Cập nhật:  GMT+7
ỳÒÃẠFỖẦVVủÀỰọỌWỖIÀỵọDỚÓẠFỸŨỚÓẠWX:ĨỚẠWỮX:KỚvẠÓỌẬỜẠGỲFẠỰÒẬỰẠỖXỀWẠ*KẠWỮỀWẠW=ẠẦỚẠWỜẨỚẠÓỌẦỜẠWÒRỚÓẠFÒỜẠÒỠFẠVỌỚÒvẠVỌỚÒẠ*ỌĨỚỳ/ÒÃỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰẩIẦGÀỵêÓẨ:ẠĂẰ/ÃvẠòỨẠậỌẬỜẠGỲFẠ*ẨẠàẨỜẠWẪỜẠỰÒSỌẠÒƯỰẠ*ỦỌẠaRỚÓẠẦỚẠWỐỚÒẠWÚẠFÒ@FẠÒUỌẠỚÓÒÔẠWÚỚÓẠỔJWẠỔJẠÒỜẪFÒẠỰÒSỌẠÒƯỰẠVSẠẶẢÃẢ/ẹẩ-a)ọ-òậáàọvẠỚÓẨ:ẠÃẮ/ẢẤ/ĂẢĂĂẠÓỌ%ẦẠaRỚÓẠẦỚẠWỐỚÒẠ*ỦỌẠòỨẠậỌẬỜẠGỲFẠ*ẨẠàẨỜẠWẪỜẠWDỚÓẠFỸŨỚÓẠFRỚÓẠWẬFẠWX:ĨỚẠWỮX:KỚvẠỰÒÚẠỄỌJỚvẠÓỌẬỜẠGỲFẠỰÒẬỰẠỖXỀWẠ*KẠWỮỀWẠW=vẠẦỚẠWỜẨỚẠÓỌẦỜẠWÒRỚÓẠyọọ)ọậọýẠFÒỜẠÒỠFẠVỌỚÒvẠVỌỚÒẠ*ỌĨỚẠFẬFẠFỤẠVỨẠÓỌẬỜẠGỲFẠÓỌẦỌẠHỜẪỚẠĂẢĂĂ-ĂẢĂẮẠ*ẨẠỔ;ẠỔJWẠỔJẠÒỜẪFÒẠỰÒSỌẠÒƯỰẠÓỌẦỌẠHỜẪỚẠĂẢĂẰ-ĂẢĂẶwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰaẦỰWỌỜỚÀỵỳỌƠÓẠFỖẦVVủÀỌaIỚWIỮÀẠVW:ỖIủÀ&ỌGWÒửẠÃẢẢẢỰ?ữẠÒIỌÓÒWửẠẶÃẮỰ?ữÀẠVỮFủÀ//FwỄẦỜỰÒXWÒỜw*Ớ/GIVỔWỜỰ/ỚI&V/ĂẰẢẰ/ÃÃÃGẰẢẴẮẴÃĂWẲẤẶÃỖẢ-ÃẰẮGẮÃẲÃẲẮÂWẰẤẰẮỖẰ-ÃwỘỰÓÀẠẦỖWủÀọDỚÓẠFỸŨỚÓẠWX:ĨỚẠWỮX:KỚvẠÓỌẬỜẠGỲFẠỰÒẬỰẠỖXỀWẠ*KẠWỮỀWẠW=ẠẦỚẠWỜẨỚẠÓỌẦỜẠWÒRỚÓẠFÒỜẠÒỠFẠVỌỚÒvẠVỌỚÒẠ*ỌĨỚÀẠ&ỌGWÒủÀÃẢẢẢÀẠÒIỌÓÒWủÀẶÃẮÀẠ/ỵỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰaẦỰWỌỜỚÀỵòỨẠậỌẬỜẠGỲFẠ*ẨẠàẨỜẠWẪỜẠ*ẨẠaRỚÓẠẦỚẠWỐỚÒẠỔ;ẠỔJWẠỰÒSỌẠÒƯỰẠWX:ĨỚẠWỮX:KỚvẠÓỌẬỜẠGỲFẠỰÒẬỰẠỖXỀWẠ*KẠWỮỀWẠW=ẠẦỚẠWỜẨỚẠÓỌẦỜẠWÒRỚÓẠFÒỜẠÒỠFẠVỌỚÒvẠVỌỚÒẠ*ỌĨỚỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵoXẬẠWỮÕỚÒẠWỮỌMỚẠỔÒẦỌẠWÒ=FẠÒỌLỚẠẹJẠÒỜẪFÒẠỰÒSỌẠÒƯỰẠÓỌ%ẦẠaRỚÓẠẦỚẠWỐỚÒẠ*ẨẠòỨẠậỌẬỜẠGỲFẠ*ẨẠàẨỜẠWẪỜẠnÒYẠọÒỠẠ*KẠWDỚÓẠFỸŨỚÓẠFRỚÓẠWẬFẠWX:ĨỚẠWỮX:KỚvẠỰÒÚẠỄỌJỚvẠÓỌẬỜẠGỲFẠỰÒẬỰẠỖXỀWẠ*KẠWỮỀWẠW=vẠẦỚẠWỜẨỚẠÓỌẦỜẠWÒRỚÓẠWỮỜỚÓẠFẬFẠFỤẠVỨẠÓỌẬỜẠGỲFẠỚDƠẠĂẢĂĂ-ĂẢĂẮẠỖXRỚẠỚÒỀỚẠHỸƯFẠV=ẠỬXẦỚẠWẼƠvẠFÒỐẠHẪỜẠVẬWẠVẦỜẠFỴẦẠFẬFẠFÊỰẠỴ:vẠFÒỎỚÒẠỬX:KỚẠHÔẦẠỰÒỸỤỚÓvẠFẬFẠỄẦỚvẠỚÓẨỚÒvẠHỜẨỚẠWÒMvẠỬXẦẠHỢẠHCẠÓỢỰẠỰÒẾỚẠ?