Cập nhật:  GMT+7
w6JwxJFjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6ojpx4bqw4bunw7Vi4bqlOnLDsnBjw7JCw7JjxILhu4Vj4bqu4bup4buD4bqw4bqvY+G7p23huqJj4buN4buHxrBwY+G6ruG7g8OycOG6r2Phu6dr4bq4Y8Wpb+G6tmPDicO04bqwY8aw4buhcHHhu5vFqWPEkOG7hWPhu6Fx4buDxalj4bqu4buD4bqwY+G6ruG6qMOyY+G7pXDhu6/DtWPGsOG7oeG6rEFxY+G6sMSCw4BjxJDGoWPhurDhuqpjcOG6tuG6uOG7m8awY8OSbsWpY+G7oHHhu4XGsOG7oeG6r2NQZ3Fj4buM4bqs4bu3xrDhu6FjxJDhu4Vjw7Lhu4PDsmPEkOG6tMaw4buhY8Oy4burY+G7jXTDsnDDoi9wxJHhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiUMO14buH4buNYuG6pSU64buOOmMtYzpwd8aw4buhY+G6sHHGsGPhurDhuqpjcOG7m2PhurBweMaw4buhY+G7oXHhu4PFqWPhuq7hu4PhurBjw7Phu5vGsHBj4bqwxILhurbhurjGocawY8awcHHhu6PFqWMq4bq2eMOyY+G7oXHhu4fhuq9j4bqw4bqqY8aw4buh4buF4bq4Y2XDqi9kxJEvZWRlxJFj4buP4buXxrBjxrDhu4fhurhj4buPaGPhu6FwcWPGsHBtxrBj4bq9w6rhu4Fjw7Lhu4djw7Phu5vGsHBjw5Lhu6giUeG7jC3EkeG7gWPDssO9xrDhu6Fj4buPecaw4buhY+G6sGZxY8SRw6lj4bqwdcawcC/hurBw4buFxrBwY+G6onB44bqxYzrEguG7qcaw4buhY+G6rnhj4buP4bur4bqvY8Oy4buDw7Jjw7Lhu4djw7Phu5vGsHBj4bqwZnFjcOG6tuG6uOG7m8awY8OSbsWpY+G7oHHhu4XGsOG7oeG6r2PhurB1xrBwY1BncWPhu4zhuqzhu7fGsOG7oWPhu49oY8awcHHhu6PFqWPDs3Hhu5fGsGPDsnDhuqTGsOG7oWPFqeG7uXFjw7LhuqThu4djxJBxY8SC4bqy4bqwYz/hu4YmPy3DkuG7qSItZWPDsuG7q2Phu6VwZ2PGsGnGsOG7oWPhu6Fq4bq4Y8Oz4bubxrBwY8SQ4buFY+G7p2rhurhj4bun4buHxrBjxIJr4bqwY8awcOG7h8awcOG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXhu47hu51jw7Jw4bqkY+G7j8O9xrDhu6Fj4bulceG7ncWpY+G6ruG7qeG7g+G6sGPhurB44bqwY+G7s2Phu410w7Jw4bqvY+G6onDhu4PhurBjcHHhu5vGsGPhuq7hu7nFqWPDsuG7g8OyY+G6sMSC4bqsQcaw4buhY3DDgeG6omPGsHBx4bujxaljw7Phu5vGsHDhuq9j4bulcHfGsOG7oWPhu4/hu51j4bunauG6uGPhu6fhu4fGsGPEgsO9xrDhu6Fj4bqwxILhu6nGsOG7oWPDssO9xrDhu6Fj4buPecaw4buh4bqvY8OT4buHxrBjw5JwdWPhu49m4bupY+G6onDhu7HGsOG7oWPDsnB4xrDhu6Fj4buNdMOycGPDkuG7qCJR4buMLcSR4buBY+G6sHXGsHBj4buPxqFjxrDhu6FwdGPDsuG7g8OyYz/DgOG6r2PDs+G7h8aw4bqvY8aw4buh4buFxrBw4bqvY+G7j+G7qeG7hcawY+G6sHDhu51jw7LhuqThu4dj4bqwdcawcOG6r2M7w5PGr+G7jGPDsuG7g8OyY3Dhurbhurjhu5vGsOG6r2PhurBwdOG6r2PhurBw4buFxrBwY+G6onDhu7Njw7Nx4buXxrBjxILDvcaw4buhY8SCaHFj4buP4buXxrBjw7Lhu4PDsmPDsuG7g8awY8Ozw73huq9jw7J3xrDhu6Fjw7Jw4bqow7Lhuq9jxJBx4buVxrBjw7Jw4bqow7JjxJDhu4VjxrDhu6HhuqxBcWPhu6fhu4fhu6lj4buPw73GsOG7oWPDsuG6pOG7h2PDsuG7t2PDg+G6tuG7h8aw4bqvY+G7j+G7t8awY8SQdOG6r2Phu4/hu7fGsGPEkHRj4bqwxIJCw7Jj4bqwcOG6tsO9w7Lhuq9jw7Lhu4PDsmPDiWjhuq9j4bqicOG6rEHGsOG7oeG6r2PhurBwdGPhurDEgmvGsGPhu4/hu51jxrBwRMaw4buhY8aw4buh4bqsQXFj4buP4buXxrDhuq9j4buPcWPDg+G6tuG7h2Nw4bup4buLw7Jj4bqwxILDgGPEkMahY+G6sOG6qmNw4bq24bq44bubxrBjw5Juxalj4bugceG7hcaw4buh4bqvY1BncWPhu4zhuqzhu7fGsOG7oWPEkOG7hWPDsuG7g8OyY+G7j3Thu4dj4buPceG7ncWpY8Oy4burY+G7jXTDsnBj4bqwcMO14bupY8OybeG6omPGsHBt4bqwY3Dhu4XGsOG7oWPGsOG7oeG7heG6uGPDsuG6pOG7h2M/w4BjMWPhurDhu5djw7Jw4bqkY+G7j8O9xrDhu6Fj4bulcOG7h3Fjw7Phu4Phu6lj4bq4Y+G6sOG7l2PhurBmcWPGsOG7t3Fjw7Lhuqxj4bqwxILhurJj4buP4budY+G7j+G6rMOBw7Jj4buD4bqiY+G7jcOCxrDhu6Fjw7Lhu4PDsmPDs3Hhu5vGsGPhuqJw4buD4bqiY8Oy4buDw7JwY+G7p+G6uOG6r2PhurBww7Xhu6lj4buNdnFj4bqu4bqow7Jj4bulcOG7r8O1Y+G6sHDDteG7qWPDg+G6tuG6uGPhu490xrBw4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcOT4buHxrBjw5JwdWPhu49m4bupY+G6onDhu7HGsOG7oWPDsnB4xrDhu6Fj4buNdMOycGPDkuG7qCJR4buMYy1jxJHhu4Fjw7LhuqbGsOG7oWPhurjhu5XhurZjw7Js4bq2Y8Oy4buDw7Jjw7Lhu7djw4Phurbhu4fGsMOjY8OT4buD4bupYyVw4bqyYzpw4but4bqvY+G7juG7hXFjJTo6UGPhurB1xrBw4bqvY8OS4buzxrDhu6FjOnB3xrDhu6Fj4bqwccawY+G7j3Hhu5vGsGPhurBDY+G6sHXGsHBj4bqwcHfGsOG7oWPhurBxxrBjxILDvcaw4buhY8SCaHFj4bqwxILhu5XGsGPDsuG7g8OyY+G6onDhuqzhu7fGsOG7oWPhurBx4bubxrBj4bqwcHfGsOG7oWPhurBxxrBj4buPZnFjw7Jw4bqyxrDhu6Fj4bq44buV4bq2Y8OybOG6tmPGsOG7oeG6rEFxY+G7jWrGsGPhu49oY+G6sOG6qsaw4buhY+G7j3Hhuq9j4buP4buXxrDhuq9jxJDGoWPhurDhuqpjcOG6tuG6uOG7m8awY8OSbsWpY+G7oHHhu4XGsOG7oeG6r2PhurB1xrBwY1BncWPhu4zhuqzhu7fGsOG7oWPhurDEguG7qcaw4buhY+G6sHBBcWPhu6Fx4buHxrBj4bqw4bqqY8aw4buh4buF4bq4Y8SR4bq7L2TEkS9lZGXEkWPhu4/hu5fGsGPGsOG7h+G6uGPDsnDhuqRj4buPw73GsOG7oWPhu6dx4buVxrBjcOG7m2PEkOG7uXFjOsSCZsWpYzFj4bqw4buXY8OJaOG6r2PhuqJw4bqsQcaw4buhY3Dhu6nhu4vDsmPDsuG7t2Phuq7DgGPhurhj4bqw4buXY+G7oWzGsGPGsHBr4bqwY8aw4bu3cWPhu4/hu4fGsOG7oWPhu6fhuqzhurZj4bqwxILhurJj4bqwZnFj4buPdOG7h2PhuqJw4bqs4bu3xrDhu6Fj4buP4budY+G7pXDhu4dxY8Oz4buD4bupY+G6uGPhurDhu5fhuq9jcOG6rOG7ucaw4buhY+G7jW/GsGPhu6dr4bq4Y8Wpb+G6tmPDicO04bqwY8aw4buhcHHhu5vFqWM/4buGJj8tw5Lhu6kiLWVjxJDhu4Vj4buhceG7g8WpY+G6ruG7g+G6sGPhuq7huqjDsmPhu6Vw4buvw7XEg2PhurByw7JwY8OyQsOyY+G7j+G6rOG7h2PhurBxxrBjxJDGoWPhurBzxrBwY3BzxrBwY+G7jXTDsnBj4bqwxILhu5XGsGPDsmdjxrDhuqzhu7nDsmPDsuG6psaw4buhY8awcOG6rGPhurDEguG7lcawY+G7j3Thu4djw7Phu4XGsGPhurB1xrBwY+G7j+G7nWPGsOG7oeG6rEFxY+G7jWrGsGPDsnDhuqRj4buPw73GsOG7oWPDsm3huqJjxrBwbeG6sGPhu6V04bqiY+G6sHBBceG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqU6xILhurbGsOG7oWPhurBqxaljMWPhurDhu5djw7Lhu4PDsmNw4bq24bq44bubxrDhuq9j4bqwcHThuq9j4bqwcOG7hcawcGPhuqJweHFjcMOB4bqiY8SQ4bu5cWPDsnByxrBwY8OD4bq24bq4xqHGsOG6r2PDsnfGsOG7oWPhu4fGsGPhu4904buHY+G6onDhuqzhu7fGsOG7oWPhurBw4bqsQcaw4buhY8OJ4bq24bq44buVxrBjxILhu4Vj4bqu4bup4buD4bqw4bqvY+G6onDhu4PhurBjcHHhu5vGsOG6r2Phu6dt4bqiY+G7jeG7h8awcGPhuq7hu4PDsnDhuq9j4buD4bqiY+G7jcOCxrDhu6Fjw7Nx4bubxrBj4bqicOG7g+G6omPDsuG7g8OycGPhu6fhurjhuq9j4bqwcMO14bupY+G7jXZxY8Oy4buDw7Jj4bqwxILhuqxBxrDhu6FjcMOB4bqiY+G7j+G7l8aw4bqvY+G7j3Fjw4Phurbhu4djcOG7qeG7i8OyY+G6sMSCw4BjxJDGoWPhurDhuqpjcOG6tuG6uOG7m8awY8OSbsWpY+G7oHHhu4XGsOG7oeG6r2NQZ3Fj4buM4bqs4bu3xrDhu6FjxJDhu4Vjw7Lhu4PDsmPEkOG6tMaw4buhY8Oy4burY+G7jXTDsnBj4bulcOG7g8OyY+G6sHDDteG7qWPDsm3huqJjxrBwbeG6sGNw4buFxrDhu6FjxrDhu6Hhu4Xhurhjw7LhuqThu4djP8OAYzFj4bqw4buXxINj4bqwcELDsmNwceG7m8awY+G7p2vhurhjxalv4bq2Y8OJw7ThurBjxrDhu6FwceG7m8WpYz/hu4YmPy3DkuG7qSItZWPEkOG7uXFj4bqwa+G6sGPDsmdjw7Lhu4PDsmPhurDEguG6rEHGsOG7oWNww4HhuqJj4buP4buXxrDhuq9j4buPcWPDg+G6tuG7h2Nw4bup4buLw7Jj4bqwxILDgGPEkMahY+G6sOG6qmNw4bq24bq44bubxrBjw5Juxalj4bugceG7hcaw4buh4bqvY1BncWPhu4zhuqzhu7fGsOG7oWPhurDhuqpjxrDhu6Hhu4XhurhjxJHhursvZMSRL2VkZcSRY+G7j+G7l8awY8aw4buH4bq4Y8SQ4buFY+G6sGvhurBjw7JnY8Oy4buDw7Jj4bqwcOG7hcawcGPEkHHhu5XGsGPhuq54xrDhu6Fj4bqwxILhu6nGsOG7oWPDsuG6tMaw4buhY+G7oXHhu4dj4buPc8awcGPEkOG7uXFjw7Lhu4PDsmPhurDEguG6rEHGsOG7oWNww4HhuqJjxrDhu5XhurZj4bqwxILhu5XGsOG6sWPhu4LhuqJj4buNw4LGsOG7oWPhuqJw4bqs4bu3xrDhu6Fj4bqicOG7g+G6omPhu6dr4bq4Y8Wp4buD4bq24bqvY+G7ocO94bqiY8Wpb+G6tmPDicO04bqwY8aw4buhcHHhu5vFqWPhurBww7Xhu6ljcMO9Y+G7oXHhu4dj4buPc8awcGPhu49oY+G7j+G6rMOBw7Jjw5PDvWMxY+G6sOG7l2PDg+G6tuG6uGPhu490xrBw4bqxY8Wob+G6tmPDicO04bqwY8aw4buhcHHhu5vFqWPhu6FDcWPEkMahY8OT4bubxrBwY8SQceG7m8awY+G7j+G7h2Phu6Vw4bup4buHY+G6sHXGsHBj4buP4buXY+G6sHHhu5fGsGNw4buFxrBwY8OJw7ThurBjxrDhu6FwceG7m8WpY+G7pXDhu4nGsOG7oWPhu490xrBw4bqxYzrEguG6tsaw4buhY+G6sGrFqWPhu6Rx4buVxalj4bqu4bup4buD4bqwY8Oz4bubxrBwY+G6sG3hurBj4bulcG7GsGPhurDEguG6rOG7t8aw4buhY+G7p3Hhu5XGsGNw4bubY8SQ4bu5cWMiceG7m8awYyLhu5tj4bquccawcGPhu410w7JwY+G6sOG7o2M6xILhurbGsOG7oWPhuqzhu7fGsOG7oWPhu4/hu51j4bqwcG7FqWPhu490xrBw4bqvY8Oya+G6omPhuqJww7ThuqJj4bqwcELDsmNwceG7m8awY8OJw7ThurBjxrDhu6FwceG7m8WpYyY6LSXDkiZj4bulcOG7icaw4buhY+G7j3TGsHBjxJDhu7lxYz/hu4YmPy3DkuG7qSItZeG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLhu4bhurbhurBw4bupxIJi4bqlImnGsGPhu6bhu4fGsOG7ocOiL+G6ouG6pQ==

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giữ gìn sức khỏe trong ngày lễ, Tết

Giữ gìn sức khỏe trong ngày lễ, Tết
2021-02-14 08:53:32

PTĐT - Trong ngày lễ, Tết, bia, rượu là thức uống không thể thiếu trong các bữa liên hoan, tiệc tùng. Rượu, bia có hại cho sức khỏe nếu như bị lạm dụng. Bên cạnh đó, nếu cứ...

Thêm 53 ca mắc COVID-19 mới

Thêm 53 ca mắc COVID-19 mới
2021-02-13 18:37:25

PTĐT - Bản tin 18h ngày 13/2 - tức chiều mùng 2 Tết của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 53 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 49...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long