Cập nhật:  GMT+7
eE7DgEHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavb0/hu6zhu5JG4bu5eW9T4buUTUHhu6xOUOG7lE1B4bq5TeG6tEFr4buu4busT+G7lOG7qUFvw5Lhu5ROQU7DkuG7lE5B4busTuG7ikFNT8OaT0Hhu5RN4bqkKkHhu4bhuqThu5RNQeG7rOG7quG7pkHhu5TDjOG7lEFOVOG7lEHhu5Lhu5bhuqbhu5R4L07DgHl4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eXhP4buYTUHhu7Dhu6rhu4bDuuG7uS8v4buG4but4buA4bq04buWxq9O4buu4busTuG7luG7rT3hu5Qv4buCRuG7sOG7kOG7rOG7lsavL+G7lEYk4buwL8OA4bq2w4DEgi/Dg+G6tuG7gsODw4HhurbDgeG6suG6ouG6sOG7rMOAxILhurDhuqDDg+G6sOG7ksOA4butw5TGr03hu7lBL3lvU+G7lE1B4busTlDhu5RNQeG6uU3hurRB4bub4buS4bq04buCT+G7mE/hu6pBa+G7ruG7rE/hu5Thu61BduG6uU3hu65R4buU4bupQW7Gr+G7ruG7rOG7lE/hu5B3eC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGr+G6pUbhurThu4Lhu7l54bq5TeG6pCpBw4DDgC/Dg+G7sUFvU+G7lE1B4busTlDhu5RNQeG6uU3hurRB4bub4buS4bq04buCT+G7mE/hu6pBa+G7ruG7rE/hu5RB4buUTuG6vOG7lEHhu4Thu4zhu5ROQeG7rMOS4buUTkFOw5Lhu5ROQeG7rOG7qsOM4buUQeG7rE7hu4pBTU/Dmk9B4buE4bq04buUTUHhu5RN4bqkKkHhu4bhuqThu5RNQeG7rOG7quG7pkHhu5TDjOG7lEFOVOG7lEHhu5Lhu5bhuqbhu5Thu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5a07DguG7rEHhu4BPSuG7rkHhu6zhuqZPQeG7gOG7rlNPQeG7kktB4busT+G7isavQeG7lE7hurzhu5RBbOG7rlDhu4ZB4busTuG7skHhu6zhu7ZBw4DhurBBOeG6pk9B4buw4bu0QeG7hsOC4buGQeG7lOG7ssOa4buGQeG7pkE5T8So4buUQcSR4buqRuG7mOG7kk/hu5Thu7FBb1Phu5RNQeG7rE5Q4buUTUFr4buu4busT+G7lEHhu5RO4bq44buUQeG7mOG6puG7lE7hu6lB4bu54bq5TeG6pCpB4buU4bq0KuG7sUE94bq0T0Hhu6zhu6rhu5pB4buGWeG6tEHhu5RN4bqk4buUTkHhu5RN4buW4bqmT0FNT+G6tOG7lkE94bqkQeG7hsOC4buGQeG7lE7huqRB4buUTeG7luG6pk9BTU/hurThu5ZB4buGxqBBJkHhu5RNTsOV4bq0QeG7hEThu4ZB4buAT8So4busQeG7qOG7ruG6tOG7lEHhu6zhu6rhu5zhu5RN4butQWzhu67huqxB4busTuG7uOG7huG7sUHhu6zDkuG7lE5BTsOS4buUTkHhu6zhu6rDjOG7lEHhu6xO4buKQU1Pw5pPQeG7kE7hu6Dhu5RNQeG7rE5KQeG7kE7hu6Dhu5RNQU3DiSpB4buS4buWQeG7lE3huqZP4butQW/DkuG7lE5BTsOS4buUTkHhu6zhu6rDjOG7lEHhu6xO4buKQU1Pw5pPQeG7hOG6tOG7lE1B4buUTeG6pCpB4buG4bqk4buUTUHhu6zhu6rhu6ZB4buUw4zhu5RBTlThu5RB4buS4buW4bqm4buU4buxQeG7lE7hu7Lhu5RNQeG7guG6vuG7rkHhu7DhurThu5ZB4buGTlbhu5RNQeG7rOG6tEHhu4bDneG7lE1BTipBPeG7nOG7lE1B4buG4buuUE9B4buGV+G7lE1B4buSw41Bxq9O4bqsT0Hhu7DDjUHhu4ZOT+G7iuG7mEHhu7Lhu65B4busTuG7ikE94bqkQeG7qOG7ruG6tOG7lEFOxKhB4buo4buuUOG7hkHhu6zhu4pB4buww41B4buET0Hhu6xORuG7lkHhu4ZOT+G7iOG7rkFO4buyw5rhu5RNQSXDiSpB4buC4bu44buUTeG7sUHhu6zhu5bhuqThu5RB4buAUkFOxKhB4busTlDhu5RNQeG7qOG7rlDhu4ZB4bus4buKQeG7sMONQeG7rOG7quG7pkHhu5TDjOG7lEFT4buUQeG7hOG7jOG7lE5BTlXhu5RBPeG6pEHhu4bGoEHhu6xOSkHhu4Lhu7hB4buE4buWw4Lhu5RB4buE4buy4buk4buG4but4bu5eC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eW9ORuG7lkHhu5RO4bqkQeG7kuG6qOG7lE5B4buE4bqm4buWQeG6uU3hurThu7FB4buUTeG6pOG7lE5B4buUTeG7luG6pk9BTU/hurThu5ZB4buGxqBBxq9O4bqm4buYQT1PQU7hu5bhuqbhu6xB4buEUuG7lE1B4buqUuG7lE3hu7FB4buE4buM4buUTkFO4buyw5rhu5RNQS1B4buw4buW4bqm4buUQeG7rE7huqzhu5ZB4buUTiPhu5RNQeG7qOG7rirhu4rhu6xB4buE4buM4buUTkHhu6xQT0Hhu7Lhu65B4buC4bu44bq0QT3huqThu5ZB4buw4bu4QeG7hsOJ4buUQeG7gEPhu5RNQeG7lE4j4buUTUHhu5Lhu6RPQcOT4buGTkHhu5BOw4Lhu4ZB4buUTuG6tOG7ruG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXk3w4Lhu4ZB4buUTuG6pEHhu5RN4buW4bqmT0FNT+G6tOG7lkHhu4bhurrhu5RBxq9O4bqsT0Hhu6xOVuG7hkHhu4TDiipBPU/EqOG7hkHhu6zDkuG7mEHhu5BP4buK4buYQeG7hk7hu67hu5RNQeG7hsOC4buGQU1P4bqsT0HGr07DgsavQeG7hFBPQT3Dmk9B4buUTiPhu5RNQeG7rE7DguG7hk5B4busTuG7tOG7hkE94bqkQeG7hEZB4buC4buc4bq0QeG7qOG7ripB4buY4bugQeG7ksOa4buU4buxQeG7lE7hu7JB4buGTllB4buUTU7DleG6tEHhu5BOWeG7lE1B4buAUOG7sUHhu4Dhu67hu6Dhu5RB4buAw4Lhu5RB4buY4bq0QeG7rFYqQeG7gOG6uOG7rEFO4bukxq9Bxq9Ow4LGr+G7sUHhu6xST0HGr07huqbhu5hB4buGxqBB4busU0Hhu4ZO4bu04buG4buxQcavTlNB4buAT+G7iuG7lEE9w51B4buQTsOTQU1P4buK4busQeG7lE3hu7LDmU9BTuG6pOG7lE1B4buS4buW4bqm4busQT3huqRB4buAT+G7iuG7lEHhu4RTT0Hhu5BOw5NBTuG6vOG7ruG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXlvU+G7lE1B4busTlDhu5RNQWvhu67hu6xP4buUQeG7kE7EkOG7lE1B4buE4buM4buUTkHhurlN4bq0QeG7sMONQeG7rE/hu4rGr0Hhu6xY4buGQeG7kE/DjOG7lEHhu4Thu4zhu5ROQVnhu5RNQU5SQT1PxKjhu4ZB4buGWeG7lE1B4buGUEHhurThu5RB4buUT+G7lE5BPeG6pEFT4buUQeG7hOG7jOG7lE5B4buGWeG6tEHhu5BO4buuQT3hu7jhu4bhu7FB4bus4buW4bqk4buUQeG7huG6uuG7ruG7sUHhu4RR4buUTUHhu6xOw5lPQeG7rOG7rsOJ4buUQeG7rE5ZQeG7lE1OT8OM4buYQeG7lE1E4busQeG7hsOC4buGQeG7huG6tOG7mEHhu5Dhu4rhu6xB4buo4buuUOG7hkHhu6zhu4pB4buGWeG6tEHhu5jDkuG7lE7hu7FBJcOJKkHhu4Lhu7jhu5RNQeG7mFBPQeG7qOG7ruG6tOG7lEFOxKhBTuG7pMavQeG7rMOC4buGQT3Dmk9B4buGw4Lhu4ZB4buEUE9B4busw4Lhu4ZB4buC4bu44bq0QeG7rOG7qsOM4buUQeG7hlVB4buw4bumQeG7rOG7oOG7lEHhu6zhu6rhu5zhu5RN4buxQSXDiSpB4buC4buy4buUTeG7sUHhu6zhu67DieG7lEHhu6xOWUHhu5ROI+G7lE1B4buGTuG7rsOK4buUQeG7mOG7uOG7hkHhu5Lhu67hurzhu6xBxq9Ow4LGr0Hhu6jhu65Q4buGQeG7rOG7ikE94bqkQeG6pU/hu4rhu5RB4buGTuG7slXhu5RNQWVPw4zhu5RBTuG7pMavQeG7qOG7rlDhu4bhu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5w6nhu5bhu7Dhu5A94bq0QeG7sMONQeG7rE5W4buGQeG7hMOKKkHhu4ZO4buyVeG7lE1B4bus4buqw5Lhu5ROQeG7lE1O4buMQeG7sOG7uEHhu6xO4buKQU1Pw5pPQU7hu7LDmuG7lE1B4buE4buK4buUQeG7rOG7slXhu5RNQeG7kuG6tE/hu7FB4buUVEHhu5Lhu7jhu4ZB4buUTkPhu5hB4buYWOG7hkHhu4TDk+G7hk5B4buA4bqs4buWQeG7hOG6rOG7mEHhu7Dhu7hBxq9Ow4Lhu6xB4bus4buqT0rhu5RB4buA4buI4buUQT0j4buUTeG7sUHGr05R4buUQT1P4buUTkE94bqkQeG7rE7hu4zhu5ROQT3hu7Lhu6Thu5RNQeG7hlnhurRB4buUTsOJ4buUQeG7kuG7luG6pk/hu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavLuG7ruG7rE7hu5bhu6rhu7l5b05G4buWQW9v4buj4bub4bq5eC/Gr3k=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mỹ quyết định tiếp tục duy trì quân tại Xy-ri

Mỹ quyết định tiếp tục duy trì quân tại Xy-ri
2018-04-05 08:10:53

Tổng thống Mỹ Đ.Trăm đã nhất trí trong một cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia sẽ tiếp tục duy trì binh sĩ tại Xy-ri. Tuy nhiên, ông giữ quan điểm không muốn đóng quân dài hạn tại đây.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long