Cập nhật:  GMT+7
JeG6uSgu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG7luG6u+G7l2bhurUsKuG7lm5ow6ku4buX4bq5a2jDqS5H4buxLuG6tmloIGbhurcu4buW4buZxqFn4buRLsO6xINoLmfGoWtoLuG7meG7m+G7ly7hu5PGocOhaC7hu4Xhurnhu4nhursu4buU4bun4buZ4bq7ICUv4bq5KCol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCol4bq7Z8OpLuG7leG7meG6sVYsLy/hurFA4bqvIGnhu5HhurnGoeG7l+G6uWlAw7poL+G6t+G6teG7leG7heG7l2nhu5EvaOG6tcO54buVLyhdKH0vPl3hurcpIVs+XSF94buXKHtbPD5dZihA4buRaMOpLC4vKiXhu5EqR23hu5cu4bqz4bq7ZGcu4bqzbGgu4buX4buZ4bubLuG6seG7nyAu4buTxqHDoWgu4bqzbeG6uy5H4buxLsO1LuG7lOG7p+G7meG6uyBALj1Iw6nGoWxo4bu0LuG7reG7kCQlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5HhurjhurUg4bq3LCpIw6kx4bunLih9Lz7hu7guaMOpcOG7jeG6uy7hu5Hhurkw4buXLmjDqWpoLkjhurkxLuG7luG7mTZow6ku4buUIOG7mSDhurku4buUIGjhurfhurXhu5nhu5Uu4buF4bq5OWjDqS7hurPhur9o4bq5LuG7lm5ow6ku4buX4bq5a2jDqS5H4buxLuG6tmloIGbhurcu4buW4buZxqFn4buRLsO6xINoLmfGoWtoLuG7meG7m+G7ly7hu5PGocOhaC7hu4Xhurnhu4nhursu4buU4bun4buZ4bq7IOG7uC7hu5VpaMOpLuG6scOtLuG7l+G6ueG7jeG6uy7DqeG6uyBoLuG6seG7oy7hu5fhurlkQCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKuG7kOG6uTDhu5cu4bqv4bq7ZMahLsO6w7Lhursu4bqvMGkuw6nhurvDsuG6uy7hu5fhu5nhuqloLuG6s3Dhu41ow6ku4buX4bq5MOG7kS7hu5fhu51ow6kuamjDqS7hu5bhu5nGoWfhu5Eu4buXw7LhursuR+G6uyBn4bq74bu4LuG6rzEu4buUIGjhurfhurXhu5nhu5Uu4bqx4bq5aS7huq/hurvhuqvhu5cuamjDqS7hu5bhu5nGoWfhu5EuZ8aha2guw6k44buRLmjDqXDhu43hursu4bqzbGjDqS7hurHDoOG7kS5Iw6kgLsOaZiDhurfhurtn4bq74buZLuG7kMah4buX4bq7aOG7uC7hu5VpaMOpLuG7heG6uTlow6ku4bqz4bq/aOG6uS7hurHhurlwIC7hurHDrS7hurHGoW3hurEuw6k44buRLmgxaS7hurNw4buP4bqxLmbhuqloLuG7heG6qy7hurlpMuG6seG6uS7hu5fhu5lpaMOpLuG7l3DDs2jDqS5mIOG6uy7DqeG6oWhAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywq4bq2cy7hu4XhurvhuqtoLmjDqTHhu6cuKFsvPuG7uC7huq5tLuG7l+G7mXDDtWjDqS7hu5LGoWvhurEu4buR4bq5w6xow6kuR+G7sS7hu4IgZ+G6teG7lS5HIOG7l+G7l+G6u+G7lS7DujEu4bqw4bq54bufLuG7l+G6v+G6seG6uS7hurht4bq7LuG6s2xow6ku4buW4bq5IGcuZ3DGoS7hu5fhu5lww7Vow6kuZuG6u+G6qWgu4buTxqHDoWguR+G7sS7hu4Jp4buV4bq14buR4bq5LuG6tsahaGVp4buZ4bq3LuG7leG6rS7huq8waS7hurEwaS7DusOy4bq7LuG7luG6uXDhu49ow6kuw7rhurtjaC7DumIu4buXw6po4bq5LuG6ucOqaOG6uS7hu5Thu6fhu5nhursgQCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKuG7luG7mWlow6ku4bq34bq7xJFoLuG6r+G6u+G6q2guZuG6u+G6qWgu4buTxqEgaC7hurHhu51ow6kuaMOpMeG7p+G7uC7huq5tLuG7ksaha+G6sS7hu5HhurnDrGjDqS5Iw6kgLuG6seG6uWku4bqv4bq74bqr4buXLuG7k8ahw6FoLuG6s23hursu4buU