Cập nhật:  GMT+7
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buo4buKw6Ms4bqp4bqjVzF94bqtV8SC4buLJOG6p+G7k8OaV+G7i+G7ieG7k8Oh4bqpV+G7ncOt4bqjMuG6qeG7i8SD4bqpJFfhuqPEgyrhuqnDo1fDjMSDN+G7iVcgxKloV+G6psSDN+G6qVfhuqdrIFcx4bq3JMavL8OjWeG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buoxq/Eg+G6reG6o1cg4bqnJMOsw6zhu55WxIPhu60y4bqp4buLMsOtVlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55Ww7TEgzDhu4vDo1RXI8OdWGjhu5FVV8OjMsSD4bqjw6Phu4tUV+G7tOG7uMOdaOG7kVVWV8Osw60g4bueVi8vIMOZIiThuqtow6Phu4nhu4vDo+G6q8OZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw53DncOdw50vWcOdw50w4bu0WCNZWVjhu7Lhu4tZ4bu4QOG7tuG6p+G7uC0kw63huqMy4bqp4buLxIPhuqkk4bqhxIPhuqkk4bqnxIPDrMOsxIPhuq0kw5nDomjhuqNWVyThuqfhu4vhu55W4buKw6Ms4bqp4bqjVzF94bqtV8SC4buLJOG6p+G7k8OaV+G7i+G7ieG7k8Oh4bqpV+G7ncOt4bqjMuG6qeG7i8SD4bqpJFfhuqPEgyrhuqnDo1fDjMSDN+G7iVcgxKloV+G6psSDN+G6qVfhuqdrIFcx4bq3JFZXw7TEgzDhu4vDo+G7nlYjw51YVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7tOG7uMOdVlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buo4budw63huqMy4bqp4buLxIPhuqkkV+G6o8SDKuG6qcOjV8OMxIM34buJVyDEqWhX4bqmxIM34bqpV+G6p2sgVzHhurckV+G6oMSD4bqpJOG6p8SDw6zDrMSD4bqtJMOZV+G7puG6qOG6o+G7ieG6u+G6qVRX4bqiMuG7i+G7i+G7k1fEguG6rSThuqMyw6zFqMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjDgzIkMFbhu6jhu53DreG6ozLhuqnhu4vEg+G6qSRXMTpXMMOgVzAq4bqp4bqjV+G6o8SDKuG6qcOjVyDDo8SDOOG6qVfhu4vDoyzhuqnhuqNXMX3huq1X4buyLVhX4buLw61u4buHIFfEguG7iyThuqfhu5NX4bqp4bqjJOG7k1fhu4smxINXw5Qy4bqtIuG6pzLhu5NXMcOhV+G6o8SDKuG6qcOjV8OMxIM34buJVyDEqWhX4bqmxIM34bqpV+G6p2sgVzHhurckV+G6oMSD4bqpJOG6p8SDw6zDrMSD4bqtJFfhu6bhu4vDrX3huqlXMT7hu4lXMCrhuqnDo1cgw6PhuqtXICUgV8O1w6lXMeG6tyDDo1cgw6M84buJV+G7peG7iVfDtSpX4but4bqraCRX4bud4bqtMsOtxIMgJMWow5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhuqYk4buJ4buLJMOt4bqrV+G6rCTDreG7i8SD4bqpMnrDmlfhu53huqnhuqMy4bqnV+G7r8SDV+G6rCTDrcSDJFcgauG6qeG6o1dIJOG7ieG6p+G6q1fhu6/hu5MiJOG6pyRX4buLw6Mk4buTV+G6qcOjJOG7iVfhuqPDo8SDVyIq4bqpVzHDoVfhuqPEg8SpaFfhuqnDoypXw7XDqVcx4bq3IMOjV+G7reG6q2gkV+G7neG6rTLDrcSDICRX4bqjxIMy4bqrV8Ose+G7iVcgw6PhuqtXMeG6vcSDVyJi4bqp4bqjVyXhuqtX4buKw6PEgzfhuqlX4buLw6Mk4bqpw6PDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG6psSD4bqr4bqpMuG6p1fhuqwyw6zDrMSDVyBt4bqp4bqjVzE6V+G6o2JoVyDDqeG6qeG6o1fhuqfhu4fhuqlX4buLw63huqvhuqnhuqNXIMOjxIM44bqpV+G7i8OjLOG6qeG6o1cgbCRX4budw63huqMy4bqp4buLxIPhuqkkV8O14buHxINXw6MkxINXMW7hu4PhuqnhuqNX4bqlxIM44bqpV+G7iybhuqtX4buLw6Mq4bqpw6NXIirhuqnDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qHY84buTVyBt4bqp4bqjV+G6pypX4bqne+G6qVfhu4vDo29Xw51X4budw63huqMy4bqp4buLxIPhuqkkV+G6o8SDKuG6qcOjVzFu4buFIFfDjMSDN+G7iVcgxKloV+G6psSDN+G6qVfhuqdrIFcx4bq3JFfDrCThu4lX4bqlw6PEg1fhu4vDs+G6qeG6o1fhuqcq4bqtVzFu4buFIFcxxIM54buJV+G6qSrhu5NXICUgw6NXMTzhu5NXw509V+G6qTvhuq1X4bqlw6PEg1cxJeG6qcOjVyImxINXdiThuqlX4bqsJiDDo1dmV+G6p+G6qybhu4tXw6zEqeG7i1fhuqfhu4k84bqpV+G6p27hu4nDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qHbhur3Eg1ciYuG6qeG6o1cxe+G7iVfhu4vEgzfhuqlX4bqjxIMq4bqpw6NXMW7hu4UgV8OMxIM34buJVyDEqWhX4bqmxIM34bqpV+G6p2sgVzHhurckV+G6pypXSMOjJWhXw7Xhu4fEg1cgw6PEgzjhuqlX4buLw6Ms4bqp4bqjV8OdLVhX4buLw61u4buHIFfhu4jDreG7ieG6o+G7iSThu5NXw7Uq4bqrV+G6qTvhuq1XWT0j4bu2V+G7iybEg1dIJMOtxIPDrMOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoRlfhu4vDrX3huqlXMT7hu4lXMW7hu4UgVyDDo+G7g1cx4buFxINX4buLJsSDV8OUMuG6rSLhuqcy4buTw5pXxILhu4sk4bqn4buTV8OtJFfDrDzhuqlXw7Xhu4fEg1dp4buJ4buTOOG7i1fhu4s84bqtV+G6o8SDKuG6qcOjVyDDo8SDOOG6qVfhu4vDoyzhuqnhuqNXMcOhV+G7i8OjN+G6rVfhuq3hur3hu4tX4bqne+G6qVfDo25m4bqp4bqjV+G6qcSDOeG6rVfDteG7icSDV+G6o8SD4bq54bqp4bqjV+G6qcOjblcxxIM54buJV+G6rSpXw6NkV+G7i8Oz4bqp4bqjV+G6pyrhuq1X4buLw6034bqpV8OsPOG6qVcxPuG7iVfhuqkq4buTVyAlIMOjV+G6o3vhuqlXWVfhuqk74bqtw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4butJGjhu4vEg+G6q+G6qVbhu6jGr8SD4bqt4bqjVyDhuqckw6zDrOG7nlbEg+G7rTLhuqnhu4syw61WV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFcjw51YaOG7kVVXw6MyxIPhuqPDo+G7i1RX4bu24bu2PWjhu5FVVlfDrMOtIOG7nlYvLyDDmSIk4bqraMOj4buJ4buLw6PhuqvDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL8Odw53DncOdL1nDncOdMOG7tFgjWVlZQOG7iyPhu7I94buy4bqnWS0kw63huqMy4bqp4buLxIPhuqkk4bqhxIPhuqkk4bqnxIPDrMOsxIPhuq0kw5nDomjhuqNWVyThuqfhu4vhu55W4buKw6Ms4bqp4bqjVzF94bqtV8SC4buLJOG6p+G7k8OaV+G7i+G7ieG7k8Oh4bqpV+G7ncOt4bqjMuG6qeG7i8SD4bqpJFfhuqPEgyrhuqnDo1fDjMSDN+G7iVcgxKloV+G6psSDN+G6qVfhuqdrIFcx4bq3JFZXw7TEgzDhu4vDo+G7nlYjw51YVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7tuG7tj1WVy/hu6jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4butJGjhu4vEg+G6q+G6qVbhu6jEguG7iyThuqfhu5NX4bqnJsSDVzFi4bqpV+G6qcOjfeG6qVfhu4vDozfhuq1X4buLw6M+4buLVyImxIPDmVfhu6bhuqjhuqPhu4nhurvhuqlUV+G6ojLhu4vhu4vhu5NXxILhuq0k4bqjMsOsxajGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu4rhu4nhu5NX4bqpw6PEgzfhuqnDmlfDteG7h8SDV+G6p8OyIFfhuqdu4buF4bqp4bqjV+G6rSbhuqnDo1fDo+G7geG6qcOaV+G7ncOt4bqjMuG6qeG7i8SD4bqpJFcxOlfhuqXDo8Op4bqp4bqjVyDDo+G6q1fhuqnDoypXw7XDqVcx4bq3IMOjV3fhu4jDjeG6qlfEguG7iyThuqfhu5NXIGJXIOG7gVfDo+G6vcSDVzHDoVfhuqcq4bqtVzHEgznhu4lXMWJX4buLw63huqvhuqnhuqNX4buLw6194bqpVzE+4buJV+G6qSrhu5PDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7seG6vVciJFfhuqbEg+G6q+G6qTLhuqdX4bqsMsOsw6zEg8OaV+G6piThu4nhu4skw63huqtX4bqsJMOt4buLxIPhuqkyelfDtSpX4bud4bqp4bqjMuG6p1fhu6/Eg1fhuqwkw63EgyRXMTpX4buLJuG6q1fDrSRX4bqpw6PEgznhu4lX4bqlw6NiV+G6pcOjO+G6qVcgw6PhuqtXw6Mq4bqp4bqjV+G7i8OjbFfEguG7iyThuqfhu5NX4buLw61u4buHIFfhuqXDo8SDV+G6pcOjxIM44bqpVzHhurnEg1fhu4vDo2xXaMOjP8SDV8Op4bqtV8OjfeG6qcOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoSMOjxKnhu4tXw50jw5pX4bqsMsOsw6zEg1fhuqXDozPhuqtX4bqnM+G6q1fhuqfhuqsmxINXIsSRV+G6osSD4bqrw7Uk4bqp4bqpxINX4buvxINX4bqm4bqrw60y4bqpeuG6q1fDreG6u8SDV+G7i8Ojw7IgV8OjxINh4bqpVzFu4buD4bqp4bqjVyA74bqp4bqjV+G6qeG6oyThuqnhuqNX4buLw6Phu4l94bqpV+G6p+G7hcSDVzHDoVfhuqYk4buJ4buLJMOt4bqrV+G6rCTDreG7i8SD4bqpMnpXMMOgVzAq4bqp4bqjVzFh4bqtVyJi4bqp4bqjV8O1KuG6q1fhuqPDqeG6qVfhu4vDreG6ueG6qeG6o8OaV+G6rWZX4buLxqFXw6zhurlXIMOj4bqrV+G7ncOt4bqjMuG6qeG7i8SD4bqpJMOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buodjjhuqlXaMOjxKnhu4tX4bu04bu2K1nDmlfhuqYk4buJ4buLJMOt4bqrV+G6rCTDreG7i8SD4bqpMnpXIMOjZCBX4bqlw6MyVzHDoVfhu53huqnhuqMy4bqnV+G7r8SDV+G6rCTDrcSDJFcib+G7i1fhu4vhurkgV+G6p+G6qybEg1cixJFX4bqixIPhuqvDreG6o8SD4bqrV+G7rcOjxIMy4bqn4bqnxIPhuqnEg1fDreG6u8SDVyDDo+G6ryDDo1ciYuG6qeG6o1fhu4vEg+G6qcOjV+G7izhX4bqpw6M84bqpVzHDqcSDVyAlIMOjVyLEg2Hhu4tXIMOj4bqrV+G6qcOjKlfDtcOpVzHhurcgw6NX4but4bqraCRX4bud4bqtMsOtxIMgJMOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buow4wk4bqp4bqjV8OjxINhaFfDncOaV+G7ncOt4bqjMuG6qeG7i8SD4bqpJFfhu4vEgzhoV+G7i2sgV+G6pypXMeG6vcSDVyJi4bqp4bqjV+G6pcSDw6Hhuq1Xw6zhuqsl4buLV+G7i8OjOFfhu4vDrX3huqlX4bqpw6Nu4bqp4bqjV2jDoz/Eg1cxOOG6qVcg4buJ4bq5xINX4buLw6194bqpV8OjZFfhuq3hu4fEg1cgYlfhu4vDozfhuq1XIirhuqlX4buLw6Ms4bqp4bqjV+G7i8Ojb1ciJMOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoSMOjxKnhu4tXPVgr4bu0w5pX4bqsMsOsw6zEg1fhuqcmxINX4buLJuG6q1cxxIM54buJV+G6pcSDYeG6qVcxw6FXSCThu4nhuqfhuqtX4buv4buTIiThuqckV+G7i+G7ieG6qeG6o1fDrSRXIMSpV8OsxKnhu4tXPuG6qVcx4bq34bqpw6NXIMOjxIM44bqpV+G7i8OjLOG6qeG6o1fhu7ItWFcgw6PhuqtX4budw63huqMy4bqp4buLxIPhuqkkV+G7i8OtbuG7hyBXxILhu4sk4bqn4buTVzHDoVfhuqPEgyrhuqnDo1fDjMSDN+G7iVcgxKlow5kvxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaMOM4bqr4buJw60gMlbhu6jhu4rDozLhuqtX4buK4buK4buQw5XhuqjGry9o4buo

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khổ luyện cho phút vinh quang

Khổ luyện cho phút vinh quang
2022-05-27 08:46:00

Đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam tham dự đại hội có 12 vận động viên. Với mục tiêu đặt ra là ba Huy chương vàng (HCV), nhưng đến ngày 16/5 là ngày thi đấu cuối cùng của bộ...

Ấn tượng SEA Games 31 trên quê hương Đất Tổ

Ấn tượng SEA Games 31 trên quê hương Đất Tổ
2022-05-25 16:43:00

baophutho.vn SEA Games 31 trở lại với môn “thể thao Vua” đã vượt ra khỏi quy mô của sân cỏ, thành “cú hích” góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Phú Thọ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long