Cập nhật:  GMT+7
Tzvhu5jhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G6sizhurN94buyw5TDk+G7jTfhu5Dhu6s6IlMs4buQOixQIuG7kOG6tuG6veG6sSxQ4buQfSNd4buQUV3hu5A7Ul074buQw503XTrhu5A7LD3hurXhu5BYOyw9XeG7kFjhuq1Q4buQ4bup4buDLeG7hV07LcSCO1HEg08vO+G7mMOTT+G6s1BXfeG7suG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5RbUOG6sTosXeG7iOG7lMSD4bq74buQUOG6teG6syLDlMOTT+G6s+G6scOTT+G6s1nDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTTyxbOuG7kOG6t+G6sVhHw5QvL1hLV1AixIM74bq14bqzOyJLw6ldL1nhu7Lhurd74bqzIsSDL13hu7Lhurnhurcv4buY4bue4buY4buaL8ag4bueWeG7nOG7mOG7msag4buU4buU4bui4bqz4buY4bua4bui4buW4buS4buYfeG7mEs+xIM6w5Thu5Avw5Phu487LD1d4buQw53hu6rhurXhu5BYYeG7kFjhuq1Q4buQxak7NF064buQ4bqv4bq14buoXeG7kHIiUl064buQOixQ4buQ4buFXTvhu5A7U+G7kFhRXTvhu5DhurvhurU1XTrhu5BYw5pd4buQWGLhu5DhuqPhu5Dhu4V74bqxIuG6syzhurEsSuG7kMOp4bqlXTrhu5B9VV074buQ4bqzOzjhu5BY4bqtUOG7kOG7hV074buQ4bqj4buQO1Qs4buQXToiUyxK4buQOuG7sF3hu5DhurM7Ul074buQxIM7NeG7kMawLFtQ4bq34bq3In1K4buQ4buPN1064buQOzBQ4buQ4bq2LsSD4buQ4bq3UOG6teG7kMOd4bqh4bqz4buQezs0XTrhu5B7Llg74buQWFFY4buQW+G6p1jhu5DhurMsI+G6teG7kFjhuq1Q4buQ4bq24bq94bqxLFDhu5BdOlLhur3hu5Dhu5jGoC/GoEvhu5BNaV074buI4buQ4buFcMSCL+G6suG6suG6usOJ4burTk8vxIPDk08v4bqzWcOTTy/hurPhurHDk08v4bqzUFd94buyw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk+G7qzpS4bq94buQ4buYxqAvxqBK4buQ4buNN+G7kOG7qzoiUyzhu5A6LFAi4buQ4bq24bq94bqxLFDhu5DDnVXhu5B9I13hu5BRXeG7kFhRWOG7kFjhurU3WOG7kHs7NF064buQey5YO+G7kFjhuq1Q4buQxIM74bqrYV064buQ4bqy4buo4bq94buQw6lSIuG7kF3huqvDoVjhu5BdUuG6veG7kH1S4buQw5Q7Ul074buQw503XTrhu5A7LD3hurXhu5BYOyw9XeG7kOG6s1Jd4buQV1Mi4buQw6lS4buQWVXhu5BbUF1Lw5RPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk+G6suG6teG6vSNd4buQVzXhu5BYOy5dO+G7kOG6sztiWOG7kFjhuq1Q4buQ4buNN+G7kOG7qzoiUyzhu5A6LFAi4buQ4bq24bq94bqxLFDhu5DDncOaXTrhu5DhurNULOG7kOG6s+G6sSNd4buQO1VdOuG7kOG6szs0XTrhu5DhurPhu6pd4buQXTtS4buQXeG6q8OhWOG7kOG6tuG6veG6sSxQ4buQTeG6tuG7heG7q+G7hU7hu5BdO+G7ql