4bun4buZ4bq7IC7hurM0LuG6rzZoLuG6uTIuWygu4buX4buZaWjDqS7hu5VrLighPC7hu5fhuqloLmZ0IC7hurkxaOG6uS7hu5fhu5nDqmjhurku4buX4buZaWjDqS7hurHGoW3hurEu4buXw6BoLuG6sWpow6ku4bqx4bufIC7hurEw4bqxLmhww7LhurEu4buR4bq5cMOzaMOpLuG7lsOh4bunLuG6uWzhursu4bqxxqFr4bq7LuG7l8ah4bqhaC7hu5PGoSBAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywq4buW4bq54bq1aS7huq9tLuG7l+G7meG6qWjhu7gu4bqxMOG6sS7hurljLuG7l+G6uWtow6ku4buR4bq5w6xow6ku4buF4bq5amjDqS7hu5AgaOG7l+G7leG6u+G7mS7hurHhu58gLuG7lOG7p+G7meG6uyAu4bq3aS5Iw6kgLuG7lTNoLuG7pcahw6Dhu5cu4bqzNC7hurMy4buXLsOp4bqhaC4oISFYLuG6ueG6u2PGoS7hu5PGoTMu4buX4buZaWjDqS7DuuG6u2PhurEu4bqzw6Phu6cuZsah4bq7LuG6scahbeG6sS7hu5fDoGgu4bqxamjDqS7huq83aMOpLuG7l+G6qWguZnQgLuG6seG7nyAuR+G7sS3hu61o4bq5LeG7kOG6uTDhu5FAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywq4bqubS7hu5LGoWvhurEu4buR4bq5w6xow6kuSMOpIC7hurHhu6Fow6ku4bqx4bq5aS7hurkg4bunLmZz4bqxLmZw4buPaMOpLuG7keG6ucOsaMOpLuG7heG6uWpow6ku4buU4bun4buZ4bq7IC7hurM0LuG7lXQu4bq34bujaMOpLigoKS7hu5fhuqloLmZ0IC7hurPDoOG7ly7hurNr4bq7LuG7heG6uWpow6ku4buX4buZaWjDqS7hurHGoW3hurEu4buXw6BoLuG6sWpow6lALuG6rm0u4buSxqFr4bqxLuG7keG6ucOsaMOpLkjDqSAu4buF4bq5OWjDqS7hurPhur9o4bq5Lkfhu7Euw7oxLuG6s2xow6kuZ+G6u2jhurku4bqzNC7hu5fDoGgu4bqxamjDqS5o4bq54bq7YsahLmfhu6PhurEu4buX4bq74bqpxqEu4buTxqHDoWgu4buVcy7hurHhu58gLuG7lOG7p+G7meG6uyAu4bqx4bq5cS7hu4XhurlqaMOpLuG6seG6ueG7gS7hurEw4bqxLuG6scOzLuG7lcO1LmjDqeG6ueG6u+G6qWgu4bqxccahQCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKkjDqSDhu6cu4buVIMahLuG7l8ah4bun4bqpaC7huq9rLuG6seG7nyAu4bqubS7hu5LGoWvhurEu4buR4bq5w6xow6kuSMOpIOG7uC5nbeG7ly5ow6lw4buN4bq7LuG7keG6uTDhu5cuaMOpamguRuG6ocahLkg1Zy7DicOt4bqxLuG7heG6uTlow6ku4bqz4bq/aOG6uS7hurEw4bqxLuG6uWMu4buX4bq5a2jDqS7hu5HhurnDrGjDqS7hu4XhurlqaMOpLuG6seG7nyAu4buU4bun4buZ4bq7IC7hurlpMuG7ly7hurNtaMOpLuG7heG6uWpow6ku4bq5Yi7hurnhurtjxqEu4buTxqEzLuG7l+G7mXDDsuG6sS7hurHGoW3hurEu4buXw6BoLuG6sWpow6ku4bqvN2jDqS7hu5fhuqloLmZ0IC7hurHhu58gLkfhu7Euw7oxLuG6s2xow6kuZ+G6u2jhurlALkjDqXDhu43hursu4buR4bq5MOG7ly5ow6lqaC5oMeG7py7hurHhu6Fow6ku4bqx4bq5aS7hu5k3aMOpLmjhurl1aMOpLuG7l8ah4bun4bqpaC7huq9rLuG6seG7nyAuSMOpIC7DumIuw7rhurtj4bqxLuG7lOG7p+G7meG6uyAu4bqvNmgu4bq5Mi5o4bq54bq7YsahLuG7l+G6qWguZnQgLmYxLuG6uWkxaC7hu5dpMWgu4buVIOG6uy5mY+G6seG6uUBAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4butxqHhu5fhurlp4buZLCrhu5bhurnhurVpLuG7luG7luG7pMOaSCUv4buRKg==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long