Ẽ:ẠG=ỚÓẠ*DỚẠÒỢẦẠÓỌẦỜẠWÒRỚÓvẠÒÕỚÒẠWÒẨỚÒẠWÒỢỌẠỬXIỚẠWÒẦƠẠÓỌẦẠÓỌẦỜẠWÒRỚÓẠẦỚẠWỜẨỚẠFÒỜẠÒỠFẠVỌỚÒvẠVỌỚÒẠ*ỌĨỚvẠÓỢỰẠỰÒẾỚẠỚÓDỚẠFÒÉỚvẠÒẪỚẠFÒJẠ*ẨẠỖẨƠẠÓỌBƠẠWÕỚÒẠWỮẪỚÓẠ*ỌẠỰÒẪƠẠỰÒẬỰẠỖXỀWẠ*KẠọọ)ọậọẠ*ẨẠWẦỌẠỚẪỚẠÓỌẦỜẠWÒRỚÓẠỖỌĨỚẠỬXẦỚẠHJỚẠÒỠFẠVỌỚÒvẠVỌỚÒẠ*ỌĨỚwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵởỌLFẠWỮỌMỚẠỔÒẦỌẠWÒ=FẠÒỌLỚẠẹJẠÒỜẪFÒẠỖXRỚẠFỢẠV=ẠỰÒSỌẠÒƯỰẠFÒÉWẠFÒỈvẠHTỚÓẠỄUẠÓỌ%ẦẠFẬFẠHỤỚẠ*ÔẠWÒXUFẠòỨẠậỌẬỜẠGỲFẠ*ẨẠàẨỜẠWẪỜẠ*ẨẠFẬFẠFỤẠVỨẠÓỌẬỜẠGỲFẠWỮĨỚẠHÔẦẠỄẨỚẠ*ỦỌẠỖ=FẠỖỸƯỚÓẠaRỚÓẠẦỚvẠW#ẠHỢẠFRỚÓẠWẬFẠWX:ĨỚẠWỮX:KỚvẠỰÒÚẠỄỌJỚvẠÓỌẬỜẠGỲFẠỰÒẬỰẠỖXỀWẠ*KẠọọ)ọậọẠỖXRỚẠHỸƯFẠWÒ=FẠÒỌLỚẠWÒỸŨỚÓẠ?X:ĨỚvẠFỢẠFÒÊWẠỖỸƯỚÓvẠƠẦỚÓẠWỎỚÒẠWÒỌJWẠWÒ=FẠFẦỜvẠỚẼỚÓẠFẦỜẠỚÒỀỚẠWÒ@FẠHSỌẠ*ỦỌẠFẬỚẠỄUẠÓỌẬỜẠ*ỌĨỚvẠỚÒẼỚẠ*ỌĨỚẠ*ẨẠÒỠFẠVỌỚÒẠVỌỚÒẠ*ỌĨỚẠWỮỜỚÓẠWỜẨỚẠÒLẠWÒSỚÓẠÓỌẬỜẠGỲFwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰaẦỰWỌỜỚÀỵỳỌƠÓẠFỖẦVVủÀỌaIỚWIỮÀẠVW:ỖIủÀ&ỌGWÒửẠÃẢẢẢỰ?ữẠÒIỌÓÒWửẠẶẶẤỰ?ữÀẠVỮFủÀ//FwỄẦỜỰÒXWÒỜw*Ớ/GIVỔWỜỰ/ỚI&V/ĂẰẢẰ/ÃÃÃGẰẢẴẮẴẮẶWẤẴẮĂỖĂ-ÃẰẮGẮÃẲÃẶẰẴWÃẴĂẮỖẤ-FwỘỰÓÀẠẦỖWủÀọDỚÓẠFỸŨỚÓẠWX:ĨỚẠWỮX:KỚvẠÓỌẬỜẠGỲFẠỰÒẬỰẠỖXỀWẠ*KẠWỮỀWẠW=ẠẦỚẠWỜẨỚẠÓỌẦỜẠWÒRỚÓẠFÒỜẠÒỠFẠVỌỚÒvẠVỌỚÒẠ*ỌĨỚÀẠ&ỌGWÒủÀÃẢẢẢÀẠÒIỌÓÒWủÀẶẶẤÀẠ/ỵỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰaẦỰWỌỜỚÀỵọỜẨỚẠFBỚÒẠÒUỌẠỚÓÒÔỳ/ỰỵỳWẦỄỖIẠFỖẦVVủÀFẦƠWỮIỚÀẠFIỖỖVỰẦFỌỚÓủÀẢÀẠFIỖỖỰẦGGỌỚÓủÀẶÀỵỳWỄỜG:ỵỳWỮỵỳWGẠFỜỖVỰẦỚủÀĂÀỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:Àỵọ#ẠWÒẬỚÓẠÃẢ/ĂẢĂĂẠHJỚẠÒJWẠỚDƠẠĂẢĂẮvẠHCẠWÚẠFÒ@FẠWX:ĨỚẠWỮX:KỚẠWẪỌẠÂẶẶẠFỤẠVỨẠÓỌẬỜẠGỲFẠWỮĨỚẠHÔẦẠỄẨỚvẠ*ỦỌẠWỮĨỚẠẰĂĂẠỚÓÒÕỚẠFẬỚẠỄUvẠÓỌẬỜẠ*ỌĨỚvẠFRỚÓẠỚÒẼỚẠ*ỌĨỚẠ*ẨẠÒỠFẠVỌỚÒẠWÒẦƠẠG=ữẠÃẢẢưẠFỤẠVỨẠÓỌẬỜẠGỲFẠỔ;ẠFẦƠẠỔJWẠỔÒRỚÓẠ*ỌẠỰÒẪƠẠỰÒẬỰẠỖXỀWẠọọ)ọậọwwwỳ/Ựỵỳ/WGỵỳ/WỮỵỳ/WỄỜG:ỵỳ/WẦỄỖIỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵoXẦẠHỢvẠÓỢỰẠỰÒẾỚẠỚẼỚÓẠFẦỜẠỚÒỀỚẠWÒ@FvẠ?