Cập nhật:  GMT+7
aeG7t21r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+OeG7ueG7hOG6rsawasOtOcOC4buRa+G7tOG7ueG7k+G6sGvhurBJ4bula+G7tuG7iuG6tuG7tWvhu7bhurThu5Hhu4Nrw5nhu5HhurZrOeG7hsOAa+G7gkpr4bu04bu54buT4bqya+G7t0Phu7lrNeG7t3Thu4Rr4bu14bu54buT4bqya+G7hOG6oOG6tuG7t2vhu6Xhu7dH4bulazl24buEaznhuqDhurbhu7drw43Dk+G7g2thw5k74buma+G7hOG6oOG6tuG7t2kv4bu3bcOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtaeG7ueG6sOG7tWvhu4Lhu4bhu6XDqWovL+G7peG7hcO54buR4bqy4bq+4bu3RuG7hOG7t+G6suG7hU3hurYv4bunxrDhu4LEguG7hOG6suG6vi/hurbGsE7hu4Ivbm5sby9tbW3hu6dubeG7jcOyw7VsbOG7hG3DtW5vw7PDtOG6rm3hu4XDg+G6vuG7tWprL8OtOeG7t+G7iuG6uuG6tuG7tWvhu4ThuqThu5FrOeG7t0Hhu6Xhu7drOuG7ueG6tuG7t2s74bu14bu34bu54buv4bqway1rOeG7huG7iuG6vOG6tuG7tWvDmeG7keG6tms54buGw4Br4buCSmvhu7Thu7nhu5PhurJr4bu3Q+G7uWs14bu3dOG7hGvhu7Xhu7nhu5PhurJr4buE4bqg4bq24bu3a+G7hOG7n+G6tuG7tWvhu4BG4buZa+G7peG7t0fhu6VrOXbhu4Rr4bul4buT4bula8WpQuG6tuG7tWvhu6Xhu7dBa+G6rsah4bq24bu3a8Wp4buV4bqya+G7hOG6oOG6tuG7t+G7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vuG7tsaw4buR4bunasOtO+G7t3HhurZr4bunw4Dhur5rOXbhu4RrO+G7tUbDk+G7r+G6tmvFqeG7k+G6tms74bu3ceG6sGvhu6Zz4bq2a25sbm7hu4Nr4bq24bu14buZw5NrbcO1L23hu4Nrw5nhu5HhurZrOeG7hsOAa+G7gkpr4bu04bu54buT4bqya+G7t0Phu7lrNeG7t3Thu4Rr4bu14bu54buT4bqya+G7hOG6oOG6tuG7t2vhu6fhurJrOeG7t+G7iuG6uuG6tuG7tWvhu4ThuqThu5FrOeG7t0Hhu6Xhu7drOuG7ueG6tuG7t2s74bu14bu34bu54buv4bqway1rOeG7huG7iuG6vOG6tuG7tWvDmeG7keG6tms54buGw4Br4buCSmvhu7Thu7nhu5PhurJr4bu3Q+G7uWs14bu3dOG7hGvhu7Xhu7nhu5PhurJr4buE4bqg4bq24bu3a03hu5lrOcOC4buRa+G7tOG7ueG7k+G6sGvhurBJ4bula+G7tuG7iuG6tuG7tWvhu7bhurThu5Fr4bun4bqya+G7tOG7ueG7k+G6sGvhurBJ4bula+G7tuG6suG7meG6tuG7tWs64bu54bq24bu3aznhu7l24bq2ay1r4bu04bu54buT4bqwa+G6sEnhu6Vr4bul4bu3QeG6tuG7t2vhu4TDguG7kWvhu7Xhu7nhu5PhurJr4bq+4bu3dOG6tmvhu7bhu4rhurbhu7Vr4bu24bq04buRa+G6ruG7meG6sGvhu4Thu4bhu4rhurzhurbhu7VrxanhurLhu5nhurZrxanGoWvhu4TDieG7uWvhu4Thu7fhu5vhurDhu4Nr4bul4bu3R+G7pWvhu4R24buEaznhuqDhurbhu7drRsOV4buDa2HDmTvhu6Zr4buE4bqg4bq24bu34buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrTnhu7l24bq+a8Wp4bqy4buZ4bq2a+G7peG6tGvFqULhurbhu7Vr4bul4bu3QWvhu7ZCa8Wo4buV4bu5a+G7psOM4bq24bu1LWvhuqPDk2tN4bu54buv4bq2a8OZOcOiaznhuqDhurbhu7drw43Dk+G7g2s14bu34bq0a+G7pOG7t8ONa+G7hMOA4bul4bu3a2HDmTvhu6Zr4buE4bqg4bq24bu34buHa+G6rsah4bq24bu3a8Wp4buV4bqya+G6o8OTa8O54buR4bq2azo5OTZr4buE4bqg4bq24bu34buDa8OZ4buR4bq2a+G7pnHhurZrTXThurZrOeG6oOG6tuG7t2vDjcOT