Cập nhật:  GMT+7
4bqtc+G6uWXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquLnThurThu6nhu5PEkeG6qS7hurZ04bujw4JlLnThu5vhu7Fl4buR4bujZeG7sXJzw7llLuG6tsOC4buxcmU6w4Lhu7PDtWVz4bqi4bquZeG6tGfDtWXGsHThu7FzZeG6tOG7nWXhurDDgsOKZeG7q8O9ZeG7qcOA4bux4bqtL3Phurnhuqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qeG6rXThu6tyZeG6suG6tsO1w6DEkS8vw7XhurXhu49m4but4bquc8OC4bq0c+G7reG6teG6uOG7sS/DtOG7k+G6ssaw4bq04but4bquL+G7seG7k+G6uuG6si/hurnhu4Phurnhu4Evw6rhu4PDtMOqw6nhu4Hhurvhur/DqeG6ueG6tOG6ueG6v+G7h+G6veG7g+G6veG7qeG6ueG6tcWp4bqucsSRZS/huqnDlXPhuqhl4bq0w7nDtXNlLuG6tsOC4buxcmU6w4Lhu7PDtWUuw7Phuq5lw5XDs+G7sWXhu47DuuG7sXNl4bql4bquc8OtdOG6p2XhurhoZeG7sXNoZeG7qcOs4buxc2Xhu5Fp4butZS7hurZ04bujw4JlLnThu5vhu7Flxq904burZcWo4but4buxci3DguG7sWXhurThurbhu63hu7FyZcO1w4Lhu7fDtWVyauG6rmXhurRpdGXhu47hu4nDtWXGr3Thu7Fz4bqzZS7hurbDguG7sXJlOsOC4buzw7Vl4buxcmjDimXhurvhu4cv4bq94bq1ZeG6peG7sHLDguG7teG7seG6sWU04but4buxc2bhuq4vLi4zMeG7sOG6p+G6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6rlPhu5Nmw7TEkeG6qeG7sHPDs+G6tGXhu49n4butZUbhurJmc3Rlw7XhuqhmZeG7sHPDs+G6tGXhu47DreG7sWXhu7FyaMOKZeG6ueG7gy/DqmXhu5FCZmXhurR04buxZeG6tGl0ZVPhu7d0ZeG7sXJzw7ll4bq0c0LhuqLhu7FyZeG7keG7peG7sXNlLuG6tsOC4buxci0u4bq2dOG7o8OCZcO0dHDhu7Fl4bq2ZmXDg2Xhu47hu4nDtWXGr3Thu7FzZeG6tHNn4buxcmXhurThurZCw4DDteG6s2Xhu7FzaGXhu6nDrOG7sXNl4buRaeG7rWUu4bq2dOG7o8OCZS504bub4buxZcavdOG7q2XFqOG7reG7sXItw4Lhu7Fl4buRw6xl4buR4bujZeG7sXJzw7llw5Vz4bqoZeG6tMO5w7VzZS7hurbDguG7sXJlOsOC4buzw7VlLsOz4bquZcOVw7Phu7Fl4buOw7rhu7FzZXPhuqLhuq5l4bq0Z8O1ZcawdOG7sXNl4bq04budZeG6sMOCw4pl4burw71l4bupw4Dhu7HhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnhu7Bzw4nhu7FyZeG7seG7t3Rlw7TDguG7sXJl4bq04bq24bub4buxZcO04butZeG7jmbhu7Fl4bupdOG7m+G7sWXhu6lpw7Vl4buR4buzdGXhu7Fy4butaXRl4bq04bq2w4Lhu7FyZULDgeG7sXJl4bq0c8OC4bu3w7Vl4buQw63hu7FyZcOV4bu34buxcmXhurLDreG7sWUu4bq2w4Lhu7FyZTrDguG7s8O1ZeG7kUJmZeG6tmZl4bqyZsOCZVPhu7d0ZeG7sXJzw7ll4bq0c0LhuqLhu7FyZeG7keG7peG7sXNlLuG6tsOC4buxci0u4bq2dOG7o8OC4bq1ZS5z4buT4butZUbhurJmc3ThurNlw73hu7FyZcavdOG7q2XDteG6quG7sXJl4buRw6xl4buR4bujZeG7sXJzw7ll4bquc3VmZeG7juG7icO1ZcavdOG7sXNlc0Fl4bq04bq24bqiZeG7kcOt4burZeG7j8Ot4butZWbhu7Fl4buxdOG7sXNlw7Vz4butZS7hurZ04bujw4JlLnThu5vhu7HhurNlcnTDrXRl4bq0eGZlZ+G6rmXhu6nEkMO1ZeG6sMOCbeG7sWXhurLEkGXhurThurZCw4DDtWXhurRz4buj4burZcO1Z8O1ZcO1w4Lhu7fDtWXhu5Hhu7N0ZeG6tHPhu61pdGXhurjDgHRlLOG7k+G7rcOC4bupZeG6uGhlMmbhurJzdOG7sXLhurThu63hu7Fl4bq44bujZeG6rnN0ZXNp4bq0ZeG7sXNt4buxZXPhu69mZeG7jmfhu7Fl4buRw63hu61lLuG6tnThu6PDgmUudOG7m+G7seG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qeG7jmfhu61lRuG6smZzdGXDteG6quG7sXJlw7Vz4butZeG7j3Thu53hurThurNl4burasO1ZcO04bqmZcawc8O94buxcmXDteG7r2Xhu7Hhu7d0ZcO0w4Lhu7FyZcO14bqsZeG6tHPhu6Fl4bq44bujZeG7keG7o2Xhu7Fyc8O5ZXPhuqLhuq5l4bq0Z8O1ZcawdOG7sXNl4bq04budZcO14bqoZmXDveG7sXJlxq904burZcWo4but4buxci3DguG7seG6s2Xhu7FzQuG7sXJl4buxc3Thu6PDgmXGsHPDrWXhu7Hhu4vhu7FyZeG7keG7o2Xhu7Fyc8O5ZeG7sWjDimXhu49m4butZXLhu7Xhu6tl4bq4dOG7n8O1ZXNBZeG6tOG6tuG6omXhu7Hhu4vhu7FyZeG7qULhuqLhu7FyZcO1c+G7rWUu4bq2dOG7o8OCZS504bub4bux4bqzZeG6vOG6pMO1ZeG6tHThu53hu7Fl4bq8bcOKZcO0xJDhu7FyZeG7kWrDtWXGsHPDgmXGsHThu7FzZeG6tOG7nWXhurRpdGXGsHPDgmXhurjEkMO1ZeG7j3Thu5vhu7FlcnTDgHRlLuG6tsOC4buxci0u4bq2dOG7o8OC4bqzZeG7q+G7t+G6tGXhurJn4buxcmXGsHThu53hu7Fl4bq0ROG7sXJl4buRQuG6osO1ZeG7qeG7m+G7sWXGsOG7nWVz4butacO1c2XhurThurZCw4DDtWXhu5Hhu6/hurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqku4bqgZeG7j2fhu61l4buxaMOKZeG6rnNt4buxZeG6tHXDtXPhurNl4bq04bq24but4buxcmXhu4/hu7N0ZcO1w63hu7FzZeG7jsO64buxc2Xhu7BzQsSC4buxcmXhu5Fm4buxcmXhu4/DuWXDteG7t+G7sXJl4buR4bu14buxcmXhurDDguG7s8O1ZeG6tOG7nWXDtW7hu6tl4bq4w7Phu7Fl4buraeG7sXNl4burxqHhurNl4bq4dOG7n8O1ZXPhuqLhuq5l4bq0Z8O1ZcawdOG7sXNl4bq04budZeG6uMOAdGUu4bq2w4Lhu7FyZTrDguG7s8O1ZeG7qWhl4buRdOG7o8OCZeG6tm7hurRl4bqww4Jm4buxZeG6tOG6tnfhu7FyZeG6uMOAdGXhu7FCw4DDtWXhu7Fow4rhurVlw53hu7FyZcavdOG7q2XFqOG7reG7sXItw4Lhu7Fl4burw4Lhu7Phu7Flw7XDrXRl4bq0c3Thu5/hu7Fl4bqww4Jm4buxZXPhu59l4bq4w4B0ZS7hurbDguG7sXJlOsOC4buzw7XhurNl4buR4buhZeG6tERl4buR4buvZXJ0w63hu6tl4buxc+G7lWXDtW7hu6tl4bq4w7Phu7HhurNl4bu54buxZeG7kcO54buxc2Xhu7Hhu6Phu7FlxrB04buxc2XhurThu53hurNl4bq0c+G7k+G7rWXhu5HDguG7uXRl4bur4bqsw7Vl4bq0dOG7m8OCZeG7keG7uXRl4burw4B0ZcawdOG7sXNl4bq04budZeG6uMOAdGXhurThurZ34buxcmXhurRt4burZeG7qWhl4bquc2fhurRl4bq04bq2dOG7oeG7sWXhurLhu63hu7FyZeG6suG7reG7sXJlxrB04buxc2XhurThu51l4bq4aGVzaeG6tGXhu7FzbeG7seG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qS7DgsOKZeG7sXN04bub4bux4bqzZeG7juG7icO1ZcavdOG7sXNlw7Xhu69l4bupxqFl4bqyxqFlxrBz4buvZeG7keG7teG7sXJl4bq+ZeG6uMOAdGXhu5Hhu6Nl4buxcnPDuWXhu7Fow4plw7XhuqhmZeG7jsO64buxc2Xhu7BzQsSC4buxcmXhurThurbhu63hu7FyZeG6tHPhuqB0ZeG7kXThu6Hhu6tlc3Thu5/hu7Fl4bq0aXThurNl4buPw4N0ZeG6uHThu5/DtWVzZnRl4buP4bub4buxZeG6vOG6pMO1ZeG6tHThu53hu7Flw7Vnw7Vlw7TEkGVn4buxZXPhuqLhuq5l4bq0Z8O1ZcawdOG7sXNl4bq04budZeG6ssahZeG7kXRl4buxckLhuqLDtWXhu6lpdGXhurjDgHRlw7XDgWXDtXPhu51lw7Vu4burZeG6uMOz4buxZXN04buf4buxZeG7sWbDimXDteG6qGZlw7Xhu7fhu7FyZeG7keG7teG7sXJl4bqww4Lhu7PDtWXhurThu53hurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq5Gw4LhurRz4but4bq2xJHhuqkuc+G7k+G7rWUuLjMx4buw4bqtL+G6ruG6qQ==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long