3hu5BbU1074buQO1JdO+G7kMOdN1064buQOyw94bq14buQWDssPV3hu5BdUuG6veG7kOG6t0Dhu5BYOynhu5B9Ulvhu5B94buyIuG7kOG6sztQXTrhu5BYw5pdOuG7kOG6szvFqF064buQ4bqz4bqxI13hu5DhurM7PeG7kDosw6Es4buQw6lS4buQw53hu7Lhu5BZMVDhu5BQXeG7kF0sXTvhu5Dhuq/hurU1WOG7kOG6sz1LTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5Phu49RWOG7kFjhurU3WOG7kOG6s+G7ql3hu5BYNF064buQWOG6rVDhu5B9LCNd4buQ4bqv4bq14buoXeG7kOG7hV07SuG7kMSCO1HEg0rhu5Dhu6nhu4Phu5DhurdA4buQezs0XTrhu5BUXTvhu5A74bqr4bqjXTrhu5DhurPDoSzhu5Dhuq/hurXhur094bqz4buQ4bqz4buoW+G7kFjhuq1Q4buQ4bqv4bq14buoXeG7kMOdNyzhu5Dhurbhur3hurEsUOG7kOG6s+G6sSJdOuG7kFjhurU3WOG7kFg7LD1d4buQWDs1XTrhu5DEgzssPV3hu5Dhuq/hurXhu6hd4buQw6lS4buQOixSXTvhu5B9Uyzhu5Dhuq/hurXhur0kXeG7kHssKlvhu5DhurciUeG6s+G7kOG6syJSXeG7kFc34buQfVVdO+G7kOG6szs44buQ4bqzY+G7kOG6s1Dhur3hu5B9ZFjhu5B94bqr4bqhXTrhu5B7O+G6rV064buQVzVLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5Phu6s6IlIs4buQ4bqxUErhu5Dhu4034buQ4burOiJTLOG7kDosUCLhu5Dhurbhur3hurEsUOG7kFjhuqldOuG7kFhRIuG7kFfhurU3WOG7kFg7LD1d4buQWShYO+G7kF06UuG6veG7kOG7mMagL8ag4buQXTvhu6Rb4buQWFRd4buQ4bqz4bqx4bqj4buQ4bqzLD1d4buQ4bqz4bqxIV074buQw50sJOG6teG7kOG6s+G6sVDhu5DDqeG6p+G7kOG6s+G7ql3hu5BYNF064buQXTo7LOG7kOG6t8SR4buQWeG6p1064buQw6nhuqnhu5B7Oy7hu5A7IFDhu5A7MVjhu5A7NFvhu5Dhu6IvxqDhu5DDqWNQ4buQ4bqv4bq1UOG7kOG6s1Ms4buQ4bqzOyjhu5DhurPhurHhu6pd4buQw7Ui4bq1W1Dhu5BbUuG7kFg7Ll074buQ4bqv4bq14bq9JF3hu5DDtVBbUOG6t1jhurXhurfhu5BYUSLhu5BX4bq1N1jhu5B9UuG7kFs34bqz4buQez3hu5A7IlNYO+G7kFlSXeG7kFlkXTrhu5DhurNj4buQ4bqz4bqx4bqrw6FY4buQWOG6rVDhu5BYUVjhu5Bd4bqrw6FY4buQxIM74bqrYV064buQ4bqy4buo4bq9S08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOT4bqyO+G7siLhu5DDnSBK4buQw6ksJVjhu5BYUVjhu5BY4bq1N1jhu5B7OzRdOuG7kHsuWDvhu5BdUuG6veG7kOG6s+G6seG6pV064buQezvDocSD4buQw6nDoSzhu5DhurM7w6As4buQw50sKlvhu5DhurI44buQWDtiWOG7kOG7j+G7qlvhu5DDqeG6qeG7kHs7LuG7kDsgUOG7kDsxWOG7kE3hu7HEguG7j+G6uE7hu5BZZOG7kMOdKF074buQV8OZ4bqz4buQw53hu7DhurXhu5DDnSwk4bq14buQ4bqz4bqxUOG7kMOp4bqn4buQ4bqz4buqXeG7kFg0XTrhu5DhurNTLOG7kMO1IuG6tVtQ4buQw5RYO+G6reG7kOG6vT3hurXhu5BdO+G7pFvhu5BYVF3hu5DhurPhurHhuqPhu5BYNF064buQ4bqzUVjhu5DDnSwk4bq14buQ4bqz4bqxUEvDlE8vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOT4buNUOG7kF3huqvDoVjhu5Dhu4VdO0rhu5DEgjtRxINK4buQ4bup4buD4buQ4bqz4bq14bq9I13hu5BXNeG7kFhRWOG7kFjhurU3WOG7kHs7NF064buQey5YO+G7kF06UuG6veG7kOG7mMagL8ag4buQXTvhu6Rb4buQw51RxIPhu5DhurPhurFU4buQw6nhuqfhu5DhurPhu6pd4buQWDRdOuG7kF06Oyzhu5DhurfEkeG7kFnhuqddOuG7kMOp4bqp4buQezsu4buQOyBQ4buQOzFY4buQ4bqzUyzhu5DhurM7KOG7kOG6s+G6seG7ql3hu5DDtSLhurVbUOG7kFjhuq1Q4buQ4bq24bq94bqxLFDhu5BbUuG7kFhRWOG7kF3huqvDoVjhu5DEgzvhuqthXTrhu5DhurLhu6jhur3hu5BYUSLhu5BX4bq1N1jhu5BYOy5dO+G7kOG6r+G6teG6vSRd4buQw7VQW1DhurdY4bq14bq34buQfVLhu5BYO+G6reG7kFvhuqvhurVLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5PhurLhurEiXTrhu5B7Oyzhu5DDnSBK4buQ4burOlDhu5DDqVLhu5Dhurbhur3hurEsUOG7kMOdVeG7kF07LCThurXhu5B94buwXeG7kFdRWOG7kFcy4buQWFFY4buQWFEi4buQV+G6tTdY4buQ4bqz4bqxI13hu5B9UuG7kHs7NF064buQw53Dol064buQ4bq3ZOG7kOG6szvhu6zhurPhu5DDqVLhu5BYOyLhu5DhurHhu6RdOuG7kMOp4bqn4buQw6ksJVjhu5DhurNTLOG7kMO1IuG6tVtQ4buQfVLhu5BbN+G6s+G7kHs94buQOyJTWDvhu5DDneG6q+G6oVjhu5BZUl3hu5BZZF064buQ4bqzY+G7kOG6s+G6seG6q8OhWOG7kFjhuq1Q4buQxIM74bqrYV064buQ4bqy4buo4bq94buQw50q4buQ4bqzLD3Eg+G7kOG6s+G6p1jhu5BYUF3hu5DhurM7LCXEg+G7kMOpUiLhu5Dhurbhur3hurEsUEtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk+G6sjvhu7Ii4buQWFFY4buQ4bqzOzRdOuG7kOG6syxd4buQW8OhLOG7kF074buq4bqzSuG7kOG6r+G6teG7qF3hu5DDnTcs4buQ4bq24bq94bqxLFDhu5DhurPhurXhur0jXeG7kFc14buQezs0XTrhu5BYIOG7kOG6szssJeG6s+G7kDtTLOG7kF074buoXeG7kFtTXTrhu5DhurPhurEiXTrhu5DDqeG6p+G7kOG6s+G7ql3hu5BYNF064buQWOG6rVDhu5Dhu6nhu4Phu5BY4bqlXTrhu5Dhu4VdO+G7kMOpUuG7kMSCO1HEg0tPL8SDw5NPxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buF4bq14bqzOyLhurHDlMOT4bqyO+G7siLhu5DhurLhurLhurrDieG7q08vxIPDkw==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long