4buDa+G7pOG6qOG6tuG7tWvhu5HhurZr4buE4bqg4bq24bu34buDazjhurxrO0Phu7lrTUnhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtOeG7t+G7iuG6uuG6tuG7tWvhu4ThuqThu5FrOeG7t0Hhu6Xhu7drOuG7ueG6tuG7t2s74bu14bu34bu54buv4bqwa03hu5lr4bu04bu54buT4bqwa+G6sEnhu6Vr4bu24bqy4buZ4bq24bu1azrhu7nhurbhu7drOeG7uXbhurZrw7nhu5nDk2vhu4ThuqZr4bq24bu5d+G6sGvhu4Thu7nhurZr4buE4buK4bq84bq24bu1a03hu5nhurJr4buCSmvhuq7GoeG6tuG7t2vFqeG7leG6smvhu6XDjeG7kWvFqOG7l+G6tuG7teG7g2vhu6Xhu7dB4bq24bu3a+G7gEbDk3fhurbhu4Nr4bq+4bu3cuG6tmvEguG7t+G6vOG7uWvhu4Thu4bhu4rDieG7pWvhurbhu7dM4bq24bu1a+G7hOG7t+G7meG6tuG7t2vhu4RKRmvhur7hu7fhu5Phu4Rr4buE4buG4bu5eeG6tmvEguG7ueG6tuG7t2vhu4R2ay1rT8aha+G7t0Phu7lr4bulw43hu5Fr4buE4bqg4bq24bu3a+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvhurbhu5vhurBrTcSo4buRa+G7gEbhu5Hhu4NrxalC4bq24bu1a+G7hOG7t+G6uOG7uWvhu7VL4bu5a+G6ruG6uOG7uWvhu6Xhu7dH4bula+G7guG7iOG7pWvEguG7t+G6psaw4buDa+G6sOG6pOG7uWvhu4JKa+G7keG6tmvhuq7hu5nhurbhu7dr4buEw4nhu7lrxajhu5fhurbhu7Vrw7lD4buDa+G7peG7t0Hhurbhu7dr4buARsOTd+G6tmtN4buZa+G6tuG7t3HhurZr4bunceG6tmvhu6Xhu5Phu6Vr4bunceG6tmvhu4RD4bula+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvhu4ThuqDhurbhu7fhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtaeG7ueG6sOG7tWvhu4Lhu4bhu6XDqWovL+G7peG7hcO54buR4bqy4bq+4bu3RuG7hOG7t+G6suG7hU3hurYv4bunxrDhu4LEguG7hOG6suG6vi/hurbGsE7hu4Ivbm5sby9tbW3hu6dubeG7jcOyw7VsbOG7hG3DtW5vw7PDtOG6rm7hu4XDg+G6vuG7tWprL8Ot4bu04bu54buT4bqwa+G6sEnhu6Vr4bu24bqy4buZ4bq24bu1azrhu7nhurbhu7drOeG7uXbhurZr4buE4buf4bq24bu1a+G7gEbhu5lr4bul4bu3R+G7pWs5duG7hGvhu6Xhu5Phu6VrxalC4bq24bu1a+G7peG7t0Fr4bquxqHhurbhu7drxanhu5XhurJr4buE4bqg4bq24bu34buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrTXhu7fhurRr4buk4bu3w41r4buEw4Dhu6Xhu7drYcOZO+G7pmvhu4ThuqDhurbhu7dr4bu2QmvFqOG7leG7uWvhu6bDjOG6tuG7tWvEguG7t+G7oeG6tuG7tWvFqcOA4bq24bu34buBazvhu5vhurBr4buARuG7keG7g2vhu6dIa+G7teG7n+G6vmvEguG7t+G6tGvEguG7t+G7m+G6tmvhu6fhurJr4buX4bq24bu3a+G7t+G7iuG6vOG6tuG7tWvhu6XDjeG7kWvFqeG7leG7uWvhu6fDgOG7peG7t2vhu6Qsw6Lhu7jhu6YtbcO0a+G6tuG7t+G7iuG6tuG7tWvhu4TDgeG6tuG7t2vhu7fDgeG6tuG7t2vEguG7ueG6tuG7t2vhu4R2ay1rT8aha+G7t0Phu7lr4bulw43hu5Fr4buE4bqg4bq24bu3azXhu7dHaznhu7fhuqRrxanGoWvhu6XhurRr4bq24bu34bu5d0ZrxILhu7fhurzhu7lr4buC4bud4bul4buDa8SCduG7hGvhu4BG4buXa3LDk2vhu6XhurRrxanhurThurbhu7Vr4bu14bq04bq+a+G7hOG6smvhuq7DieG6tmvhu6XDjeG7kWvhu6Xhu5Phu6Vr4buE4bub4bq24bu1a+G6tuG7ueG7g2vhur7hu7d04buEa+G7hEvhu4Nr4bul