Cập nhật:  GMT+7
e8OtMzHEkW7DoHV1JTByw5rDrMO6buG6uTB9w5rDrcOgw7PDrTHDmsOtxrDhu7MsMcON4budw7MxNDIyw63DoDFu4bulw6AhMcOzaeG7kzFkxKkxw7rDrcOs4buFw7oxw63Do8OsMcOz4bq1w7NpMcOz4buDMWXDsjFv4burw6AxbuG7o8Ozey/DrTN9e3IxxJFuw6B1dSUwcsON4bq5w6BlMH3DmsOtw6DDs8OtMcOaw63GsOG7syx7L3J9e3IxxJFuw6B1dSUwckTDsmXhu7MwfcON4budw7MxNDIyw63DoDFu4bulw6AhMcOzaeG7kzFkxKkxw7rDrcOs4buFw7oxw63Do8OsMcOz4bq1w7NpMcOz4buDMWXDsjFv4burw6AxbuG7o8Ozey9yfXtyMcSRbsOgdXUlMHLDjeG6ucOgZTB9UsOaw5ItMcSQw63DrOG7g8O5MTM3MXjhuqMxdMOjw7NpMXXhuqHDs2kxw7Np4bqj4buzMTM4LzchMW/hu6vDoDFu4bujw7Mxw6nhuq8xaeG6p+G7szHDs2nhuqtyMeG7pcOzaSExw7rDrcOs4buFw7oxw63Do8OsMcOz4bq1w7NpMcOz4buDMcOzw63DrOG7g8O5McOtw6AxbuG7pcOgITHDs2nhu5MxeOG6ozHDusOtxrDhu7MxdcSDw7MxxJHGsMOgMcSR4bqhxJExw73huq8xeOG7p8OzaTHDunThu6nDs2kxw63DueG7s+G7hcOzMcOaw63DoMOzw60xw5rDrcaw4buzKHsvcn17w7rDoGRu4bq5MXXDuuG7s27hurklMG/DoHRpw6zDsyw0csO9McOgw7nDusOyMH17w7p0fXvDumV9e8Osb2kxdXTEkSUww63DusO6ciwvL2TDoMOycsOtw7nDusOtw7IoeMOzL8OybmVlw6DDusOgL3nhurlkdcOsw7rhurkveMOgw7Mtw63DssOgLcO9w6Atw63DssOsLzQyMzQvNi8zNEhIOeG6uMSQNDNFRC8zNTI3NzU2N8Ohw6E0NzJfw73DrShpw6xoMDHDoG7DrGnDsyUwb8OsZWVu4bq5MH17L8O6ZX17L8O6dH17w7p0fXvDumV9e3IxxJFuw6B1dSUwckTDsmXhu7MwfcOJ4buVw7NpMcSRw63hu4sxw43huqMxTeG7hzFVw6DDszEtMcav4buzMXjDrOG7gcOzMUTDmlghMcOadOG7q3DDs2kxZMOgw7Mxw5rDueG7s+G7gcOzMWnDrOG6ocOyMcOaasOzw60xxrDhu7MxxJHhu6fDs2kxxJHhuqHEkTHDqeG7lcOzaTHEkcOt4buLMW7huq/Ds8OtMcOpw6PDsjHDrcO54buz4buFw7MxbcOsZm8xw7p0w6AxeMOs4buFxJExbcOt4bq3xJExcsOtxanEkTHDreG6q8O5MXPDucSDMW/hu6vDoDFu4bupMcO6dOG7gcOzMcOpxKnDoDFk4bqjw7Mxw73huq8xw43DsuG6o8OzaTHDneG6oSh7L3J9ey/DumV9ey/DunR9ey/DusOgZG7hurl9e3J9TuG7q+G7ocOzaTFv4burw6Axw7p04buBw7MxZeG6r+G7szFO4bur4bujw6wxw43huqHDrDF44bqjMcO6w7LhuqPDszFk4buXMW7hu6vDuTF44buvxJExw7p0w7LDs2kxw63DueG7s+G7hcOzMcOaw63DoMOzw60xVeG7ncOzMcSRw63Eg+G7szFzw7nDoDF1w7nhu5nDrDFYw6DDrDHDmnThuqHDujE8w73huq8xxJDhu68xw4nhu5XDs2kx4oCTMcOtw7nhu7Phu4XDszHDmsOtw6DDs8OtMVXhu53Dsz4xeOG7o8OsMW7hu6vDuTFu4bur4buhw7NpMW7hu6PDszFp4bqn4buzMW7hu6kx4buZw7NpMcOpxqExeOG7gzHDmsOtw6DDs8OtMcOaw63GsOG7szFp4bqn4buzMcOzaeG6q3Ix4bulw7NpMcSRxanEkTFk4buXMcO6dOG7gcOzMcOpxKnDoDFk4bqjw7Mxw7PDrcOs4buDw7kxw73huq8xxJHGsMOgMcOtw7nhu7Phu4XDsyh7cn3Dk2nDoOG7szHDunTDssOzaTHDqeG7gW8xMzcvNyExbuG6r8Ozw60xw6nDo8OyMcOtw7nhu7Phu4XDszHDmsOtw6DDs8OtMcOaw63GsOG7szHDqeG6rzHDvcO54buZw7NpMcOtw6zhu4XDszHDunThu6vhu5/Ds2khMXLDreG7mcOsMcOt4buhcjHEkcOt4bq1w7oxxJHDreG6vzF44bujw6wxxJDDrcOsMcSRxanEkTHDmsOtxrDhu7MxbuG7ocOsMcO6asOzw60xeOG6ozHEkcOt4buLw7PDrTFzw7nhu7Phu4PDsyExw7PDreG6p8OzMWXhuqfDszHEkeG6ocSRMcO94bqvMcONw7LhuqPDs2kxw53huqEhMVXhu53DszHDmsOtxrDhu7MhMcOadMO5w7NpMcOTacOta8OgITHDusOtxKkxw7p04bqtw7Mxw5rDrcOgw7PDrTHDmsOtxrDhu7MhMUTEg8OyMeG7suG7gcOz4oCmMcO6dMOsZsOzMW3DrcOgw6wxbuG7r8SRMW7hu6vhu6HDs2khMXLDreG7q+G7ncOzaTHDusOs4buFw7MxbcOt4budw6wxw7rDreG7k8OzaTFl4buPw7NpMcSRw63Eg+G7syExbcOt4bq3xJExcsOtxanEkTHDreG6q8O5MXPDucSDMcSRxrDDoDFv4burw6AxbuG7qSgxw4nhu4fDszHDusOt4bufw6wxw6nDrGZvMTM1w60xw7Np4bqj4buzMTM4LzchMcO6dOG7gcOzMcOpxKnDoDFk4bqjw7Mxw63DueG7s+G7hcOzMcOaw63DoMOzw60xw5rDrcaw4buzMcSR4buPw7Mxw63hu53DszE0NTIxw63DoDFu4bulw6AhMcOzaeG7kzFkxKkxw7Np4bqrcjHhu6XDs2khMcO6dMOyw7NpMcOp4buNMcO94bqvMcONw7LhuqPDs2kxw53huqExZMSpMcSDw7PDrTHDreG7q3DDs2kxw7PhurXDs2kxw7Phu4Mxw7PDreG6rcO6MXjhu6PDrDE0MjLDrcOgMW7hu6XDoDFkxKkxw7Np4bqrcjF14bqnw7kxZeG7q+G7o8OsMcOz4bur4bujxJEoe3J9w5PDreG6q8OzMcOp4bur4buhxJExZOG6ocOyMcSR4bqhw7IxxJHGsMOgMcOtw7nhu7Phu4XDszF44bqjMXLDrcSDw7Mx4bqhw7PDrTHEkXbDoDHEkXYxw7p0w6whMW3hu4fDujHDusOt4bulxJExxJHDreG7q+G7ncOzaTHDunThu4nDs8OtMcO6w6zhu4dyMcO94bulxJExxJF2McO6dMOsMWTDucahw6wxdeG6ocOzaTEzOC03McO6w6PDrDHDrcO54buz4buFw7Mxw5rDrcOgw7PDrTHDmsOtxrDhu7MhMcOp4buVw7NpMcSRw63hu4sxw43huqMxTeG7hzFVw6DDszEtMcav4buzMXjDrOG7gcOzMUTDmlgxw5pqw7PDrTHGsOG7syExw5p04burcMOzaTFkw6DDszHDmsO54buz4buBw7MxacOs4bqhw7Ixw5pqw7PDrTHGsOG7szHEkeG7p8OzaTHEkeG6ocSRMcOp4buVw7NpMcSRw63hu4sxbuG6r8Ozw60xw6nDo8OyMcOtw7nhu7Phu4XDszF44bqjMeG7scOzaTHEkXYxeMOs4buBw7Mxw6nDo8OsMWTDrGbDuTHDjcOJw5NFMcO6asOzw60xw7rDrcO54buXxJExw6nhu53DszF4xKkxZOG6qcO5McSRdjF14buZMTM5McOtw7nhu7Phu4XDszHDmsOtw6DDs8OtMcOaw63GsOG7szHDqeG6rzHDqcOsMW3DrGZvMcO6dMOgMcSR4buTw7NpMcO64bqhxJExbcOt4bq3xJExcsOtxanEkTHDreG6q8O5MXPDucSDMW/hu6vDoDFu4bupMcO6dOG7gcOzMcOpw6PDrDFk4bqjw7MxxJHhuqHEkTHDveG6rzHDjcOy4bqjw7NpMcOd4bqhITHDmnTDucOzaTHDk2nDrWvDoCExRMSDw7Ix4buy4buBw7MhMVXhu53DszHDmsOtxrDhu7MoMcOJw6zDs8OtMVjhu6k=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn

Khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn
2024-05-25 07:19:00

baophutho.vn Công đoàn cơ sở Trường Đại học Hùng Vương gồm 22 công đoàn bộ phận với gần 400 đoàn viên, trong đó tỷ lệ nữ chiếm khoảng 55%; trình độ chuyên...

Dị Nậu: Náo nức chờ ngày bầu cử

Dị Nậu: Náo nức chờ ngày bầu cử
2011-05-16 07:28:00

PTO- Còn đúng nửa tháng trước ngày diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, công tác chuẩn bị đã cơ bản được hoàn tất ở xã Dị Nậu – Tam Nông.

Phục dựng Đình Thôn Liêm, phường Trường Thịnh

Phục dựng Đình Thôn Liêm, phường Trường Thịnh
2011-05-13 14:41:00

PTO- Căn cứ vào các tài liệu lịch sử và nhân chứng, Đình thôn Liêm, phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ nằm trong quần thể văn hóa tâm linh của đền thờ Mẫu khuôn, đình làng Mè...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long