Cập nhật:  GMT+7
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6tSbhuqThuqtv4buBb+G7n+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q8Oy4buF4bun4buj4bqrQ+G7oeG7k+G7p+G6sy/hu59j4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOA4bue4buN4bq/w7PhuqnhurUm4bqixanhu6fhu6Phuqtu4buH4buh4bqrQ+G7oeG7mcSC4bqrw7Lhu4Hhu6fhu5/huqvhu6Phu6Hhu4HhuqvEgnnhu6fhu6PhuqvhuqDhuq7hur/hu6fhuqtv4buv4bun4buj4bqrxILhu4Fv4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PDo+G6q2/hu5924bun4buj4bqrxILhu5/hur/hu6Xhuqvhu6fhu5/DguG7p+G7o8Oj4bqrxILhu6Hhu5Phuq7huqtv4bqob+G6q0Hhuqtb4buh4buXxILhuqvhu6bhur/hu6XhuqvEguG6rOG6q8O64buf4buh4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqvDuWvDgOG6q07hur/hu6fhuqtP4bufc+G6q8Oy4buDxanhuqsm4bqi4bqu4bun4buj4bqr4bqk4buz4bun4buj4bqrQ+G7leG6q8OA4buf4bup4bun4bujw6Phuqtv4bufduG7p+G7o+G6q8SC4buf4bq/4bul4bqr4bun4bufw4Lhu6fhu6PhuqvhurHhu6dn4bul4bqrZGJjxJHhurfhuqvDsuG7meG7p+G6q+G7p+G6v0XDo+G6qyZ54bun4buj4bqrTnDhuqvEguG7n+G6pOG6q+G7puG7o+G6rkXhu5vhu6fhuqs94buf4bqw4bqrJuG6ouG7q+G7p+G7o+G6q+G7p+G7n8Sp4bun4bqr4bul4buD4bun4buf4bqh4bqr4oCcT+G6rnbhu6Hhuqtv4bq24bun4bujw6PhuqvEkOG7j8SC4bqrw7Lhu5nhu6fhuqvhu6fhu6Phu6vhu6fhuqvhu6fhu6Phu4fhu6fhu5/huqvhu6Xhu6vhu6HhuqvDg+G6qOG6q8SC4bqi4buT4bun4bqrw7Lhu7fhu6Hhuqvhu6fhu4dF4bqrb8OC4bun4buj4bqrw7Lhu5Xhuq7huqvDueG7h+G6q0PEqeG7p+G6q8Oy4buV4bqrb8Wp4bun4bqr4bun4buj4bqk4bu34buhw6PhuqvDs8Wp4bqrb8Wp4bun4bqr4bun4buj4bqk4bu34buhw6PhuqtDceG6q2/FqeG7p+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q+G7peG7h+G6q+G6ouG6v8SD4bqrTkHhu6HhuqtDa0XhuqvDssah4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PDo+G6q2/hu5924bun4buj4bqrxILhu5/hur/hu6Xhuqvhu6fhu5/DguG7p+G7o8Oj4bqrxILhu6Hhu5Phuq7huqtv4bqob+G6q2/GsOG6q+G7n+G7oeG7l+G6ruG6q+G6oOG6ruG7hcOj4bqrxILhu59x4bqrxILhuqLhuqThu7Vv4bqrxILhu6Hhu5Phu6fhuqvhu6XDveG7oeG6q2/hu4Hhu6fhuqtueOG6q2/hu5/hurDhu6fhu6PhuqvEguG6v+G6q+G7n2ZF4bqr4bun4buT4bqu4bqrb+G6v8Wp4bqrxILhu6Hhu6fhu5/huqvEguG7n2rhu6fhuqvEguG6ouG7gW/hu5/huqvhu6fhu5/hu6Hhu5fhu6XhuqtD4buH4bqrw7PDguG7p+G7o+G6q8O64bufcOG6q8SC4bqi4bqk4bu1b+G6q8OS4buF4bun4bujw6PhuqvEguG6ouG6pOG7tW/huqvhu6fhu5/hu4nhu6fhuqvDs+G7ieG7p+G6o+G6q+G7o+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q+G7pW3huq7Do+G6q8Oy4buh4bqrw7Jq4bqu4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q8O5ZuG7p+G7n+G6q8Oy4buDxanDo+G6q2/hu59z4bqrw7Lhu4PFqcOj4bqrxILhuqLhu6HGoeG7p+G6q8O64buf4bq/4buh4bqrxILhu5/huqhv4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrQ+G7h+G6q2/hu5/EqcOA4bqr4buf4buH4bun4buf4bqrxILhu59rxILhuqvEgnbEguG6q2/hu4Fv4bqr4bqg4bquReG6q8OycuG7p+G7n+G6q0Phu5XhuqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o8Oj4bqrb+G7n3bhu6fhu6PhuqvEguG7n+G6v+G7peG6q+G7p+G7n8OC4bun4bujw6PhuqvEguG7oeG7k+G6ruG6q2/huqhv4oCdxIPhuqvhu6R4xILhuqvDuWrhu6fhuqvhu6dC4bq/w6PhuqtDxKnhu6fhuqvDsuG7leG6q8SC4bqk4bqrb+G7gW/hu5/Do+G6q8Oy4buDxanhuqvDsuG6pm/huqtv4bq04bq/4bqrb+G7geG7p+G6q254w6PhuqvDsuG7heG7p+G7o+G6q0Phu6Hhu5Phu6fhuqvEguG7oeG7mcOA4bqrxILhurJv4bqrw7LhuqThu7lv4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7Lhuqbhu6fhu6PhuqvDsmrhuq7huqvDkuG7heG7p+G7o+G6q8Oy4bqk4bq/4bqr4bqi4bq/4bqrQ+G7teG7oeG6q0Phur/hu6HhuqvEguG6ouG7qeG6q+G7p+G7n+G7ieG7p+G6q8SCduG6q+G6oOG6rkXhu5nEguG6q8OycuG7p+G7n+G6q8Oy4buZ4bun4bqr4bquReG6q8SCcOG7p8Oj4bqrw4PhuqZv4bqr4bul4buD4bun4buf4bqrb+G6tOG6v+G6q8SCeeG6q2/hu5/huqZvw6PhuqvDg+G6qOG6q8SC4buf4buH4bun4buf4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q2/hurThur/huqtv4buBb+G7n+G6q+G7peG7g+G7p+G7o8Oj4bqrw4Dhu5/hu4HEguG6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqtv4bq04bq/4bqrw7LEqcSC