4buT4bula+G7peG7t+G7iOG7pWvhu4Lhu53hu6VrTeG7mWvDueG7mWvhu6XhurLhurZr4bu14bu54buT4bqya+G7p3HhurZr4buE4buG4buv4bq2a8Wpw4Dhu5Frw7nhu5nhurZr4buE4bqg4bq24bu34buFazXhu7fhurRr4buk4bu3w41r4buEw4Dhu6Xhu7drYcOZO+G7pmvhu4ThuqDhurbhu7dr4bqw4bqy4bq24bu1a+G6sEbhuqrhurZr4buE4bu34bq44bu5a+G7teG7ueG7keG6tmvhu4TDieG7ueG7g2vhu7Thu7nhu5PhurBr4bqwSeG7pWvhu7bhurLhu5nhurbhu7VrOuG7ueG6tuG7t2s54bu5duG6tmtNw4nhu7lrRsOTa+G7hEHhurbhu4NrTcOAa+G7hOG7hkFrTeG7mWtN4buR4bu5a+G7hOG7hsOCa+G7pcON4buRa+G6sMOB4bq24bu3a+G7hOG7uXbhur5r4buESeG7pWvFqUPhurbhu7VrTeG7ueG7r+G6tmvhu6Xhu5Phu6VrTcOAa+G6ruG7ueG6tuG7t2vhurBJ4bul4buDa8O54buZa+G7peG6suG6tmvhu7Xhu7nhu5PhurJr4bunceG6tmvhu4Lhuqrhurbhu7Vrajnhuqrhu4Rrxanhurjhu7nhu4Nrxanhu6vhur5rxanhu5XhurLhu4NrxIJB4bq24bu3a+G7peG7t0fhu5Hhu4Nrw5Phu69Ga+G6tuG7isOJ4bul4oCda09xw5Nr4bunSuG6tuG7tWvhu4ThuqDhurbhu7drNeG7t0drOeG7t+G6pGvhurbhu7Xhu5nDk2vhu6Xhu5nhurbhu7Vr4bq+4bu34buT4buEa+G7hOG7huG7uXnhurbhu4VrxahC4bq24bu1a+G7peG7t0FrNeG7t+G6tGvhu6Thu7fDjWvhu4TDgOG7peG7t2thw5k74buma+G7hOG6oOG6tuG7t2vhu6XDjOG6tuG7tWvhu4Thu4Zx4bq2a+G7hOG7huG6pOG6tuG7tWvhu6Xhu5fhurBrReG6tmvhu4TDgeG6tuG7t2vhu6Xhu5fhurBrTeG7mWvhurbhu7dM4bq24bu1a8Wp4bq04bq24bu1a+G7teG6tOG6vmvhu4Thu7fhu7l24buEa+G7hOG7t0rhu6Vr4bulw43hu5Frw5nhu5HhurZrOeG7hsOAa+G7gkpr4bu04bu54buT4bqya+G7t0Phu7lrNeG7t3Thu4Rr4bu14bu54buT4bqya+G7hOG6oOG6tuG7t2vhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4bq24bub4bqwa03EqOG7kWvhu4BG4buR4buFa+G7pEjhurbhu7VrTcOJ4bu5a+G6tsSQa+G6rkrhu6Vr4bul4bu3RuG6tuG7tWvhu6XDjeG7kWvhu4ThurLhu5nhurZrxajhu5fhurbhu7Vrw7lD4buDa+G7peG7t0Hhurbhu7dr4buARsOTd+G6tmtN4buZa8WpQuG6tuG7tWvDueG7meG6smvhu6Xhu5Phu6Vr4bunceG6tmvhu4RD4bula+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvhu4ThuqDhurbhu7fhu4Nr4bu04bu54buT4bqya+G7t0Phu7lrNeG7t3Thu4Rr4bu14bu54buT4bqya+G7hOG6oOG6tuG7t2vFqcaha8Wp4bq04bq24bu1a+G7teG6tOG6vmvhu4RB4bul4bu3a+G7pUrhu6Xhu4Nr4bulQ+G6tuG7tWvFqULhurbhu7Vr4buE4buG4buT4bul4bu3a+G6tuG7t+G7uXjhurDhu4Nr4bul4bu3RuG6tuG7tWvhu4Thu5HDk2vhu7XhurThur5r4buC4buI4bula+G7hOG7t0rhu6Vr4bu34bu5eOG6tmvhu6Xhu5Phu6Vr4bu34bqy4buV4buEa8WpQ+G6tuG7tWvhurbhu7dx4bq2a8Wp4buV4bqy4buDa+G7hMSoa+G7hOG7t+G7uXjhurbhu4Nr4buE4buG4bqy4bq24bu1a8Wp4bq0a+G7peG6tGvhu6Xhuqjhurbhu7Vr4buE4buT4bula+G6vuG7t8OC4bq24bu14buDa+G7peG7t+G6quG6tuG7tWvhu6fDgOG7peG7t2vhu6Qsw6Lhu7jhu6YtbcO04buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+4buQRuG7hOG7t+G6suG7hmrDrTlHa+G7kOG6tuG7t2kv4bq+w60=