Ẽ:ẠG=ỚÓẠ*DỚẠÒỢẦẠÓỌẦỜẠWÒRỚÓvẠÒÕỚÒẠWÒẨỚÒẠWÒỢỌẠỬXIỚẠWÒẦƠẠÓỌẦẠÓỌẦỜẠWÒRỚÓẠẦỚẠWỜẨỚữẠỚÓDỚẠFÒÉỚvẠÒẪỚẠFÒJẠ*ẨẠỖẨƠẠÓỌBƠẠWÕỚÒẠWỮẪỚÓẠ*ỌẠỰÒẪƠẠỰÒẬỰẠỖXỀWẠ*KẠọọ)ọậọẠ*ẨẠWẦỌẠỚẪỚẠÓỌẦỜẠWÒRỚÓẠỖỌĨỚẠỬXẦỚẠHJỚẠÒỠFẠVỌỚÒvẠVỌỚÒẠ*ỌĨỚẠWỮĨỚẠHÔẦẠỄẨỚwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵọẪỌẠÒUỌẠỚÓÒÔẠòỨẠậỌẬỜẠGỲFẠ*ẨẠàẨỜẠWẪỜẠ*ẨẠaRỚÓẠẦỚẠWỐỚÒẠHCẠỔ;ẠỔJWẠỔJẠÒỜẪFÒẠỰÒSỌẠÒƯỰẠWDỚÓẠFỸŨỚÓẠFRỚÓẠWẬFẠWX:ĨỚẠWỮX:KỚvẠỰÒÚẠỄỌJỚvẠÓỌẬỜẠGỲFẠỰÒẬỰẠỖXỀWẠ*KẠWỮỀWẠW=ẠẦỚẠWỜẨỚẠÓỌẦỜẠWÒRỚÓẠFÒỜẠÒỠFẠVỌỚÒvẠVỌỚÒẠ*ỌĨỚẠWỮỜỚÓẠFẬFẠFỤẠVỨẠÓỌẬỜẠGỲFẠWỮĨỚẠHÔẦẠỄẨỚẠWỐỚÒẠÓỌẦỌẠHỜẪỚẠĂẢĂẰ-ĂẢĂẶwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ)XWÒỜỮÀỵẩẪỚÒẠọÒY:ỳ/Ựỵ

Hạnh Thúy

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xây dựng văn hóa ứng xử học đường

Xây dựng văn hóa ứng xử học đường
2024-01-20 08:17:00

baophutho.vn Văn hóa ứng xử trong nhà trường có vai trò quyết định với môi trường văn hóa học đường, từ đó góp phần hình thành, rèn luyện nhân cách giúp thế...

Nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh

Nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh
2024-01-16 08:24:00

baophutho.vn Thời gian gần đây, tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ ngày càng tăng với các lỗi phổ biến: Sử dụng xe mô tô khi chưa đủ tuổi,...

Khởi sắc khuyến học vùng cao

Khởi sắc khuyến học vùng cao
2024-01-14 08:35:00

baophutho.vn Cuộc sống còn nhiều khó khăn, song điều đáng trân quý là nhiều gia đình, dòng họ ở những bản làng miền núi của huyện Tân Sơn đã coi trọng việc...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long