJM4bur4bqqxajhu6tSSUxG4burRklMRuG7q1JG4buo4bqq4burUuG6vHLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5Z1BNTOG7hOG7q+G6qOG7uU3hu6vhuqrhu7lN4burUlDhurpMceG7q+G7tn0+4bur4bqqRk3hu6vhuqhH4bq8UuG7q0NB4burUuG6okzhu4Thu6tSUOG7puG7nEzhu4Thu6tSw4FH4burRsOCU+G7q0bhurxS4bur4bqq4bu54bqq4burTMOKTOG7q8SoR0xG4burUuG6vOG7q+G6qkbhurJT4bur4bu44burQ+G7t0zhu4Thu6vhu55G4bu5UuG7q1JQR+G7gEzhu6vhu6zhuqxM4burQ+G7puG7muG6quG7q0JTV+G7q1JQSeG7q0xGxqDhu6tGTcOBUuG7q0Phu5BM4buE4burVlPhurRS4burxKhG4bqmU+G7q1Hhu45H4burQ+G7kEzhu4Thu6vhuqpVTOG7hOG7q+G7rOG7lkfhu6tMRlPhu6vhuqrDglPhu6tGQUzhu4Thu6tGTuG7t+G7q0zhu5BH4burQ8ON4bu34burxKhG4buOTOG7hOG7q0zhu4TGr0zhu4Thu6tS4bqiTOG7hOG7q+G6quG7t03hu6vhu6xB4bur4buSTOG7q0PDjUxGcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7nhurVGxqDhu6tDTnHhu6s5feG7h+G7q+G6qsOZ4bu34burUk1BTOG7q8SoRlPhu6vhu6zhu6jhuqrhu6vhuqpG4bqyU+G7q+G7uOG7q+G7rEHhu6tnRuG7uUfhu6s+SUxG4burfeG7puG7lEzhu4Thu6tR4bq44burQ8OBUuG7q0vFqOG6quG7q1LhuqJM4buE4burUlDhu6bhu5xM4buE4bureeG7m+G7q1JQTUzhu4Thu6tM4bqiS+G7q+G7r+G7seG7reG7s+G7q+G7rEHhu6t4ceG7teG7m+G7q1JQTUzhu4Thu6tM4bqiS+G7q+G7r+G7seG7reG7tXHhu6vhu4RHw4BL4burTEZF4burUU3hu6vhu6zhu5ZH4burS8Wo4bqq4bureXHhu63hu5vhu6vhuqrDmeG7t+G7q0zhuqJL4bur4buv4bux4butw71yw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDueG6teG6vFPhu6vEqEbhu45M4buE4burUkhMRuG7q+G6quG7ueG6quG7q0zDikzhu6vEqEdMRuG7q1Lhurzhu6vhuqrhu45M4buE4burTOG7hEZH4bq+4bue4burRk7hu7fhu6tL4buWR+G7q+G6qk7hu6tSRlPhu6tMRuG6pOG7nuG7q+G6quG7t01x4burUsOV4bqq4burQ+G7kOG7q1LhuqJM4buE4burUlDhu6bhu5xM4buE4bur4bqqw5nhu7fhu6vhuqrhu7nhuqrhu6tMw4pM4burxKhHTEbhu6tS4bq84bur4bqqT0zhu6tKw4FH4burQ+G7puG7muG6quG7q0Lhu6jhu6vhuqjhu7lN4burQ8OBUuG7q3lxeOG7m+G7q1JQTUzhu4Thu6tM4bqiS+G7q+G7r+G7seG7reG7s+G7q+G7rEHhu6t5cXfhu5vhu6vhu6xBTeG7q0zhuqJL4bur4buv4bux4but4bu1ceG7q+G7hEfDgEvhu6tRTeG7q+G7rOG7lkfhu6t5cXnhu5vhu6vhuqrDmeG7t+G7q0zhuqJL4bur4buv4bux4butw71yw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDucWp4bu2fT7hu6tC4buo4bur4bqo4bu5TeG7qzl94buH4burb0fhur5S4bur4bq14bu3S+G7q1LhuqJM4buE4burUlDhu6bhu5xM4buE4burw71x4but4bub4burUlBNTOG7hOG7q0zhuqJL4bur4buv4bux4but4buzxrDDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5PuG7uU3hu6vhuqrhu7lN4bur4bqqw5nhu7fhu6vhu7Z9PuG7q+G7hEZH4burTEbhuqRM4bur4bqq4bu54bqq4burTMOKTOG7q8SoR0xG4burUuG6vOG7q+G6quG7jkzhu4Thu6tM4buERkfhur7hu57hu6tSUE1M4buE4burxKhGU+G7q+G7rOG7qOG6quG7q+G7rOG6rEzhu6tD4bu3TOG7hOG7q1JQ4bq6TOG7q0NB4bur4bueRsOa4bqq4burRsOUR+G7q1Hhu7dT4bur4bqqU+G7kOG6quG7q1FTV+G7q1JGTeG7uUfhu6vEqEdMRuG7q1Lhurzhu6tSTUFM4bur4bqqw4JT4burTOG6okvhu6vhu6/hu7Hhu7HDvS3hu6/hu7Hhu7Hhu7Nx4burUlBNTOG7hOG7q0NO4burQuG7qOG7q+G6qOG7uU3hu6vhurPhu7Rx4burxKhGU+G7q+G7rOG7qOG6quG7q1Hhu6rhu6tCw5pM4buE4burQ8OUTOG7hOG7q0RTUE3hu6vhu6xB4bur4bq1RuG6pFLhu6s+w4BM4bur4bqqTuG7q1JG4buA4burQ8OBUuG7q0vFqOG6quG7q1LhuqJM4buE4burUlDhu6bhu5xM4buE4bur4buvcXbhu5vhu6tSUE1M4buE4burTOG6okvhu6vhu6/hu7Hhu63hu7Nx4burUlDhu6bhu5bhuqrhu6vEqEZH4bur4buER8OAS+G7q1ZTw5VM4buE4bur4bqqT0zhu6vhu6/hu5vhu6tSUE1M4buE4burTOG6okvhu6vhu6/hu7Hhu63hu7Vyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuT7hu7lN4bur4bqq4bu5TeG7q0xG4bqkTOG7q0PDjUxG4bur4busR+G6vuG6quG7q1JG4buo4bqq4burRkfhur5M4bur4bqqRkhMRuG7q1Hhu7nhuqpG4bur4bqqw4NS4bur4buER8OAS+G7q1JGU+G6vOG7q1Hhurjhu6tSRlThuqrhu6tD4bqmV+G7q1LhuqJM4buE4burUlDhu6bhu5xM4buE4burxKhHTEbhu6tS4bq84bur4bqz4bu04burTOG6vFPhu6vhurXhu4ThurJM4burRkFM4buE4burfeG7qOG7q1JQ4buw4burSkfhurpM4bur4bqo4bu3TOG7hOG7q+G6s+G7tOG7q8SoR+G7gEvhu6tRTeG7uVLhu6tKw4FL4bur4bueRuG7uVLhu6tSRuG7jkzhu4Thu6vhu6BT4bu34bur4busR+G6vuG6quG7q1FH4bq8UuG7q+G6qkbhuq5S4bur4bqqRkhMRuG7q1Hhu7nhuqpG4burUkfDikzhu6tS4bq+csO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7lnUE1M4buE4burxKhGR+G7q0NOceG7q0xHw4pL4burUkdM4burQk3hu7dMRuG7q0zhu4RGR+G6vuG7nuG7q1LhuqJM4buE4bur4bqq4bu3TeG7q+G6quG7kEzhu4Thu6vhu6zhu5ZH4bur4bqqRkhMRuG7q1Hhu7nhuqpG4burUkfDikzhu6tS4bq+4burTOG7lkfhu6tKw5JM4buE4burUeG6uOG7q0bhu5jhu6tSUOG7muG7q0NB4burUuG6okzhu4Thu6tSUOG7puG7nEzhu4Thu6vEqEdMRuG7q1Lhurzhu6vhu5zhu6vEqEZT4bur4bus4buo4bqq4burQ8OUTOG7hOG7q0RTUE3hu6vhu6xB4bur4bq1RuG6pFLhu6s+w4BMcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7k+4bu5TeG7q+G6quG7uU3hu6tMRuG6tEzhu6tLw4FMRuG7q+G6teG7t0vhu6vhu7jhu6vhu6zhuqxM4burSkHhu6vEqEZT4bur4bus4buo4bqq4bur4bqqTuG7q1LDleG6quG7q0Phu5Dhu6tS4bqiTOG7hOG7q1JQ4bum4bucTOG7hOG7q0xG4bu3TEbhu6tMRuG6tFLhu6tSRuG6vOG7q+G7hEfhu5ZHceG7q1JQTUzhu4Thu6tDTuG7qy5M4burW+G7kOG7qy3hu6tMw4pM4burxKhHTEbhu6tS4bq84burSuG7lkzhu6tMRuG6tFLhu6vEqEZT4bur4bus4buo4bqq4burTEFX4burLeG7q0NOTOG7hOG7q+G7rOG7t0fhu6tSUE/hu6tSR+G6ukzhu6vhu55GTUzhu4Ryw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuWdGRE3hu6vhuqjhu7lN4bur4bqq4bu5TeG7q1JQ4bq6THHhu6tb4buOTOG7hOG7q+G6teG7t0vhu6vhu7jhu6tSR+G6vOG7nuG7q1LDmuG6quG7q0bhu6bhu5xM4buE4burSuG7mkfhu6tSxq/hu6tGTcOBUuG7q0Phu5BM4buE4burUeG7jkfhu6tD4buQTOG7hOG7q+G6qsOZ4bu34burUkbhu6bhu5RM4buE4burS8OBR+G7q1JNQUzhu6vhuqrDglPhu6vhu6xB4bur4buER+G7ueG7q+G6qsOA4burRkFM4buE4burRk7hu7fhu6tS4bqiTOG7hOG7q+G6quG7t01yw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDueG7tn0+4burQuG7qOG7q+G6qOG7uU3hu6vEqEZT4bur4bus4buo4bqq4burTEFX4burUeG6uOG7q0JTV+G7q1JQSeG7q0NB4burUuG6okzhu4Thu6tSUOG7puG7nEzhu4Thu6tSUE1M4buE4burTOG6okvhu6vhu6/hu7Hhu63DveG7q+G7rEHhu6tR4bq44burQ8OBUuG7q0vFqOG6quG7q1LhuqJM4buE4burUlDhu6bhu5xM4buE4bureHHhu6/hu5vhu6tSUE1M4buE4bur4bqqw4Dhu6tG4bu3R+G7q0zhuqJL4bur4buv4bux4but4buz4bur4busQeG7q+G7r+G7seG7reG7tXLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5e8Oa4burUkbhu4Bx4burRk3DgVLhu6tD4buQTOG7hOG7q0PDglPhu6tS4bum4bur4busQeG7q1JH4bq6U+G7q0JVTOG7hOG7q0zhu5BH4burQ8ON4bu34bur4buER+G7t+G7q1LhuqJM4buE4burS8OBTEbhu6tL4bq44burUeG6uOG7q1JGVOG6quG7q0PhuqZX4burUuG6okzhu4Thu6tSUOG7puG7nEzhu4Thu6tSw4FH4burw6FMQk1MRFFH4bu3ceG7q+G7h0ZHSkfhu57hu55HTERR4bur4busQeG7q2dG4bu5R+G7q+G6t+G7t0xx4burUlBNTOG7hOG7q8SoRkfhu6tGTcOBUuG7q0Phu5BM4buE4burS+G7nOG7q1Dhu5BM4buE4burUlBNTOG7hOG7q0zhu4RBTEbhu6vhuqrhu45M4buE4burTOG7hEZH4bq+4bue4bur4buc4burb0fhur5S4bur4bq14bu3S+G7q1Hhurjhu6tKQeG7q1fhurxT4burUsOV4burUkZU4bqq4burQ+G6plfhu6tS4bqiTOG7hOG7q1JQ4bum4bucTOG7hHLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5W+G7puG7muG6quG7q1Hhu6jhu6tG4buY4burUlDhu5rhu6vhuqrDmeG7t+G7q+G7hEfhu7nhu6tGQUzhu4Thu6tGTuG7t+G7q1LhuqJM4buE4bur4bqq4bu3TXHhu6vEqEZT4bur4bus4buo4bqq4burZ1BTTOG7hOG7q+G7uOG7q0Phu6bhu5rhuqrhu6tC4buo4bur4bqo4bu5TeG7q0PDgVLhu6tLxajhuqrhu6tS4bqiTOG7hOG7q1JQ4bum4bucTOG7hOG7q3fhu5vhu6vhu6xB4burd3Hhu6/hu5vhu6tKw4JM4burSuG7puG7mlLhu6tSUE1M4buE4burTOG6okvhu6vhu6/hu7Hhu63hu7Phu6vhu6xB4bur4buv4bux4but4bu1cuG7q2dQTUzhu4Thu6vEqEZH4burQ05x4burxKhGU+G7q+G7rOG7qOG6quG7q2dG4bu5R+G7qz5JTEbhu6t94bum4buUTOG7hOG7q1Hhurjhu6tS4bqiTOG7hOG7q1JQ4bum4bucTOG7hOG7q+G7r3Hhu6/hu5vhu6vhu6xB4burduG7m+G7q1JQTUzhu4Thu6vhu6/hu6tM4bqiS+G7q1Lhu5ZH4burUlBNTOG7hOG7q+G6qMOVR+G7q+G6qsOATEbhu6tMw4pM4burxKhHTEbhu6tS4bq84burSuG7lkzhu6tMRuG6tFLhu6vEqEZT4bur4bus4buo4bqq4burTEFXceG7q+G7h+G7t+G7nlPhu7fhu6vhurVE4buu4burOVNHTEThu7dx4bur4buSTOG7q0PDjUxG4burUlDhu5zhu6tKw4FH4burUeG7t1Phu6tSUOG6pEzhu6tD4buQTOG7hOG7q0PhurRS4burxKhGR+G6vEzhu6tGTcOBUuG7q0Phu5BM4buE4burUcOATOG7q1ZT4bq0UuG7q8SoRkjhu6tDw5VS4bur4bqow43hu6vhu4RH4bu5TOG7q0NNw4FM4burUsOBS+G7q1JGxqBHcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7l74bukTOG7hOG7q1JGRE3hu6vhuqjhu7lN4bur4bqq4bu5TeG7q1JQ4bq6THHhu6vhu7Z9PuG7q+G6qkZN4burUMSCTOG7hOG7q1HFqOG6quG7q0tT4bu34bur4busQeG7q+G7hEfhu7nhu6vhuqrDgOG7q0ZBTOG7hOG7q0ZO4bu34burUkfhurpT4burQlVM4buE4burUuG6okzhu4Thu6tR4bq44burxKhGR+G6vEzhu6tKw4FL4bur4bueRuG7uVLhu6vhu5zhu6vEqEZT4bur4bus4buo4bqq4bur4bqqRuG6slPhu6vhu7jhu6tS4bqiTOG7hOG7q+G6quG7t03hu6tG4buUTHLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5e8Oa4burUkbhu4Bx4burSsOBS+G7q+G7nkbhu7lS4bur4buER+G7ueG7q+G6qsOA4burRkFM4buE4burRk7hu7fhu6tSR+G6ulPhu6tCVUzhu4Thu6vhu5zhu6vEqEZT4bur4bus4buo4bqq4burTEFX4burUeG6uOG7q0rhurpM4burUuG7lkfhu6vhu69x4bu14bub4burUlBNTOG7hOG7q+G7r+G7q0zhuqJL4bur4buv4bux4but4buz4bur4busQeG7q+G7r+G7seG7reG7tXHhu6tS4bqiTOG7hOG7q1FN4bur4bus4buWR+G7q0vFqOG6quG7q+G7r3F24bub4burUlBNTOG7hOG7q0zhuqJL4bur4buv4bux4butw71yw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nuG7tlNSRk1Q4bupw7lnRkRN4burZ2fDsm/hurXDui/hu57DuQ==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mỹ quyết định tiếp tục duy trì quân tại Xy-ri

Mỹ quyết định tiếp tục duy trì quân tại Xy-ri
2018-04-05 08:10:53

Tổng thống Mỹ Đ.Trăm đã nhất trí trong một cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia sẽ tiếp tục duy trì binh sĩ tại Xy-ri. Tuy nhiên, ông giữ quan điểm không muốn đóng quân dài hạn tại đây.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long