Tú Anh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Người giữ nghề làm khèn Mông ở Suối Tọ

Người giữ nghề làm khèn Mông ở Suối Tọ
2024-07-23 09:38:00

Với niềm đam mê dành cho khèn Mông, ông Thào A Vang, bản Bắc Bẹ B, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã duy trì làm khèn từ nhiều năm nay, góp phần giữ gìn và phát huy...

Trái ngọt Tân Sơn

Trái ngọt Tân Sơn
2022-01-04 08:11:00

baophutho.vn Phát huy lợi thế đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa, nhiều năm nay, người dân huyện Tân Sơn đã chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cải tạo...

Sắc diện mới vùng cao

Sắc diện mới vùng cao
2022-01-04 07:42:00

baophutho.vn Sau khi tái lập tỉnh - năm 1997, Phú Thọ vẫn là một tỉnh nghèo với 270 xã, phường, thị trấn nhưng có tới 31 xã là xã vùng cao, đặc biệt khó...

Diện mạo mới nơi đặc biệt khó khăn

Diện mạo mới nơi đặc biệt khó khăn
2022-01-03 09:04:00

baophutho.vn Những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp về thăm xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn. Mặc dù có xuất phát điểm thấp, song với sự vào cuộc của cả hệ thống...

Cờ Tổ quốc sáng đường xứ đạo

Cờ Tổ quốc sáng đường xứ đạo
2022-01-02 15:43:00

baophutho.vn Đã trở thành nghi thức, nét đẹp văn hóa trong đời sống, trên khắp các đường làng, ngõ xóm, ở các cơ sở tôn giáo hay tại chính tư gia của giáo...

Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất

Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất
2021-12-23 20:24:00

baophutho.vn Dịch COVID-19 khiến thị trường tiêu thụ nông sản gặp khó, giá vật tư nông nghiệp, nhất là thức ăn chăn nuôi, phân bón tăng cao, giá nông sản...

Đa dạng hình thức truyền thông dân số

Đa dạng hình thức truyền thông dân số
2021-12-23 13:22:00

baophutho.vn Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đã tác động không nhỏ đến công tác truyền thông về dân số trên địa bàn huyện Tân Sơn. Để hoạt động...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long