Hiệu quả từ một Nghị quyết

Hiệu quả từ một Nghị quyết

baophutho.vn Thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TU, ngày 4/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2025”, Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Khê đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước huyện Cẩm Khê; ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban chỉ đạo...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long