4bqr4bun4bqk4bu1b8Oj4bqrw7Phu4nhu6fhuqvEgnhvxIPEg8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOAT+G6v8OAxILhu6HFqeG7p+G6qeG6teG6s+G7oeG7peG7o+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqp4buhT+G7jeG7p8SC4buN4bqi4bqp4bqrw4PEgkXDueG7jTfhuqlE4buhw7PEguG7n+G6oeG6q2NiYmLDgMSQ4bqj4bqr4buf4buN4buh4buj4bufxILhuqHhuqvhurvDqmPDgMSQ4bqj4bqp4bqrw4PhuqJvN+G6qS8vb8SDbuG6v8Wpw4Dhu5/huq7EguG7n8WpxIND4bunL8Oz4buNw4PDusSCxanDgC/hu6fhu41Ew4MvZMSRZGMvY2Njw7NiY2XEkWJkw6nEguG6u8SRY8O5xJEt4bun4buj4bquReG7jeG7py3DgOG7n+G6ri3EguG6osWp4bun4bujLWPEkcOpxIN1w4Dhu6Phuqnhuqvhur/DucSCN+G6qSbhuqThuqtv4buBb+G7n+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q8Oy4buF4bun4buj4bqrQ+G7oeG7k+G7p+G6qeG6q0Thu6HDs8SC4bufN+G6qWNiYmLhuqnhuqvhu5/hu43hu6Hhu6Phu5/EgjfhuqnhurvDqmPhuqnhuqsv4bq14bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOAT+G6v8OAxILhu6HFqeG7p+G6qeG6tSZ54bun4buj4bqrTnDhuqvEguG7n+G6pOG6q+G7puG7o+G6rkXhu5vhu6fhuqs94buf4bqw4bqrJuG6ouG7q+G7p+G7o+G6q0Phu7Xhu6Hhuqtv4bqq4bqrxILhuqLhu6HhuqvEguG7g+G7oeG6q+G6oOG6rmvhu6fhuqtO4bq/4bqrw5Jx4bun4buf4bqr4bun4buj4buHReG6q2PDqS/EkcSD4bqr4buE4bun4buf4bqh4bqrJuG6onDhuqvDk8OC4bun4buj4bqr4bqxJiJb4bum4bq34bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1KuG6rnbEguG6q2/huq54b+G6q8Oy4bu34buh4bqr4bufxanhu4PEguG6q8OyeOG7p+G7o+G6q2/hu4Fv4buf4bqr4bul4buD4bun4buj4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7pXHhu6fhu5/Do+G6q+G7nnfhuqtP4buf4bq04bqrxIJyb+G7n+G6q8O54bqu4buv4bun4bqrb8Wp4buh4bqrxILhuqLhu6vhu6fhu6PhuqtD4buh4buXb+G6q+G6osOo4bun4bqrw7nhuq5F4buX4bun4bqrxILhuqThuqtv4buBb+G7n8Oj4bqrw7Lhu4PFqeG6q8Oy4bqmb+G6q2/hu5/FqeG6q8OyeOG7oeG6q+G7p+G7o8OC4bqrb+G7geG7p+G6q254w6PhuqvDsuG7heG7p+G7o+G6q0Phu6Hhu5Phu6fDo+G6q8SQ4buN4bul4bqrw7Lhu4lF4bqrw7nhu4fhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5fhu6XhuqtD4bqy4bqrxILhuqLhu6vhu6fhu6PhuqvEguG7ieG7pcOj4bqrxJDhuq5F4buT4bun4bqrw4Phuq52xILDo+G6q0Xhu5nhuq7huqvEgnbhuqvhu6Xhur/hu6fhu6PhuqvEgnDhu6fhu5/huqtv4bufxKnEguG6q8ODduG7p+G7o+G6q2/hu6nhu6fhuqtv4bq04bq/4bqrw5Lhu4Xhu6fhu6PDo+G6q+G6oOG6rkXhu5nEguG6q8OycuG7p+G7n+G6q8OD4bqo4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqtu4buD4buh4bqrb+G6tOG6v+G6q2/hu4Fv4buf4bqr4bul4buD4bun4bujxIPhuqvhu6bhu6Phur9F4bqrxILhuqzhuqvEguG7n+G7t+G7oeG6q8Oy4buhxqHhu6Xhuqtv4buf4bqubOG7p+G6q25y4bqrb+G7gW/huqvDsuG7oeG7leG6ruG6q8O64buh4buX4bun4bqrb2rhu6fhuqvEguG7n+G7oeG7mcSC4bqrw7LGoeG6q8SC4buf4buH4bun4buf4bqrw7lrw4Dhuqtv4bufcOG7p+G7n+G6q8Oy4buF4bun4buj4bqrb+G7gW/hu5/huqvhu6Xhu4Phu6fhu6PDo+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvEguG7gW/huqvDgOG7n2zhu6XhuqvigJzDkuG6pOG7t+G7p+G7o+G6q0/hu4Fv4buf4bqr4bul4buX4bun4buf4oCd4bqr4bqx4bunZ+G7peG6q2PDqmThurvhurfDo+G6q8O5ZuG7p+G7n+G6q8SC4bqy4bqr4bum4buj4bquReG7m+G7p+G6q+G7gOG7oeG6qyThuq52b+G6q8Oyw63EguG6q8O54buT4bun4bqr4buf4buH4bun4buj4bqrw7Jq4bqu4bqrReG7k+G6ruG6q29q4bqu4bqrQ+G7leG6q+KAnCbhuqThuqtv4buBb+G7n+G6q+G7pXjEguG6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q2/hu4Fv4buf4bqr4bul4buX4bun4buf4oCdw6Phuqvhu6N34bul4bqrZMSR4bqrw7Lhu6HGoeG7pcSD4bqrJuG7n+G7jcWp4bqr4bum4buj4bqk4bu34buhw6Phuqvhu6XDveG7oeG6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q8O64buf4buh4bqrw4Dhu5/EqeG7p+G6q8OyxKnhuq7huqvEguG7n+G7jcWp4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q8Oy4buhxqHhu6XhuqtvZ+G7p+G6q292xILhuqvDssaw4bqrw4Phu5Hhuqvhu6PGsMOA4bqrw4Dhu59q4bun4bqrw7nhu4fhu6Xhuqvhu6fhu5Phu6fhuqtu4buF4bun4bqrb+G7n8SpxILhuqtv4buBb+G7n+G6q+G7peG7g+G7p+G7o+G6q2/hurThur/huqvDkuG7heG7p+G7o+G6o+G6q8Oyd+G7p+G7o+G6q8SC4buf4bu34buhw6Phuqvhu6Phu6HhurDDgOG6q2/hu5/FqeG6q8OS4buF4bun4buj4bqrb8aw4bqrw7LhuqThu7lv4bqrw7J44buh4bqr4bun4bujw4Lhuqtv4buB4bun4bqrbnjhuqvEguG6ouG6ruG7p+G7o+G6q8O64buh4buT4bunw6PhuqvDg+G7i+G7p+G6q8OD4buH4bun4buj4bqrb+G7n+G7oeG7meG7p+G6q8OyxKnhuq7Do+G6q+G7n0XhuqvDg+G7oeG7p+G7n+G6q0Nx4bqrb+G7gW/hu5/huqvhu6Xhu4Phu6fhu6PDo+G6q8Oz4buJ4bun4bqrxIJ4b+G6q0Phu4fhuqvhu6fhu5/hu4nhu6fhuqvDs+G7ieG7p8SD4bqrPeG7n+G7gcSC4bqrbuG7ocah4bqu4bqrxILhu4Phu6Hhuqvhu5544buh4bqr4bun4buj4bufcuG6q2/hu4Hhu6fhuqtueOG6q2/hurThur/huqvDkuG7heG7p+G7o+G6q8O5auG7p+G6q8SC4buf4bqm4bqr4bq54bqr4bun4buj4buHReG6q2Phur0vYy9jw6plw6rDo+G6q+G7puG7o+G6pOG7t+G7oeG6q8OyZuG6q+G7p+G7n2hv4bqr4bun4bufQeG6oeG6q+KAnOKApibhuqLhuqThu7Vv4bqr4bulw63EguG6q+G6oOG6rmrhu6fhuqtv4buf4bqw4bun4bujw6PhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8OA4buf4buF4buh4bqrxILhur/huqtv4bqm4bqrQ+G7oeG7mcSC4bqrw7nhu5Phu6fhuqvEguG6ouG7geG7p+G6q2/hu59C4bqr4oCcb3jhu6fhu6PhuqvDg+G7heG7p+KAneG6q+G7peG7h+G6q8SC4bq/4bqrw7LhuqThu7lv4bqr4buf4bur4bqrReG7k+G6ruG6q+G7peG7meG7p8SD4bqrJOG6rmrhu6fhuqtv4buf4bqw4bun4buj4bqrb+G7n3PhuqvhuqDhuq7DieG6q+G7peG7meG7p+G6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6Phuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HhuqtvxrDhuqvEguG6pOG6q2/hu4Fv4bufw6PhuqvDsuG7g8Wp4bqrw7LhuqZvxIPhuqvhu6Thuq524bun4bqr4buf4bqk4bu14bun4buj4bqrw7Nt4bun4bqr4bun4buf4buJ4bun4bqrw7Phu4nhu6fDo+G6q+G7pXHhu6fhu5/huqvDgOG7n+G7heG7oeG6q8O54buH4bul4bqr4bul4bqob+G6q8SC4buf4bqk4bu1b+G6q2/hu5/FqeG6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q8SC4bq/4bqrbmjEguG6q2/hu5/huqThu7Vv4oCm4oCdxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhu57hu7Phu6fhuqtuduG7p+G6q8SC4bufa8OA4bqr4bun4buh4buT4bun4bqrw4Phur/huq7Do+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7t+G7oeG6q8Oy4buhxqHhu6XhuqvDkuG7heG7p+G7o+G6q8Oy4bq/4bun4buj4bqrw7lm4bun4buf4bqrw7Lhu4PFqeG6q+G7p+G7n+G7ieG7p+G6q8Oz4buJ4bun4bqrxILhu6Hhu5nhu6fhuqvhu5/hu4fhu6fhu5/huqtv4buv4bun4buj4bqrb+G6rnhv4bqrw7J54buh4bqr4bul4bu14buh4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q8Oz4buh4buX4bun4bqrw7LEqcSC4bqr4bun4bqk4bu1b8Oj4bqrQ8Sp4bun4bqrw7Lhu5XhuqvEguG6pOG6q2/hu4Fv4bufw6PhuqvDsuG7g8Wp4bqrw7LhuqZv4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7Lhu4Xhu6fhu6PhuqtD4buh4buT4bun4bqrxILhu6Hhu5nDgOG6q8SC4bqyb+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q8Oyd+G7p+G7o+G6q2/hu59w4bqr4bum4buj4bquReG7m+G7p+G6qz3hu5/hurDhuqsm4bqi4bur4bun4buj4bqrw7LDrcSC4bqr4bqi4bq/4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q27hu4fhu6HhuqtD4buh4buZxILhuqvigJxP4buB4buh4bqrw7nhu4fhu6Xhuqvhu6fhu5Phu6fhuqvhuq5F4bqrxIJw4bun4bqrw7Lhu4Xhu6fhu6PhuqtD4buh4buT4bun4oCd4bqr4bqxw7Jn4bun4buj4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqsm4buDw4Dhuqtv4bufcOG6q0944bun4buj4bqrw4Phu4Xhu6fDo+G6q8ODduG6q8SC4buf4buB4bun4buj4bqrYmQvY8Oqw6pi4bq34bqrQ+G7teG7oeG6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6PhuqvEguG6omfhu6fhuqvEguG6okHhuqvEguG7n8ah4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrxIJq4bul4bqr4bun4bufceG7p+G6q2/hu5/hu6Hhu5nhu6fhuqvDueG6pOG7uW/Do+G6q8SC4buh4bun4buf4bqrxILhu59q4bun4bqrxILhuqLhu4Fv4buf4bqr4bun4buf4buh4buX4bul4bqrQ+G7teG7oeG6q8SCeeG6q2/hu5/huqZvw6PhuqvEgnHhu6fhu5/huqtv4buF4bul4bqrw7J34bun4buj4bqrb+G7n3DhuqvEguG7n+G7oeG7k+G7p+G7o+G6q8O54buh4buT4bun4bujw6PhuqvDg+G7ieG6ruG6q+G7p8Ot4bun4buj4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q2944bun4buj4bqrw4Phu4Xhu6fhuqtv4buf4buJ4bun4bqrb+G7n3Dhu6fhu5/Do+G6q8O64buh4buT4bun4bqrxILhuqLhuq7hu6fhu6PEg+G6qybhuqLFqeG7p+G7o+G6q27hu4fhu6HhuqtD4buh4buZxILDo+G6q8Oyd+G7p+G7o+G6q2/hu59w4bqrw7Jm4bqrb+G7n3PhuqvhuqLhur/huqvEguG7n+G6qG/huqvEguG7meG6q8Oy4bq/4bqu4bqrxJDGsMSCw6Phuqvhu6fhu5/huqZv4bqr4bun4bufduG7oeG6oeG6q+KAnCbhu5/hu5nhuqvhu6Xhu4fhuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqr4bunZ+G7peG6q+G7o2rhu6fhuqvDsuG7iUXDo+G6q+G7n3Hhu6fhu5/huqvhu4Xhu6fhu5/huqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HhuqtveOG7p+G7o+G6q8OD4buF4bun4bqrw7PhuqThu7fhu6fhu6Phuqvhu6fhu5/huqThuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q2/hu6nhu6fhuqvDg+G6pm/huqvhu5/EqcOA4bqrw7Nt4bunw6PhuqvDs+G6pOG7t+G7p+G7o+G6q+G7p+G7n+G6pOG6q8OyZuG6q25y4bqrw4Dhu5/hur/hu6Hhuqvhu6Xhu7figJ3huqPhuqvigJzhu6bhu6PhuqThu7fhu6HhuqvEguG6v+G6q8SC4bqi4bquReG7leG7p+G6q+G7p+G7n+G6v+G6ruG6q2/hu4nhuq7huqtv4bqq4bq/4bqr4bul4buh4buX4bun4buj4bqh4bqr4oCcw5Lhu4Xhu6fhu6PhuqtD4buh4buT4bun4bqr4bun4buf4bq/4bun4bqr4bun4buf4buF4bunw6PhuqtveOG7p+G7o+G6q8OD4buF4bun4bqr4buf4buh4buZ4bul4bqr4bufxanhu6HigKbigJ3Eg+G6qybhu4Fv4bqr4buj4buh4buF4bqrb+G7n3PhuqvhuqLhu63huqvhu6fhu6Phuq5F4buT4bun4bqr4bun4buf4buJ4bun4bqrw4Phu4nhuq7huqvEkOG6v+G6q+G7p+G7n8SpxILDo+G6q2/hu7Phuqtu4buF4bun4bqr4bun4bufxKnEguG6q2/hurThur/huqvEguG7n+G6qG/huqvEguG6ouG7g+G7p+G7o+G6q8SC4bqi4buT4bun4bqr4oCcb+G7n3Dhu6fhu5/huqvDueG7h+G6q0Hhuqtu4buF4bun4bqrxILhu5/hu4nhu6fhuqvDsnjhu6Hhuqvhu6fhu6PDguG6q8Oy4buF4bun4buj4bqrQ+G7oeG7k+G7p8SD4bqrJuG6ouG6pOG7tW/huqtu4bqk4bu1b+G6q8OA4buf4buBxILhuqvEguG6ouG7ocah4bun4bqr4bul4bu14buh4bqrb+G6tOG6v+G6q2/hu4Fv4buf4bqr4bul4buD4bun4bujw6Phuqtu4buT4bun4bqrb+G7g+G7p+G7n+G6q8ODduG6q8Oy4buv4bun4buj4bqrw7Lhu4Xhu6fhu6PhuqtD4buh4buT4bun4bqrQ0Lhu6fhu6PhuqtD4buH4bun4bujw6PhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q25y4bqrw7J34bun4buj4bqrxILhu6Hhu5Xhu6fhuqtD4buH4bqrw7Phur/hu6fhu5/huqtD4bur4bun4buj4bqrb+G7geG7peG6q8Ozw73huqvDueG7h+G7peG6q+G7n8Wp4buN4bun4bqrduG6q8OA4bufbOG7peG6q2/hu5/EqcSCw6PhuqtvxrDhuqvhu6V4xILhuqtueOG6q8OA4bufa+G7p+G6q8Oy4buF4bun4buj4bqrQ+G7oeG7k+G7p+G6q8OyZuG6q8O64buf4buv4bun4buj4bqr4buj4buhQuG6q8Oy4bqk4bu5b+G6q0Phur/hu6HhuqvEguG6ouG7qeG6q8SC4buh4buT4bun4bqrw4Dhu5/FqeG7p+G7o8Oj4bqr4buj4bqk4buz4bun4buj4bqr4bulbeG6ruG6q2/hurThur/huqvhu6Vx4bun4bufw6PhuqvEguG6qOG6q8SC4buf4bq04bqrxILhu6Hhu5Phuq7huqtD4bq/4buh4bqrxILhuqLhu6nhuqtv4bq04bq/4bqr4bulceG7p+G7n8Oj4bqrxILhu59r4bul4bqrb+G7n3DhuqtvxrDhuqvhu6V4xILhuqvDg3bhuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HhuqvEguG7n8Wp4buB4buh4bqr4bufxrDhur/Do+G6q+G7n+G6pOG6q+G7n+G7seG7p+G7o8Oj4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6Phuqtv4bup4bun4bqrxJDhuqbhu6fhu6PhuqvDsuG7geG7p+G7o+G6q0Phu7Xhu6HhuqvEguG6pOG6q2/hu4Fv4buf4bqrQ+G7h+G6q8Oz4bq/4bun4buf4bqr4buf4buh4buX4bqu4bqrw7Lhu4Xhu6fhu6PhuqtD4buh4buT4bunxIPhuqtPxrDhuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqr4bul4bq/4bun4buj4bqrw7Phur/hu6fhu5/huqtveOG7p+G7o+G6q8OD4buF4bun4bqr4bufxanDrW/huqvhu6fhu5/hu4nhu6fhuqvDs+G6v+G7p+G7n+G6q2944bun4buj4bqrw4Phu4Xhu6fDo+G6q8O54bu54buh4bqrw7PhurLhu6fhu6Phuqvhuq5F4bqrxIJw4bun4bqrb+G6tOG6v+G6q8OS4buF4bun4bujw6PhuqvDueG7ueG7oeG6q8Oz4bqy4bun4buj4bqrw7nhu6nhu6fhu6PhuqvEguG7oeG7p+G6q2/hurThur/huqvhu6fhu5/hu4nhu6fhuqvDs+G7ieG7p+G6q8OyduG7oeG6q0Phu7Xhu6HhuqvDkuG7heG7p+G7o+G6q8OyxqHhuqvDueG7h+G7peG6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6PhuqvDsuG7oeG7leG6ruG6q8SQxKnhuq7huqvEkOG6v8Oj4bqrxILhuqLhu4Hhu6HhuqtD4bu14buh4bqrw7Lhu4PFqeG6q8O5w4nDo+G6q8O54buH4bul4bqr4buf4buD4buh4bqr4bquReG6q8SCcOG7p+G6q2/hurThur/huqvDkuG7heG7p+G7o8SD4bqrT8aw4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrQ3bhu6fhuqvDs3ThuqvDueG7h+G6q8Oy4buF4bun4buj4bqrQ+G7oeG7k+G7p+G6q2944bun4buj4bqrw4Phu4Xhu6fhuqvDsmbhuqvEguG6rOG7p+G7o+G6q8SQ4buv4bun4buj4bqrw4Dhu5/hur/huqvEguG6osWp4bun4buj4bqrw7nhuqrhur/huqvDsuG7g+G7p8Oj4bqrw4N24bun4buj4bqrb+G7n+G7mcSC4bqrQ+G7teG7oeG6q8Oz4buJ4bunw6PhuqvDsuG6pOG7uW/huqvDs+G7ieG7p+G6q+G7p+G6ruG7r+G7ocOj4bqrw7Phu4nhu6fhuqtv4buf4buN4bqrb+G7n0HDo+G6q+G7p+G7n+G6pOG7p+G7o+G6q+G7p+G6v0XhuqvEguG6okHhuqvEguG7n+G7h+G7p+G7n+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q2/GsOG6q2/hu5/huqZvw6PhuqtvxrDhuqvhuqDhuq5F4buV4bunw6PhuqtucuG6q8Oyd+G7p+G7o+G6q8SC4buh4buV4bunw6PhuqvDs+G6v+G7p+G7n+G6q8O54bu54buh4bqrb+G7geG7peG6q8Ozw73Do+G6q+G7n+G7q+G6q8OD4bu14bul4bqr4bqg4bqu4buT4bun4bqrw7Lhu6Hhuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqr4bunZ+G7peG6q8SC4buf4buB4bun4buj4bqrw7J34bun4buj4bqrb+G6v+G7peG6q2944bun4buj4bqrw7rhu5954bqrQ+G7teG7oeG6q8Oz4buJ4bun4bqrw7LGoeG6q+G6onfhu6HhuqvDg3bhu6fhu6PhuqvEkOG6v+G6q8Oz4buJ4bunw6PhuqtD4buv4bqrxILhuqLhu4Fv4buf4bqr4bun4buf4buh4buX4bul4bqrQ+G7teG7oeG6q8Oz4buJ4bunw6PhuqvEguG6qOG6q27hu6Hhu5nhu6fhuqvhu6Vx4bun4buf4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqvigJzhuqDhuq7hur/hu6fhuqtv4buBb+G7n+G6q+G7peG7g+G7p+G7o+KAncOj4bqrw7l44bun4buj4bqr4bqg4bquReG7leG7p8Oj4bqrxILhu5/hur/hu6Xhuqvhu6fhu5/DguG7p+G7o8Oj4bqrw4N24bun4buj4bqrw4Dhu5/DqOG6q8OA4bufw4Hhu6fDo+G6q8Oyw6jhuqvDsmrhuq7huqtv4bqkw4Hhu6HhuqtveeG6q8Oz4buJ4bunxIPEg8SD4bqrT+G7n3Dhu6fhu5/huqvhu6fhu59C4bun4buj4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqr4bun4buHReG6q8OyZuG6q8O54buH4bul4bqr4buf4buD4buh4bqrxILhu5/hur/hu6fhu5/huqvDs+G6v+G7p+G7n8Oj4bqr4bquReG6q8SCcOG7p+G6q2/hurThur/huqvDkuG7heG7p+G7o8Oj4bqrw7nhu4fhu6Xhuqvhu6Phu6Hhu4Xhu6XhuqvDueG7qeG7p+G7o+G6q8SC4buh4bun4bqrb+G6tOG6v+G6q+G6oOG6rmrhu6fhuqtv4buf4bqw4bun4buj4bqrw7J24buh4bqrQ+G7teG7oeG6q8OS4buF4bun4buj4oCm4oCdxIPhuqsm4bqixanhu6fhu6PhuqvDsuG7oeG7leG6ruG6q8O64buh4buX4bun4bqrw7J54buh4bqr4bul4bu14buh4bqrw7LEqcSC4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q8OyauG6ruG6q8SC4bufa8OA4bqr4bun4buh4buT4bun4bqrb+G7n3Dhu6fhuqvhu6XhuqThu7Phu6Hhuqtv4bq04bq/4bqrxILhu5/hu5nhuqvDuuG6vOG6q8SC4bqi4bqk4bu1b8Oj4bqrw7J34bun4buj4bqrb+G7n3Dhuqvhu6bhu6Phuq5F4bub4bun4bqrPeG7n+G6sOG6qybhuqLhu6vhu6fhu6PhuqvDsmbhuqtv4bufc+G6q+G6ouG7rcOj4bqrb+G7geG7oeG6q+G6oOG6ruG6v+G7p+G6q8SC4bqi4bur4bun4buj4bqr4bun4bufxKnEguG6q8SC4bufxqHhuqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqvDsuG6pOG7uW/huqtD4bq/4buh4bqrxILhuqLhu6nhuqvEguG7oeG7k+G7p+G6q8OA4bufxanhu6fhu6PDo+G6q+G7o+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q+G7pW3huq7huqtv4bq04bq/4bqrw7Lhu4Xhu6fhu6PhuqtD4buh4buT4bunw6PhuqvDueG7h+G7peG6q+G7p+G7k+G7p+G6q+G6rkXhuqvEgnDhu6fhuqvDsuG7heG7p+G7o+G6q0Phu6Hhu5Phu6fhuqvDueG7h+G6oeG6q+KAnMOS4buF4bun4buj4bqrQ+G7oeG7k+G7p+G6q8OA4buf4buF4buh4bqrb8aw4bqrxILhu5/hu4Hhu6HhuqvDsnjhuqvDsuG6sOG7p+G7o+G6q8OyaOG7p8Oj4bqrxIJwb+G7n+G6q2/huqhv4bqrw7J24buh4bqrQ+G7teG7oeG6q2/hu6/hu6fhu6Phuqtv4bqueG/huqvDsnnhu6Hhuqvhu6Xhu7Xhu6HDo+G6q8Oy4buh4bqrw7Jq4bqu4bqrxILhu5/huqhv4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrw7J54buh4bqr4bul4bu14buhw6PhuqvDuuG7oeG7k+G7p+G6q8OycuG7p+G7n+G6q8O5a8OA4bqrxILhuqLhuqThu7fhu6fhu6Phuqtv4buBb+G7n+G6q+G7peG7g+G7p+G7o+G6q2/hurThur/huqvhu6Phu6Hhur/hu6HhuqtvxKnDgOG6q2/hu6/hu6fhu6Phuqvhu6fhu5/hu4nhu6fDo+G6q8SC4bqi4bqu4bun4buj4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqtD4bu14buh4bqrw7nDieG6q8SC4bqkQeG7p+G7o+G6q2944bun4buj4bqrw4Phu4Xhu6fDo+G6q8OyxKnhuq7huqvEguG6ouG6v+G7p+G7n+G6q27hu4XFqeG6q0Phu5fhuqtv4buf4bq04bqr4bun4buj4bufdOG6v+G6q8SQZuG6q+G7n3jhu6HhuqtD4buH4bqrb+G7n+G6tOG6q+G7p+G7o+G7n3Thur/huqtveOG7p+G7o+G6q8OD4buF4bunw6PhuqtDQuG7p+G7o+G6q0Phu4fhu6fhu6PDo+G6q8O64buf4buv4bun4buj4bqrw7Phur/FqeG6q8OyeOG7p+G7o+G6q8SC4bqi4bqk4bu1b+G6q27EqcSC4bqrw7rhurjhuqvDuuG7n8aw4bqrw7rhu59n4bunw6PhuqvEguG7n+G6quG6q8SC4buf4buBb+G7n+G6q+G7p+G7h8Wp4oCd4bqj4bqr4oCc4oCmw7Lhu4Xhu6fhu6PhuqtD4buh4buT4bun4bqrw4Dhu5/hu4Xhu6HhuqtvxrDhuqvDuuG7oeG7meG7p+G6q8SC4buf4bqmb8Oj4bqrb8aw4bqr4bunZ+G7p+G7o+G6q8O54bqob+G6q8SC4buf4bqob+G6q+G7n+G7oeG7l+G7p+G6q2/hu6/hu6fhu6Phuqtv4bqueG/huqvDsnnhu6Hhuqvhu6Xhu7Xhu6HEg8SDxIPigJ3huqtD4buH4bqr4oCcw7Lhu4Xhu6fhu6PhuqtD4buh4buT4bun4bqrw4Dhu5/hu4Xhu6Hhuqvhu6fDveG6q8O54bqob+G6q8OA4bufxKnhu6fhuqvDssSp4bqu4bqrw7nhu4fhu6Xhuqvhu5/hu5nEguG6q8OD4bqmb+G6q+G7pXHhu6fhu5/Do+G6q25p4bun4buj4bqrw7nhur/FqeG6q8OyeOG7p+G7o+G6q8OD4buB4bun4buj4bqrxILhu4PFqeG6q0Phu4fhuqtvxrDhuqtv4bufxKnEguG6q8O54bqk4bu54bun4buj4bqrb+G6v8Wp4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7pXHhu6fhu5/Do+G6q+G7o8aww4DhuqvDgOG7n2rhu6fhuqvEkMaw4bq/4bqrbuG7seG6q+G7p+G7o+G7n8Ooxanhuqvhu6fhu4fhu6fhuqvDueG7g2/huqvhu59r4bquw6PhuqvDueG7h+G7peG6q+G7o+G7oeG7h+G6ruG6q2/hu5/FqeG6q8OyxKnEguG6q+G7p+G6pOG7tW/Do+G6q2/hu5/FqeG6q+G7p+G7n+G7ieG7p+G6q8Oz4buJ4bunw6PhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrw7LGsOG6q2/GsOG6q27hu4Xhu6fhuqvEguG7n+G7ieG7p+KAncSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1w5Lhu6Hhu5Xhuq7huqvDuuG7oeG7l+G7p+G6q8SC4buf4bqob+G6q8SC4buZ4bqrb8aw4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqrxILhu5/hur9F4bqrw7J54buh4bqr4bun4buf4bqk4bun4buj4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q+G6oOG6ruG6v+G7p+G6q8Oy4buhxqHhu6XDo+G6q8OycuG7p+G7n+G6q+G7n+G6pOG7teG7p+G7o+G6q+G7peG6v+G7p+G7o+G6q8SCauG7peG6q+G7p+G7n3Hhu6fhuqtv4buf4buh4buZ4bun4bqrw7nhuqThu7lv4bqrxILhuqzhuqvhu5/hu7Phu6fhuqtu4bq/4bqrxILhu59rw4Dhuqvhu6fhu6Hhu5Phu6fhuqvEguG6ouG6pOG7tW/huqtv4bq04bq/4bqrw7J34bun4buj4bqrb+G7n3Dhuqvhu6bhu6Phuq5F4bub4bun4bqrPeG7n+G6sOG6qybhuqLhu6vhu6fhu6PhuqtDbeG7p+G6q0PDteG7p+G6q+G7p+G7o+G6rkXhu5Phu6fhuqvhu6Phu6Hhu4HhuqvEguG6onLDo+G6q8OyZuG6q0Phu4fhuqvDsuG6v+G7p+G7o+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q8OS4buF4bun4buj4bqrxILhur/huqtDa+G7p+G6q8Oz4bqy4bun4bujw6PhuqvDgOG7n+G7gcSC4bqrxILhuqLhu6HGoeG7p+G6q8O54buT4bun4bqrxIJq4bul4bqrb+G6v8Wp4bqr4bul4bu14buh4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q0Phu6Hhu5dv4bqrxIJrw4DhuqvEguG6ouG6ruG7p+G7o+G6q8SQ4buJReG6q8Oz4bqo4bun4bujw6Phuqtv4bufc+G7p+G7n+G6q8OyduG7p+G6q8OS4buF4bun4buj4bqr4bunxrDhu6Hhuqtv4buf4bqu4bun4buj4bqrQ+G7h+G6q8SQ4buJReG6q8Oz4bqo4bun4buj4bqr4bufceG7p+G7n+G6q+G7heG7p+G7n8Oj4bqr4bquReG6q8SCcOG7p+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q2/hu4Hhu6fhuqtueMOj4bqrw7Lhu4Xhu6fhu6PhuqtD4buh4buT4bun4bqr4bunxrDhu6HhuqvhuqLhu6Hhu5Phu6fhu6PhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrw7Lhu6Hhu5Xhuq7huqvDuuG7oeG7l+G7p+G6q+G7n+G7oeG7l+G7p+G6q+G7p+G6v0XEg+G6q8OS4buD4buh4bqr4bufeOG7oeG6qyLhu6Dhu6Dhu6Dhuqtv4bq04bq/4bqrw5Lhu4Xhu6fhu6PhuqvhurHEguG7n+G7geG7p+G7o+G6q2MvZGJkY+G6t+G6q2/hu5/hurThuqvEguG6ouG6pOG7s+G7p+G7o+G6q8SCZ+G7p+G7o+G6q2/huqThu7fhu6fhu6PhuqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q8OS4buF4bun4buj4bqrQ+G7leG6q2/hu59w4bun4buf4bqrxILhuqJyw6PhuqvEguG6pOG6q8SC4bqkQeG7p+G7o8Oj4bqrw7Lhu4PFqeG6q8Oy4bqmb8Oj4bqrxIJ54bqrb+G7n+G6pm/huqtD4buH4bqrb+G7geG7p+G6q2544bqj4bqr4buj4buh4buF4buh4bqr4bqg4bquReG7mcSC4bqrw7LhurDhu6fhu6PhuqvDsmjhu6fhuqtv4buBb+G6q+G7pXbhu6HhuqvhuqDhuq7hur/hu6fhuqvhu5/hu5fhuqHhuqvhu6Lhu6FC4bq/4bqrxJDhu4lF4bqrw7Phuqjhu6fhu6PhuqvDkuG7heG7p+G7o+G6q0Phu7Xhu6HhuqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o8Oj4bqr4bufxanhu4fhu6fhuqvEguG7n+G7oeG7l+G7p+G6q+G7n+G7l+G6q8SC4bufduG7p+G7o+G6q2/hu59w4bun4buf4bqrxILhuqJy4bqj4bqrxJDhu4lF4bqrw7Phuqjhu6fhu6PhuqtD4bu14buh4bqrb+G7n3Phu6fhu5/huqvDsnbhu6fhuqvDkuG7heG7p+G7o8Oj4bqrw7rhu5nEguG6q+G7n+G7ucOA4bqr4oCcxJDhu4lF4oCd4bqrQ+G7h+G6q+KAnG/hu5924bun4buj4oCdw6Phuqvhu6fhu6Nn4bun4bqrb+G7n8Ot4bunw6PhuqvDsmxF4bqrw7nhurbhu6HhuqvDg+G6qOG6q8OD4bquReG6q8SC4bufxanhu4Hhu6HDo+G6q2/hu5924bun4buj4bqrxILhu5/hur/hu6Xhuqvhu6fhu5/DguG7p+G7o8Oj4bqrxILhu6Hhu5Phuq7huqtv4bqob+G6o+G6q+G7o+G7oULhur/huqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q0Phu7Xhu6Hhuqtu4buFxanhuqtD4buX4bqrw5Lhu4Xhu6fhu6PDo+G6q2/hu5/hurDhuqvEguG6ouG7q+G7p+G7o+G6q27hu4XFqeG6q0Phu5fhuqtP4bqk4buz4bun4buj4bqrw7l04bun4bufw6PhuqvDsuG6pOG7t+G7p+G7o+G6q8O5duG7ocOj4bqr4bun4buV4bun4bqrxILhu4Xhu6fhu6PhuqvEguG6pOG6q8SC4bqkQeG7p+G7o+G6q2/hurThur/huqvDkuG7heG7p+G7o8Oj4bqrbuG7hcWp4bqrQ+G7l+G6q8SCeeG6q2/hu5/huqZv4bqrw7Lhu4Xhu6fhu6PDo+G6q27hu4XFqeG6q0Phu5fhuqtv4bufcOG7p+G7n+G6q8SC4bqicuG6q+G7p3jhu6HhuqtueOG6o+G6q8SCa8OA4bqrxILhuqLhuq7hu6fhu6PhuqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q8OyeOG7oeG6q+G7p+G7o8OC4bqrb+G7geG7p+G6q2544bqrb+G7gW/huqtvxKnDgMOj4bqr4bun4bufxKnEguG6q8O54buH4bqrb8Spw4Dhuqtv4buf4buh4buZ4bun4bqrw7nhuqThu7lv4bqrQ+G7h+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q8Oy4bqm4bun4buj4bqrw7Jq4bquw6Phuqtvxanhu6Hhuqtv4buv4bun4buj4bqrxILhu4Fv4bqrb+G7geG7p+G6q2544bqrw7nhu4fhuqvigJzEguG7n+G7jeG7p+G6q2/hu592xILhuqtv4bq04bq/4bqrxILhu5/hu43hu6fhuqtv4bufdsSC4oCd4bqj4bqrxILhu59oxILhuqtv4bufw63EguG6q+G7pXbhu6HhuqvhuqDhuq7hur/hu6fhuqvhu5/hu5fhuqvhu6No4bun4bqrbsaw4bqr4bula8SC4bqrxILhu5/hu6Hhu5nEguG6q+G7o+G7oULhur/huqvDkuG7heG7p+G7o+G6q0Phu7Xhu6Hhuqvhu6fhu5/hu4nhu6fhuqvDs+G7ieG7p8Oj4bqrw7Phuqjhur/huqtD4buHxanhuqvhu6fhu5/hu4nhu6fhuqvDs+G7ieG7p+G6q8OyxqHhuqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q8OS4buF4bun4buj4bqj4bqrxILhu6Hhu5nDgOG6q8SC4bqyb+G6q8OyeeG7oeG6q+G7peG7teG7oeG6q8OA4buf4bqk4buz4bun4buj4bqrxILhu5/huqZv4bqrw7lm4bun4buf4bqrw7Lhu4PFqeG6q2/hurThur/huqvDkuG7heG7p+G7o8SD4bqr4bum4buj4buHReG6q2Phurkv4bq5L2RiZGTDo+G6q+G7nnjhu6Hhuqvhu6fhu6Phu59y4bqrJuG6ouG6ruG7p+G7o+G6q+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q8Op4bqrw7rhu5/GsOG6v+G6qyLhu6Dhu6Dhu6DhuqvDsmbhuqtu4bq/4bun4bqr4buf4buH4bun4buf4bqr4bum4buj4bufcuG6q+G6oOG6rkXhu5nEguG6q8ODduG6q2RjLeG7piQvJl3huqvigJxb4buV4bqrxIJn4bun4buj4bqrb+G6pOG7t+G7p+G7o+G6q2/hurThu6fhu6PhuqtvdsOj4bqrxJDhu4lF4bqrw7Phuqjhu6fhu6PhuqvEgnnhuqtv4buf4bqmb+G6q2/hu7PhuqvDg0HhuqvDsuG7heG7p+G7o+G6q0Phu4fhuqvhu6fhu4nhu6fhu6Phuqtv4bq/xanhuqtv4bufxKnEguG6q8O54bqk4bu54bun4buj4bqrw7J44buh4bqr4bun4bujw4LhuqvDsuG7heG7p+G7o+G6q0Phu6Hhu5Phu6fhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqr4buj4buh4bq/4buh4bqrw7LFqeG7g+G7p+G6q+G7peG7teG7oeKAncSD4bqr4bum4buj4bufcuG6q+G6oOG6rkXhu5nEguG6q+G7p+G7n8Sp4bun4bqr4bul4buD4bun4buf4bqrQ+G7oeG7l2/huqvhu6Phu6Hhu4HFqeG6q8Oz4bqyb+G6q8Oy4buDxanhuqvDsuG6pm/huqtv4buBb+G7n+G6q+G7peG7g+G7p+G7o8Oj4bqr4bun4buJ4bun4buj4bqrb+G6v8Wp4bqrw4nhuqvEguG7n+G6pm/huqvEguG6ruG6q8Oz4bqkw4Hhu6fhu6PDo+G6q+G6osOo4bun4bqrw7nhuq5F4buX4bun4bqrQ+G7leG6q27hu4Xhu6fhuqvDuXThu6fhu5/huqtv4bufcOG7p+G7n+G6q8SC4bqicsOj4bqrw4Dhu59s4bul4bqrb+G7n8SpxILhuqvDsuG7g8Wp4bqrw7LhuqZvw6PhuqvDuXbhu6HhuqvDg3bhu6fhu6PDo+G6q+KAnMSC4bqo4bqrw4PFqeG7oeKAncOj4bqr4oCcxILhuqjhuqvDg+G6quG6v+KAncOj4bqrw7Lhu5Xhuqtv4bq/xanhuqvDs+G6v+G7p+G7n+G6q8Oz4bqow6PhuqvDueG7qeG7p+G7o+G6q8SC4bqo4bqrxILhuqLhu6vhu6fhu6Phuqtv4bq04bq/4bqrw7Lhu4Xhu6fhu6PhuqtD4buh4buT4bunxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurUmeeG6q2/hu5/huqZv4bqrw5Lhu4Xhu6fhu6PhuqtD4bu14buh4bqrxILhuqzhu6fhu6PhuqvDsuG7heG7p+G7o+G6q0Phu6Hhu5Phu6fhuqvDueG7h+G6q+G7pXjEguG6q8SC4buf4bqob+G6q8SC4bufxqHhuqvEguG7n3bhu6fhu6Phuqvhu6fhu5/EqcSCxIPhuqtP4bufxKnEguG6q8O54bqk4bu54bun4buj4bqrw7J44buh4bqr4bun4bujw4LhuqvDsuG7heG7p+G7o+G6q0Phu6Hhu5Phu6fhuqvhuqDhuq5F4bqrw7Jy4bun4buf4bqrb+G7n8SpxILhuqvDueG6pOG7ueG7p+G7o+G6q2/hu4Fv4bqrxIJ54bqrb+G7n+G6pm/huqvDkuG7heG7p+G7o8Oj4bqr4bunZ+G7p+G7o+G6q8O54bqob+G6q8O5ZuG7p+G7n+G6q8Oy4buDxanhuqtD4buH4bqrw4PhuqZv4bqrb+G7n+G7oeG7meG7p+G6q8OyxKnhuq7huqtv4bq04bq/4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q8OS4buF4bun4bujxIPhuqtb4bq/4buh4bqrxILhuqLhu6nhuqvDuWbhu6fhu5/huqvDsuG7g8Wpw6Phuqvhuq5F4bqrxIJw4bun4bqrb+G6tOG6v+G6q8OS4buF4bun4buj4bqrw7J24buh4bqrQ+G7teG7oeG6q8SQZuG6q+G7n3jhu6HhuqvDs8Wp4bqrw4Dhu59s4bul4bqrb+G7n8SpxILDo+G6q+G7p2fhu6fhu6PhuqvDueG6qG/huqtD4buH4bqrxILhuqJx4bun4buf4bqrw7J44bqrb+G6tOG6v+G6q+G7pcO94buh4bqrw7Lhu4Xhu6fhu6PhuqtD4buh4buT4bun4bqrxILhu4PFqeG6q8SC4buf4buH4bun4bufxIPhuqvDk8Wp4bqrw7LGsMOj4bqrQ+G7oeG7l2/huqvEguG6ruG6q8Oz4bqkw4Hhu6fhu6PDo+G6q+G6osOo4bun4bqrw7nhuq5F4buX4bun4bqrQ+G7leG6q27hu4Xhu6fhuqvDuXThu6fhu5/huqtv4bufcOG7p+G7n+G6q8SC4bqicsOj4bqrw4Dhu59s4bul4bqrb+G7n8SpxILhuqvDsuG7g8Wp4bqrw7LhuqZvw6PhuqvDuXbhu6HhuqvDg3bhu6fhu6PDo+G6q+G7o+G7oULhuqvhu6Nx4bun4bqrxILhuqThuqtv4buBb+G7n+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q2944bun4buj4bqrw4Phu4Xhu6fhuqtv4bq04bq/4bqr4bulw73hu6Hhuqtv4buB4bun4bqrbnjDo+G6q8Oy4buF4bun4buj4bqrQ+G7oeG7k+G7p+G6q2/GsOG6q0Phur/hu6HhuqvEguG6ouG7qeG6q8OJ4bqr4bun4buj4bufdOG6v+G6q8Oyw61v4bqrbuG7oeG7l8SC4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4bqrxILhuqLhu6vhu6fhu6PDo+G6q+G7p+G7n+G7ieG7p+G6q8SCduG6q+G6oOG6rkXhu5nEguG6q8OycuG7p+G7n+G6q8OD4bqo4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqtv4buv4bun4buj4bqrb+G6tOG6v+G6q2/huq54b+G6q2/hu5/hu6Hhu5nhu6fhuqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o8Oj4bqrb+G7n3bhu6fhu6PhuqvEguG7n+G6v+G7peG6q+G7p+G7n8OC4bun4bujw6PhuqvEguG7oeG7k+G6ruG6q2/huqhv4bqr4bunxrDhu6HhuqvhuqLhu6Hhu5Phu6fhu6PhuqtD4buH4bqrxILhu59o4bun4buj4bqrw7nhu7nhu6Hhuqtv4bq04bq/4bqrb+G7gW/hu5/huqvhu6Xhu4Phu6fhu6Phuqtb4buh4buXxILhuqvhu6bhur/hu6Xhuqvhu6fGsOG7oeG6q2/hu5/huq7hu6fhu6PEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgOG6vuG6rsSC4bufxanhuqLhuqnhurVbw4Lhuqsm4buf4bq/4bun4buf4bqzL8OA4bq1

Vũ Thanh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tu thân, rèn bản lĩnh

Tu thân, rèn bản lĩnh
2024-07-11 08:58:00

baophutho.vn Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh...

Nâng cao kiến thức cho đội ngũ bí thư chi bộ

Nâng cao kiến thức cho đội ngũ bí thư chi bộ
2023-05-25 08:18:00

baophutho.vn Xác định bí thư chi bộ là lực lượng cán bộ quan trọng trong công tác tuyên truyền đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của...

Đừng để đánh mất niềm tin!

Đừng để đánh mất niềm tin!
2023-05-25 08:17:00

baophutho.vn Tình trạng tha hóa về đạo đức, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong nội bộ Đảng là điều kiện cực kỳ thuận lợi cho quá...

Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi Công an tỉnh

Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi Công an tỉnh
2023-05-22 20:01:00

baophutho.vn ​Ngày 22/5, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi Vòng Chung kết năm 2023. Đến dự có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban...

Thường xuyên bồi đắp tinh thần đoàn kết

Thường xuyên bồi đắp tinh thần đoàn kết
2023-05-18 07:17:00

baophutho.vn Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” và Người khẳng định, đoàn kết...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long